نوجوانان پسر قهرمانی آسیا 2022

بین المللیمردانجوانانایران - تهران2022

برنامه گروه B

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 ژاپن - هند1401/05/2411:30تهرانفدراسیون والیبال
2 تایلند - کره جنوبی1401/05/2414:00تهرانفدراسیون والیبال
4 هند - تایلند1401/05/2511:30تهرانفدراسیون والیبال
5 ژاپن - کره جنوبی1401/05/2514:00تهرانفدراسیون والیبال
7 تایلند - ژاپن1401/05/2611:30تهرانفدراسیون والیبال
10 کره جنوبی - هند1401/05/2711:30تهرانفدراسیون والیبال

نتایج گروه B

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11401/05/24ژاپن - هند3 - 2109 - 106
21401/05/24تایلند - کره جنوبی0 - 362 - 77
41401/05/25هند - تایلند3 - 1101 - 95
51401/05/25ژاپن - کره جنوبی3 - 2101 - 95
71401/05/26تایلند - ژاپن2 - 391 - 110
101401/05/27کره جنوبی - هند0 - 364 - 75

رده بندی گروه B

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1ژاپن
303
6
961.50
2هند
213
7
842.00
3کره جنوبی
123
4
560.83
4تایلند
033
1
390.33

برنامه گروه A

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
3 کویت - چین تایپه1401/05/2417:00تهرانفدراسیون والیبال
6 ایران - چین1401/05/2517:00تهرانفدراسیون والیبال
8 چین - چین تایپه1401/05/2614:00تهرانفدراسیون والیبال
9 ایران - کویت1401/05/2617:00تهرانفدراسیون والیبال
11 چین - کویت1401/05/2714:00تهرانفدراسیون والیبال
12 ایران - چین تایپه1401/05/2717:00تهرانفدراسیون والیبال

نتایج گروه A

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
31401/05/24کویت - چین تایپه1 - 369 - 95
61401/05/25ایران - چین3 - 075 - 60
81401/05/26چین - چین تایپه3 - 082 - 72
91401/05/26ایران - کویت3 - 075 - 46
111401/05/27چین - کویت3 - 075 - 46
121401/05/27ایران - چین تایپه3 - 075 - 49

رده بندی گروه A

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1ایران
303
9
90MAX
2چین
213
6
632.00
3چین تایپه
123
3
370.42
4کویت
033
0
190.11

برنامه 1/4 نهایی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
13 چین - کره جنوبی1401/05/299:00تهرانفدراسیون والیبال
14 هند - چین تایپه1401/05/2911:30تهرانفدراسیون والیبال
15 ژاپن - کویت1401/05/2914:00تهرانفدراسیون والیبال
16 ایران - تایلند1401/05/2917:00تهرانفدراسیون والیبال

نتایج 1/4 نهایی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
131401/05/29چین - کره جنوبی2 - 3107 - 110
141401/05/29هند - چین تایپه3 - 1100 - 83
151401/05/29ژاپن - کویت3 - 075 - 51
161401/05/29ایران - تایلند3 - 199 - 73

رده بندی 1/4 نهایی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1ژاپن
101
3
30MAX
2ایران
101
3
313.00
3هند
101
3
313.00
4کره جنوبی
101
2
321.50
5چین
011
1
230.66
6چین تایپه
011
0
130.33
7تایلند
011
0
130.33
8کویت
011
0
030.00

برنامه نیمه نهایی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
17 چین - کویت1401/05/309:00تهرانفدراسیون والیبال
18 چین تایپه - تایلند1401/05/3011:30تهرانفدراسیون والیبال
19 کره جنوبی - ژاپن1401/05/3014:00تهرانفدراسیون والیبال
20 ایران - هند1401/05/3017:00تهرانفدراسیون والیبال

نتایج نیمه نهایی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
171401/05/30چین - کویت3 - 075 - 57
181401/05/30چین تایپه - تایلند3 - 197 - 91
191401/05/30کره جنوبی - ژاپن1 - 396 - 112
201401/05/30ایران - هند3 - 075 - 52

رده بندی نیمه نهایی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1ایران
101
3
30MAX
2چین
101
3
30MAX
3ژاپن
101
3
313.00
4چین تایپه
101
3
313.00
5تایلند
011
0
130.33
6کره جنوبی
011
0
130.33
7کویت
011
0
030.00
8هند
011
0
030.00

برنامه نهایی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
21 کویت - تایلند1401/05/319:00تهرانفدراسیون والیبال
22 چین - چین تایپه1401/05/3111:30تهرانفدراسیون والیبال
23 کره جنوبی - هند1401/05/3114:00تهرانفدراسیون والیبال
24 ایران - ژاپن1401/05/3117:00تهرانفدراسیون والیبال

نتایج نهایی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
211401/05/31کویت - تایلند1 - 368 - 98
221401/05/31چین - چین تایپه3 - 2100 - 101
231401/05/31کره جنوبی - هند2 - 3106 - 110
241401/05/31ایران - ژاپن0 - 367 - 75

رده بندی نهایی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1ژاپن
101
3
30MAX
2تایلند
101
3
313.00
3هند
101
2
321.50
4چین
101
2
321.50
5چین تایپه
011
1
230.66
6کره جنوبی
011
1
230.66
7کویت
011
0
130.33
8ایران
011
0
030.00

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1ایران
2ژاپن
3هند
4تایلند
5کره جنوبی
6کویت
7چین تایپه
8چین

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

رتبه‌بندی نهایی