والیبال، ساحلی، تور جهانی، انصاری

میکاکاپ/ انصاری: تاکنون اشتباه خاص داوری نداشتیم

1396/12/03 - 09:58

داور بین المللی والیبال ایران گفت: قضاوت دیدارهای تور جهانی ساحلی سه ستاره کیش مطلوب است و تا کنون داوران اشتباه مهمی که در نتیجه دیدار تاثیرگذار باشد، نداشته اند. به گزارش رواب...