انتخابی جهان، ویدیو چک، کنفدراسیون والیبال آسیا

استفاده از ویدیو چک در انتخابی قهرمانی زنان جهان

1396/06/28 - 19:13

کنفدراسیون والیبال آسیا برای اولین بار از سیستم ویدیو چک در مسابقات انتخابی زنان جهان در تایلند استفاده خواهد کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، اولین تجربه کنفدراسیون ...