مسابقات قهرمانی جوانان آسیا 1395/ 2016

بین المللیمردانجوانانچین تایپه1395

برنامه گروه 1

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
- عربستان سعودی - قزاقستان1395/04/2015:30شهرسالن
1 تایلند - قزاقستان1395/04/1913:30شهرسالن
2 چین تایپه - عربستان سعودی1395/04/1917:00شهرسالن
4 چین تایپه - تایلند1395/04/2017:30شهرسالن
5 تایلند - عربستان سعودی1395/04/2115:30شهرسالن
6 چین تایپه - قزاقستان1395/04/2117:30شهرسالن

نتایج گروه 1

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
-1395/04/20عربستان سعودی - قزاقستان2 - 3108 - 109
11395/04/19تایلند - قزاقستان3 - 075 - 50
21395/04/19چین تایپه - عربستان سعودی3 - 196 - 80
41395/04/20چین تایپه - تایلند1 - 377 - 93
51395/04/21تایلند - عربستان سعودی3 - 088 - 71
61395/04/21چین تایپه - قزاقستان1 - 393 - 91

رده بندی گروه 1

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1تایلند
303
9
919.00
2قزاقستان
213
5
661.00
3چین تایپه
123
3
570.71
4عربستان سعودی
033
1
390.33

برنامه گروه 2

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
- قطر - هنگ کنگ1395/04/2209:30شهرسالن
1 ایران - ترکمنستان1395/04/1909:30شهرسالن
2 هنگ کنگ - ترکمنستان1395/04/2011:30شهرسالن
3 قطر - ایران1395/04/20-شهرسالن
4 هنگ کنگ - ایران1395/04/2109:30شهرسالن
5 ترکمنستان - قطر1395/04/2111:30شهرسالن

نتایج گروه 2

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
-1395/04/22قطر - هنگ کنگ0 - 364 - 76
11395/04/19ایران - ترکمنستان3 - 075 - 52
21395/04/20هنگ کنگ - ترکمنستان1 - 385 - 95
31395/04/20قطر - ایران0 - 342 - 75
41395/04/21هنگ کنگ - ایران0 - 345 - 75
51395/04/21ترکمنستان - قطر3 - 075 - 69

رده بندی گروه 2

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1ایران
303
9
900.00
2ترکمنستان
213
6
641.50
3هنگ کنگ
123
3
460.66
4قطر
033
0
090.00

برنامه گروه 3

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 چین - عراق1395/04/1916:30شهرسالن
2 ژاپن - عراق1395/04/2013:30شهرسالن
3 چین - پاکستان1395/04/20-شهرسالن
4 چین - ژاپن1395/04/2113:30شهرسالن
5 پاکستان - عراق1395/04/2114:30شهرسالن
6 پاکستان - ژاپن1395/04/2107:30شهرسالن

نتایج گروه 3

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/04/19چین - عراق3 - 075 - 47
21395/04/20ژاپن - عراق3 - 075 - 59
31395/04/20چین - پاکستان3 - 075 - 48
41395/04/21چین - ژاپن3 - 076 - 66
51395/04/21پاکستان - عراق1 - 378 - 96
61395/04/21پاکستان - ژاپن1 - 387 - 98

رده بندی گروه 3

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1چین
303
9
900.00
2ژاپن
213
6
641.50
3عراق
123
3
370.42
4پاکستان
033
0
290.22

برنامه گروه 4

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 کره - بحرین1395/04/1909:30شهرسالن
2 استرالیا - سریلانکا1395/04/1911:30شهرسالن
3 بحرین - سریلانکا1395/04/2009:30شهرسالن
4 کره - استرالیا1395/04/2011:30شهرسالن
5 استرالیا - بحرین1395/04/2109:30شهرسالن
6 سریلانکا - کره1395/04/2111:30شهرسالن

نتایج گروه 4

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/04/19کره - بحرین3 - 075 - 56
21395/04/19استرالیا - سریلانکا1 - 383 - 98
31395/04/20بحرین - سریلانکا0 - 357 - 75
41395/04/20کره - استرالیا3 - 198 - 82
51395/04/21استرالیا - بحرین3 - 076 - 62

رده بندی گروه 4

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1کره
202
6
616.00
2سریلانکا
202
6
616.00
3استرالیا
123
3
560.83
4بحرین
033
0
090.00

برنامه گروه 5

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 چین - قزاقستان1395/04/2311:30ArrayArray
2 تایلند - ژاپن1395/04/2313:45ArrayArray
3 تایلند - چین1395/04/2413:35ArrayArray
3 قزاقستان - ژاپن1395/04/2411:30ArrayArray

نتایج گروه 5

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/04/23چین - قزاقستان3 - 075 - 35
21395/04/23تایلند - ژاپن2 - 3101 - 108
31395/04/24تایلند - چین0 - 347 - 75
31395/04/24قزاقستان - ژاپن0 - 354 - 75

رده بندی گروه 5

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1چین
202
6
600.00
2ژاپن
202
5
623.00
3تایلند
022
1
260.33
4قزاقستان
022
0
060.00

برنامه گروه 6

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 ایران - سریلانکا1395/04/2309:05ArrayArray
2 کره - ترکمنستان1395/04/2309:30ArrayArray
3 ایران - کره1395/04/2409:05ArrayArray
4 ترکمنستان - سریلانکا1395/04/2409:30ArrayArray

نتایج گروه 6

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/04/23ایران - سریلانکا3 - 075 - 46
21395/04/23کره - ترکمنستان3 - 075 - 54
31395/04/24ایران - کره3 - 075 - 55
41395/04/24ترکمنستان - سریلانکا3 - 2109 - 108

رده بندی گروه 6

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1ایران
202
6
600.00
2کره
112
3
331.00
3ترکمنستان
112
2
350.60
4سریلانکا
022
1
260.33

برنامه گروه 7

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 عراق - عربستان سعودی1395/04/2311:30ArrayArray
2 چین تایپه - پاکستان1395/04/2316:30ArrayArray
3 عربستان سعودی - پاکستان1395/04/2412:00ArrayArray
4 چین تایپه - عراق1395/04/2401:35ArrayArray

نتایج گروه 7

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/04/23عراق - عربستان سعودی3 - 075 - 57
21395/04/23چین تایپه - پاکستان3 - 199 - 79
31395/04/24عربستان سعودی - پاکستان0 - 359 - 75
41395/04/24چین تایپه - عراق2 - 3105 - 100

رده بندی گروه 7

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1عراق
202
5
623.00
2چین تایپه
112
4
541.25
3پاکستان
112
3
431.33
4عربستان سعودی
022
0
060.00

برنامه گروه 8

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 استرالیا - قطر1395/04/2311:05ArrayArray
2 هنگ کنگ - بحرین1395/04/2316:00ArrayArray
3 قطر - بحرین1395/04/2411:05ArrayArray
4 هنگ کنگ - استرالیا1395/04/2416:55ArrayArray

نتایج گروه 8

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/04/23استرالیا - قطر1 - 398 - 104
21395/04/23هنگ کنگ - بحرین3 - 2104 - 91
31395/04/24قطر - بحرین3 - 075 - 64
41395/04/24هنگ کنگ - استرالیا0 - 367 - 77

رده بندی گروه 8

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1قطر
202
6
616.00
2استرالیا
112
3
431.33
3هنگ کنگ
112
2
350.60
4بحرین
022
1
260.33

برنامه مرحله نهایی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 پاکستان - بحرین1395/04/2513:30ArrayArray
2 هنگ کنگ - عربستان سعودی1395/04/2515:30ArrayArray
3 عراق - قطر1395/04/2513:30ArrayArray
4 استرالیا - چین تایپه1395/04/2515:30ArrayArray
5 چین - سریلانکا1395/04/2509:00ArrayArray
6 ایران - قزاقستان1395/04/2509:30ArrayArray
7 کره - تایلند1395/04/2511:00ArrayArray
8 ژاپن - ترکمنستان1395/04/2511:30ArrayArray
9 بحرین - هنگ کنگ1395/04/2609:30ArrayArray
10 پاکستان - عربستان سعودی1395/04/2611:30ArrayArray
11 عراق - چین1395/04/2613:30ArrayArray
12 قطر - استرالیا1395/04/2615:30ArrayArray
13 قزاقستان - ترکمنستان1395/04/2609:00ArrayArray
14 سریلانکا - تایلند1395/04/2611:00ArrayArray
15 ایران - ژاپن1395/04/2613:30ArrayArray
16 چین - کره1395/04/2615:30ArrayArray
17 قزاقستان - سریلانکا1395/04/2707:30ArrayArray
18 ترکمنستان - تایلند1395/04/2709:30ArrayArray
19 ژاپن - کره1395/04/2710:00ArrayArray
20 ایران - چین1395/04/2716:00ArrayArray

نتایج مرحله نهایی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/04/25پاکستان - بحرین3 - 078 - 63
21395/04/25هنگ کنگ - عربستان سعودی2 - 398 - 110
31395/04/25عراق - قطر2 - 392 - 109
41395/04/25استرالیا - چین تایپه3 - 2109 - 107
51395/04/25چین - سریلانکا3 - 075 - 43
61395/04/25ایران - قزاقستان3 - 075 - 40
71395/04/25کره - تایلند3 - 075 - 63
81395/04/25ژاپن - ترکمنستان3 - 075 - 48
91395/04/26بحرین - هنگ کنگ3 - 2107 - 98
101395/04/26پاکستان - عربستان سعودی3 - 1100 - 83
111395/04/26عراق - چین3 - 1102 - 91
121395/04/26قطر - استرالیا1 - 377 - 98
131395/04/26قزاقستان - ترکمنستان1 - 387 - 97
141395/04/26سریلانکا - تایلند1 - 386 - 94
151395/04/26ایران - ژاپن3 - 1104 - 82
161395/04/26چین - کره3 - 076 - 64
171395/04/27قزاقستان - سریلانکا0 - 355 - 75
181395/04/27ترکمنستان - تایلند0 - 358 - 75
191395/04/27ژاپن - کره2 - 3105 - 107
201395/04/27ایران - چین2 - 3117 - 112

در حال تکمیل اطلاعات.

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

رده بندی نهایی