تصدی ریاست فدراسیون والیبال

انتخابات فدارسیون والیبال؛ ثبت نام بانویی از میانه

1396/07/26 - 12:12

نخستین بانوی ثبت نام کننده برای تصدی ریاست فدراسیون والیبال دانشجوی دکتری مهندسی ژنتیک است. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، ثبت نام نامزدهای تصدی پست ریاست فدراسیون والیب...

انتخابات فدراسیون والیبال؛ محمد شاهمرادی ثبت نام کرد

1396/07/26 - 10:26

محمد شاهمرادی در نهمین روز ثبت نام نامزدها برای تصدی ریاست فدراسیون والیبال ثبت نام کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، ثبت نام نامزدهای تصدی پست ریاست فدراسیون والیبال ...