نوجوانان دختر آسیا 2022

بین المللیمردانبزرگسالتایلند - ناخون پاتوم1401

برنامه گروه A

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 ایران - استرالیا1401/03/1606:30ناخون پاتوم
4 تایلند - ازبکستان1401/03/1614:00ناخون پاتوم
6 کره جنوبی - ازبکستان1401/03/1706:30ناخون پاتوم
9 استرالیا - تایلند1401/03/1714:00ناخون پاتوم
12 کره جنوبی - استرالیا1401/03/1809:00ناخون پاتوم
14 ایران - تایلند1401/03/1814:00ناخون پاتوم
16 ازبکستان - استرالیا1401/03/1906:30ناخون پاتوم
20 ایران - کره جنوبی1401/03/1916:30ناخون پاتوم
22 ازبکستان - ایران1401/03/2009:00ناخون پاتوم
24 تایلند - کره جنوبی1401/03/2014:00ناخون پاتوم

نتایج گروه A

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11401/03/16ایران - استرالیا3 - 075 - 53
41401/03/16تایلند - ازبکستان3 - 075 - 47
61401/03/17کره جنوبی - ازبکستان3 - 075 - 33
91401/03/17استرالیا - تایلند0 - 343 - 75
121401/03/18کره جنوبی - استرالیا3 - 075 - 37
141401/03/18ایران - تایلند1 - 379 - 93
161401/03/19ازبکستان - استرالیا3 - 193 - 77
201401/03/19ایران - کره جنوبی0 - 336 - 75
221401/03/20ازبکستان - ایران0 - 336 - 75
241401/03/20تایلند - کره جنوبی0 - 358 - 75

رده بندی گروه A

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1کره جنوبی
404
12
120MAX
2تایلند
314
9
942.25
3ایران
224
6
761.16
4ازبکستان
134
3
3100.30
5استرالیا
044
0
1120.08

برنامه گروه B

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
2 قزاقستان - چین تایپه1401/03/1609:00ناخون پاتوم
3 فیلیپین - هند1401/03/1611:30ناخون پاتوم
5 چین - ژاپن1401/03/1616:30ناخون پاتوم
7 فیلیپین - قزاقستان1401/03/1709:00ناخون پاتوم
8 ژاپن - هند1401/03/1711:30ناخون پاتوم
10 چین - چین تایپه1401/03/1716:30ناخون پاتوم
11 هند - قزاقستان1401/03/1806:30ناخون پاتوم
13 چین - فیلیپین1401/03/1811:30ناخون پاتوم
15 چین تایپه - ژاپن1401/03/1816:30ناخون پاتوم
17 چین - هند1401/03/1909:00ناخون پاتوم
18 ژاپن - قزاقستان1401/03/1911:30ناخون پاتوم
19 چین تایپه - فیلیپین1401/03/1914:00ناخون پاتوم
21 فیلیپین - ژاپن1401/03/2006:30ناخون پاتوم
23 قزاقستان - چین1401/03/2011:30ناخون پاتوم
25 چین تایپه - هند1401/03/2016:30ناخون پاتوم

نتایج گروه B

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
21401/03/16قزاقستان - چین تایپه1 - 383 - 96
31401/03/16فیلیپین - هند1 - 388 - 89
51401/03/16چین - ژاپن0 - 367 - 77
71401/03/17فیلیپین - قزاقستان0 - 358 - 76
81401/03/17ژاپن - هند3 - 075 - 39
101401/03/17چین - چین تایپه3 - 075 - 45
111401/03/18هند - قزاقستان1 - 370 - 95
131401/03/18چین - فیلیپین3 - 075 - 27
151401/03/18چین تایپه - ژاپن0 - 350 - 75
171401/03/19چین - هند3 - 075 - 33
181401/03/19ژاپن - قزاقستان3 - 075 - 48
191401/03/19چین تایپه - فیلیپین3 - 075 - 45
211401/03/20فیلیپین - ژاپن0 - 344 - 75
231401/03/20قزاقستان - چین0 - 337 - 75
251401/03/20چین تایپه - هند3 - 075 - 48

رده بندی گروه B

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1ژاپن
505
15
150MAX
2چین
415
12
1234.00
3چین تایپه
325
9
971.28
4قزاقستان
235
6
7100.70
5هند
145
3
4130.30
6فیلیپین
055
0
1150.06

برنامه پلی آف

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
26 استرالیا - فیلیپین1401/03/22ناخون پاتوم
27 ایران - قزاقستان1401/03/22ناخون پاتوم
28 چین تایپه - ازبکستان1401/03/22ناخون پاتوم
29 کره جنوبی - چین1401/03/22ناخون پاتوم
30 تایلند - ژاپن1400/03/22ناخون پاتوم
31 فیلیپین - هند1401/03/2106:30ناخون پاتوم
32 ایران - ازبکستان1401/03/2309:00ناخون پاتوم
33 قزاقستان - چین تایپه1401/03/2311:30ناخون پاتوم
34 کره جنوبی - تایلند1401/03/2314:00ناخون پاتوم
35 چین - ژاپن1401/03/2317:00ناخون پاتوم

نتایج پلی آف

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
261401/03/22استرالیا - فیلیپین0 - 368 - 81
271401/03/22ایران - قزاقستان0 - 362 - 75
281401/03/22چین تایپه - ازبکستان3 - 193 - 82
291401/03/22کره جنوبی - چین1 - 376 - 100
301400/03/22تایلند - ژاپن0 - 354 - 76
311401/03/21فیلیپین - هند3 - 075 - 52
321401/03/23ایران - ازبکستان3 - 199 - 71
331401/03/23قزاقستان - چین تایپه0 - 349 - 75
341401/03/23کره جنوبی - تایلند3 - 2105 - 84
351401/03/23چین - ژاپن2 - 3104 - 110

در حال تکمیل اطلاعات.

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1ازبکستان
2تایلند
3کره جنوبی
4استرالیا
5ایران
6ژاپن
7چین
8چین تایپه
9فیلیپین
10هند
11قزاقستان

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

رتبه‌بندی نهایی