همبستگی کشورهای اسلامی (زنان)

بین المللیزنانبزرگسال

برنامه گروه A

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
3 ازبکستان - ترکیه1401/05/1720:30قونیه-
5 ایران - ازبکستان1401/05/1917:30قونیه-
9 ترکیه - ایران1401/05/2120:30قونیه-

نتایج گروه A

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن

رده بندی گروه A

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1ازبکستان
000
0
000.00
2ایران
000
0
000.00
3ترکیه
000
0
000.00

برنامه گروه B

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 افغانستان - کامرون1401/05/1714:30قونیه-
2 سنگال - جمهوری آذربایجان1401/05/1717:30قونیه-
4 افغانستان - جمهوری آذربایجان1401/05/1914:30قونیه-
6 سنگال - کامرون1401/05/1920:30قونیه-
7 کامرون - جمهوری آذربایجان1401/05/2114:30قونیه-
8 افغانستان - سنگال1401/05/2117:30قونیه-

نتایج گروه B

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن

رده بندی گروه B

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1افغانستان
000
0
000.00
2جمهوری آذربایجان
000
0
000.00
3سنگال
000
0
000.00
4کامرون
000
0
000.00

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1ایران
2ازبکستان
3اندونزی
4ترکیه
5افغانستان
6سنگال
7کامرون
8جمهوری آذربایجان

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط