لیگ ملت‌ها | ۱۴۰۰ – ۲۰۲۱

بین المللیمردانبزرگسالایتالیا - ریمینی۱۴۰۰

برنامه لیگ ملت‌ها

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 فرانسه - بلغارستان1400-3-712:30ریمینیسالن شماره یک
2 آلمان - استرالیا1400-3-714:30ریمینیسالن شماره دو
3 ژاپن - ایران1400-3-715:30ریمینیسالن شماره یک
4 صربستان - اسلوونی1400-3-717:30ریمینیسالن شماره دو
5 هلند - روسیه1400-3-718:30ریمینیسالن شماره یک
6 آمریکا - کانادا1400-3-720:30ریمینیسالن شماره دو
7 لهستان - ایتالیا1400-3-722:00ریمینیسالن شماره یک
8 برزیل - آرژانتین1400-3-723:30ریمینیسالن شماره دو
9 آلمان - فرانسه1400-3-812:30ریمینیسالن شماره یک
10 ایران - روسیه1400-3-814:30ریمینیسالن شماره دو
11 هلند - ژاپن1400-3-815:30ریمینیسالن شماره یک
12 استرالیا - بلغارستان1400-3-817:30ریمینیسالن شماره دو
13 لهستان - صربستان1400-3-818:30ریمینیسالن شماره یک
14 ایتالیا - اسلوونی1400-3-820:30ریمینیسالن شماره دو
15 آرژانتین - کانادا1400-3-822:00ریمینیسالن شماره یک
16 آمریکا - برزیل1400-3-823:30ریمینیسالن شماره دو
17 استرالیا - فرانسه1400-3-912:30ریمینیسالن شماره یک
18 هلند - ایران1400-3-914:30ریمینیسالن شماره دو
19 آلمان - بلغارستان1400-3-915:30ریمینیسالن شماره یک
20 روسیه - ژاپن1400-3-917:30ریمینیسالن شماره دو
21 آمریکا - آرژانتین1400-3-918:30ریمینیسالن شماره یک
22 کانادا - برزیل1400-3-920:30ریمینیسالن شماره دو
23 لهستان - اسلوونی1400-3-922:00ریمینیسالن شماره یک
24 صربستان - ایتالیا1400-3-923:30ریمینیسالن شماره دو
25 آلمان - آرژانتین1400-3-1312:30ریمینیسالن شماره یک
26 ایران - کانادا1400-3-1314:30ریمینیسالن شماره دو
27 ژاپن - صربستان1400-3-1315:30ریمینیسالن شماره یک
28 برزیل - فرانسه1400-3-1317:30ریمینیسالن شماره دو
29 هلند - اسلوونی1400-3-1318:30ریمینیسالن شماره یک
30 استرالیا - لهستان1400-3-1320:30ریمینیسالن شماره دو
31 ایتالیا - بلغارستان1400-3-1322:00ریمینیسالن شماره یک
32 روسیه - آمریکا1400-3-1323:30ریمینیسالن شماره دو
33 آرژانتین - اسلوونی1400-3-1412:30ریمینیسالن شماره یک
34 هلند - آلمان1400-3-1414:30ریمینیسالن شماره دو
35 برزیل - ژاپن1400-3-1415:30ریمینیسالن شماره یک
36 صربستان - فرانسه1400-3-1417:30ریمینیسالن شماره دو
37 ایران - ایتالیا1400-3-1419:00ریمینیسالن شماره یک
38 لهستان - آمریکا1400-3-1420:30ریمینیسالن شماره دو
39 روسیه - استرالیا1400-3-1422:00ریمینیسالن شماره یک
40 کانادا - بلغارستان1400-3-1423:30ریمینیسالن شماره دو
41 هلند - آرژانتین1400-3-1512:30ریمینیسالن شماره یک
42 اسلوونی - آلمان1400-3-1514:30ریمینیسالن شماره دو
43 فرانسه - ژاپن1400-3-1515:30ریمینیسالن شماره یک
44 برزیل - صربستان1400-3-1517:30ریمینیسالن شماره دو
45 روسیه - لهستان1400-3-1518:30ریمینیسالن شماره یک
46 آمریکا - استرالیا1400-3-1520:30ریمینیسالن شماره دو
47 بلغارستان - ایران1400-3-1522:00ریمینیسالن شماره یک
48 کانادا - ایتالیا1400-3-1523:30ریمینیسالن شماره دو
49 صربستان - آلمان1400-3-1912:30ریمینیسالن شماره یک
50 ژاپن - استرالیا1400-3-1914:30ریمینیسالن شماره دو
51 فرانسه - روسیه1400-3-1915:30ریمینیسالن شماره یک
52 اسلوونی - کانادا1400-3-1917:30ریمینیسالن شماره دو
53 آرژانتین - ایتالیا1400-3-1919:00ریمینیسالن شماره یک
54 ایران - آمریکا1400-3-1920:30ریمینیسالن شماره یک
55 لهستان - بلغارستان1400-3-1922:00ریمینیسالن شماره دو
56 هلند - برزیل1400-3-1923:30ریمینیسالن شماره دو
57 صربستان - ایران1400-3-2012:30ریمینیسالن شماره یک
58 روسیه - کانادا1400-3-2014:30ریمینیسالن شماره دو
59 فرانسه - اسلوونی1400-3-2015:30ریمینیسالن شماره یک
60 آرژانتین - استرالیا1400-3-2017:30ریمینیسالن شماره دو
61 آلمان - آمریکا1400-3-2018:30ریمینیسالن شماره یک
62 بلغارستان - برزیل1400-3-2020:30ریمینیسالن شماره دو
63 ژاپن - ایتالیا1400-3-2022:00ریمینیسالن شماره یک
64 لهستان - هلند1400-3-2023:30ریمینیسالن شماره دو
65 ایران - آلمان1400-3-2112:30ریمینیسالن شماره یک
66 اسلوونی - روسیه1400-3-2114:30ریمینیسالن شماره دو
67 ژاپن - آرژانتین1400-3-2115:30ریمینیسالن شماره یک
68 هلند - بلغارستان1400-3-2117:30ریمینیسالن شماره دو
69 استرالیا - ایتالیا1400-3-2119:00ریمینیسالن شماره دو
70 آمریکا - صربستان1400-3-2120:30ریمینیسالن شماره یک
71 کانادا - فرانسه1400-3-2122:00ریمینیسالن شماره یک
72 لهستان - برزیل1400-3-2123:30ریمینیسالن شماره دو
73 روسیه - صربستان1400-3-2512:30ریمینیسالن شماره یک
74 ایران - استرالیا1400-3-2514:30ریمینیسالن شماره دو
75 آرژانتین - بلغارستان1400-3-2515:30ریمینیسالن شماره دو
76 ژاپن - آلمان1400-3-2517:30ریمینیسالن شماره یک
77 ایتالیا - آمریکا1400-3-2519:00ریمینیسالن شماره دو
78 کانادا - لهستان1400-3-2520:30ریمینیسالن شماره دو
79 برزیل - اسلوونی1400-3-2522:00ریمینیسالن شماره یک
80 هلند - فرانسه1400-3-2523:30ریمینیسالن شماره یک
81 آرژانتین - روسیه1400-3-2612:30ریمینیسالن شماره یک
82 صربستان - بلغارستان1400-3-2614:30ریمینیسالن شماره دو
83 اسلوونی - استرالیا1400-3-2615:30ریمینیسالن شماره یک
84 ژاپن - لهستان1400-3-2617:30ریمینیسالن شماره دو
85 هلند - ایتالیا1400-3-2619:00ریمینیسالن شماره یک
86 کانادا - آلمان1400-3-2620:30ریمینیسالن شماره دو
87 آمریکا - فرانسه1400-3-2622:00ریمینیسالن شماره یک
88 ایران - برزیل1400-3-2623:30ریمینیسالن شماره دو
89 آرژانتین - صربستان1400-3-2712:30ریمینیسالن شماره یک
90 بلغارستان - روسیه1400-3-2714:30ریمینیسالن شماره دو
91 ژاپن - کانادا1400-3-2715:30ریمینیسالن شماره یک
92 استرالیا - برزیل1400-3-2717:30ریمینیسالن شماره دو
93 ایران - اسلوونی1400-3-2718:30ریمینیسالن شماره یک
94 هلند - آمریکا1400-3-2720:30ریمینیسالن شماره دو
95 فرانسه - ایتالیا1400-3-2722:00ریمینیسالن شماره یک
96 آلمان - لهستان1400-3-2723:30ریمینیسالن شماره دو
97 استرالیا - صربستان1400-3-3112:30ریمینیسالن شماره یک
98 ژاپن - بلغارستان1400-3-3114:30ریمینیسالن شماره دو
99 فرانسه - ایران1400-3-3115:30ریمینیسالن شماره یک
100 کانادا - هلند1400-3-3117:30ریمینیسالن شماره یک
101 برزیل - ایتالیا1400-3-3119:00ریمینیسالن شماره دو
102 اسلوونی - آمریکا1400-3-3120:30ریمینیسالن شماره یک
103 لهستان - آرژانتین1400-3-3122:00ریمینیسالن شماره دو
104 آلمان - روسیه1400-3-3123:30ریمینیسالن شماره یک
105 کانادا - استرالیا1400-4-112:30ریمینیسالن شماره یک
106 صربستان - هلند1400-4-114:30ریمینیسالن شماره دو
107 بلغارستان - آمریکا1400-4-115:30ریمینیسالن شماره یک
108 ایران - لهستان1400-4-117:30ریمینیسالن شماره دو
109 ژاپن - اسلوونی1400-4-118:30ریمینیسالن شماره یک
110 فرانسه - آرژانتین1400-4-120:30ریمینیسالن شماره دو
111 برزیل - آلمان1400-4-122:00ریمینیسالن شماره یک
112 روسیه - ایتالیا1400-4-123:30ریمینیسالن شماره دو
113 استرالیا - هلند1400-4-212:30ریمینیسالن شماره یک
114 کانادا - صربستان1400-4-214:30ریمینیسالن شماره دو
115 آمریکا - ژاپن1400-4-215:30ریمینیسالن شماره یک
116 فرانسه - لهستان1400-4-217:30ریمینیسالن شماره دو
117 ایران - آرژانتین1400-4-218:30ریمینیسالن شماره یک
118 اسلوونی - بلغارستان1400-4-220:30ریمینیسالن شماره دو
119 ایتالیا - آلمان1400-4-222:00ریمینیسالن شماره یک
120 برزیل - روسیه1400-4-223:30ریمینیسالن شماره دو

نتایج لیگ ملت‌ها

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11400-3-7فرانسه - بلغارستان3 - 077 - 69
21400-3-7آلمان - استرالیا3 - 075 - 53
31400-3-7ژاپن - ایران3 - 076 - 65
41400-3-7صربستان - اسلوونی3 - 1108 - 95
51400-3-7هلند - روسیه1 - 386 - 93
61400-3-7آمریکا - کانادا3 - 076 - 61
71400-3-7لهستان - ایتالیا3 - 075 - 57
81400-3-7برزیل - آرژانتین3 - 082 - 69
91400-3-8آلمان - فرانسه2 - 3103 - 111
101400-3-8ایران - روسیه1 - 379 - 95
111400-3-8هلند - ژاپن2 - 397 - 110
121400-3-8استرالیا - بلغارستان0 - 361 - 75
131400-3-8لهستان - صربستان3 - 197 - 83
141400-3-8ایتالیا - اسلوونی0 - 357 - 75
151400-3-8آرژانتین - کانادا0 - 355 - 75
161400-3-8آمریکا - برزیل0 - 364 - 75
171400-3-9استرالیا - فرانسه1 - 388 - 98
181400-3-9هلند - ایران0 - 369 - 80
191400-3-9آلمان - بلغارستان3 - 2111 - 110
201400-3-9روسیه - ژاپن2 - 3114 - 115
211400-3-9آمریکا - آرژانتین3 - 198 - 80
221400-3-9کانادا - برزیل1 - 387 - 99
231400-3-9لهستان - اسلوونی1 - 389 - 98
241400-3-9صربستان - ایتالیا3 - 197 - 88
251400-3-13آلمان - آرژانتین2 - 3105 - 105
261400-3-13ایران - کانادا3 - 197 - 91
271400-3-13ژاپن - صربستان1 - 383 - 93
281400-3-13برزیل - فرانسه0 - 383 - 94
291400-3-13هلند - اسلوونی0 - 351 - 75
301400-3-13استرالیا - لهستان0 - 338 - 75
311400-3-13ایتالیا - بلغارستان3 - 2108 - 94
321400-3-13روسیه - آمریکا3 - 192 - 85
331400-3-14آرژانتین - اسلوونی0 - 359 - 75
341400-3-14هلند - آلمان3 - 2111 - 101
351400-3-14برزیل - ژاپن3 - 075 - 56
361400-3-14صربستان - فرانسه3 - 2111 - 105
371400-3-14ایران - ایتالیا3 - 1101 - 98
381400-3-14لهستان - آمریکا3 - 078 - 60
391400-3-14روسیه - استرالیا3 - 076 - 64
401400-3-14کانادا - بلغارستان3 - 078 - 65
411400-3-15هلند - آرژانتین0 - 362 - 75
421400-3-15اسلوونی - آلمان1 - 386 - 94
431400-3-15فرانسه - ژاپن3 - 2110 - 105
441400-3-15برزیل - صربستان3 - 198 - 85
451400-3-15روسیه - لهستان1 - 377 - 96
461400-3-15آمریکا - استرالیا3 - 075 - 60
471400-3-15بلغارستان - ایران0 - 373 - 83
481400-3-15کانادا - ایتالیا2 - 3104 - 112
491400-3-19صربستان - آلمان3 - 194 - 80
501400-3-19ژاپن - استرالیا3 - 1100 - 93
511400-3-19فرانسه - روسیه3 - 1102 - 90
521400-3-19اسلوونی - کانادا3 - 075 - 63
531400-3-19آرژانتین - ایتالیا0 - 369 - 80
541400-3-19ایران - آمریکا3 - 075 - 65
551400-3-19لهستان - بلغارستان3 - 075 - 46
561400-3-19هلند - برزیل0 - 366 - 77
571400-3-20صربستان - ایران3 - 2112 - 98
581400-3-20روسیه - کانادا3 - 198 - 84
591400-3-20فرانسه - اسلوونی2 - 3101 - 101
601400-3-20آرژانتین - استرالیا3 - 075 - 57
611400-3-20آلمان - آمریکا0 - 357 - 79
621400-3-20بلغارستان - برزیل0 - 350 - 75
631400-3-20ژاپن - ایتالیا3 - 2108 - 96
641400-3-20لهستان - هلند3 - 075 - 47
651400-3-21ایران - آلمان2 - 3102 - 107
661400-3-21اسلوونی - روسیه3 - 2106 - 101
671400-3-21ژاپن - آرژانتین1 - 387 - 105
681400-3-21هلند - بلغارستان2 - 3103 - 100
691400-3-21استرالیا - ایتالیا0 - 356 - 75
701400-3-21آمریکا - صربستان1 - 390 - 96
711400-3-21کانادا - فرانسه1 - 385 - 95
721400-3-21لهستان - برزیل0 - 362 - 78
731400-3-25روسیه - صربستان3 - 197 - 91
741400-3-25ایران - استرالیا2 - 3107 - 106
751400-3-25آرژانتین - بلغارستان3 - 191 - 81
761400-3-25ژاپن - آلمان3 - 075 - 60
771400-3-25ایتالیا - آمریکا0 - 354 - 75
781400-3-25کانادا - لهستان0 - 364 - 75
791400-3-25برزیل - اسلوونی3 - 299 - 97
801400-3-25هلند - فرانسه3 - 2109 - 116
811400-3-26آرژانتین - روسیه1 - 386 - 96
821400-3-26صربستان - بلغارستان3 - 075 - 54
831400-3-26اسلوونی - استرالیا3 - 193 - 78
841400-3-26ژاپن - لهستان0 - 351 - 75
851400-3-26هلند - ایتالیا1 - 388 - 98
861400-3-26کانادا - آلمان3 - 076 - 62
871400-3-26آمریکا - فرانسه1 - 399 - 103
881400-3-26ایران - برزیل1 - 384 - 98
891400-3-27آرژانتین - صربستان3 - 078 - 69
901400-3-27بلغارستان - روسیه0 - 356 - 75
911400-3-27ژاپن - کانادا0 - 363 - 75
921400-3-27استرالیا - برزیل0 - 351 - 75
931400-3-27ایران - اسلوونی1 - 394 - 96
941400-3-27هلند - آمریکا2 - 395 - 109
951400-3-27فرانسه - ایتالیا2 - 3101 - 108
961400-3-27آلمان - لهستان0 - 361 - 75
971400-3-31استرالیا - صربستان1 - 369 - 94
981400-3-31ژاپن - بلغارستان3 - 075 - 55
991400-3-31فرانسه - ایران3 - 075 - 61
1001400-3-31کانادا - هلند3 - 075 - 51
1011400-3-31برزیل - ایتالیا3 - 1104 - 94
1021400-3-31اسلوونی - آمریکا3 - 2117 - 113
1031400-3-31لهستان - آرژانتین3 - 075 - 61
1041400-3-31آلمان - روسیه1 - 376 - 98
1051400-4-1کانادا - استرالیا3 - 075 - 45
1061400-4-1صربستان - هلند3 - 2109 - 104
1071400-4-1بلغارستان - آمریکا0 - 352 - 76
1081400-4-1ایران - لهستان0 - 356 - 75
1091400-4-1ژاپن - اسلوونی0 - 358 - 78
1101400-4-1فرانسه - آرژانتین3 - 076 - 67
1111400-4-1برزیل - آلمان3 - 075 - 65
1121400-4-1روسیه - ایتالیا3 - 2100 - 100
1131400-4-2استرالیا - هلند0 - 361 - 75
1141400-4-2کانادا - صربستان3 - 2105 - 102
1151400-4-2آمریکا - ژاپن3 - 075 - 64
1161400-4-2فرانسه - لهستان3 - 2108 - 103
1171400-4-2ایران - آرژانتین1 - 3104 - 113
1181400-4-2اسلوونی - بلغارستان3 - 075 - 57
1191400-4-2ایتالیا - آلمان3 - 2110 - 98
1201400-4-2برزیل - روسیه0 - 367 - 78

رده بندی لیگ ملت‌ها

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1برزیل
13215
38
39123.25
2لهستان
12315
37
39113.54
3اسلوونی
12315
34
40182.22
4فرانسه
11415
34
41221.86
5روسیه
11415
34
39211.85
6صربستان
10515
28
35271.29
7آمریکا
8715
24
29241.20
8کانادا
7815
21
27261.03
9آرژانتین
7815
20
23290.79
10ایتالیا
7815
19
28330.84
11ژاپن
7815
19
25310.80
12ایران
51015
18
25320.78
13آلمان
41115
14
22380.57
14هلند
31215
11
19400.47
15بلغارستان
21315
7
11410.26
16استرالیا
11415
2
7440.15

برنامه مرحله نهایی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
121 برزیل - فرانسه1400-4-514:00ریمینیسالن شماره یک
122 لهستان - اسلوونی1400-4-517:30ریمینیسالن شماره یک
123 فرانسه - اسلوونی1400-4-614:00ریمینیسالن شماره یک
124 برزیل - لهستان1400-4-617:30ریمینیسالن شماره یک

نتایج مرحله نهایی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
1211400-4-5برزیل - فرانسه3 - 075 - 57
1221400-4-5لهستان - اسلوونی3 - 075 - 66
1231400-4-6فرانسه - اسلوونی3 - 075 - 57
1241400-4-6برزیل - لهستان3 - 197 - 78

رده بندی مرحله نهایی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1برزیل
202
6
616.00
2لهستان
112
3
431.33
3فرانسه
112
3
331.00
4اسلوونی
022
0
060.00

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط