تيم ملو

مرندى: اردوى مفيدى را سپرى مى كنيم

1396/02/23 - 17:23

ليبرو تيم ملى واليبال ايران گفت: اين اردوى برون مرزى كه بازى هاى دوستانه هم در دل خود دارد، براى تيم ملى مفيد است. به گزارش روابط عمومى فدراسيون واليبال، مهدى مرندى درباره وضعيت...