لیگ ملت‌های والیبال 2022

بین المللیمردانبزرگسال2022

برنامه مقدماتی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 بلغارستان - صربستان1401/03/1801:00اوتاوا-
2 ایران - چین1401/03/1801:30برزیلیا-
3 کانادا - آلمان1401/03/1804:00اوتاوا-
4 اسلوونی - آمریکا1401/03/1804:30برزیلیا-
5 لهستان - آرژانتین1401/03/1901:00اوتاوا-
6 ژاپن - هلند1401/03/1901:30برزیلیا-
7 فرانسه - ایتالیا1401/03/1904:00اوتاوا-
8 برزیل - استرالیا1401/03/1904:30برزیلیا-
9 آلمان - آرژانتین1401/03/1919:30اوتاوا-
10 ژاپن - چین1401/03/1922:30برزیلیا-
11 صربستان - فرانسه1401/03/2001:00اوتاوا-
12 هلند - آمریکا1401/03/2001:30برزیلیا-
13 لهستان - ایتالیا1401/03/2004:00اوتاوا-
14 برزیل - اسلوونی1401/03/2004:30برزیلیا-
15 صربستان - آرژانتین1401/03/2019:30اوتاوا-
16 ایران - هلند1401/03/2022:30برزیلیا-
17 بلغارستان - آلمان1401/03/2101:00اوتاوا-
18 ژاپن - آمریکا1401/03/2101:30برزیلیا-
19 فرانسه - کانادا1401/03/2104:00اوتاوا-
20 استرالیا - اسلوونی1401/03/2104:30برزیلیا-
21 آلمان - صربستان1401/03/2121:30اوتاوا-
22 آمریکا - برزیل1401/03/2122:30برزیلیا-
23 بلغارستان - لهستان1401/03/2200:30اوتاوا-
24 اسلوونی - چین1401/03/2201:30برزیلیا-
25 کانادا - ایتالیا1401/03/2203:30اوتاوا-
26 ایران - استرالیا1401/03/2204:30برزیلیا-
27 برزیل - چین1401/03/2217:30برزیلیا-
28 فرانسه - لهستان1401/03/2219:30اوتاوا-
29 ایران - ژاپن1401/03/2220:30برزیلیا-
30 آرژانتین - ایتالیا1401/03/2222:30اوتاوا-
31 هلند - استرالیا1401/03/2223:30برزیلیا-
32 بلغارستان - کانادا1401/03/2301:30اوتاوا-
33 اسلوونی - هلند1401/03/3111:30کوئزون-
34 آرژانتین - ژاپن1401/03/3115:30کوئزون-
35 استرالیا - کانادا1401/03/3118:30صوفیه-
36 ایران - بلغارستان1401/03/3121:30صوفیه-
37 چین - فرانسه1401/04/0111:30کوئزون-
38 آلمان - ایتالیا1401/04/0115:30کوئزون-
39 برزیل - لهستان1401/04/0118:30صوفیه-
40 صربستان - آمریکا1401/04/0121:30صوفیه-
41 فرانسه - هلند1401/04/0207:30کوئزون-
42 چین - آلمان1401/04/0211:30کوئزون-
43 لهستان - کانادا1401/04/0215:00صوفیه-
44 آرژانتین - اسلوونی1401/04/0215:30کوئزون-
45 صربستان - برزیل1401/04/0218:00صوفیه-
46 ایران - آمریکا1401/04/0221:30صوفیه-
47 آلمان - هلند1401/04/0307:30کوئزون-
48 آرژانتین - چین1401/04/0311:30کوئزون-
49 صربستان - کانادا1401/04/0315:00صوفیه-
50 ژاپن - ایتالیا1401/04/0315:30کوئزون-
51 ایران - برزیل1401/04/0318:00صوفیه-
52 استرالیا - بلغارستان1401/04/0321:30صوفیه-
53 آرژانتین - هلند1401/04/0407:30کوئزون-
54 ژاپن - فرانسه1401/04/0411:30کوئزون-
55 ایران - کانادا1401/04/0415:00صوفیه-
56 ایتالیا - اسلوونی1401/04/0415:30کوئزون-
57 لهستان - استرالیا1401/04/0418:00صوفیه-
58 آمریکا - بلغارستان1401/04/0421:30صوفیه-
59 آلمان - فرانسه1401/04/0507:30کوئزون-
60 ژاپن - اسلوونی1401/04/0511:30کوئزون-
61 صربستان - استرالیا1401/04/0515:00صوفیه-
62 ایتالیا - چین1401/04/0515:30کوئزون-
63 آمریکا - لهستان1401/04/0518:00صوفیه-
64 بلغارستان - برزیل1401/04/0521:30صوفیه-
65 آمریکا - آلمان1401/04/1410:30اوزاکا-
66 کانادا - آرژانتین1401/04/1413:30اوزاکا-
67 بلغارستان - ایتالیا1401/04/1419:30گدانسک-
68 ایران - لهستان1401/04/1422:30گدانسک-
69 برزیل - آلمان1401/04/1511:10اوزاکا-
70 ژاپن - استرالیا1401/04/1514:40اوزاکا-
71 هلند - چین1401/04/1519:30گدانسک-
72 اسلوونی - صربستان1401/04/1522:30گدانسک-
73 فرانسه - آمریکا1401/04/1607:30اوزاکا-
74 آلمان - استرالیا1401/04/1610:30اوزاکا-
75 کانادا - برزیل1401/04/1613:30اوزاکا-
76 ایران - ایتالیا1401/04/1616:30گدانسک-
77 بلغارستان - اسلوونی1401/04/1619:30گدانسک-
78 لهستان - چین1401/04/1622:30گدانسک-
79 آرژانتین - استرالیا1401/04/1708:10اوزاکا-
80 فرانسه - برزیل1401/04/1711:10اوزاکا-
81 ژاپن - کانادا1401/04/1714:40اوزاکا-
82 بلغارستان - هلند1401/04/1716:30گدانسک-
83 ایران - اسلوونی1401/04/1719:30گدانسک-
84 ایتالیا - صربستان1401/04/1722:30گدانسک-
85 فرانسه - آرژانتین1401/04/1808:10اوزاکا-
86 کانادا - آمریکا1401/04/1811:10اوزاکا-
87 آلمان - ژاپن1401/04/1814:40اوزاکا-
88 چین - بلغارستان1401/04/1816:30گدانسک-
89 ایران - صربستان1401/04/1819:30گدانسک-
90 لهستان - هلند1401/04/1822:30گدانسک-
91 آمریکا - آرژانتین1401/04/1908:10اوزاکا-
92 استرالیا - فرانسه1401/04/1911:10اوزاکا-
93 برزیل - ژاپن1401/04/1914:40اوزاکا-
94 چین - صربستان1401/04/1916:30گدانسک-
95 ایتالیا - هلند1401/04/1919:30گدانسک-
96 لهستان - اسلوونی1401/04/1922:30گدانسک-

نتایج مقدماتی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11401/03/18بلغارستان - صربستان1 - 386 - 94
21401/03/18ایران - چین3 - 194 - 77
31401/03/18کانادا - آلمان0 - 367 - 80
41401/03/18اسلوونی - آمریکا0 - 352 - 75
51401/03/19لهستان - آرژانتین3 - 075 - 66
61401/03/19ژاپن - هلند3 - 198 - 88
71401/03/19فرانسه - ایتالیا3 - 076 - 65
81401/03/19برزیل - استرالیا3 - 075 - 53
91401/03/19آلمان - آرژانتین1 - 384 - 93
101401/03/19ژاپن - چین3 - 196 - 81
111401/03/20صربستان - فرانسه1 - 393 - 96
121401/03/20هلند - آمریکا0 - 346 - 75
131401/03/20لهستان - ایتالیا1 - 388 - 96
141401/03/20برزیل - اسلوونی3 - 196 - 82
151401/03/20صربستان - آرژانتین3 - 294 - 90
161401/03/20ایران - هلند0 - 366 - 76
171401/03/21بلغارستان - آلمان2 - 396 - 107
181401/03/21ژاپن - آمریکا2 - 398 - 108
191401/03/21فرانسه - کانادا3 - 075 - 60
201401/03/21استرالیا - اسلوونی0 - 363 - 75
211401/03/21آلمان - صربستان3 - 2116 - 119
221401/03/21آمریکا - برزیل3 - 198 - 90
231401/03/22بلغارستان - لهستان0 - 361 - 75
241401/03/22اسلوونی - چین3 - 195 - 85
251401/03/22کانادا - ایتالیا0 - 358 - 75
261401/03/22ایران - استرالیا3 - 193 - 76
271401/03/22برزیل - چین0 - 375 - 81
281401/03/22فرانسه - لهستان1 - 390 - 96
291401/03/22ایران - ژاپن0 - 353 - 75
301401/03/22آرژانتین - ایتالیا1 - 394 - 96
311401/03/22هلند - استرالیا3 - 075 - 58
321401/03/23بلغارستان - کانادا2 - 398 - 110
331401/03/31اسلوونی - هلند0 - 362 - 76
341401/03/31آرژانتین - ژاپن1 - 384 - 94
351401/03/31استرالیا - کانادا1 - 392 - 96
361401/03/31ایران - بلغارستان0 - 366 - 76
371401/04/01چین - فرانسه0 - 30 - 75
381401/04/01آلمان - ایتالیا0 - 359 - 75
391401/04/01برزیل - لهستان1 - 379 - 97
401401/04/01صربستان - آمریکا1 - 392 - 99
411401/04/02فرانسه - هلند3 - 075 - 50
421401/04/02چین - آلمان3 - 075 - 0
431401/04/02لهستان - کانادا3 - 075 - 50
441401/04/02آرژانتین - اسلوونی1 - 384 - 102
451401/04/02صربستان - برزیل0 - 359 - 75
461401/04/02ایران - آمریکا3 - 081 - 70
471401/04/03آلمان - هلند1 - 393 - 103
481401/04/03آرژانتین - چین3 - 197 - 91
491401/04/03صربستان - کانادا3 - 2105 - 105
501401/04/03ژاپن - ایتالیا3 - 2110 - 103
511401/04/03ایران - برزیل0 - 370 - 80
521401/04/03استرالیا - بلغارستان3 - 2108 - 100
531401/04/04آرژانتین - هلند2 - 3105 - 107
541401/04/04ژاپن - فرانسه0 - 363 - 77
551401/04/04ایران - کانادا3 - 077 - 64
561401/04/04ایتالیا - اسلوونی3 - 075 - 56
571401/04/04لهستان - استرالیا3 - 075 - 50
581401/04/04آمریکا - بلغارستان3 - 196 - 84
591401/04/05آلمان - فرانسه1 - 381 - 94
601401/04/05ژاپن - اسلوونی3 - 197 - 83
611401/04/05صربستان - استرالیا3 - 075 - 59
621401/04/05ایتالیا - چین3 - 075 - 58
631401/04/05آمریکا - لهستان1 - 394 - 97
641401/04/05بلغارستان - برزیل0 - 362 - 75
651401/04/14آمریکا - آلمان3 - 197 - 83
661401/04/14کانادا - آرژانتین1 - 390 - 98
671401/04/14بلغارستان - ایتالیا0 - 358 - 75
681401/04/14ایران - لهستان3 - 2111 - 104
691401/04/15برزیل - آلمان3 - 1100 - 83
701401/04/15ژاپن - استرالیا3 - 198 - 77
711401/04/15هلند - چین3 - 079 - 52
721401/04/15اسلوونی - صربستان3 - 075 - 57
731401/04/16فرانسه - آمریکا2 - 394 - 102
741401/04/16آلمان - استرالیا3 - 196 - 86
751401/04/16کانادا - برزیل0 - 353 - 75
761401/04/16ایران - ایتالیا1 - 389 - 100
771401/04/16بلغارستان - اسلوونی1 - 381 - 97
781401/04/16لهستان - چین3 - 076 - 58
791401/04/17آرژانتین - استرالیا3 - 196 - 82
801401/04/17فرانسه - برزیل3 - 075 - 64
811401/04/17ژاپن - کانادا3 - 197 - 81
821401/04/17بلغارستان - هلند3 - 197 - 83
831401/04/17ایران - اسلوونی3 - 076 - 59
841401/04/17ایتالیا - صربستان3 - 075 - 58
851401/04/18فرانسه - آرژانتین1 - 389 - 98
861401/04/18کانادا - آمریکا0 - 353 - 75
871401/04/18آلمان - ژاپن1 - 387 - 98
881401/04/18چین - بلغارستان3 - 1101 - 91
891401/04/18ایران - صربستان3 - 085 - 66
901401/04/18لهستان - هلند3 - 075 - 64
911401/04/19آمریکا - آرژانتین3 - 2113 - 105
921401/04/19استرالیا - فرانسه0 - 354 - 78
931401/04/19برزیل - ژاپن3 - 075 - 68
941401/04/19چین - صربستان1 - 381 - 98
951401/04/19ایتالیا - هلند3 - 075 - 68

رده بندی مقدماتی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1ایتالیا
10212
31
3293.55
2آمریکا
10212
27
31161.93
3لهستان
9211
28
3093.33
4فرانسه
9312
28
31112.81
5ژاپن
9312
27
29181.61
6برزیل
8412
24
26141.85
7ایران
7512
20
22191.15
8هلند
6612
17
20210.95
9آرژانتین
5712
18
24260.92
10اسلوونی
5611
15
17210.80
11صربستان
5712
14
19270.70
12آلمان
4812
10
18290.62
13چین
3912
9
14280.50
14بلغارستان
21012
9
16310.51
15کانادا
21012
6
10330.30
16استرالیا
11112
2
8350.22

برنامه مرحله نهایی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 آمریکا - برزیل1401/04/2920:30بولونیا-
2 ایتالیا - هلند1401/04/2923:30بولونیا-
3 فرانسه - ژاپن1401/04/3020:30بولونیا-
4 لهستان - ایران1401/04/3023:30بولونیا-
5 آمریکا - لهستان1401/05/0120:30بولونیا-
6 ایتالیا - فرانسه1401/05/0123:30بولونیا-
7 ایتالیا - لهستان1401/05/0220:30بولونیا-
8 فرانسه - آمریکا1401/05/0223:30بولونیا-

نتایج مرحله نهایی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11401/04/29آمریکا - برزیل3 - 195 - 87
21401/04/29ایتالیا - هلند3 - 196 - 82
31401/04/30فرانسه - ژاپن3 - 076 - 60
41401/04/30لهستان - ایران3 - 2105 - 97
51401/05/01آمریکا - لهستان3 - 075 - 58
61401/05/01ایتالیا - فرانسه0 - 357 - 75
71401/05/02ایتالیا - لهستان0 - 359 - 75
81401/05/02فرانسه - آمریکا3 - 2101 - 95

در حال تکمیل اطلاعات.

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1ایرانبهروز عطایی
2برزیل
3بلغارستان
4چین
5لهستان
6صربستان
7کانادا
8فرانسه
9آمریکا
10اسلوونی
11آرژانتین
12ایتالیا
13ژاپن
14آلمان
15هلند
16استرالیا

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

رتبه بندی نهایی

تیم رویایی