کاپ آسیا زنان 2022

بین المللیزنانبزرگسالپاسیگ - فلیپین2022

برنامه گروه A

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
2 چین - کره‌جنوبی1401/05/3009:30پاسیگ-
4 ویتنام - فلیپین1401/05/3015:30پاسیگ-
6 ویتنام - چین1401/05/3109:30پاسیگ-
8 ایران - کره‌جنوبی1401/05/3115:30پاسیگ-
11 ایران - ویتنام1401/06/0112:30پاسیگ-
12 فلیپین - چین1401/06/0115:30پاسیگ-
14 کره‌جنوبی - ویتنام1401/06/0209:30پاسیگ-
16 فلیپین - ایران1401/06/0215:30پاسیگ-
19 ایران - چین1401/06/0312:30پاسیگ-
20 کره‌جنوبی - فلیپین1401/06/0315:30پاسیگ-

نتایج گروه A

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
21401/05/30چین - کره‌جنوبی3 - 075 - 26
41401/05/30ویتنام - فلیپین3 - 081 - 65
61401/05/31ویتنام - چین2 - 386 - 115
81401/05/31ایران - کره‌جنوبی3 - 075 - 38
111401/06/01ایران - ویتنام0 - 342 - 75
121401/06/01فلیپین - چین0 - 358 - 75
141401/06/02کره‌جنوبی - ویتنام0 - 342 - 75
161401/06/02فلیپین - ایران3 - 195 - 80
191401/06/03ایران - چین1 - 368 - 99
201401/06/03کره‌جنوبی - فلیپین0 - 348 - 75

رده بندی گروه A

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1چین
404
11
1234.00
2ویتنام
314
10
1133.66
3فلیپین
224
6
670.85
4ایران
134
3
590.55
5کره‌جنوبی
044
0
0120.00

برنامه گروه B

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
3 ژاپن - تایلند1401/05/3012:30پاسیگ-
5 چین تایپه - ژاپن1401/05/3106:30پاسیگ-
7 استرالیا - تایلند1401/05/3112:30پاسیگ-
10 استرالیا - چین تایپه1401/06/0109:30پاسیگ-
15 تایلند - چین تایپه1401/06/0212:30پاسیگ-
18 ژاپن - استرالیا1401/06/0309:30پاسیگ-

نتایج گروه B

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
31401/05/30ژاپن - تایلند3 - 075 - 59
51401/05/31چین تایپه - ژاپن0 - 366 - 75
71401/05/31استرالیا - تایلند0 - 347 - 77
101401/06/01استرالیا - چین تایپه2 - 3101 - 113
151401/06/02تایلند - چین تایپه3 - 075 - 56
181401/06/03ژاپن - استرالیا3 - 075 - 30

رده بندی گروه B

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1ژاپن
303
9
90MAX
2تایلند
213
6
632.00
3چین تایپه
123
2
380.37
4استرالیا
033
1
290.22

برنامه مرحله حذفی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
20 ویتنام - چین تایپه1401/06/0506:30پاسیگ-
21 چین - استرالیا1401/06/0511:30پاسیگ-
22 ایران - ژاپن1401/06/0512:30پاسیگ-
23 فلیپین - تایلند1401/06/0515:30پاسیگ-
24 چین تایپه - ایران1401/06/0606:30پاسیگ-
25 استرالیا - فلیپین1401/06/0609:30پاسیگ-
26 چین - تایلند1401/06/0612:30پاسیگ-
27 ویتنام - ژاپن1401/06/0615:30پاسیگ-
30 ایران - استرالیا1401/06/0706:30پاسیگ-
31 چین تایپه - فلیپین1401/06/0709:30پاسیگ-
32 تایلند - ویتنام1401/06/0712:30پاسیگ-
33 چین - ژاپن1401/06/0715:30پاسیگ-

در حال تکمیل اطلاعات.

در حال تکمیل اطلاعات.

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1ایران
2فلیپین
3چین تایپه
4ژاپن
5تایلند
6کره‌جنوبی
7چین
8استرالیا
9ویتنام

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

رتبه‌بندی نهایی