مسابقات قهرمانی جوانان دختر آسیا 1395/ 2016

بین المللیزناننوجوانانتایلند1395

برنامه گروه 1

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 ویتنام - تایلند1395/05/0215:30--
2 سریلانکا - ویتنام1395/05/0313:30--
3 تایلند - سریلانکا1395/05/0415:30--

نتایج گروه 1

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/05/02ویتنام - تایلند0 - 344 - 75
21395/05/03سریلانکا - ویتنام0 - 324 - 75
31395/05/04تایلند - سریلانکا3 - 075 - 27

رده بندی گروه 1

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1تایلند
202
6
60MAX
2ویتنام
112
3
331.00
3سریلانکا
022
0
060.00

برنامه گروه 2

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 نیوزلند - چین1395/05/0211:30--
2 هنگ کنگ - قزاقستان1395/05/0213:30--
3 هنگ کنگ - نیوزلند1395/05/0311:30--
4 قزاقستان - چین1395/05/0313:30--
5 چین - هنگ کنگ1395/05/0413:30--
6 نیوزلند - قزاقستان1395/05/0415:30--

نتایج گروه 2

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/05/02نیوزلند - چین0 - 328 - 75
21395/05/02هنگ کنگ - قزاقستان1 - 380 - 93
31395/05/03هنگ کنگ - نیوزلند3 - 075 - 45
41395/05/03قزاقستان - چین0 - 346 - 75
51395/05/04چین - هنگ کنگ3 - 075 - 30
61395/05/04نیوزلند - قزاقستان0 - 350 - 75

رده بندی گروه 2

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1چین
303
9
90MAX
2قزاقستان
213
6
641.50
3هنگ کنگ
123
3
460.66
4نیوزلند
033
0
090.00

برنامه گروه 3

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 ماکائو - هند1395/05/0209:30--
2 ایران - ژاپن1395/05/0211:30--
3 هند - ژاپن1395/05/0309:30--
4 ماکائو - ایران1395/05/0311:30--
5 ایران - هند1395/05/0409:30--
6 ژاپن - ماکائو1395/05/0411:30--

نتایج گروه 3

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/05/02ماکائو - هند0 - 330 - 75
21395/05/02ایران - ژاپن0 - 328 - 75
31395/05/03هند - ژاپن0 - 336 - 75
41395/05/03ماکائو - ایران0 - 340 - 75
51395/05/04ایران - هند0 - 360 - 75
61395/05/04ژاپن - ماکائو3 - 075 - 14

رده بندی گروه 3

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1ژاپن
303
9
90MAX
2هند
213
6
632.00
3ایران
123
3
360.50
4ماکائو
033
0
090.00

برنامه گروه 4

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 چین تایپه - استرالیا1395/05/0213:30--
2 کره جنوبی - فیلیپین1395/05/0215:30--
3 فیلیپین - استرالیا1395/05/0316:00--
4 کره جنوبی - چین تایپه1395/05/0316:00--
5 چین تایپه - فیلیپین1395/05/0413:30--
6 استرالیا - کره جنوبی1395/05/0415:30--

نتایج گروه 4

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/05/02چین تایپه - استرالیا3 - 075 - 38
21395/05/02کره جنوبی - فیلیپین3 - 075 - 48
31395/05/03فیلیپین - استرالیا3 - 2103 - 102
41395/05/03کره جنوبی - چین تایپه3 - 075 - 62
51395/05/04چین تایپه - فیلیپین3 - 075 - 31
61395/05/04استرالیا - کره جنوبی0 - 329 - 75

رده بندی گروه 4

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1کره جنوبی
303
9
90MAX
2چین تایپه
213
6
632.00
3فیلیپین
123
2
380.37
4استرالیا
033
1
290.22

برنامه پلی آف - اول تا هشتم

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 ژاپن - ویتنام1395/05/0609:00--
2 تایلند - هند1395/05/0613:30--
3 ویتنام - هند1395/05/0709:00--
4 تایلند - ژاپن1395/05/0613:30--

نتایج پلی آف - اول تا هشتم

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/05/06ژاپن - ویتنام3 - 075 - 35
21395/05/06تایلند - هند3 - 075 - 50
31395/05/07ویتنام - هند3 - 198 - 83
41395/05/06تایلند - ژاپن2 - 390 - 107

رده بندی پلی آف - اول تا هشتم

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1ژاپن
202
5
623.00
2تایلند
112
4
531.66
3ویتنام
112
3
340.75
4هند
022
0
160.16

برنامه پلی آف - اول تا هشتم

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 چین - چین تایپه1395/05/0611:30--
2 کره جنوبی - قزاقستان1395/05/0603:30--
3 قزاقستان - چین تایپه1395/05/0711:30--
4 چین - کره جنوبی1395/05/0715:30--

نتایج پلی آف - اول تا هشتم

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/05/06چین - چین تایپه3 - 075 - 41
21395/05/06کره جنوبی - قزاقستان3 - 197 - 58
31395/05/07قزاقستان - چین تایپه0 - 362 - 77
41395/05/07چین - کره جنوبی3 - 2108 - 96

رده بندی پلی آف - اول تا هشتم

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1چین
202
5
623.00
2کره جنوبی
112
4
541.25
3چین تایپه
112
3
331.00
4قزاقستان
022
0
160.16

برنامه پلی آف - نهم تا پانزدهم

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 سریلانکا - ماکائو1395/05/0611:30--
2 سریلانکا - ایران1395/05/0712:30--

نتایج پلی آف - نهم تا پانزدهم

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/05/06سریلانکا - ماکائو0 - 354 - 75
21395/05/07سریلانکا - ایران0 - 337 - 75

رده بندی پلی آف - نهم تا پانزدهم

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1ایران
101
3
30MAX
2ماکائو
101
3
30MAX
3سریلانکا
022
0
060.00

برنامه پلی آف - نهم تا پانزدهم

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 هنگ کنگ - استرالیا1395/05/0613:30--
2 فیلیپین - نیوزلند1395/05/0615:30--
3 نیوزلند - استرالیا1395/05/0713:30--
4 هنگ کنگ - فیلیپین1395/05/0715:30--

نتایج پلی آف - نهم تا پانزدهم

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/05/06هنگ کنگ - استرالیا0 - 358 - 75
21395/05/06فیلیپین - نیوزلند3 - 075 - 48
31395/05/07نیوزلند - استرالیا1 - 380 - 97
41395/05/07هنگ کنگ - فیلیپین1 - 372 - 98

رده بندی پلی آف - نهم تا پانزدهم

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1فیلیپین
202
6
616.00
2استرالیا
202
6
616.00
3هنگ کنگ
022
0
160.16
4نیوزلند
022
0
160.16

برنامه مرحله نهایی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 سریلانکا - نیوزلند1395/05/0811:30--
2 ایران - استرالیا1395/05/0813:30--
3 فیلیپین - ماکائو1395/05/0803:30--
4 ژاپن - قزاقستان1395/05/0809:00--
5 چین - هند1395/05/0811:30--
6 تایلند - چین تایپه1395/05/0816:00--
7 کره جنوبی - ویتنام1395/05/0813:30--
8 هنگ کنگ - نیوزلند1395/05/0911:30--
9 استرالیا - ماکائو1395/05/0913:30--
10 ایران - فیلیپین1395/05/0915:30--
11 هند - چین تایپه1395/05/0909:00--
12 قزاقستان - کره جنوبی1395/05/0911:30--
13 چین - تایلند1395/05/0915:30--
14 ژاپن - ویتنام1395/05/0913:30--
15 هند - قزاقستان1395/05/1009:00--
16 چین تایپه - کره جنوبی1395/05/1011:30--
17 تایلند - ویتنام1395/05/1014:30--
18 چین - ژاپن1395/05/1016:30--

نتایج مرحله نهایی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/05/08سریلانکا - نیوزلند1 - 382 - 98
21395/05/08ایران - استرالیا3 - 2106 - 100
31395/05/08فیلیپین - ماکائو3 - 075 - 57
41395/05/08ژاپن - قزاقستان3 - 075 - 39
51395/05/08چین - هند3 - 075 - 29
61395/05/08تایلند - چین تایپه3 - 197 - 85
71395/05/08کره جنوبی - ویتنام1 - 390 - 93
81395/05/09هنگ کنگ - نیوزلند3 - 075 - 52
91395/05/09استرالیا - ماکائو3 - 198 - 71
101395/05/09ایران - فیلیپین3 - 294 - 95
111395/05/09هند - چین تایپه0 - 358 - 75
121395/05/09قزاقستان - کره جنوبی0 - 355 - 75
131395/05/09چین - تایلند3 - 075 - 49
141395/05/09ژاپن - ویتنام3 - 075 - 40
151395/05/10هند - قزاقستان1 - 371 - 97
161395/05/10چین تایپه - کره جنوبی2 - 398 - 107
171395/05/10تایلند - ویتنام3 - 197 - 63
181395/05/10چین - ژاپن3 - 2101 - 106

در حال تکمیل اطلاعات.

اخبار مرتبط

رده بندی نهایی