لیگ ملت‌های والیبال 2022

بین المللیمردانبزرگسال2022

برنامه مقدماتی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 بلغارستان - صربستان1401/03/1801:00اوتاوا-
2 ایران - چین1401/03/1801:30برزیلیا-
3 کانادا - آلمان1401/03/1804:00اوتاوا-
4 اسلوونی - آمریکا1401/03/1804:30برزیلیا-
5 لهستان - آرژانتین1401/03/1901:00اوتاوا-
6 ژاپن - هلند1401/03/1901:30برزیلیا-
7 فرانسه - ایتالیا1401/03/1904:00اوتاوا-
8 برزیل - استرالیا1401/03/1904:30برزیلیا-
9 آلمان - آرژانتین1401/03/1919:30اوتاوا-
10 ژاپن - چین1401/03/1922:30برزیلیا-
11 صربستان - فرانسه1401/03/2001:00اوتاوا-
12 هلند - آمریکا1401/03/2001:30برزیلیا-
13 لهستان - ایتالیا1401/03/2004:00اوتاوا-
14 برزیل - اسلوونی1401/03/2004:30برزیلیا-
15 صربستان - آرژانتین1401/03/2019:30اوتاوا-
16 ایران - هلند1401/03/2022:30برزیلیا-
17 بلغارستان - آلمان1401/03/2101:00اوتاوا-
18 ژاپن - آمریکا1401/03/2101:30برزیلیا-
19 فرانسه - کانادا1401/03/2104:00اوتاوا-
20 استرالیا - اسلوونی1401/03/2104:30برزیلیا-
21 آلمان - صربستان1401/03/2121:30اوتاوا-
22 آمریکا - برزیل1401/03/2122:30برزیلیا-
23 بلغارستان - لهستان1401/03/2200:30اوتاوا-
24 اسلوونی - چین1401/03/2201:30برزیلیا-
25 کانادا - ایتالیا1401/03/2203:30اوتاوا-
26 ایران - استرالیا1401/03/2204:30برزیلیا-
27 برزیل - چین1401/03/2217:30برزیلیا-
28 فرانسه - لهستان1401/03/2219:30اوتاوا-
29 ایران - ژاپن1401/03/2220:30برزیلیا-
30 آرژانتین - ایتالیا1401/03/2222:30اوتاوا-
31 هلند - استرالیا1401/03/2223:30برزیلیا-
32 بلغارستان - کانادا1401/03/2301:30اوتاوا-
33 اسلوونی - هلند1401/03/3111:30کوئزون-
34 آرژانتین - ژاپن1401/03/3115:30کوئزون-
35 استرالیا - کانادا1401/03/3118:30صوفیه-
36 ایران - بلغارستان1401/03/3121:30صوفیه-
37 چین - فرانسه1401/04/0111:30کوئزون-
38 آلمان - ایتالیا1401/04/0115:30کوئزون-
39 برزیل - لهستان1401/04/0118:30صوفیه-
40 صربستان - آمریکا1401/04/0121:30صوفیه-
41 فرانسه - هلند1401/04/0207:30کوئزون-
42 چین - آلمان1401/04/0211:30کوئزون-
43 لهستان - کانادا1401/04/0215:00صوفیه-
44 آرژانتین - اسلوونی1401/04/0215:30کوئزون-
45 صربستان - برزیل1401/04/0218:00صوفیه-
46 ایران - آمریکا1401/04/0221:30صوفیه-
47 آلمان - هلند1401/04/0307:30کوئزون-
48 آرژانتین - چین1401/04/0311:30کوئزون-
49 صربستان - کانادا1401/04/0315:00صوفیه-
50 ژاپن - ایتالیا1401/04/0315:30کوئزون-
51 ایران - برزیل1401/04/0318:00صوفیه-
52 استرالیا - بلغارستان1401/04/0321:30صوفیه-
53 آرژانتین - هلند1401/04/0407:30کوئزون-
54 ژاپن - فرانسه1401/04/0411:30کوئزون-
55 ایران - کانادا1401/04/0415:00صوفیه-
56 ایتالیا - اسلوونی1401/04/0415:30کوئزون-
57 لهستان - استرالیا1401/04/0418:00صوفیه-
58 آمریکا - بلغارستان1401/04/0421:30صوفیه-
59 آلمان - فرانسه1401/04/0507:30کوئزون-
60 ژاپن - اسلوونی1401/04/0511:30کوئزون-
61 صربستان - استرالیا1401/04/0515:00صوفیه-
62 ایتالیا - چین1401/04/0515:30کوئزون-
63 آمریکا - لهستان1401/04/0518:00صوفیه-
64 بلغارستان - برزیل1401/04/0521:30صوفیه-
65 آمریکا - آلمان1401/04/1410:30اوزاکا-
66 کانادا - آرژانتین1401/04/1413:30اوزاکا-
67 بلغارستان - ایتالیا1401/04/1419:30گدانسک-
68 ایران - لهستان1401/04/1422:30گدانسک-
69 برزیل - آلمان1401/04/1511:10اوزاکا-
70 ژاپن - استرالیا1401/04/1514:40اوزاکا-
71 هلند - چین1401/04/1519:30گدانسک-
72 اسلوونی - صربستان1401/04/1522:30گدانسک-
73 فرانسه - آمریکا1401/04/1607:30اوزاکا-
74 آلمان - استرالیا1401/04/1610:30اوزاکا-
75 کانادا - برزیل1401/04/1613:30اوزاکا-
76 ایران - ایتالیا1401/04/1616:30گدانسک-
77 بلغارستان - اسلوونی1401/04/1619:30گدانسک-
78 لهستان - چین1401/04/1622:30گدانسک-
79 آرژانتین - استرالیا1401/04/1708:10اوزاکا-
80 فرانسه - برزیل1401/04/1711:10اوزاکا-
81 ژاپن - کانادا1401/04/1714:40اوزاکا-
82 بلغارستان - آلمان1401/04/1716:30گدانسک-
83 ایران - اسلوونی1401/04/1719:30گدانسک-
84 ایتالیا - صربستان1401/04/1722:30گدانسک-
85 فرانسه - آرژانتین1401/04/1808:10اوزاکا-
86 کانادا - آمریکا1401/04/1811:10اوزاکا-
87 آلمان - ژاپن1401/04/1814:40اوزاکا-
88 چین - بلغارستان1401/04/1816:30گدانسک-
89 ایران - صربستان1401/04/1819:30گدانسک-
90 لهستان - هلند1401/04/1822:30گدانسک-
91 آمریکا - آرژانتین1401/04/1908:10اوزاکا-
92 استرالیا - فرانسه1401/04/1911:10اوزاکا-
93 برزیل - ژاپن1401/04/1914:40اوزاکا-
94 چین - صربستان1401/04/1916:30گدانسک-
95 ایتالیا - هلند1401/04/1919:30گدانسک-
96 لهستان - اسلوونی1401/04/1922:30گدانسک-

نتایج مقدماتی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11401/03/18بلغارستان - صربستان1 - 386 - 94
21401/03/18ایران - چین3 - 194 - 77
31401/03/18کانادا - آلمان0 - 367 - 80
41401/03/18اسلوونی - آمریکا0 - 352 - 75
51401/03/19لهستان - آرژانتین3 - 075 - 66
61401/03/19ژاپن - هلند3 - 198 - 88
71401/03/19فرانسه - ایتالیا3 - 076 - 65
81401/03/19برزیل - استرالیا3 - 075 - 53
91401/03/19آلمان - آرژانتین1 - 384 - 93
101401/03/19ژاپن - چین3 - 196 - 81
111401/03/20صربستان - فرانسه1 - 393 - 96
121401/03/20هلند - آمریکا0 - 346 - 75
131401/03/20لهستان - ایتالیا1 - 388 - 96
141401/03/20برزیل - اسلوونی3 - 196 - 82
151401/03/20صربستان - آرژانتین3 - 294 - 90
161401/03/20ایران - هلند0 - 366 - 76
171401/03/21بلغارستان - آلمان2 - 396 - 107
181401/03/21ژاپن - آمریکا2 - 398 - 108
191401/03/21فرانسه - کانادا3 - 075 - 60
201401/03/21استرالیا - اسلوونی0 - 363 - 75
211401/03/21آلمان - صربستان3 - 2116 - 119
221401/03/21آمریکا - برزیل3 - 198 - 90
231401/03/22بلغارستان - لهستان0 - 361 - 75
241401/03/22اسلوونی - چین3 - 195 - 85
251401/03/22کانادا - ایتالیا0 - 358 - 75
261401/03/22ایران - استرالیا3 - 193 - 76
271401/03/22برزیل - چین0 - 375 - 81
281401/03/22فرانسه - لهستان1 - 390 - 96
291401/03/22ایران - ژاپن0 - 353 - 75
301401/03/22آرژانتین - ایتالیا1 - 394 - 96
311401/03/22هلند - استرالیا3 - 075 - 58
321401/03/23بلغارستان - کانادا2 - 398 - 110
331401/03/31اسلوونی - هلند0 - 362 - 76
341401/03/31آرژانتین - ژاپن1 - 384 - 94
351401/03/31استرالیا - کانادا1 - 392 - 96
361401/03/31ایران - بلغارستان0 - 366 - 76
371401/04/01چین - فرانسه0 - 30 - 75
381401/04/01آلمان - ایتالیا0 - 359 - 75
391401/04/01برزیل - لهستان1 - 379 - 97
401401/04/01صربستان - آمریکا1 - 392 - 99
411401/04/02فرانسه - هلند3 - 075 - 50
421401/04/02چین - آلمان3 - 075 - 0
431401/04/02لهستان - کانادا3 - 075 - 50
441401/04/02آرژانتین - اسلوونی1 - 384 - 102
451401/04/02صربستان - برزیل0 - 359 - 75
461401/04/02ایران - آمریکا3 - 081 - 70
471401/04/03آلمان - هلند1 - 393 - 103
481401/04/03آرژانتین - چین3 - 197 - 91
491401/04/03صربستان - کانادا3 - 2105 - 105
501401/04/03ژاپن - ایتالیا3 - 2110 - 103
511401/04/03ایران - برزیل0 - 370 - 80
521401/04/03استرالیا - بلغارستان3 - 2108 - 100
531401/04/04آرژانتین - هلند2 - 3105 - 107
541401/04/04ژاپن - فرانسه0 - 363 - 77
551401/04/04ایران - کانادا3 - 077 - 64
561401/04/04ایتالیا - اسلوونی3 - 075 - 56
571401/04/04لهستان - استرالیا3 - 075 - 50
581401/04/04آمریکا - بلغارستان3 - 196 - 84
591401/04/05آلمان - فرانسه1 - 381 - 94
601401/04/05ژاپن - اسلوونی3 - 197 - 83
611401/04/05صربستان - استرالیا3 - 075 - 59
621401/04/05ایتالیا - چین3 - 075 - 58
631401/04/05آمریکا - لهستان1 - 394 - 97
641401/04/05بلغارستان - برزیل0 - 362 - 75

رده بندی مقدماتی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1فرانسه
718
21
2254.40
2لهستان
718
21
2263.66
3ایتالیا
628
19
2082.50
4ژاپن
628
18
20121.66
5آمریکا
628
17
19111.72
6برزیل
538
15
17101.70
7هلند
538
14
16121.33
8ایران
448
12
12140.85
9صربستان
448
11
16170.94
10اسلوونی
358
9
11170.64
11آلمان
358
7
12190.63
12آرژانتین
268
8
13200.65
13چین
268
6
10180.55
14کانادا
268
6
8210.38
15بلغارستان
178
6
11210.52
16استرالیا
178
2
5230.21

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1ایرانبهروز عطایی
2برزیل
3بلغارستان
4چین
5لهستان
6صربستان
7کانادا
8فرانسه
9آمریکا
10اسلوونی
11آرژانتین
12ایتالیا
13ژاپن
14آلمان
15هلند
16استرالیا

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط