قهرمانی نوجوانان جهان – تهران؛ ایتالیا – برزیل/ رده بندی/ پنجم تا هشتم| ویدئو