مسابقات قهرمانی مردان جهان | سال 2018 | ایتالیا – بلغارستان

بین المللیمردانبزرگسالایتالیا - بلغارستان2018

برنامه مرحله مقدماتی گروه 1

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
02 ايتاليا - ژاپن1397/06/1822:00رمفوروایتالیکو
08 جمهوری دومینیکن - اسلووني1397/06/2119:30فلورانسنلسون ماندلا
12 بلژیک - آرژانتین1397/06/2123:00فلورانسنلسون ماندلا
16 جمهوری دومینیکن - ژاپن1397/06/2219:30فلورانسنلسون ماندلا
20 ايتاليا - بلژیک1397/06/2223:00فلورانسنلسون ماندلا
24 آرژانتین - جمهوری دومینیکن1397/06/2319:30فلورانسنلسون ماندلا
28 ژاپن - اسلووني1397/06/2323:00فلورانسنلسون ماندلا
32 بلژیک - اسلووني1397/06/2419:30فلورانسنلسون ماندلا
36 ايتاليا - آرژانتین1397/06/2423:00فلورانسنلسون ماندلا
40 ژاپن - بلژیک1397/06/2519:30فلورانسنلسون ماندلا
44 ايتاليا - اسلووني1397/06/2523:00فلورانسنلسون ماندلا
48 بلژیک - جمهوری دومینیکن1397/06/2619:30فلورانسنلسون ماندلا
52 آرژانتین - اسلووني1397/06/2623:00فلورانسنلسون ماندلا
56 ژاپن - آرژانتین1397/06/2719:30فلورانسنلسون ماندلا
60 جمهوری دومینیکن - ايتاليا1397/06/2723:00فلورانسنلسون ماندلا

نتایج مرحله مقدماتی گروه 1

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن

رده بندی مرحله مقدماتی گروه 1

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1آرژانتین
000
0
000.00
2اسلووني
000
0
000.00
3ايتاليا
000
0
000.00
4بلژیک
000
0
000.00
5جمهوری دومینیکن
000
0
000.00
6ژاپن
000
0
000.00

برنامه مرحله مقدماتی گروه 2

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
03 هلند - کانادا1397/06/2115:30روسهبولستراد
06 برزیل - مصر1397/06/2118:30روسهبولستراد
10 فرانسه - چین1397/06/2122:00روسهبولستراد
13 مصر - کانادا1397/06/2218:30روسهبولستراد
18 برزیل - فرانسه1397/06/2222:00روسهبولستراد
22 چین - هلند1397/06/2318:30روسهبولستراد
26 فرانسه - مصر1397/06/2322:00روسهبولستراد
30 کانادا - چین1397/06/2418:30روسهبولستراد
34 هلند - برزیل1397/06/2422:00روسهبولستراد
38 چین - برزیل1397/06/2518:30روسهبولستراد
42 هلند - فرانسه1397/06/2522:00روسهبولستراد
46 مصر - هلند1397/06/2618:30روسهبولستراد
50 برزیل - کانادا1397/06/2622:00روسهبولستراد
54 کانادا - فرانسه1397/06/2718:30روسهبولستراد
58 چین - برزیل1397/06/2722:00روسهبولستراد

نتایج مرحله مقدماتی گروه 2

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن

رده بندی مرحله مقدماتی گروه 2

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1برزیل
000
0
000.00
2فرانسه
000
0
000.00
3مصر
000
0
000.00
4هلند
000
0
000.00
5چین
000
0
000.00
6کانادا
000
0
000.00

برنامه مرحله مقدماتی گروه 3

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
04 کامرون - تونس1397/06/2116:30باریپالا فلوریو
07 استرالیا - روسيه1397/06/2119:30باریپالا فلوریو
11 آمریکا - صربستان1397/06/2123:00باریپالا فلوریو
15 استرالیا - آمریکا1397/06/2219:30باریپالا فلوریو
19 کامرون - صربستان1397/06/2223:00باریپالا فلوریو
23 استرالیا - کامرون1397/06/2319:30باریپالا فلوریو
27 روسيه - تونس1397/06/2323:00باریپالا فلوریو
31 صربستان - تونس1397/06/2419:30باریپالا فلوریو
35 آمریکا - روسيه1397/06/2423:00باریپالا فلوریو
39 کامرون - آمریکا1397/06/2519:30باریپالا فلوریو
43 صربستان - استرالیا1397/06/2523:00باریپالا فلوریو
47 روسيه - کامرون1397/06/2619:30باریپالا فلوریو
51 استرالیا - تونس1397/06/2623:00باریپالا فلوریو
55 آمریکا - تونس1397/06/2719:30باریپالا فلوریو
59 روسيه - استرالیا1397/06/2723:00باریپالا فلوریو

نتایج مرحله مقدماتی گروه 3

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن

رده بندی مرحله مقدماتی گروه 3

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1آمریکا
000
0
000.00
2استرالیا
000
0
000.00
3تونس
000
0
000.00
4روسيه
000
0
000.00
5صربستان
000
0
000.00
6کامرون
000
0
000.00

برنامه مرحله مقدماتی گروه 4

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 بلغارستان - فنلاند1397/06/1821:00وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا
05 ایران - پورتوریکو1397/06/2118:30وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا
09 کوبا - لهستان1397/06/2122:00وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا
14 پورتوریکو - لهستان1397/06/2218:30وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا
17 ایران - بلغارستان1397/06/2222:00وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا
21 فنلاند - کوبا1397/06/2318:30وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا
25 بلغارستان - پورتوریکو1397/06/2322:00وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا
29 کوبا - ایران1397/06/2418:30وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا
33 لهستان - فنلاند1397/06/2422:00وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا
37 پورتوریکو - فنلاند1397/06/2518:30وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا
41 کوبا - بلغارستان1397/06/2522:00وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا
45 کوبا - پورتوریکو1397/06/2618:30وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا
49 ایران - لهستان1397/06/2622:00وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا
53 فنلاند - ایران1397/06/2718:30وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا
57 بلغارستان - لهستان1397/06/2722:00وارناقصر فرهنگی ورزشی وارنا

نتایج مرحله مقدماتی گروه 4

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن

رده بندی مرحله مقدماتی گروه 4

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1ایران
000
0
000.00
2بلغارستان
000
0
000.00
3فنلاند
000
0
000.00
4لهستان
000
0
000.00
5پورتوریکو
000
0
000.00
6کوبا
000
0
000.00

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1ایران
2چین
3ژاپن
4استرالیا
5تونس
6مصر
7کامرون
8فرانسه
9هلند
10اسلووني
11روسيه
12صربستان
13فنلاند
14بلژیک
15ايتاليا
16بلغارستان
17لهستان
18برزیل
19آرژانتین
20آمریکا
21جمهوری دومینیکن
22کانادا
23پورتوریکو
24کوبا

اخبار مرتبط