لیگ دسته یک مردان ایران | سال 95 | جام شهدای منا

داخلیمردانبزرگسال

برنامه گروه 1

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 مقاومت فرمانداری مهاباد - سپهر الکتریک قزوین1395/08/1916:00مهاباد-
2 شهرداری جوان ارومیه - کاله جوان1395/08/1914:30ارومیه-
3 اتحاد جوان همدان - عقاب سبلان1395/08/1916:00همدان-
4 کریمه قم - عقاب تهران1395/08/2316:00قم-
9 کاله جوان - مقاومت فرمانداری مهاباد1395/08/2616:00آمل-
10 سپهر الکتریک قزوین - اتحاد جوان همدان1395/08/2616:00قزوین-
11 عقاب تهران - شهرداری جوان ارومیه1395/08/2616:00تهران-
12 عقاب سبلان - کریمه قم1395/08/2616:00اردبیل-
17 مقاومت فرمانداری مهاباد - اتحاد جوان همدان1395/09/0316:00مهاباد-
18 کاله جوان - عقاب تهران1395/09/0314:30آمل-
19 کریمه قم - سپهر الکتریک قزوین1395/09/0316:00قم-
20 شهرداری جوان ارومیه - عقاب سبلان1395/09/0314:30ارومیه-
25 عقاب تهران - مقاومت فرمانداری مهاباد1395/09/1116:00تهران-
26 اتحاد جوان همدان - کریمه قم1395/09/1116:00همدان-
27 عقاب سبلان - کاله جوان1395/09/1116:00اردبیل-
28 سپهر الکتریک قزوین - شهرداری جوان ارومیه1395/09/1116:00قزوین-
33 مقاومت فرمانداری مهاباد - کریمه قم1395/09/1716:00مهاباد-
34 عقاب تهران - عقاب سبلان1395/09/1716:00تهران-
35 شهرداری جوان ارومیه - اتحاد جوان همدان1395/09/1716:00ارومیه-
36 کاله جوان - سپهر الکتریک قزوین1395/09/1716:00آمل-
41 عقاب سبلان - مقاومت فرمانداری مهاباد1395/09/2116:00اردبیل-
42 کریمه قم - شهرداری جوان ارومیه1395/09/1916:00قم-
43 سپهر الکتریک قزوین - عقاب تهران1395/09/2116:00قزوین-
44 اتحاد جوان همدان - کاله جوان1395/09/2116:00همدان-
49 مقاومت فرمانداری مهاباد - شهرداری جوان ارومیه1395/09/2416:00مهاباد-
50 سپهر الکتریک قزوین - عقاب سبلان1395/09/2416:00قزوین-
51 کاله جوان - کریمه قم1395/09/2416:00آمل-
52 عقاب تهران - اتحاد جوان همدان1395/09/2416:00تهران-
57 سپهر الکتریک قزوین - مقاومت فرمانداری مهاباد1395/10/0116:00قزوین-
58 کاله جوان - شهرداری جوان ارومیه1395/10/0116:00آمل-
59 عقاب سبلان - اتحاد جوان همدان1395/10/0116:00اردبیل-
60 عقاب تهران - کریمه قم1395/10/0116:00تهران-
65 مقاومت فرمانداری مهاباد - کاله جوان1395/10/0816:00مهاباد-
66 اتحاد جوان همدان - سپهر الکتریک قزوین1395/10/0816:00همدان-
67 شهرداری جوان ارومیه - عقاب تهران1395/10/0816:00ارومیه-
68 کریمه قم - عقاب سبلان1395/10/0816:00قم-
73 اتحاد جوان همدان - مقاومت فرمانداری مهاباد1395/10/1516:00همدان-
74 عقاب تهران - کاله جوان1395/10/1516:00تهران-
75 سپهر الکتریک قزوین - کریمه قم1395/10/1516:00قزوین-
76 عقاب سبلان - شهرداری جوان ارومیه1395/10/1516:00اردبیل-
81 مقاومت فرمانداری مهاباد - عقاب تهران1395/10/1916:00مهاباد-
82 کریمه قم - اتحاد جوان همدان1395/10/1916:00قم-
83 کاله جوان - عقاب سبلان1395/10/1916:00آمل-
84 شهرداری جوان ارومیه - سپهر الکتریک قزوین1395/10/1916:00ارومیه-
89 کریمه قم - مقاومت فرمانداری مهاباد1395/10/2216:00قم-
90 عقاب سبلان - عقاب تهران1395/10/2216:00اردبیل-
91 اتحاد جوان همدان - شهرداری جوان ارومیه1395/10/2216:00همدان-
92 سپهر الکتریک قزوین - کاله جوان1395/10/2216:00قزوین-
97 مقاومت فرمانداری مهاباد - عقاب سبلان1395/10/2916:00مهاباد-
98 کریمه قم - شهرداری جوان ارومیه1395/10/2516:00قم-
99 عقاب تهران - سپهر الکتریک قزوین1395/10/2916:00تهران-
100 کاله جوان - اتحاد جوان همدان1395/10/2916:00آمل-
105 شهرداری جوان ارومیه - مقاومت فرمانداری مهاباد1395/11/0614:00مهاباد-
106 عقاب سبلان - سپهر الکتریک قزوین1395/11/0616:00اردبیل-
107 کریمه قم - کاله جوان1395/11/0616:00قم-
108 اتحاد جوان همدان - عقاب تهران1395/11/0616:00همدان-

نتایج گروه 1

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/08/19مقاومت فرمانداری مهاباد - سپهر الکتریک قزوین2 - 398 - 106
21395/08/19شهرداری جوان ارومیه - کاله جوان3 - 075 - 64
31395/08/19اتحاد جوان همدان - عقاب سبلان3 - 075 - 55
41395/08/23کریمه قم - عقاب تهران0 - 357 - 75
91395/08/26کاله جوان - مقاومت فرمانداری مهاباد3 - 1100 - 75
101395/08/26سپهر الکتریک قزوین - اتحاد جوان همدان3 - 2111 - 105
111395/08/26عقاب تهران - شهرداری جوان ارومیه2 - 3105 - 117
121395/08/26عقاب سبلان - کریمه قم3 - 2107 - 99
171395/09/03مقاومت فرمانداری مهاباد - اتحاد جوان همدان3 - 2102 - 100
181395/09/03کاله جوان - عقاب تهران3 - 2109 - 104
191395/09/03کریمه قم - سپهر الکتریک قزوین0 - 358 - 75
201395/09/03شهرداری جوان ارومیه - عقاب سبلان3 - 194 - 70
251395/09/11عقاب تهران - مقاومت فرمانداری مهاباد0 - 360 - 79
261395/09/11اتحاد جوان همدان - کریمه قم3 - 197 - 82
271395/09/11عقاب سبلان - کاله جوان3 - 076 - 63
281395/09/11سپهر الکتریک قزوین - شهرداری جوان ارومیه1 - 391 - 93
331395/09/17مقاومت فرمانداری مهاباد - کریمه قم3 - 075 - 56
341395/09/17عقاب تهران - عقاب سبلان3 - 2112 - 106
351395/09/17شهرداری جوان ارومیه - اتحاد جوان همدان3 - 195 - 83
361395/09/17کاله جوان - سپهر الکتریک قزوین2 - 3102 - 109
411395/09/21عقاب سبلان - مقاومت فرمانداری مهاباد0 - 355 - 75
421395/09/19کریمه قم - شهرداری جوان ارومیه0 - 351 - 75
431395/09/21سپهر الکتریک قزوین - عقاب تهران3 - 075 - 59
441395/09/21اتحاد جوان همدان - کاله جوان3 - 196 - 92
491395/09/24مقاومت فرمانداری مهاباد - شهرداری جوان ارومیه0 - 363 - 75
501395/09/24سپهر الکتریک قزوین - عقاب سبلان3 - 199 - 87
511395/09/24کاله جوان - کریمه قم3 - 075 - 57
521395/09/24عقاب تهران - اتحاد جوان همدان0 - 369 - 76
571395/10/01سپهر الکتریک قزوین - مقاومت فرمانداری مهاباد0 - 363 - 76
581395/10/01کاله جوان - شهرداری جوان ارومیه1 - 392 - 95
591395/10/01عقاب سبلان - اتحاد جوان همدان1 - 386 - 98
601395/10/01عقاب تهران - کریمه قم3 - 2107 - 87
651395/10/08مقاومت فرمانداری مهاباد - کاله جوان3 - 075 - 57
661395/10/08اتحاد جوان همدان - سپهر الکتریک قزوین1 - 381 - 92
671395/10/08شهرداری جوان ارومیه - عقاب تهران3 - 193 - 79
681395/10/08کریمه قم - عقاب سبلان1 - 388 - 98
731395/10/15اتحاد جوان همدان - مقاومت فرمانداری مهاباد3 - 193 - 88
741395/10/15عقاب تهران - کاله جوان0 - 369 - 80
751395/10/15سپهر الکتریک قزوین - کریمه قم3 - 198 - 78
761395/10/15عقاب سبلان - شهرداری جوان ارومیه1 - 383 - 96
811395/10/19مقاومت فرمانداری مهاباد - عقاب تهران3 - 075 - 67
821395/10/19کریمه قم - اتحاد جوان همدان0 - 357 - 75
831395/10/19کاله جوان - عقاب سبلان3 - 2119 - 105
841395/10/19شهرداری جوان ارومیه - سپهر الکتریک قزوین3 - 2107 - 97
891395/10/22کریمه قم - مقاومت فرمانداری مهاباد0 - 359 - 75
901395/10/22عقاب سبلان - عقاب تهران3 - 2102 - 108
911395/10/22اتحاد جوان همدان - شهرداری جوان ارومیه3 - 2110 - 109
921395/10/22سپهر الکتریک قزوین - کاله جوان3 - 199 - 80
971395/10/29مقاومت فرمانداری مهاباد - عقاب سبلان2 - 3105 - 103
981395/10/25کریمه قم - شهرداری جوان ارومیه1 - 386 - 96
991395/10/29عقاب تهران - سپهر الکتریک قزوین0 - 357 - 75
1001395/10/29کاله جوان - اتحاد جوان همدان3 - 2100 - 107
1051395/11/06شهرداری جوان ارومیه - مقاومت فرمانداری مهاباد2 - 391 - 107
1061395/11/06عقاب سبلان - سپهر الکتریک قزوین3 - 075 - 0
1071395/11/06کریمه قم - کاله جوان3 - 075 - 0
1081395/11/06اتحاد جوان همدان - عقاب تهران3 - 075 - 56

رده بندی گروه 1

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1شهرداری جوان ارومیه
12214
36
40172.35
2سپهر الکتریک قزوین
10414
28
33221.50
3اتحاد جوان همدان
9514
29
35211.66
4مقاومت فرمانداری مهاباد
9514
27
33191.73
5عقاب سبلان
6814
17
26310.83
6کاله جوان
6814
16
23310.74
7عقاب تهران
31114
10
16370.43
8کریمه قم
11314
5
11390.28

برنامه گروه 2

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
5 بختیاری ورامین - فرش محتشم کاشان1395/08/1916:00ورامین6000 نفری غدیر
7 رعد پدافند اصفهان - نیروگاه برق دامغان1395/08/1916:00اصفهان6000 نفری غدیر
8 گل گهر سیرجان - لاستیک بارز کرمان1395/08/1916:00سیرجان6000 نفری غدیر
13 ملوان تهران - بختیاری ورامین1395/08/2616:00مهاباد6000 نفری غدیر
14 فرش محتشم کاشان - رعد پدافند اصفهان1395/08/2616:00مهاباد6000 نفری غدیر
16 نیروگاه برق دامغان - گل گهر سیرجان1395/08/2616:00مهاباد6000 نفری غدیر
21 بختیاری ورامین - رعد پدافند اصفهان1395/09/0316:00ورامین6000 نفری غدیر
22 ملوان تهران - لاستیک بارز کرمان1395/09/0316:00تهران6000 نفری غدیر
23 گل گهر سیرجان - فرش محتشم کاشان1395/09/0316:00سیرجان6000 نفری غدیر
29 لاستیک بارز کرمان - بختیاری ورامین1395/09/1116:00کرمان6000 نفری غدیر
30 رعد پدافند اصفهان - گل گهر سیرجان1395/09/1116:00اصفهان6000 نفری غدیر
31 نیروگاه برق دامغان - ملوان تهران1395/09/1116:00دامغان6000 نفری غدیر
37 بختیاری ورامین - گل گهر سیرجان1395/09/1714:30ورامین6000 نفری غدیر
38 لاستیک بارز کرمان - نیروگاه برق دامغان1395/09/1716:00کرمان6000 نفری غدیر
40 ملوان تهران - فرش محتشم کاشان1395/09/1716:00تهران6000 نفری غدیر
45 نیروگاه برق دامغان - بختیاری ورامین1395/09/2116:00دامغان6000 نفری غدیر
47 فرش محتشم کاشان - لاستیک بارز کرمان1395/09/2116:00کاشان6000 نفری غدیر
48 رعد پدافند اصفهان - ملوان تهران1395/09/2116:00اصفهان6000 نفری غدیر
54 فرش محتشم کاشان - نیروگاه برق دامغان1395/09/2416:00کاشان6000 نفری غدیر
55 ملوان تهران - گل گهر سیرجان1395/09/2416:00تهران6000 نفری غدیر
56 رعد پدافند اصفهان - لاستیک بارز کرمان1395/09/2416:00اصفهان6000 نفری غدیر
61 فرش محتشم کاشان - بختیاری ورامین1395/10/0116:00کاشان6000 نفری غدیر
62 لاستیک بارز کرمان - گل گهر سیرجان1395/10/0116:00کرمان6000 نفری غدیر
63 نیروگاه برق دامغان - رعد پدافند اصفهان1395/10/0116:00دامغان6000 نفری غدیر
69 بختیاری ورامین - ملوان تهران1395/10/0816:00ورامین6000 نفری غدیر
70 رعد پدافند اصفهان - فرش محتشم کاشان1395/10/0816:00اصفهان6000 نفری غدیر
71 گل گهر سیرجان - نیروگاه برق دامغان1395/10/0816:00سیرجان6000 نفری غدیر
77 رعد پدافند اصفهان - بختیاری ورامین1395/10/1516:00اصفهان6000 نفری غدیر
78 لاستیک بارز کرمان - ملوان تهران1395/10/1516:00کرمان6000 نفری غدیر
79 فرش محتشم کاشان - گل گهر سیرجان1395/10/1516:00کاشان6000 نفری غدیر
85 بختیاری ورامین - لاستیک بارز کرمان1395/10/1916:00ورامین6000 نفری غدیر
86 گل گهر سیرجان - رعد پدافند اصفهان1395/10/1916:00سیرجان6000 نفری غدیر
87 ملوان تهران - نیروگاه برق دامغان1395/10/1916:00مهاباد6000 نفری غدیر
93 گل گهر سیرجان - بختیاری ورامین1395/10/2216:00سیرجان6000 نفری غدیر
94 نیروگاه برق دامغان - لاستیک بارز کرمان1395/10/2216:00دامغان6000 نفری غدیر
95 فرش محتشم کاشان - ملوان تهران1395/10/2216:00کاشان6000 نفری غدیر
101 بختیاری ورامین - نیروگاه برق دامغان1395/10/2916ورامین6000 نفری غدیر
102 لاستیک بارز کرمان - فرش محتشم کاشان1395/10/2916:00کرمان6000 نفری غدیر
103 ملوان تهران - رعد پدافند اصفهان1395/10/2916:00تهران6000 نفری غدیر
109 نیروگاه برق دامغان - فرش محتشم کاشان1395/11/0616:00دامغان6000 نفری غدیر
110 گل گهر سیرجان - ملوان تهران1395/11/0616:00سیرجان6000 نفری غدیر
111 لاستیک بارز کرمان - رعد پدافند اصفهان1395/11/0616:00کرمان6000 نفری غدیر

نتایج گروه 2

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
51395/08/19بختیاری ورامین - فرش محتشم کاشان0 - 349 - 75
71395/08/19رعد پدافند اصفهان - نیروگاه برق دامغان3 - 198 - 88
81395/08/19گل گهر سیرجان - لاستیک بارز کرمان3 - 076 - 67
131395/08/26ملوان تهران - بختیاری ورامین3 - 195 - 77
141395/08/26فرش محتشم کاشان - رعد پدافند اصفهان3 - 080 - 65
161395/08/26نیروگاه برق دامغان - گل گهر سیرجان3 - 081 - 70
211395/09/03بختیاری ورامین - رعد پدافند اصفهان0 - 342 - 75
221395/09/03ملوان تهران - لاستیک بارز کرمان2 - 3100 - 106
231395/09/03گل گهر سیرجان - فرش محتشم کاشان0 - 366 - 77
291395/09/11لاستیک بارز کرمان - بختیاری ورامین3 - 199 - 86
301395/09/11رعد پدافند اصفهان - گل گهر سیرجان3 - 197 - 74
311395/09/11نیروگاه برق دامغان - ملوان تهران3 - 075 - 62
371395/09/17بختیاری ورامین - گل گهر سیرجان0 - 360 - 75
381395/09/17لاستیک بارز کرمان - نیروگاه برق دامغان3 - 191 - 87
401395/09/17ملوان تهران - فرش محتشم کاشان1 - 393 - 104
451395/09/21نیروگاه برق دامغان - بختیاری ورامین3 - 1103 - 94
471395/09/21فرش محتشم کاشان - لاستیک بارز کرمان2 - 3104 - 95
481395/09/21رعد پدافند اصفهان - ملوان تهران3 - 1104 - 95
541395/09/24فرش محتشم کاشان - نیروگاه برق دامغان3 - 2104 - 109
551395/09/24ملوان تهران - گل گهر سیرجان3 - 2123 - 117
561395/09/24رعد پدافند اصفهان - لاستیک بارز کرمان3 - 1100 - 84
611395/10/01فرش محتشم کاشان - بختیاری ورامین3 - 075 - 49
621395/10/01لاستیک بارز کرمان - گل گهر سیرجان3 - 2111 - 107
631395/10/01نیروگاه برق دامغان - رعد پدافند اصفهان2 - 3113 - 105
691395/10/08بختیاری ورامین - ملوان تهران1 - 382 - 98
701395/10/08رعد پدافند اصفهان - فرش محتشم کاشان0 - 370 - 80
711395/10/08گل گهر سیرجان - نیروگاه برق دامغان0 - 370 - 78
771395/10/15رعد پدافند اصفهان - بختیاری ورامین3 - 2108 - 96
781395/10/15لاستیک بارز کرمان - ملوان تهران3 - 193 - 82
791395/10/15فرش محتشم کاشان - گل گهر سیرجان3 - 075 - 55
851395/10/19بختیاری ورامین - لاستیک بارز کرمان0 - 346 - 75
861395/10/19گل گهر سیرجان - رعد پدافند اصفهان1 - 389 - 99
871395/10/19ملوان تهران - نیروگاه برق دامغان2 - 3101 - 102
931395/10/22گل گهر سیرجان - بختیاری ورامین3 - 075 - 0
941395/10/22نیروگاه برق دامغان - لاستیک بارز کرمان2 - 3107 - 105
951395/10/22فرش محتشم کاشان - ملوان تهران3 - 1100 - 82
1011395/10/29بختیاری ورامین - نیروگاه برق دامغان0 - 361 - 75
1021395/10/29لاستیک بارز کرمان - فرش محتشم کاشان2 - 3103 - 102
1031395/10/29ملوان تهران - رعد پدافند اصفهان1 - 381 - 96
1091395/11/06نیروگاه برق دامغان - فرش محتشم کاشان3 - 2110 - 111
1101395/11/06گل گهر سیرجان - ملوان تهران3 - 075 - 0
1111395/11/06لاستیک بارز کرمان - رعد پدافند اصفهان0 - 356 - 75

رده بندی گروه 2

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1فرش محتشم کاشان
10212
30
34122.83
2رعد پدافند اصفهان
10212
28
30161.87
3لاستیک بارز کرمان
8412
21
27231.17
4نیروگاه برق دامغان
7512
22
29201.45
5گل گهر سیرجان
4812
14
18240.75
6ملوان تهران
3912
10
18310.58
7بختیاری ورامین
01212
1
6360.16

برنامه مرحله اول پلی آف

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 شهرداری جوان ارومیه - نیروگاه برق دامغان1395/11/1316:00ارومیه6000 نفری غدیر
2 رعد پدافند اصفهان - اتحاد جوان همدان1395/11/1316:00اصفهانتختی
3 سپهر الکتریک قزوین - لاستیک بارز کرمان1395/11/1316:00قزوینشهید بابائی
4 فرش محتشم کاشان - مقاومت فرمانداری مهاباد1395/11/1316:00کاشانکتاپچی
5 نیروگاه برق دامغان - شهرداری جوان ارومیه1395/11/2016:00دامغان-
6 اتحاد جوان همدان - رعد پدافند اصفهان1395/11/20-همدانفردوسی
7 لاستیک بارز کرمان - سپهر الکتریک قزوین1395/11/2016:00کرمانخانه والیبال
8 مقاومت فرمانداری مهاباد - فرش محتشم کاشان1395/11/2016:00مهاباد2000 نفری مهاباد
9 سپهر الکتریک قزوین - لاستیک بارز کرمان1395/11/2416:00قزوینشهید بابائی

نتایج مرحله اول پلی آف

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/11/13شهرداری جوان ارومیه - نیروگاه برق دامغان3 - 2114 - 97
21395/11/13رعد پدافند اصفهان - اتحاد جوان همدان3 - 2103 - 108
31395/11/13سپهر الکتریک قزوین - لاستیک بارز کرمان3 - 2100 - 97
41395/11/13فرش محتشم کاشان - مقاومت فرمانداری مهاباد2 - 3103 - 108
51395/11/20نیروگاه برق دامغان - شهرداری جوان ارومیه2 - 3103 - 104
61395/11/20اتحاد جوان همدان - رعد پدافند اصفهان2 - 399 - 99
71395/11/20لاستیک بارز کرمان - سپهر الکتریک قزوین3 - 2110 - 99
81395/11/20مقاومت فرمانداری مهاباد - فرش محتشم کاشان3 - 1100 - 101
91395/11/24سپهر الکتریک قزوین - لاستیک بارز کرمان3 - 075 - 0

در حال تکمیل اطلاعات.

برنامه نیمه نهایی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 شهرداری جوان ارومیه - رعد پدافند اصفهان1395/11/2716:00ارومیه6000 نفری غدیر
2 سپهر الکتریک قزوین - مقاومت فرمانداری مهاباد1395/11/2716:00قزوینشهید بابائی
3 رعد پدافند اصفهان - شهرداری جوان ارومیه1395/12/0416:00اصفهانتختی
4 مقاومت فرمانداری مهاباد - سپهر الکتریک قزوین1395/12/0416:00مهاباد2000 نفری مهاباد
5 شهرداری جوان ارومیه - رعد پدافند اصفهان1395/12/0816:00ارومیه6000 نفری غدیر
6 سپهر الکتریک قزوین - مقاومت فرمانداری مهاباد1395/12/0816:00قزوینشهید بابائی

نتایج نیمه نهایی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/11/27شهرداری جوان ارومیه - رعد پدافند اصفهان3 - 1109 - 95
21395/11/27سپهر الکتریک قزوین - مقاومت فرمانداری مهاباد3 - 196 - 74
31395/12/04رعد پدافند اصفهان - شهرداری جوان ارومیه3 - 298 - 102
41395/12/04مقاومت فرمانداری مهاباد - سپهر الکتریک قزوین3 - 191 - 82
51395/12/08شهرداری جوان ارومیه - رعد پدافند اصفهان1 - 381 - 97
61395/12/08سپهر الکتریک قزوین - مقاومت فرمانداری مهاباد3 - 075 - 63

در حال تکمیل اطلاعات.

برنامه فینال

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 سپهر الکتریک قزوین - رعد پدافند اصفهان1395/12/1815:00تهرانخانه والیبال

نتایج فینال

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/12/18سپهر الکتریک قزوین - رعد پدافند اصفهان3 - 199 - 88

در حال تکمیل اطلاعات.

اخبار مرتبط

رده بندی نهایی

ادوار گذشته