مسابقات قهرمانی باشگاه های مردان آسیا 1395/ 2016

بین المللیمردانبزرگسالمیانمار2016

برنامه فینال

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
52 چین - ژاپن1395/06/1014:30نایپیداوسالن
53 ایران - قطر1395/06/1017:00نایپیداو-

نتایج فینال

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
521395/06/10چین - ژاپن3 - 2103 - 95
531395/06/10ایران - قطر3 - 199 - 79

در حال تکمیل اطلاعات.

برنامه نیمه نهایی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
45 ایران - چین1395/06/0914:30نایپیداوسالن
46 قطر - ژاپن1395/06/0917:00نایپیداو-

نتایج نیمه نهایی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
451395/06/09ایران - چین3 - 078 - 63
461395/06/09قطر - ژاپن3 - 2110 - 104

در حال تکمیل اطلاعات.

برنامه یک چهارم نهایی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
36 قطر - چین تایپه1395/06/0817:00نایپیداوسالن
37 ایران - ویتنام1395/06/0809:30نایپیداوسالن
38 چین - قزاقستان1395/06/0814:30نایپیداوسالن
39 ژاپن - میانمار1395/06/0812:00نایپیداوسالن

نتایج یک چهارم نهایی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
361395/06/08قطر - چین تایپه3 - 194 - 73
371395/06/08ایران - ویتنام3 - 075 - 52
381395/06/08چین - قزاقستان2 - 188 - 86
391395/06/08ژاپن - میانمار3 - 075 - 48

در حال تکمیل اطلاعات.

برنامه گروه 1

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 ویتنام - میانمار1395/06/0309:30نایپیداوسالن

نتایج گروه 1

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/06/03ویتنام - میانمار0 - 358 - 75

رده بندی گروه 1

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1میانمار
101
3
30MAX
2ویتنام
011
0
030.00

برنامه گروه 2

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
4 اندونزی - چین تایپه1395/06/0209:30نایپیداو-
5 ژاپن - عراق1395/06/0212:00نایپیداو-
11 چین تایپه - عراق1395/06/0309:30نایپیداو-
12 اندونزی - ژاپن1395/06/0309:30نایپیداو-
18 ژاپن - چین تایپه1395/06/0409:30نایپیداو-
19 عراق - اندونزی1395/06/0412:00نایپیداو-

نتایج گروه 2

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
41395/06/02اندونزی - چین تایپه1 - 372 - 98
51395/06/02ژاپن - عراق3 - 2115 - 94
111395/06/03چین تایپه - عراق3 - 075 - 62
121395/06/03اندونزی - ژاپن0 - 367 - 77
181395/06/04ژاپن - چین تایپه2 - 3106 - 108
191395/06/04عراق - اندونزی1 - 385 - 94

رده بندی گروه 2

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1چین تایپه
303
8
933.00
2ژاپن
213
6
851.60
3اندونزی
123
3
470.57
4عراق
033
1
390.33

برنامه گروه 3

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
2 قطر - تایلند1395/06/0212:00نایپیداو-
3 امارات - چین1395/06/0214:00نایپیداو-
9 چین - تایلند1395/06/0312:00نایپیداو-
10 امارات - قطر1395/06/0314:30نایپیداو-
16 تایلند - امارات1395/06/0412:00نایپیداو-
17 قطر - چین1395/06/0414:30نایپیداو-

نتایج گروه 3

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
21395/06/02قطر - تایلند3 - 075 - 32
31395/06/02امارات - چین0 - 352 - 75
91395/06/03چین - تایلند3 - 075 - 52
101395/06/03امارات - قطر0 - 350 - 75
161395/06/04تایلند - امارات3 - 075 - 54
171395/06/04قطر - چین3 - 194 - 81

رده بندی گروه 3

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1قطر
303
9
919.00
2چین
213
6
732.33
3تایلند
123
3
360.50
4امارات
033
0
090.00

برنامه گروه 4

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
6 مالزی - هنگ کنگ1395/06/0216:00نایپیداو-
7 ایران - قزاقستان1395/06/0216:00نایپیداو-
13 هنگ کنگ - قزاقستان1395/06/0314:30نایپیداو-
14 مالزی - ایران1395/06/0316:30نایپیداو-
20 ایران - هنگ کنگ1395/06/0414:30نایپیداو-
21 قزاقستان - مالزی1395/06/0416:30نایپیداو-

نتایج گروه 4

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
61395/06/02مالزی - هنگ کنگ3 - 194 - 74
71395/06/02ایران - قزاقستان3 - 195 - 85
131395/06/03هنگ کنگ - قزاقستان0 - 341 - 75
141395/06/03مالزی - ایران0 - 341 - 75
201395/06/04ایران - هنگ کنگ3 - 075 - 36
211395/06/04قزاقستان - مالزی3 - 075 - 37

رده بندی گروه 4

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1ایران
303
9
919.00
2قزاقستان
213
6
732.33
3مالزی
123
3
370.42
4هنگ کنگ
033
0
190.11

برنامه گروه 5

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
22 میانمار - چین1395/06/0612:00نایپیداو-
23 قطر - ویتنام1395/06/0617:00نایپیداو-
29 ویتنام - چین1395/06/0717:00نایپیداو-
30 میانمار - قطر1395/06/0712:00نایپیداو-

نتایج گروه 5

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
221395/06/06میانمار - چین1 - 382 - 98
231395/06/06قطر - ویتنام3 - 075 - 61
291395/06/07ویتنام - چین0 - 357 - 75
301395/06/07میانمار - قطر3 - 075 - 57

رده بندی گروه 5

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1چین
202
6
616.00
2میانمار
112
3
431.33
3قطر
112
3
331.00
4ویتنام
022
0
060.00

برنامه گروه 6

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
24 چین تایپه - قزاقستان1395/06/0609:30نایپیداو-
25 ایران - ژاپن1395/06/0614:30نایپیداو-
31 ژاپن - قزاقستان1395/060709:30نایپیداو-
32 چین تایپه - ایران1395/06/0714:30نایپیداو-

نتایج گروه 6

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
241395/06/06چین تایپه - قزاقستان0 - 356 - 75
251395/06/06ایران - ژاپن3 - 1101 - 82
311395/0607ژاپن - قزاقستان3 - 075 - 58
321395/06/07چین تایپه - ایران0 - 365 - 76

رده بندی گروه 6

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1ایران
202
6
616.00
2ژاپن
112
3
431.33
3قزاقستان
112
3
331.00
4چین تایپه
022
0
060.00

برنامه گروه 7

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
26 ترکمنستان - امارات1395/06/06نایپیداو-
33 ترکمنستان - تایلند1395/06/07-نایپیداو-

نتایج گروه 7

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
261395/06/06ترکمنستان - امارات0 - 30 - 75
331395/06/07ترکمنستان - تایلند0 - 30 - 75

رده بندی گروه 7

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1امارات
101
3
30MAX
2تایلند
101
3
30MAX
3ترکمنستان
022
0
060.00

برنامه گروه 8

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
27 اندونزی - هنگ کنگ1395/06/0612:00نایپیداو-
28 مالزی - عراق1396/06/0714:30نایپیداو-
34 عراق - هنگ کنگ1395/06/0712:00نایپیداو-
35 اندونزی - مالزی1395/06/0714:30نایپیداو-

نتایج گروه 8

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
271395/06/06اندونزی - هنگ کنگ3 - 075 - 47
281396/06/07مالزی - عراق1 - 390 - 106
341395/06/07عراق - هنگ کنگ3 - 075 - 53
351395/06/07اندونزی - مالزی3 - 1105 - 88

رده بندی گروه 8

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1اندونزی
202
6
616.00
2عراق
202
6
616.00
3مالزی
022
0
260.33
4هنگ کنگ
022
0
060.00

برنامه پنجم تا پانزدهم

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
- قزاقستان - چین تایپه1395/06/1209:30نایپیداو-
41 تایلند - عراق1395/06/0812:00نایپیداو-
43 ویتنام - قزاقستان1395/06/1009:30نایپیداو-
44 چین تایپه - میانمار1395/06/1012:30نایپیداو-
47 مالزی - هنگ کنگ1395/06/1012:00نایپیداو-
49 عراق - اندونزی1395/06/1014:30نایپیداو-
50 ویتنام - میانمار1395/06/1012:00نایپیداو-

نتایج پنجم تا پانزدهم

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
-1395/06/12قزاقستان - چین تایپه3 - 196 - 88
411395/06/08تایلند - عراق1 - 391 - 103
431395/06/10ویتنام - قزاقستان2 - 3114 - 118
441395/06/10چین تایپه - میانمار3 - 080 - 70
471395/06/10مالزی - هنگ کنگ3 - 075 - 57
491395/06/10عراق - اندونزی2 - 3101 - 95
501395/06/10ویتنام - میانمار3 - 197 - 98

رده بندی پنجم تا پانزدهم

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1قزاقستان
202
5
632.00
2عراق
112
4
541.25
3ویتنام
112
4
541.25
4مالزی
101
3
30MAX
5چین تایپه
112
3
431.33
6اندونزی
101
2
321.50
7تایلند
011
0
130.33
8میانمار
022
0
160.16
9هنگ کنگ
011
0
030.00

اخبار مرتبط

رده بندی نهایی