لیگ دسته یک والیبال مردان باشگاه های ایران – سال 1394

داخلیمردانبزرگسال1394

برنامه گروه 1

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 پارس مهر فارس - بارز کرمان1394/08/2716:00شیرازشهید آیت اله دستغیب
2 گل گهر سیرجان - پدافند اصفهان1394/08/2716:00سیرجانامام علی
15 گل گهر سیرجان - پارس مهر فارس1394/09/0816:00سیرجانامام علی
16 پدافند اصفهان - بارز کرمان1394/09/0816:00اصفهانتختی اصفهان
29 پارس مهر فارس - پدافند اصفهان1394/09/2516:00شیرازشهید آیت اله دستغیب
30 بارز کرمان - گل گهر سیرجان1394/09/2516:00کرمانرشید فرخی
37 بارز کرمان - پارس مهر فارس1394/09/2516:00کرمانرشید فرخی
38 پدافند اصفهان - گل گهر سیرجان1394/10/0916:00اصفهانتختی اصفهان
51 پارس مهر فارس - گل گهر سیرجان1394/10/2316:00شیرازامام علی
52 بارز کرمان - پدافند اصفهان1394/10/2316:00کرمانرشید فرخی
65 پدافند اصفهان - پارس مهر فارس1394/11/0716:00اصفهانتختی اصفهان
66 گل گهر سیرجان - بارز کرمان1394/11/0716:00سیرجانامام علی

نتایج گروه 1

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11394/08/27پارس مهر فارس - بارز کرمان3 - 199 - 82
21394/08/27گل گهر سیرجان - پدافند اصفهان3 - 197 - 78
151394/09/08گل گهر سیرجان - پارس مهر فارس3 - 2109 - 96
161394/09/08پدافند اصفهان - بارز کرمان3 - 2110 - 111
291394/09/25پارس مهر فارس - پدافند اصفهان0 - 358 - 75
301394/09/25بارز کرمان - گل گهر سیرجان3 - 2113 - 110
371394/09/25بارز کرمان - پارس مهر فارس0 - 30 - 75
381394/10/09پدافند اصفهان - گل گهر سیرجان3 - 1103 - 92
511394/10/23پارس مهر فارس - گل گهر سیرجان0 - 367 - 75
521394/10/23بارز کرمان - پدافند اصفهان3 - 2103 - 100
651394/11/07پدافند اصفهان - پارس مهر فارس3 - 075 - 54
661394/11/07گل گهر سیرجان - بارز کرمان3 - 075 - 61

رده بندی گروه 1

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1گل گهر سیرجان
426
12
1591.66
2پدافند اصفهان
426
12
1591.66
3پارس مهر فارس
246
7
8130.61
4بارز کرمان
246
5
9160.56

برنامه گروه 2

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
3 عقاب تهران - شهرداری جوان ارومیه1394/08/2716:00تهرانپوریا ولی
4 فرمانداری مهاباد - سرمست کرمانشاه1394/08/2716:00مهاباد2000 نفری
9 سرمست کرمانشاه - ملوان تهران1394/09/0416:00کرمانشاهشهید بهشتی
10 شهرداری جوان ارومیه - فرمانداری مهاباد1394/08/0416:00ارومیهحمزه سیدالشهدا
17 فرمانداری مهاباد - عقاب تهران1394/09/0816:00مهاباد2000 نفری
18 ملوان تهران - شهرداری جوان ارومیه1394/09/0816:00تهرانحمزه سیدالشهدا
23 شهرداری جوان ارومیه - سرمست کرمانشاه1394/09/1716:00ارومیهحمزه سیدالشهدا
24 عقاب تهران - ملوان تهران1394/09/1716:00تهرانپوریا ولی
31 ملوان تهران - فرمانداری مهاباد1394/09/2516:00تهرانحمزه سیدالشهدا
32 سرمست کرمانشاه - عقاب تهران1394/09/2516:00کرمانشاهشهید بهشتی
39 شهرداری جوان ارومیه - عقاب تهران1394/10/0916:00ارومیهحمزه سیدالشهدا
40 سرمست کرمانشاه - فرمانداری مهاباد1394/10/0916:00کرمانشاهشهید بهشتی
45 ملوان تهران - سرمست کرمانشاه1394/10/1616:00تهرانحمزه سیدالشهدا
46 فرمانداری مهاباد - شهرداری جوان ارومیه1394/10/1616:00مهاباد2000 نفری
53 عقاب تهران - فرمانداری مهاباد1394/10/2316:00تهرانپوریا ولی
54 شهرداری جوان ارومیه - ملوان تهران1394/102316:00ارومیهحمزه سیدالشهدا
59 سرمست کرمانشاه - شهرداری جوان ارومیه1394/10/3016:00کرمانشاهشهید بهشتی
60 ملوان تهران - عقاب تهران1394/10/3016:00تهرانحمزه سیدالشهدا
67 فرمانداری مهاباد - ملوان تهران1394/10/2816:00مهاباد2000 نفری
68 عقاب تهران - سرمست کرمانشاه1394/10/1716:00تهرانپوریا ولی

نتایج گروه 2

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
31394/08/27عقاب تهران - شهرداری جوان ارومیه3 - 196 - 87
41394/08/27فرمانداری مهاباد - سرمست کرمانشاه3 - 075 - 46
91394/09/04سرمست کرمانشاه - ملوان تهران2 - 392 - 106
101394/08/04شهرداری جوان ارومیه - فرمانداری مهاباد2 - 390 - 109
171394/09/08فرمانداری مهاباد - عقاب تهران3 - 196 - 82
181394/09/08ملوان تهران - شهرداری جوان ارومیه3 - 2108 - 105
231394/09/17شهرداری جوان ارومیه - سرمست کرمانشاه3 - 075 - 59
241394/09/17عقاب تهران - ملوان تهران3 - 199 - 82
311394/09/25ملوان تهران - فرمانداری مهاباد2 - 399 - 111
321394/09/25سرمست کرمانشاه - عقاب تهران2 - 3103 - 116
391394/10/09شهرداری جوان ارومیه - عقاب تهران3 - 2115 - 109
401394/10/09سرمست کرمانشاه - فرمانداری مهاباد0 - 356 - 75
451394/10/16ملوان تهران - سرمست کرمانشاه2 - 396 - 103
461394/10/16فرمانداری مهاباد - شهرداری جوان ارومیه3 - 2103 - 107
531394/10/23عقاب تهران - فرمانداری مهاباد3 - 185 - 79
541394/1023شهرداری جوان ارومیه - ملوان تهران3 - 1103 - 75
591394/10/30سرمست کرمانشاه - شهرداری جوان ارومیه0 - 355 - 75
601394/10/30ملوان تهران - عقاب تهران3 - 2103 - 104
671394/10/28فرمانداری مهاباد - ملوان تهران3 - 193 - 88
681394/10/17عقاب تهران - سرمست کرمانشاه3 - 080 - 64

رده بندی گروه 2

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1فرمانداری مهاباد
718
18
22112.00
2عقاب تهران
538
16
20141.42
3شهرداری جوان ارومیه
448
14
19151.26
4ملوان تهران
358
8
16210.76
5سرمست کرمانشاه
178
4
7230.30

برنامه گروه 3

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
5 پاس خراسان - شهرداری اراک1394/08/2716:00مشهدثامن الائمه
6 شهرداری بجنورد - متین دامغان1394/08/2716:00بجنوردخانه ملت
11 باریج اسانس کاشان - شهرداری بجنورد1394/09/0416:00کاشانتختی
12 متین دامغان - پاس خراسان1394/09/0416:00دامغانحمزه سیدالشهدا
19 شهرداری اراک - متین دامغان1394/09/0816:00اراکشهید ثامنی
20 پاس خراسان - باریج اسانس کاشان1394/09/0816:00مشهدثامن الائمه
25 شهرداری بجنورد - پاس خراسان1394/09/1716:00بجنوردخانه ملت
26 باریج اسانس کاشان - شهرداری اراک1394/09/1716:00کاشانتختی
33 متین دامغان - باریج اسانس کاشان1394/09/2516:00دامغانحمزه سیدالشهدا
34 شهرداری اراک - شهرداری بجنورد1394/09/2516:00اراکشهید ثامنی
41 شهرداری اراک - پاس خراسان1394/10/0916:00اراکشهید ثامنی
42 متین دامغان - شهرداری بجنورد1394/10/0916:00دامغانحمزه سیدالشهدا
47 شهرداری بجنورد - باریج اسانس کاشان1394/10/1616:00بجنوردخانه ملت
48 پاس خراسان - متین دامغان1394/10/1616:00مشهدثامن الائمه
55 متین دامغان - شهرداری اراک1394/10/2316:00دامغانحمزه سیدالشهدا
56 باریج اسانس کاشان - پاس خراسان1394/10/2316:00کاشانتختی
61 پاس خراسان - شهرداری بجنورد1394/10/3016:00مشهدثامن الائمه
62 شهرداری اراک - باریج اسانس کاشان1394/10/3016:00اراکتختی
69 باریج اسانس کاشان - متین دامغان1394/11/0716:00کاشانتختی
70 شهرداری بجنورد - شهرداری اراک1394/11/0716:00بجنوردخانه ملت

نتایج گروه 3

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
51394/08/27پاس خراسان - شهرداری اراک0 - 368 - 79
61394/08/27شهرداری بجنورد - متین دامغان3 - 075 - 55
111394/09/04باریج اسانس کاشان - شهرداری بجنورد1 - 390 - 95
121394/09/04متین دامغان - پاس خراسان3 - 075 - 66
191394/09/08شهرداری اراک - متین دامغان3 - 075 - 66
201394/09/08پاس خراسان - باریج اسانس کاشان2 - 3106 - 97
251394/09/17شهرداری بجنورد - پاس خراسان3 - 194 - 91
261394/09/17باریج اسانس کاشان - شهرداری اراک1 - 378 - 98
331394/09/25متین دامغان - باریج اسانس کاشان3 - 075 - 54
341394/09/25شهرداری اراک - شهرداری بجنورد3 - 197 - 86
411394/10/09شهرداری اراک - پاس خراسان3 - 2110 - 101
421394/10/09متین دامغان - شهرداری بجنورد2 - 3110 - 115
471394/10/16شهرداری بجنورد - باریج اسانس کاشان3 - 2104 - 89
481394/10/16پاس خراسان - متین دامغان1 - 394 - 98
551394/10/23متین دامغان - شهرداری اراک1 - 391 - 91
561394/10/23باریج اسانس کاشان - پاس خراسان1 - 381 - 97
611394/10/30پاس خراسان - شهرداری بجنورد3 - 2116 - 107
621394/10/30شهرداری اراک - باریج اسانس کاشان3 - 076 - 65
691394/11/07باریج اسانس کاشان - متین دامغان1 - 386 - 97
701394/11/07شهرداری بجنورد - شهرداری اراک3 - 075 - 0

رده بندی گروه 3

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1شهرداری اراک
718
20
2182.62
2شهرداری بجنورد
628
17
21121.75
3متین دامغان
448
13
15141.07
4پاس خراسان
268
7
12210.57
5باریج اسانس کاشان
178
3
9230.39

برنامه گروه 4

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
7 کاله جوان - آرشام بابلسر1394/08/2716:00محمود آبادپهلوان حسین توکلی
8 شهرداری ساری - سفیر گیلان1394/08/2716:00ساریپهلوان رسول حسینی
13 ترکمن صحرا - شهرداری ساری1394/09/0416:00آق قلاامام خمینی
14 سفیر گیلان - کاله جوان1394/09/0416:00رشتتختی
21 آرشام بابلسر - سفیر گیلان1394/09/0816:00بابلسرشهید نوبخت
22 کاله جوان - ترکمن صحرا1394/09/0816:00محمود آبادپهلوان حسین توکلی
27 شهرداری ساری - کاله جوان1394/09/1716:00ساریپهلوان رسول حسینی
28 ترکمن صحرا - آرشام بابلسر1394/09/1716:00آق قلاامام خمینی
35 سفیر گیلان - ترکمن صحرا1394/09/2516:00رشتتختی
36 آرشام بابلسر - شهرداری ساری1394/10/0916:00ساریپهلوان رسول حسینی
43 آرشام بابلسر - کاله جوان1394/10/0916:00بابلسرشهید نوبخت
44 سفیر گیلان - شهرداری ساری1394/10/0916:00رشتتختی
49 شهرداری ساری - ترکمن صحرا1394/10/1616:00ساریپهلوان رسول حسینی
50 کاله جوان - سفیر گیلان1394/10/1616:00محمود آبادپهلوان حسین توکلی
57 سفیر گیلان - آرشام بابلسر1394/10/2316:00رشتتختی
58 ترکمن صحرا - کاله جوان1394/10/2316:00آق قلاامام خمینی
63 کاله جوان - شهرداری ساری1394/10/3016:00محمود آبادپهلوان حسین توکلی
64 آرشام بابلسر - ترکمن صحرا1394/10/3016:00بابلسرشهید نوبخت
71 ترکمن صحرا - سفیر گیلان1394/11/0716:00محمود آبادپهلوان حسین توکلی
72 شهرداری ساری - آرشام بابلسر1394/11/0716:00ساریپهلوان رسول حسینی

نتایج گروه 4

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
71394/08/27کاله جوان - آرشام بابلسر3 - 077 - 62
81394/08/27شهرداری ساری - سفیر گیلان3 - 196 - 73
131394/09/04ترکمن صحرا - شهرداری ساری1 - 383 - 97
141394/09/04سفیر گیلان - کاله جوان1 - 395 - 106
211394/09/08آرشام بابلسر - سفیر گیلان0 - 367 - 75
221394/09/08کاله جوان - ترکمن صحرا3 - 075 - 64
271394/09/17شهرداری ساری - کاله جوان3 - 2104 - 98
281394/09/17ترکمن صحرا - آرشام بابلسر3 - 1100 - 87
351394/09/25سفیر گیلان - ترکمن صحرا3 - 2113 - 97
361394/10/09آرشام بابلسر - شهرداری ساری0 - 355 - 75
431394/10/09آرشام بابلسر - کاله جوان2 - 398 - 109
441394/10/09سفیر گیلان - شهرداری ساری0 - 366 - 75
491394/10/16شهرداری ساری - ترکمن صحرا3 - 075 - 46
501394/10/16کاله جوان - سفیر گیلان3 - 075 - 55
571394/10/23سفیر گیلان - آرشام بابلسر3 - 194 - 89
581394/10/23ترکمن صحرا - کاله جوان1 - 380 - 97
631394/10/30کاله جوان - شهرداری ساری3 - 198 - 90
641394/10/30آرشام بابلسر - ترکمن صحرا2 - 3101 - 103
711394/11/07ترکمن صحرا - سفیر گیلان3 - 2107 - 99
721394/11/07شهرداری ساری - آرشام بابلسر3 - 075 - 0

رده بندی گروه 4

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1کاله جوان
718
21
2382.87
2شهرداری ساری
718
20
2273.14
3سفیر گیلان
358
9
13180.72
4ترکمن صحرا
358
8
13200.65
5آرشام بابلسر
088
2
6240.25

برنامه پلی آف

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
73 فرمانداری مهاباد - پاس خراسان1394/11/1416:00مهاباد2000 نفری
74 شهرداری بجنورد - شهرداری جوان ارومیه1394/11/1416:00بجنوردخانه ملت
75 عقاب تهران - متین دامغان1394/11/1416:00تهرانپوریا ولی
76 شهرداری اراک - ملوان تهران1394/11/1416:00اراکشهید ثامنی
77 گل گهر سیرجان - ترکمن صحرا1394/11/1416:00سیرجانامام علی
78 شهرداری ساری - پارس مهر فارس1394/11/1416:00ساریحمزه سیدالشهدا
79 پدافند اصفهان - سفیر گیلان1394/11/1416:00اصفهانتختی
80 کاله جوان - بارز کرمان1394/11/1416:00محمود آبادپهلوان حسین توکلی
81 پاس خراسان - فرمانداری مهاباد1394/11/1816:00مشهدثامن الائمه
82 شهرداری جوان ارومیه - شهرداری بجنورد1394/11/1816:00ارومیهحمزه سیدالشهدا
83 متین دامغان - عقاب تهران1394/11/1816:00دامغانحمزه سیدالشهدا
84 ملوان تهران - شهرداری اراک1394/11/1816:00تهرانپوریا ولی
85 ترکمن صحرا - گل گهر سیرجان1394/11/1816:00آق قلاامام خمینی
86 پارس مهر فارس - شهرداری ساری1394/11/1816:00شیرازشهید آیت اله دستغیب
87 سفیر گیلان - پدافند اصفهان1394/11/1816:00رشتتختی
88 بارز کرمان - کاله جوان1394/11/1816:00کرمانرشید فرخی
89 گل گهر سیرجان - ترکمن صحرا1394/11/2116:00سیرجانامام علی
90 پدافند اصفهان - سفیر گیلان1394/11/2116:00اصفهانتختی
91 کاله جوان - بارز کرمان1394/11/2116:00محمود آبادپهلوان حسین توکلی
92 فرمانداری مهاباد - پاس خراسان1394/11/2116:00مهاباد2000 نفری
93 گل گهر سیرجان - شهرداری ساری1394/11/2516:00سیرجانامام علی
94 کاله جوان - پدافند اصفهان1394/11/2516:00محمود آبادپهلوان حسین توکلی
95 فرمانداری مهاباد - شهرداری بجنورد1394/11/2516:00بجنوردخانه ملت
96 شهرداری اراک - متین دامغان1394/11/2516:00اراکشهید ثامنی
97 شهرداری ساری - گل گهر سیرجان1394/11/2816:00ساریپهلوان رسول حسینی
98 پدافند اصفهان - کاله جوان1394/11/2816:00اصفهانتختی
99 شهرداری بجنورد - فرمانداری مهاباد1394/11/2816:00بجنوردخانه ملت
100 متین دامغان - شهرداری اراک1394/11/2816:00دامغانحمزه سیدالشهدا
101 شهرداری اراک - متین دامغان1394/12/0216:00اراکشهید ثامنی
102 گل گهر سیرجان - شهرداری ساری1394/12/0216:00سیرجانامام علی
103 کاله جوان - پدافند اصفهان1394/12/0216:00محمود آبادپهلوان حسین توکلی
104 شهرداری اراک - شهرداری بجنورد1394/12/0516:00اراکشهید ثامنی
105 کاله جوان - شهرداری ساری1394/12/0516:00محمود آبادپهلوان حسین توکلی
106 شهرداری بجنورد - شهرداری اراک1394/12/0916:00بجنوردخانه ملت
107 شهرداری ساری - کاله جوان1394/12/0916:00ساریپهلوان رسول حسینی
108 شهرداری اراک - شهرداری ساری1394/12/1616:00اراکشهید ثامنی
109 شهرداری ساری - شهرداری اراک1394/12/1916:00ساریپهلوان رسول حسینی

نتایج پلی آف

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
731394/11/14فرمانداری مهاباد - پاس خراسان3 - 2104 - 90
741394/11/14شهرداری بجنورد - شهرداری جوان ارومیه3 - 075 - 48
751394/11/14عقاب تهران - متین دامغان0 - 351 - 75
761394/11/14شهرداری اراک - ملوان تهران3 - 1103 - 80
771394/11/14گل گهر سیرجان - ترکمن صحرا3 - 198 - 81
781394/11/14شهرداری ساری - پارس مهر فارس3 - 076 - 55
791394/11/14پدافند اصفهان - سفیر گیلان3 - 075 - 57
801394/11/14کاله جوان - بارز کرمان3 - 075 - 60
811394/11/18پاس خراسان - فرمانداری مهاباد3 - 193 - 85
821394/11/18شهرداری جوان ارومیه - شهرداری بجنورد1 - 384 - 98
831394/11/18متین دامغان - عقاب تهران1 - 376 - 95
841394/11/18ملوان تهران - شهرداری اراک1 - 376 - 95
851394/11/18ترکمن صحرا - گل گهر سیرجان3 - 194 - 87
861394/11/18پارس مهر فارس - شهرداری ساری0 - 363 - 77
871394/11/18سفیر گیلان - پدافند اصفهان3 - 197 - 89
881394/11/18بارز کرمان - کاله جوان3 - 2108 - 98
891394/11/21گل گهر سیرجان - ترکمن صحرا3 - 197 - 76
901394/11/21پدافند اصفهان - سفیر گیلان3 - 078 - 60
911394/11/21کاله جوان - بارز کرمان3 - 195 - 76
921394/11/21فرمانداری مهاباد - پاس خراسان3 - 2107 - 102
931394/11/25گل گهر سیرجان - شهرداری ساری3 - 2105 - 98
941394/11/25کاله جوان - پدافند اصفهان3 - 192 - 92
951394/11/25فرمانداری مهاباد - شهرداری بجنورد1 - 388 - 95
961394/11/25شهرداری اراک - متین دامغان3 - 1111 - 107
971394/11/28شهرداری ساری - گل گهر سیرجان3 - 075 - 58
981394/11/28پدافند اصفهان - کاله جوان3 - 2114 - 104
991394/11/28شهرداری بجنورد - فرمانداری مهاباد3 - 192 - 80
1001394/11/28متین دامغان - شهرداری اراک3 - 076 - 65
1011394/12/02شهرداری اراک - متین دامغان3 - 191 - 72
1021394/12/02گل گهر سیرجان - شهرداری ساری0 - 372 - 81
1031394/12/02کاله جوان - پدافند اصفهان3 - 2111 - 107
1041394/12/05شهرداری اراک - شهرداری بجنورد3 - 2106 - 100
1051394/12/05کاله جوان - شهرداری ساری2 - 3106 - 115
1061394/12/09شهرداری بجنورد - شهرداری اراک2 - 3101 - 100
1071394/12/09شهرداری ساری - کاله جوان3 - 195 - 76
1081394/12/16شهرداری اراک - شهرداری ساری3 - 2110 - 104
1091394/12/19شهرداری ساری - شهرداری اراک2 - 3100 - 99

در حال تکمیل اطلاعات.

اخبار مرتبط