مسابقات لیگ برتر والیبال مردان باشگاه های ایران – سال 1394

داخلیمردانبزرگسالایران1394

برنامه مرحله مقدماتی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 پیکان - آلومینیوم المهدی هرمزگان1394/07/2917:00تهرانخانه والیبال
2 شهرداری ارومیه - بانک سرمایه1394/07/2917:00ارومیهغدیر
3 آرمان ورزش اردکان - متین صالحین ورامین1394/07/2917:00اردکانخاتمی
4 بازرگانی جواهری گنبد - ثامن الحجج خراسان1394/07/2917:00گنبدالمپیک
6 شهرداری تبریز - سایپا1394/07/2917:00تبریزاقدمی
7 بانک سرمایه - پیکان1394/08/1717تهرانخانه والیبال
8 سایپا - بازرگانی جواهری گنبد1394/08/0617:00تهرانخانه والیبال
9 آلومینیوم المهدی هرمزگان - آرمان ورزش اردکان1394/08/0617:00بندرعباستختی
10 ثامن الحجج خراسان - شهرداری ارومیه1394/08/0617:00مشهدمهران
11 متین صالحین ورامین - کاله مازندران1394/08/0617:00ورامینپیامبر اعظم
13 پیکان - آرمان ورزش اردکان1394/09/0117:00تهرانخانه والیبال
14 بانک سرمایه - ثامن الحجج خراسان1394/08/1017:00تهرانخانه والیبال
15 کاله مازندران - آلومینیوم المهدی هرمزگان1394/08/1017:00آملپیامبر اعظم
16 سایپا - شهرداری ارومیه1394/08/1017:00تهرانخانه والیبال
17 شهرداری تبریز - متین صالحین ورامین1394/08/1017:00تبریزاقدمی
19 ثامن الحجج خراسان - پیکان1394/091417:00مشهدمهران
20 آرمان ورزش اردکان - کاله مازندران1394/08/1317:00اردکانخاتمی
21 سایپا - بانک سرمایه1394/08/1317:00تهرانخانه والیبال
22 آلومینیوم المهدی هرمزگان - شهرداری تبریز1394/08/1317:00بندرعباستختی
24 متین صالحین ورامین - بازرگانی جواهری گنبد1394/08/1317:00ورامینپیامبر اعظم
26 سایپا - ثامن الحجج خراسان1394/08/2017:00تهرانخانه والیبال
27 کاله مازندران - پیکان1394/08/2017:00آملپیامبر اعظم
28 شهرداری تبریز - آرمان ورزش اردکان1394/08/2017:00تبریزاقدمی
29 بازرگانی جواهری گنبد - آلومینیوم المهدی هرمزگان1394/08/2017:00گنبدالمپیک
30 شهرداری ارومیه - متین صالحین ورامین1394/08/2017:00ارومیهغدیر
31 پیکان - سایپا1394/08/2417:00تهرانخانه والیبال
32 کاله مازندران - شهرداری تبریز1394/08/2417:00آملپیامبر اعظم
34 آرمان ورزش اردکان - بازرگانی جواهری گنبد1394/08/2417:00اردکانخاتمی
35 متین صالحین ورامین - بانک سرمایه1394/08/2417:00ورامینشهید گل عباسی
36 آلومینیوم المهدی هرمزگان - شهرداری ارومیه1394/08/2417:00بندرعباستختی
37 شهرداری تبریز - پیکان1394/08/2717:00تبریزاقدمی
39 بازرگانی جواهری گنبد - کاله مازندران1394/08/2717:00گنبدالمپیک
40 متین صالحین ورامین - ثامن الحجج خراسان1394/08/2717:00ورامینشهید گل عباسی
41 شهرداری ارومیه - آرمان ورزش اردکان1394/08/2717:00ارومیهغدیر
42 بانک سرمایه - آلومینیوم المهدی هرمزگان1394/08/2717:00تهرانخانه والیبال
44 بازرگانی جواهری گنبد - شهرداری تبریز1394/09/0417گنبدالمپیک
45 سایپا - متین صالحین ورامین1394/09/0417:00تهرانخانه والیبال
46 کاله مازندران - شهرداری ارومیه1394/09/0417:00آملپیامبر اعظم
47 ثامن الحجج خراسان - آلومینیوم المهدی هرمزگان1394/09/0417:00مشهدمهران
48 آرمان ورزش اردکان - بانک سرمایه1394/09/0417:00اردکانخاتمی
49 پیکان - بازرگانی جواهری گنبد1394/09/0815:00تهرانخانه والیبال
50 بانک سرمایه - کاله مازندران1394/09/0817:00تهرانخانه والیبال
52 شهرداری ارومیه - شهرداری تبریز1394/09/0817:00ارومیهغدیر
53 آلومینیوم المهدی هرمزگان - سایپا1394/09/0817:00بندرعباستختی
54 آرمان ورزش اردکان - ثامن الحجج خراسان1394/09/0817:00اردکانخاتمی
55 متین صالحین ورامین - پیکان1394/09/1717:00ورامینشهید گل عباسی
56 بازرگانی جواهری گنبد - شهرداری ارومیه1394/09/1717:00گنبدالمپیک
58 شهرداری تبریز - بانک سرمایه1394/09/1717:00تبریزاقدمی
59 سایپا - آرمان ورزش اردکان1394/09/1717:00تهرانخانه والیبال
60 کاله مازندران - ثامن الحجج خراسان1394/09/1717:00آملپیامبر اعظم
61 بانک سرمایه - بازرگانی جواهری گنبد1394/09/2214:00تهرانخانه والیبال
62 سایپا - کاله مازندران1394/09/2216:00تهرانخانه والیبال
63 پیکان - شهرداری ارومیه1394/09/2218:00تهرانخانه والیبال
64 آلومینیوم المهدی هرمزگان - متین صالحین ورامین1394/09/2217:00بندرعباستختی
66 ثامن الحجج خراسان - شهرداری تبریز1394/09/2217:00مشهدمهران
67 آلومینیوم المهدی هرمزگان - پیکان1394/10/0217:00بندرعباستختی
68 بانک سرمایه - شهرداری ارومیه1394/10/0215:00تهرانخانه والیبال
69 متین صالحین ورامین - آرمان ورزش اردکان1394/10/0217:00ورامینشهید گل عباسی
70 ثامن الحجج خراسان - بازرگانی جواهری گنبد1394/10/0217:00مشهدمهران
72 سایپا - شهرداری تبریز1394/10/0217:00تهرانخانه والیبال
73 پیکان - بانک سرمایه1394/10/0617:00تهرانخانه والیبال
74 بازرگانی جواهری گنبد - سایپا1394/10/0617:00گنبدالمپیک
75 آرمان ورزش اردکان - آلومینیوم المهدی هرمزگان1394/10/0617:00اردکانخاتمی
76 شهرداری ارومیه - ثامن الحجج خراسان1394/10/0617:00ارومیهغدیر
77 کاله مازندران - متین صالحین ورامین1394/10/0617:00آملپیامبر اعظم
79 آرمان ورزش اردکان - پیکان1394/10/1317:00اردکانخاتمی
80 ثامن الحجج خراسان - بانک سرمایه1394/10/1317:00مشهدمهران
81 آلومینیوم المهدی هرمزگان - کاله مازندران1394/10/1317:00بندرعباستختی
82 شهرداری ارومیه - سایپا1394/10/1317:00ارومیهغدیر
83 متین صالحین ورامین - شهرداری تبریز1394/10/1317:00ورامینشهید گل عباسی
85 پیکان - ثامن الحجج خراسان1394/10/1615:00تهرانخانه والیبال
86 کاله مازندران - آرمان ورزش اردکان1394/10/1617:00آملپیامبر اعظم
87 بانک سرمایه - سایپا1394/10/1617:00تهرانخانه والیبال
88 شهرداری تبریز - آلومینیوم المهدی هرمزگان1394/10/1617:00تبریزاقدمی
90 بازرگانی جواهری گنبد - متین صالحین ورامین1394/10/1615:30ورامینشهید گل عباسی
92 ثامن الحجج خراسان - سایپا1394/10/2317:00مشهدمهران
93 پیکان - کاله مازندران1394/10/2315:30تهرانخانه والیبال
94 آرمان ورزش اردکان - شهرداری تبریز1394/10/2317:00اردکانخاتمی
95 آلومینیوم المهدی هرمزگان - بازرگانی جواهری گنبد1394/10/2317:00بندرعباستختی
96 متین صالحین ورامین - شهرداری ارومیه1394/10/2317:00ورامینشهید گل عباسی
97 سایپا - پیکان1394/10/2317:00تهرانخانه والیبال
98 شهرداری تبریز - کاله مازندران1394/10/2317:00تبریزاقدمی
100 بازرگانی جواهری گنبد - آرمان ورزش اردکان1394/10/2317:00گنبدالمپیک
101 بانک سرمایه - متین صالحین ورامین1394/10/2317:00تهرانخانه والیبال
102 شهرداری ارومیه - آلومینیوم المهدی هرمزگان1394/10/2317:00ارومیهغدیر
103 پیکان - شهرداری تبریز1394/10/3017:00تهرانخانه والیبال
105 کاله مازندران - بازرگانی جواهری گنبد1394/10/3017:00آملپیامبر اعظم
106 ثامن الحجج خراسان - متین صالحین ورامین1394/10/3017:00مشهدمهران
107 آرمان ورزش اردکان - شهرداری ارومیه1394/10/3017:00اردکانخاتمی
108 آلومینیوم المهدی هرمزگان - بانک سرمایه1394/10/3017:00بندرعباستختی
110 شهرداری تبریز - بازرگانی جواهری گنبد1394/11/0717:00تبریزاقدمی
111 متین صالحین ورامین - سایپا1394/11/0717:00ورامینشهید گل عباسی
112 شهرداری ارومیه - کاله مازندران1394/11/0717:00ارومیهغدیر
113 آلومینیوم المهدی هرمزگان - ثامن الحجج خراسان1394/11/0717:00بندرعباستختی
114 بانک سرمایه - آرمان ورزش اردکان1394/11/0717:00تهرانخانه والیبال
115 بازرگانی جواهری گنبد - پیکان1394/11/1117:00گنبدالمپیک
116 کاله مازندران - بانک سرمایه1394/11/1117:00آملپیامبر اعظم
118 شهرداری تبریز - شهرداری ارومیه1394/11/1117:00ارومیهغدیر
119 سایپا - آلومینیوم المهدی هرمزگان1394/11/1117:00تهرانخانه والیبال
120 ثامن الحجج خراسان - آرمان ورزش اردکان1394/11/1117:00مشهدمهران
121 پیکان - متین صالحین ورامین1394/11/1417:00تهرانخانه والیبال
122 شهرداری ارومیه - بازرگانی جواهری گنبد1394/11/1417:00ارومیهغدیر
124 بانک سرمایه - شهرداری تبریز1394/11/1415:00تهرانخانه والیبال
125 آرمان ورزش اردکان - سایپا1394/11/1417:00اردکانخاتمی
126 ثامن الحجج خراسان - کاله مازندران1394/11/1417:00مشهدمهران
127 بازرگانی جواهری گنبد - بانک سرمایه1394/11/3117:00گنبدالمپیک
128 شهرداری ارومیه - پیکان1394/11/3117:00ارومیهغدیر
128 کاله مازندران - سایپا1394/11/3117:00آملپیامبر اعظم
130 متین صالحین ورامین - آلومینیوم المهدی هرمزگان1394/11/3117:00ورامینشهید گل عباسی
132 شهرداری تبریز - ثامن الحجج خراسان1394/11/3117:00تبریزاقدمی

نتایج مرحله مقدماتی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11394/07/29پیکان - آلومینیوم المهدی هرمزگان3 - 077 - 62
21394/07/29شهرداری ارومیه - بانک سرمایه3 - 1102 - 98
31394/07/29آرمان ورزش اردکان - متین صالحین ورامین3 - 2109 - 109
41394/07/29بازرگانی جواهری گنبد - ثامن الحجج خراسان3 - 197 - 89
61394/07/29شهرداری تبریز - سایپا2 - 3108 - 110
71394/08/17بانک سرمایه - پیکان3 - 075 - 52
81394/08/06سایپا - بازرگانی جواهری گنبد3 - 2106 - 99
91394/08/06آلومینیوم المهدی هرمزگان - آرمان ورزش اردکان3 - 194 - 86
101394/08/06ثامن الحجج خراسان - شهرداری ارومیه0 - 357 - 75
111394/08/06متین صالحین ورامین - کاله مازندران3 - 2105 - 97
131394/09/01پیکان - آرمان ورزش اردکان3 - 075 - 51
141394/08/10بانک سرمایه - ثامن الحجج خراسان3 - 075 - 58
151394/08/10کاله مازندران - آلومینیوم المهدی هرمزگان3 - 075 - 64
161394/08/10سایپا - شهرداری ارومیه1 - 395 - 98
171394/08/10شهرداری تبریز - متین صالحین ورامین3 - 075 - 57
191394/0914ثامن الحجج خراسان - پیکان1 - 388 - 95
201394/08/13آرمان ورزش اردکان - کاله مازندران3 - 2106 - 109
211394/08/13سایپا - بانک سرمایه1 - 383 - 98
221394/08/13آلومینیوم المهدی هرمزگان - شهرداری تبریز2 - 3100 - 110
241394/08/13متین صالحین ورامین - بازرگانی جواهری گنبد3 - 197 - 73
261394/08/20سایپا - ثامن الحجج خراسان0 - 356 - 75
271394/08/20کاله مازندران - پیکان0 - 361 - 75
281394/08/20شهرداری تبریز - آرمان ورزش اردکان3 - 2118 - 103
291394/08/20بازرگانی جواهری گنبد - آلومینیوم المهدی هرمزگان3 - 2113 - 110
301394/08/20شهرداری ارومیه - متین صالحین ورامین2 - 3102 - 102
311394/08/24پیکان - سایپا3 - 2110 - 100
321394/08/24کاله مازندران - شهرداری تبریز3 - 197 - 85
341394/08/24آرمان ورزش اردکان - بازرگانی جواهری گنبد3 - 1101 - 98
351394/08/24متین صالحین ورامین - بانک سرمایه3 - 075 - 58
361394/08/24آلومینیوم المهدی هرمزگان - شهرداری ارومیه1 - 393 - 99
371394/08/27شهرداری تبریز - پیکان2 - 3106 - 109
391394/08/27بازرگانی جواهری گنبد - کاله مازندران0 - 357 - 76
401394/08/27متین صالحین ورامین - ثامن الحجج خراسان1 - 388 - 95
411394/08/27شهرداری ارومیه - آرمان ورزش اردکان3 - 197 - 86
421394/08/27بانک سرمایه - آلومینیوم المهدی هرمزگان3 - 079 - 64
441394/09/04بازرگانی جواهری گنبد - شهرداری تبریز0 - 365 - 75
451394/09/04سایپا - متین صالحین ورامین3 - 2112 - 103
461394/09/04کاله مازندران - شهرداری ارومیه1 - 387 - 100
471394/09/04ثامن الحجج خراسان - آلومینیوم المهدی هرمزگان3 - 075 - 60
481394/09/04آرمان ورزش اردکان - بانک سرمایه0 - 350 - 75
491394/09/08پیکان - بازرگانی جواهری گنبد3 - 075 - 55
501394/09/08بانک سرمایه - کاله مازندران3 - 198 - 81
521394/09/08شهرداری ارومیه - شهرداری تبریز3 - 1104 - 97
531394/09/08آلومینیوم المهدی هرمزگان - سایپا2 - 3110 - 117
541394/09/08آرمان ورزش اردکان - ثامن الحجج خراسان1 - 381 - 99
551394/09/17متین صالحین ورامین - پیکان2 - 398 - 109
561394/09/17بازرگانی جواهری گنبد - شهرداری ارومیه0 - 377 - 85
581394/09/17شهرداری تبریز - بانک سرمایه0 - 363 - 75
591394/09/17سایپا - آرمان ورزش اردکان2 - 3108 - 108
601394/09/17کاله مازندران - ثامن الحجج خراسان1 - 396 - 98
611394/09/22بانک سرمایه - بازرگانی جواهری گنبد3 - 198 - 85
621394/09/22سایپا - کاله مازندران3 - 075 - 52
631394/09/22پیکان - شهرداری ارومیه3 - 075 - 52
641394/09/22آلومینیوم المهدی هرمزگان - متین صالحین ورامین2 - 398 - 114
661394/09/22ثامن الحجج خراسان - شهرداری تبریز0 - 370 - 79
671394/10/02آلومینیوم المهدی هرمزگان - پیکان0 - 347 - 75
681394/10/02بانک سرمایه - شهرداری ارومیه3 - 198 - 84
691394/10/02متین صالحین ورامین - آرمان ورزش اردکان3 - 1102 - 93
701394/10/02ثامن الحجج خراسان - بازرگانی جواهری گنبد3 - 1101 - 90
721394/10/02سایپا - شهرداری تبریز3 - 077 - 61
731394/10/06پیکان - بانک سرمایه1 - 384 - 97
741394/10/06بازرگانی جواهری گنبد - سایپا3 - 2103 - 101
751394/10/06آرمان ورزش اردکان - آلومینیوم المهدی هرمزگان3 - 075 - 50
761394/10/06شهرداری ارومیه - ثامن الحجج خراسان3 - 075 - 60
771394/10/06کاله مازندران - متین صالحین ورامین1 - 384 - 93
791394/10/13آرمان ورزش اردکان - پیکان1 - 394 - 102
801394/10/13ثامن الحجج خراسان - بانک سرمایه2 - 3108 - 103
811394/10/13آلومینیوم المهدی هرمزگان - کاله مازندران1 - 394 - 101
821394/10/13شهرداری ارومیه - سایپا3 - 196 - 73
831394/10/13متین صالحین ورامین - شهرداری تبریز2 - 3105 - 104
851394/10/16پیکان - ثامن الحجج خراسان2 - 394 - 109
861394/10/16کاله مازندران - آرمان ورزش اردکان3 - 077 - 64
871394/10/16بانک سرمایه - سایپا3 - 076 - 66
881394/10/16شهرداری تبریز - آلومینیوم المهدی هرمزگان3 - 076 - 56
901394/10/16بازرگانی جواهری گنبد - متین صالحین ورامین0 - 374 - 83
921394/10/23ثامن الحجج خراسان - سایپا2 - 3108 - 107
931394/10/23پیکان - کاله مازندران3 - 075 - 54
941394/10/23آرمان ورزش اردکان - شهرداری تبریز3 - 2104 - 107
951394/10/23آلومینیوم المهدی هرمزگان - بازرگانی جواهری گنبد2 - 3106 - 113
961394/10/23متین صالحین ورامین - شهرداری ارومیه2 - 3108 - 104
971394/10/23سایپا - پیکان2 - 3118 - 118
981394/10/23شهرداری تبریز - کاله مازندران2 - 3108 - 105
1001394/10/23بازرگانی جواهری گنبد - آرمان ورزش اردکان0 - 355 - 75
1011394/10/23بانک سرمایه - متین صالحین ورامین3 - 080 - 70
1021394/10/23شهرداری ارومیه - آلومینیوم المهدی هرمزگان3 - 198 - 88
1031394/10/30پیکان - شهرداری تبریز3 - 196 - 81
1051394/10/30کاله مازندران - بازرگانی جواهری گنبد3 - 075 - 56
1061394/10/30ثامن الحجج خراسان - متین صالحین ورامین3 - 194 - 85
1071394/10/30آرمان ورزش اردکان - شهرداری ارومیه3 - 297 - 101
1081394/10/30آلومینیوم المهدی هرمزگان - بانک سرمایه0 - 353 - 75
1101394/11/07شهرداری تبریز - بازرگانی جواهری گنبد3 - 2115 - 104
1111394/11/07متین صالحین ورامین - سایپا2 - 3103 - 104
1121394/11/07شهرداری ارومیه - کاله مازندران3 - 075 - 59
1131394/11/07آلومینیوم المهدی هرمزگان - ثامن الحجج خراسان0 - 368 - 77
1141394/11/07بانک سرمایه - آرمان ورزش اردکان3 - 075 - 54
1151394/11/11بازرگانی جواهری گنبد - پیکان0 - 355 - 75
1161394/11/11کاله مازندران - بانک سرمایه1 - 393 - 99
1181394/11/11شهرداری تبریز - شهرداری ارومیه3 - 075 - 68
1191394/11/11سایپا - آلومینیوم المهدی هرمزگان3 - 075 - 56
1201394/11/11ثامن الحجج خراسان - آرمان ورزش اردکان3 - 2108 - 97
1211394/11/14پیکان - متین صالحین ورامین3 - 195 - 93
1221394/11/14شهرداری ارومیه - بازرگانی جواهری گنبد3 - 075 - 0
1241394/11/14بانک سرمایه - شهرداری تبریز1 - 388 - 94
1251394/11/14آرمان ورزش اردکان - سایپا3 - 2105 - 108
1261394/11/14ثامن الحجج خراسان - کاله مازندران3 - 075 - 61
1271394/11/31بازرگانی جواهری گنبد - بانک سرمایه1 - 384 - 92
1281394/11/31شهرداری ارومیه - پیکان3 - 194 - 86
1281394/11/31کاله مازندران - سایپا0 - 30 - 75
1301394/11/31متین صالحین ورامین - آلومینیوم المهدی هرمزگان3 - 080 - 66
1321394/11/31شهرداری تبریز - ثامن الحجج خراسان3 - 2104 - 93

رده بندی مرحله مقدماتی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1بانک سرمایه
17320
50
53182.94
2پیکان
16420
45
52242.16
3شهرداری ارومیه
15520
46
50261.92
4ثامن الحجج خراسان
11920
34
41361.13
5شهرداری تبریز
11920
32
44381.15
6سایپا
101020
29
43421.02
7متین صالحین ورامین
91120
30
42421.00
8آرمان ورزش اردکان
91120
23
36460.78
9کاله مازندران
71320
22
30430.69
10بازرگانی جواهری گنبد
41620
11
21550.38
11آلومینیوم المهدی هرمزگان
11920
8
16580.27

برنامه مرحله پلی آف

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
133 بانک سرمایه - آرمان ورزش اردکان1394/11/2516:00تهرانخانه والیبال
134 ثامن الحجج خراسان - شهرداری تبریز1394/11/2517:00مشهدمهران
135 شهرداری ارومیه - سایپا1394/11/2517:00ارومیهغدیر
136 پیکان - متین صالحین ورامین1394/11/2518:00تهرانخانه والیبال
137 آرمان ورزش اردکان - بانک سرمایه1394/112817:00اردکانخاتمی
138 متین صالحین ورامین - پیکان1394/112817:30ورامینشهید گل عباسی
139 شهرداری تبریز - ثامن الحجج خراسان1394/112817:00تبریزاقدمی
140 سایپا - شهرداری ارومیه1394/112817:00تهرانخانه والیبال
141 ثامن الحجج خراسان - شهرداری تبریز1394/12/0217:00مشهدمهران
142 پیکان - متین صالحین ورامین1394/12/0217:00تهرانخانه والیبال
143 پیکان - شهرداری ارومیه1394/12/0515:30تهرانخانه والیبال
144 بانک سرمایه - ثامن الحجج خراسان1394/12/0517:30تهرانخانه والیبال
145 شهرداری ارومیه - پیکان1394/12/0917:00ارومیهغدیر
146 ثامن الحجج خراسان - بانک سرمایه1394/12/0917:00مشهدمهران
147 پیکان - شهرداری ارومیه1394/12/1215:30تهرانخانه والیبال
148 بانک سرمایه - پیکان1394/12/1615:30تهرانخانه والیبال
149 شهرداری ارومیه - ثامن الحجج خراسان1394/12/1617:00ارومیهغدیر
150 بانک سرمایه - پیکان1394/12/1715:30تهرانخانه والیبال
151 ثامن الحجج خراسان - شهرداری ارومیه1394/12/1917:00مشهدمهران
152 بانک سرمایه - پیکان1394/12/2416:00تهرانخانه والیبال

نتایج مرحله پلی آف

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
1331394/11/25بانک سرمایه - آرمان ورزش اردکان3 - 075 - 53
1341394/11/25ثامن الحجج خراسان - شهرداری تبریز3 - 199 - 96
1351394/11/25شهرداری ارومیه - سایپا3 - 1103 - 84
1361394/11/25پیکان - متین صالحین ورامین3 - 2116 - 106
1371394/1128آرمان ورزش اردکان - بانک سرمایه0 - 366 - 75
1381394/1128متین صالحین ورامین - پیکان3 - 076 - 66
1391394/1128شهرداری تبریز - ثامن الحجج خراسان3 - 075 - 61
1401394/1128سایپا - شهرداری ارومیه0 - 359 - 75
1411394/12/02ثامن الحجج خراسان - شهرداری تبریز3 - 1102 - 91
1421394/12/02پیکان - متین صالحین ورامین3 - 192 - 89
1431394/12/05پیکان - شهرداری ارومیه3 - 192 - 93
1441394/12/05بانک سرمایه - ثامن الحجج خراسان3 - 1105 - 99
1451394/12/09شهرداری ارومیه - پیکان3 - 1101 - 84
1461394/12/09ثامن الحجج خراسان - بانک سرمایه1 - 392 - 100
1471394/12/12پیکان - شهرداری ارومیه3 - 2110 - 96
1481394/12/16بانک سرمایه - پیکان2 - 396 - 109
1491394/12/16شهرداری ارومیه - ثامن الحجج خراسان3 - 075 - 0
1501394/12/17بانک سرمایه - پیکان3 - 078 - 67
1511394/12/19ثامن الحجج خراسان - شهرداری ارومیه3 - 075 - 0

در حال تکمیل اطلاعات.

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط