والیبال، لیگ دسته یک ، هفته سیزدهم (هفته ششم دور برگشت)، نگاه اجمالی به هفته سیزدهم

نگاهی به هفته سیزدهم لیگ دسته یک 

1395/10/30 - 09:58

هفته سیزدهم لیگ دسته یک روز چهارشنبه با شش دیدار پیگیری شد و تیم های رعد پدافند اصفهان، فرش محتشم کاشان، نیروگاه سیکل ترکیبی دامغان، عقاب تهران، کاله جوان و سپهر الکتریک قزوین براب...