والیبال، مناسبت ها، ماه رمضان

حلول رمضان، ماه عبادت های عاشقانه و نیاش های عارفانه مبارک

1396/03/05 - 15:35

آمد از راه، با سرافرازی ماه تزکیه، ماه خودسازی رمضانا تو بهترین ماهی چون که ماه ضیافت خدایی رمضان آمده است تا یک بار دیگر با چشم دل به هستی نگاه کنیم و در تماشاخانه افطار و سحر...