مسابقات المپیک 2016/1395

بین المللیمردانبزرگسالریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو

برنامه مقدماتی - گروه 1

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 ایتالیا - فرانسه1395/05/1717:00ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
2 برزیل - مکزیک1395/05/1719:05ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
4 آمریکا - کانادا1395/05/1800:35ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
8 فرانسه - مکزیک1395/05/1919:05ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
9 ایتالیا - آمریکا1395/05/1922:30ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
12 برزیل - کانادا1395/05/2006:05ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
16 کانادا - فرانسه1395/05/2100:35ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
17 ایتالیا - مکزیک1395/05/2104:00ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
18 برزیل - آمریکا1395/05/2106:05ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
22 آمریکا - فرانسه1395/05/2300:35ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
23 کانادا - مکزیک1395/05/2304:00ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
24 برزیل - ایتالیا1395/05/2306:05ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
26 آمریکا - مکزیک1395/05/2519:05ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
28 برزیل - فرانسه1395/05/2606:05ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
29 ایتالیا - کانادا1395/05/2604:00ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو

نتایج مقدماتی - گروه 1

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/05/17ایتالیا - فرانسه3 - 075 - 55
21395/05/17برزیل - مکزیک3 - 198 - 76
41395/05/18آمریکا - کانادا0 - 363 - 75
81395/05/19فرانسه - مکزیک3 - 075 - 52
91395/05/19ایتالیا - آمریکا3 - 198 - 97
121395/05/20برزیل - کانادا3 - 199 - 83
161395/05/21کانادا - فرانسه0 - 354 - 75
171395/05/21ایتالیا - مکزیک3 - 075 - 47
181395/05/21برزیل - آمریکا1 - 388 - 95
221395/05/23آمریکا - فرانسه3 - 189 - 91
231395/05/23کانادا - مکزیک3 - 075 - 55
241395/05/23برزیل - ایتالیا1 - 385 - 98
261395/05/25آمریکا - مکزیک3 - 075 - 53
281395/05/26برزیل - فرانسه3 - 197 - 90
291395/05/26ایتالیا - کانادا1 - 386 - 91

رده بندی مقدماتی - گروه 1

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1ایتالیا
415
12
1352.60
2کانادا
325
9
1071.42
3آمریکا
325
9
1081.25
4برزیل
325
9
1191.22
5فرانسه
235
6
890.88
6مکزیک
055
0
1150.06

برنامه مقدماتی - گروه 2

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
3 لهستان - مصر1395/05/1722:30ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
5 روسیه - کوبا1395/05/1804:00ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
6 آرژانتین - ایران1395/05/1806:05ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
7 روسیه - آرژانتین1395/05/1917:00ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
10 لهستان - ایران1395/05/2000:35ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
11 کوبا - مصر1395/05/2004:00ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
13 ایران - کوبا1395/05/2117:00ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
14 روسیه - مصر1395/05/2119:05ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
15 لهستان - آرژانتین1395/05/2122:30ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
19 ایران - مصر1395/05/2317:00ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
20 آرژانتین - کوبا1395/05/2319:05ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
21 لهستان - روسیه1395/05/2322:30ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
25 آرژانتین - مصر1395/05/2517:00ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
27 روسیه - ایران1395/05/2522:30ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
28 لهستان - کوبا1395/05/2600:35ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو

نتایج مقدماتی - گروه 2

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
31395/05/17لهستان - مصر3 - 075 - 55
51395/05/18روسیه - کوبا3 - 197 - 79
61395/05/18آرژانتین - ایران3 - 076 - 65
71395/05/19روسیه - آرژانتین1 - 382 - 93
101395/05/20لهستان - ایران3 - 2111 - 106
111395/05/20کوبا - مصر0 - 359 - 75
131395/05/21ایران - کوبا3 - 081 - 66
141395/05/21روسیه - مصر3 - 075 - 37
151395/05/21لهستان - آرژانتین3 - 087 - 75
191395/05/23ایران - مصر3 - 078 - 64
201395/05/23آرژانتین - کوبا3 - 075 - 46
211395/05/23لهستان - روسیه2 - 399 - 103
251395/05/25آرژانتین - مصر3 - 075 - 55
271395/05/25روسیه - ایران3 - 075 - 59
281395/05/26لهستان - کوبا3 - 075 - 50

رده بندی مقدماتی - گروه 2

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1آرژانتین
415
12
1243.00
2لهستان
415
12
1452.80
3روسیه
415
11
1362.16
4ایران
235
7
890.88
5مصر
145
3
3120.25
6کوبا
055
0
1150.06

برنامه یک چهارم نهایی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
31 ایتالیا - ایران1395/05/2801:30ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
32 آمریکا - لهستان1395/05/2721:30ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
33 کانادا - روسیه1395/05/2717:30ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
34 برزیل - آرژانتین1395/05/2805:45ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو

نتایج یک چهارم نهایی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
311395/05/28ایتالیا - ایران3 - 081 - 65
321395/05/27آمریکا - لهستان3 - 075 - 65
331395/05/27کانادا - روسیه0 - 353 - 75
341395/05/28برزیل - آرژانتین3 - 192 - 89

در حال تکمیل اطلاعات.

برنامه نیمه نهایی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
35 ایتالیا - آمریکا1395/05/2920:30ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
36 روسیه - برزیل1395/05/3005:45ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو

نتایج نیمه نهایی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
351395/05/29ایتالیا - آمریکا3 - 2105 - 112
361395/05/30روسیه - برزیل0 - 358 - 75

در حال تکمیل اطلاعات.

برنامه نهایی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
37 آمریکا - روسیه1395/05/3117:00ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو
38 ایتالیا - برزیل1395/05/3120:45ریو دو ژانیروجیناسیو دو ماراکانازینیو

نتایج نهایی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
371395/05/31آمریکا - روسیه3 - 2109 - 101
381395/05/31ایتالیا - برزیل0 - 372 - 79

در حال تکمیل اطلاعات.

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

رده بندی نهایی