جام رمضان

دبیرکل فدراسیون: شهداب به عنوان نماینده ایران اعزام نشده استمسابقات امارات در تقویم جهانی و آسیایی نیست/ فدراسیون والیبال قطعا رسیدگی می‌کند

1401/01/28 - 12:09

دبیرکل فدراسیون والیبال در خصوص شرکت تیم مقاومت شهداب یزد در مسابقات امارات اظهار داشت: بنا به درخواست رسمی تیم شهداب مراحل اداری اعزام و حضور این تیم در مسابقات برون مرزی مطابق با...