والیبال، پیشکسوتان، مجمع عمومی

زندی: برای شکل گیری مجمع پیشکسوتان، 22 جلسه داخلی داشتیم

1395/08/26 - 12:58

نایب رئیس و سخنگوی باشگاه پیشکسوتان ورزش ایران گفت: برای شکل گیری و برگزاری مجمع پیشکسوتان والیبال، 22 جلسه داخلی برگزار و پرونده 450 نفر را بررسی کردیم. به گزارش روابط عمومی فدرا...