همبستگی کشورهای اسلامی (مردان)

بین المللیمردانبزرگسال

برنامه گروه A

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 سودان - جمهوری آذربایجان1401/05/1811:30قونیه-
3 مراکش - کامرون1401/05/1817:30قونیه-
6 سودان - مراکش1401/05/2014:30قونیه-
8 جمهوری آذربایجان - کامرون1401/05/2020:30قونیه-
9 سودان - کامرون1401/05/2211:30قونیه-
11 جمهوری آذربایجان - مراکش1401/05/2217:30قونیه-

نتایج گروه A

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن

رده بندی گروه A

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1جمهوری آذربایجان
000
0
000.00
2سودان
000
0
000.00
3مراکش
000
0
000.00
4کامرون
000
0
000.00

برنامه گروه B

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
2 ایران - قطر1401/05/1814:30قونیه-
4 ترکیه - پاکستان1401/05/1820:30قونیه-
5 ایران - پاکستان1401/05/2011:30قونیه-
7 ترکیه - قطر1401/05/2017:30قونیه-
10 پاکستان - قطر1401/05/2214:30قونیه-
12 ترکیه - ایران1401/05/2220:30قونیه-

نتایج گروه B

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن

رده بندی گروه B

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1ایران
000
0
000.00
2ترکیه
000
0
000.00
3قطر
000
0
000.00
4پاکستان
000
0
000.00

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1ایران
2ترکیه
3قطر
4سودان
5جمهوری آذربایجان
6مراکش
7کامرون
8پاکستان

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط