لیگ دسته یک | 1398 | مردان

داخلیمردانبزرگسال1398

برنامه گروه اول

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 خاتم جوان اردکان - مقاومت تهران98/9/1115اردکان -
2 شهرداری قزوین - شهروند نکا98/9/1115قزوین -
3 پاس گرگان - افق قم98/9/1115گرگان -
4 صنعت فرش حداد اصفهان - سفیر جوان رامسر98/9/1115تهران -
10 شهروند نکا - افق قم98/9/1515تهران -
11 مقاومت تهران - پاس گرگان98/9/1515تهران -
12 سفیر جوان رامسر - شهرداری قزوین98/9/1515رامسر-
13 عقاب نهاجا - صنعت فرش حداد اصفهان98/9/1515تهران -
19 پاس گرگان - خاتم جوان اردکان98/9/1815گرگان -
20 افق قم - سفیر جوان رامسر98/9/1815قم-
21 صنعت فرش حداد اصفهان - مقاومت تهران98/9/1815اصفهان -
22 شهرداری قزوین - عقاب نهاجا98/9/1815قزوین -
28 شهروند نکا - سفیر جوان رامسر98/09/2215تهران -
29 خاتم جوان اردکان - صنعت فرش حداد اصفهان98/09/2215اردکان -
30 عقاب نهاجا - افق قم98/09/2215تهران -
31 مقاومت تهران - شهرداری قزوین98/09/2215تهران -
37 صنعت فرش حداد اصفهان - پاس گرگان98/09/2515اصفهان -
38 عقاب نهاجا - شهروند نکا98/09/2515تهران -
39 شهرداری قزوین - خاتم جوان اردکان98/09/2515قزوین -
40 افق قم - مقاومت تهران98/09/2515قم-
46 سفیر جوان رامسر - عقاب نهاجا98/09/2915رامسر-
47 پاس گرگان - شهرداری قزوین98/09/2915گرگان -
48 مقاومت تهران - شهروند نکا98/09/2915تهران -
49 افق قم - خاتم جوان اردکان98/09/2915قم-
55 شهرداری قزوین - صنعت فرش حداد اصفهان98/10/0215قزوین -
56 سفیر جوان رامسر - مقاومت تهران98/10/0215رامسر-
57 عقاب نهاجا - پاس گرگان98/10/0215تهران -
58 شهروند نکا - خاتم جوان اردکان98/10/0215تهران -
64 مقاومت تهران - عقاب نهاجا98/10/0615تهران -
65 صنعت فرش حداد اصفهان - افق قم98/10/0615اصفهان -
66 خاتم جوان اردکان - سفیر جوان رامسر98/10/0615اردکان -
67 پاس گرگان - شهروند نکا98/10/0615گرگان -
73 افق قم - شهرداری قزوین98/10/0915قم-
74 عقاب نهاجا - خاتم جوان اردکان98/10/0915تهران -
75 شهروند نکا - صنعت فرش حداد اصفهان98/10/0915تهران -
76 سفیر جوان رامسر - پاس گرگان98/10/0915رامسر-
82 مقاومت تهران - خاتم جوان اردکان98/10/2315تهران -
83 شهروند نکا - شهرداری قزوین98/10/2315تهران -
84 افق قم - پاس گرگان98/10/2315قم-
85 سفیر جوان رامسر - صنعت فرش حداد اصفهان98/10/2315رامسر-
91 افق قم - شهروند نکا98/10/2715قم-
92 پاس گرگان - مقاومت تهران98/10/2715گرگان -
93 شهرداری قزوین - سفیر جوان رامسر98/10/2715قزوین -
94 صنعت فرش حداد اصفهان - عقاب نهاجا98/10/2715اصفهان -
100 خاتم جوان اردکان - پاس گرگان98/10/3015اردکان -
101 سفیر جوان رامسر - افق قم98/11/0115رامسر-
102 مقاومت تهران - صنعت فرش حداد اصفهان98/10/3015تهران -
103 عقاب نهاجا - شهرداری قزوین98/10/3015تهران -
109 سفیر جوان رامسر - شهروند نکا98/11/0415رامسر-
110 صنعت فرش حداد اصفهان - خاتم جوان اردکان98/11/0415اصفهان -
111 افق قم - عقاب نهاجا98/11/0415قم-
112 شهرداری قزوین - مقاومت تهران98/11/0415قزوین -
118 پاس گرگان - صنعت فرش حداد اصفهان98/11/0815گرگان -
119 شهروند نکا - عقاب نهاجا98/11/0715تهران -
120 خاتم جوان اردکان - شهرداری قزوین98/11/0715اردکان -
121 مقاومت تهران - افق قم98/11/0715تهران -
127 عقاب نهاجا - سفیر جوان رامسر98/11/1115تهران -
128 شهرداری قزوین - پاس گرگان98/11/1115قزوین -
129 شهروند نکا - مقاومت تهران98/11/1115تهران -
130 خاتم جوان اردکان - افق قم98/11/1115اردکان -
136 صنعت فرش حداد اصفهان - شهرداری قزوین98/11/1415اصفهان -
137 مقاومت تهران - سفیر جوان رامسر98/11/1415تهران -
138 پاس گرگان - عقاب نهاجا98/11/1515گرگان -
139 خاتم جوان اردکان - شهروند نکا98/11/1415اردکان -
145 عقاب نهاجا - مقاومت تهران98/11/1815تهران -
146 افق قم - صنعت فرش حداد اصفهان98/11/1815قم-
147 سفیر جوان رامسر - خاتم جوان اردکان98/11/1815رامسر-
148 شهروند نکا - پاس گرگان98/11/1815تهران -
154 شهرداری قزوین - افق قم98/11/2115قزوین -
155 خاتم جوان اردکان - عقاب نهاجا98/11/2115اردکان -
156 صنعت فرش حداد اصفهان - شهروند نکا98/11/2115اصفهان -
157 پاس گرگان - سفیر جوان رامسر98/11/2115گرگان -

نتایج گروه اول

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
198/9/11خاتم جوان اردکان - مقاومت تهران2 - 3101 - 106
298/9/11شهرداری قزوین - شهروند نکا3 - 076 - 63
398/9/11پاس گرگان - افق قم3 - 075 - 54
498/9/11صنعت فرش حداد اصفهان - سفیر جوان رامسر3 - 1107 - 102
1098/9/15شهروند نکا - افق قم1 - 399 - 99
1198/9/15مقاومت تهران - پاس گرگان3 - 075 - 64
1298/9/15سفیر جوان رامسر - شهرداری قزوین1 - 387 - 99
1398/9/15عقاب نهاجا - صنعت فرش حداد اصفهان2 - 3109 - 109
1998/9/18پاس گرگان - خاتم جوان اردکان3 - 075 - 60
2098/9/18افق قم - سفیر جوان رامسر3 - 191 - 82
2198/9/18صنعت فرش حداد اصفهان - مقاومت تهران1 - 387 - 98
2298/9/18شهرداری قزوین - عقاب نهاجا3 - 198 - 75
2898/09/22شهروند نکا - سفیر جوان رامسر3 - 076 - 68
2998/09/22خاتم جوان اردکان - صنعت فرش حداد اصفهان3 - 075 - 60
3098/09/22عقاب نهاجا - افق قم0 - 363 - 75
3198/09/22مقاومت تهران - شهرداری قزوین3 - 2106 - 105
3798/09/25صنعت فرش حداد اصفهان - پاس گرگان3 - 2108 - 103
3898/09/25عقاب نهاجا - شهروند نکا2 - 3112 - 113
3998/09/25شهرداری قزوین - خاتم جوان اردکان3 - 076 - 65
4098/09/25افق قم - مقاومت تهران3 - 075 - 46
4698/09/29سفیر جوان رامسر - عقاب نهاجا3 - 075 - 45
4798/09/29پاس گرگان - شهرداری قزوین3 - 076 - 68
4898/09/29مقاومت تهران - شهروند نکا1 - 382 - 96
4998/09/29افق قم - خاتم جوان اردکان2 - 3103 - 101
5598/10/02شهرداری قزوین - صنعت فرش حداد اصفهان3 - 2113 - 109
5698/10/02سفیر جوان رامسر - مقاومت تهران3 - 077 - 55
5798/10/02عقاب نهاجا - پاس گرگان2 - 3115 - 116
5898/10/02شهروند نکا - خاتم جوان اردکان3 - 076 - 65
6498/10/06مقاومت تهران - عقاب نهاجا1 - 391 - 98
6598/10/06صنعت فرش حداد اصفهان - افق قم2 - 398 - 107
6698/10/06خاتم جوان اردکان - سفیر جوان رامسر3 - 2109 - 100
6798/10/06پاس گرگان - شهروند نکا1 - 380 - 96
7398/10/09افق قم - شهرداری قزوین3 - 199 - 88
7498/10/09عقاب نهاجا - خاتم جوان اردکان3 - 2113 - 109
7598/10/09شهروند نکا - صنعت فرش حداد اصفهان3 - 075 - 59
7698/10/09سفیر جوان رامسر - پاس گرگان3 - 075 - 54
8298/10/23مقاومت تهران - خاتم جوان اردکان3 - 195 - 79
8398/10/23شهروند نکا - شهرداری قزوین2 - 3106 - 94
8498/10/23افق قم - پاس گرگان3 - 2102 - 105
8598/10/23سفیر جوان رامسر - صنعت فرش حداد اصفهان3 - 075 - 67
9198/10/27افق قم - شهروند نکا3 - 2115 - 103
9298/10/27پاس گرگان - مقاومت تهران3 - 075 - 53
9398/10/27شهرداری قزوین - سفیر جوان رامسر3 - 2109 - 102
9498/10/27صنعت فرش حداد اصفهان - عقاب نهاجا3 - 2108 - 93
10098/10/30خاتم جوان اردکان - پاس گرگان3 - 2112 - 103
10198/11/01سفیر جوان رامسر - افق قم1 - 389 - 95
10298/10/30مقاومت تهران - صنعت فرش حداد اصفهان0 - 359 - 75
10398/10/30عقاب نهاجا - شهرداری قزوین1 - 372 - 91
10998/11/04سفیر جوان رامسر - شهروند نکا3 - 075 - 0
11098/11/04صنعت فرش حداد اصفهان - خاتم جوان اردکان3 - 199 - 89
11198/11/04افق قم - عقاب نهاجا3 - 079 - 69
11298/11/04شهرداری قزوین - مقاومت تهران3 - 198 - 91
11898/11/08پاس گرگان - صنعت فرش حداد اصفهان3 - 197 - 86
11998/11/07شهروند نکا - عقاب نهاجا0 - 360 - 75
12098/11/07خاتم جوان اردکان - شهرداری قزوین2 - 3106 - 104
12198/11/07مقاومت تهران - افق قم1 - 383 - 98
12798/11/11عقاب نهاجا - سفیر جوان رامسر1 - 390 - 93
12898/11/11شهرداری قزوین - پاس گرگان3 - 1103 - 79
12998/11/11شهروند نکا - مقاومت تهران3 - 075 - 60
13098/11/11خاتم جوان اردکان - افق قم3 - 2102 - 97
13698/11/14صنعت فرش حداد اصفهان - شهرداری قزوین0 - 367 - 75
13798/11/14مقاومت تهران - سفیر جوان رامسر3 - 2110 - 107
13898/11/15پاس گرگان - عقاب نهاجا3 - 077 - 67
13998/11/14خاتم جوان اردکان - شهروند نکا0 - 360 - 76
14598/11/18عقاب نهاجا - مقاومت تهران2 - 3113 - 107
14698/11/18افق قم - صنعت فرش حداد اصفهان2 - 3102 - 105
14798/11/18سفیر جوان رامسر - خاتم جوان اردکان3 - 075 - 57
14898/11/18شهروند نکا - پاس گرگان3 - 199 - 91
15498/11/21شهرداری قزوین - افق قم3 - 075 - 61
15598/11/21خاتم جوان اردکان - عقاب نهاجا0 - 364 - 75
15698/11/21صنعت فرش حداد اصفهان - شهروند نکا3 - 075 - 0
15798/11/21پاس گرگان - سفیر جوان رامسر3 - 195 - 88

رده بندی گروه اول

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1شهرداری قزوین
13316
36
42221.90
2افق قم
11516
33
39261.50
3شهروند نکا
9716
28
32261.23
4پاس گرگان
8816
26
33281.17
5صنعت فرش حداد اصفهان
8816
22
30340.88
6سفیر جوان رامسر
7916
24
32281.14
7مقاومت تهران
7916
17
25370.67
8خاتم جوان اردکان
51116
14
23410.56
9عقاب نهاجا
41216
16
25390.64

برنامه گروه دوم

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
5 شهرداری جوان ارومیه - اسپرت هوشیار تبریز98/9/1115ارومیه -
7 هورسان رامسر - ادیما نور98/9/1115نور -
8 کیمیاگر تهران - فرش گل‌نقش آران و بیدگل98/9/1115تهران -
9 نیروی زمینی - شهرداری کرج98/10/1215تهران -
15 اسپرت هوشیار تبریز - ادیما نور98/9/1515تبریز-
16 کیمیاگر تهران - آینده سازان خوش‌سیما 98/9/1515تهران -
17 هورسان رامسر - فرش گل‌نقش آران و بیدگل98/9/1515رامسر-
18 شهرداری جوان ارومیه - نیروی زمینی98/9/1515ارومیه -
23 ادیما نور - شهرداری جوان ارومیه98/9/1815نور -
24 شهرداری کرج - کیمیاگر تهران98/9/1815کرج-
25 فرش گل‌نقش آران و بیدگل - اسپرت هوشیار تبریز98/9/1815کاشان -
26 آینده سازان خوش‌سیما - هورسان رامسر98/9/1815آمل -
33 شهرداری جوان ارومیه - فرش گل‌نقش آران و بیدگل98/09/2215ارومیه -
34 هورسان رامسر - شهرداری کرج98/09/2215رامسر-
35 اسپرت هوشیار تبریز - آینده سازان خوش‌سیما 98/09/2215تبریز-
36 ادیما نور - نیروی زمینی98/09/2215نور -
41 فرش گل‌نقش آران و بیدگل - ادیما نور98/09/2515کاشان -
43 شهرداری جوان ارومیه - آینده سازان خوش‌سیما 98/09/2515ارومیه -
44 شهرداری کرج - اسپرت هوشیار تبریز98/09/2515کرج-
45 کیمیاگر تهران - نیروی زمینی98/09/2515تهران -
50 کیمیاگر تهران - هورسان رامسر98/09/2915تهران -
51 ادیما نور - آینده سازان خوش‌سیما 98/09/2915نور -
53 شهرداری کرج - شهرداری جوان ارومیه98/09/2915کرج-
54 نیروی زمینی - فرش گل‌نقش آران و بیدگل98/09/2915تهران -
59 آینده سازان خوش‌سیما - فرش گل‌نقش آران و بیدگل98/10/0215آمل -
60 کیمیاگر تهران - اسپرت هوشیار تبریز98/10/0215تهران -
61 شهرداری کرج - ادیما نور98/10/0215کرج-
63 نیروی زمینی - هورسان رامسر98/10/0215تهران -
68 اسپرت هوشیار تبریز - هورسان رامسر98/10/0615تبریز-
69 فرش گل‌نقش آران و بیدگل - شهرداری کرج98/10/0615کاشان -
70 شهرداری جوان ارومیه - کیمیاگر تهران98/10/0615ارومیه -
72 نیروی زمینی - آینده سازان خوش‌سیما 98/10/0615تهران -
77 شهرداری کرج - آینده سازان خوش‌سیما 98/10/0915کرج-
78 شهرداری جوان ارومیه - هورسان رامسر98/10/0915ارومیه -
80 کیمیاگر تهران - ادیما نور98/10/0915تهران -
81 اسپرت هوشیار تبریز - نیروی زمینی98/10/0915تبریز-
86 اسپرت هوشیار تبریز - شهرداری جوان ارومیه98/10/235تبریز-
88 ادیما نور - هورسان رامسر98/10/2315نور -
89 فرش گل‌نقش آران و بیدگل - کیمیاگر تهران98/10/2315کاشان -
90 شهرداری کرج - نیروی زمینی98/10/2315کرج-
96 ادیما نور - اسپرت هوشیار تبریز98/10/2715نور -
97 آینده سازان خوش‌سیما - کیمیاگر تهران98/10/2715آمل -
98 فرش گل‌نقش آران و بیدگل - هورسان رامسر98/10/2715کاشان -
99 نیروی زمینی - شهرداری جوان ارومیه98/10/2715تهران -
104 شهرداری جوان ارومیه - ادیما نور98/10/3015ارومیه -
105 کیمیاگر تهران - شهرداری کرج98/10/3015تهران -
106 اسپرت هوشیار تبریز - فرش گل‌نقش آران و بیدگل98/10/3015تبریز-
107 هورسان رامسر - آینده سازان خوش‌سیما 98/10/3015رامسر-
114 فرش گل‌نقش آران و بیدگل - شهرداری جوان ارومیه98/11/0415کاشان -
115 شهرداری کرج - هورسان رامسر98/11/0415کرج-
116 آینده سازان خوش‌سیما - اسپرت هوشیار تبریز98/11/0415آمل -
117 نیروی زمینی - ادیما نور98/11/0415تهران -
122 ادیما نور - فرش گل‌نقش آران و بیدگل98/11/0715نور -
124 آینده سازان خوش‌سیما - شهرداری جوان ارومیه98/11/0615آمل -
125 اسپرت هوشیار تبریز - شهرداری کرج98/11/0715تبریز-
126 نیروی زمینی - کیمیاگر تهران98/11/0715تهران -
131 هورسان رامسر - کیمیاگر تهران98/11/1115رامسر-
132 آینده سازان خوش‌سیما - ادیما نور98/11/1115آمل -
134 شهرداری جوان ارومیه - شهرداری کرج98/11/1115ارومیه -
135 فرش گل‌نقش آران و بیدگل - نیروی زمینی98/11/1115کاشان -
140 فرش گل‌نقش آران و بیدگل - آینده سازان خوش‌سیما 98/11/1415کاشان -
141 اسپرت هوشیار تبریز - کیمیاگر تهران98/11/1415تبریز-
142 ادیما نور - شهرداری کرج98/11/1415نور -
144 هورسان رامسر - نیروی زمینی98/11/1415رامسر-
149 هورسان رامسر - اسپرت هوشیار تبریز98/11/1715رامسر-
150 شهرداری کرج - فرش گل‌نقش آران و بیدگل98/11/1815کرج-
151 کیمیاگر تهران - شهرداری جوان ارومیه98/11/1815تهران -
153 آینده سازان خوش‌سیما - نیروی زمینی98/11/1815آمل -
158 آینده سازان خوش‌سیما - شهرداری کرج98/11/2115آمل -
159 هورسان رامسر - شهرداری جوان ارومیه98/11/2115رامسر-
161 ادیما نور - کیمیاگر تهران98/11/2115نور -
162 نیروی زمینی - اسپرت هوشیار تبریز98/11/2115تهران -

نتایج گروه دوم

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
598/9/11شهرداری جوان ارومیه - اسپرت هوشیار تبریز3 - 075 - 53
798/9/11هورسان رامسر - ادیما نور3 - 078 - 72
898/9/11کیمیاگر تهران - فرش گل‌نقش آران و بیدگل3 - 2116 - 112
998/10/12نیروی زمینی - شهرداری کرج3 - 2112 - 113
1598/9/15اسپرت هوشیار تبریز - ادیما نور3 - 083 - 74
1698/9/15کیمیاگر تهران - آینده سازان خوش‌سیما 3 - 193 - 85
1798/9/15هورسان رامسر - فرش گل‌نقش آران و بیدگل3 - 192 - 74
1898/9/15شهرداری جوان ارومیه - نیروی زمینی3 - 198 - 70
2398/9/18ادیما نور - شهرداری جوان ارومیه0 - 359 - 75
2498/9/18شهرداری کرج - کیمیاگر تهران3 - 2115 - 100
2598/9/18فرش گل‌نقش آران و بیدگل - اسپرت هوشیار تبریز3 - 195 - 76
2698/9/18آینده سازان خوش‌سیما - هورسان رامسر1 - 381 - 97
3398/09/22شهرداری جوان ارومیه - فرش گل‌نقش آران و بیدگل3 - 075 - 52
3498/09/22هورسان رامسر - شهرداری کرج3 - 082 - 72
3598/09/22اسپرت هوشیار تبریز - آینده سازان خوش‌سیما 0 - 351 - 75
3698/09/22ادیما نور - نیروی زمینی3 - 075 - 51
4198/09/25فرش گل‌نقش آران و بیدگل - ادیما نور3 - 080 - 72
4398/09/25شهرداری جوان ارومیه - آینده سازان خوش‌سیما 3 - 198 - 79
4498/09/25شهرداری کرج - اسپرت هوشیار تبریز1 - 384 - 99
4598/09/25کیمیاگر تهران - نیروی زمینی3 - 199 - 82
5098/09/29کیمیاگر تهران - هورسان رامسر3 - 2113 - 107
5198/09/29ادیما نور - آینده سازان خوش‌سیما 3 - 075 - 59
5398/09/29شهرداری کرج - شهرداری جوان ارومیه1 - 382 - 102
5498/09/29نیروی زمینی - فرش گل‌نقش آران و بیدگل1 - 394 - 100
5998/10/02آینده سازان خوش‌سیما - فرش گل‌نقش آران و بیدگل0 - 363 - 75
6098/10/02کیمیاگر تهران - اسپرت هوشیار تبریز3 - 075 - 47
6198/10/02شهرداری کرج - ادیما نور3 - 2112 - 106
6398/10/02نیروی زمینی - هورسان رامسر2 - 3108 - 114
6898/10/06اسپرت هوشیار تبریز - هورسان رامسر0 - 361 - 77
6998/10/06فرش گل‌نقش آران و بیدگل - شهرداری کرج3 - 2113 - 99
7098/10/06شهرداری جوان ارومیه - کیمیاگر تهران3 - 075 - 57
7298/10/06نیروی زمینی - آینده سازان خوش‌سیما 0 - 361 - 78
7798/10/09شهرداری کرج - آینده سازان خوش‌سیما 3 - 191 - 96
7898/10/09شهرداری جوان ارومیه - هورسان رامسر3 - 075 - 56
8098/10/09کیمیاگر تهران - ادیما نور3 - 075 - 51
8198/10/09اسپرت هوشیار تبریز - نیروی زمینی1 - 385 - 87
8698/10/23اسپرت هوشیار تبریز - شهرداری جوان ارومیه0 - 361 - 75
8898/10/23ادیما نور - هورسان رامسر2 - 3105 - 106
8998/10/23فرش گل‌نقش آران و بیدگل - کیمیاگر تهران0 - 360 - 75
9098/10/23شهرداری کرج - نیروی زمینی3 - 2104 - 108
9698/10/27ادیما نور - اسپرت هوشیار تبریز3 - 1104 - 96
9798/10/27آینده سازان خوش‌سیما - کیمیاگر تهران3 - 193 - 86
9898/10/27فرش گل‌نقش آران و بیدگل - هورسان رامسر2 - 3102 - 111
9998/10/27نیروی زمینی - شهرداری جوان ارومیه1 - 382 - 95
10498/10/30شهرداری جوان ارومیه - ادیما نور3 - 075 - 59
10598/10/30کیمیاگر تهران - شهرداری کرج3 - 075 - 64
10698/10/30اسپرت هوشیار تبریز - فرش گل‌نقش آران و بیدگل3 - 2105 - 105
10798/10/30هورسان رامسر - آینده سازان خوش‌سیما 3 - 2102 - 99
11498/11/04فرش گل‌نقش آران و بیدگل - شهرداری جوان ارومیه3 - 1106 - 94
11598/11/04شهرداری کرج - هورسان رامسر3 - 2110 - 95
11698/11/04آینده سازان خوش‌سیما - اسپرت هوشیار تبریز3 - 198 - 88
11798/11/04نیروی زمینی - ادیما نور2 - 3105 - 106
12298/11/07ادیما نور - فرش گل‌نقش آران و بیدگل2 - 399 - 102
12498/11/06آینده سازان خوش‌سیما - شهرداری جوان ارومیه1 - 387 - 90
12598/11/07اسپرت هوشیار تبریز - شهرداری کرج3 - 076 - 66
12698/11/07نیروی زمینی - کیمیاگر تهران0 - 363 - 77
13198/11/11هورسان رامسر - کیمیاگر تهران3 - 199 - 90
13298/11/11آینده سازان خوش‌سیما - ادیما نور3 - 076 - 59
13498/11/11شهرداری جوان ارومیه - شهرداری کرج3 - 1100 - 85
13598/11/11فرش گل‌نقش آران و بیدگل - نیروی زمینی3 - 196 - 82
14098/11/14فرش گل‌نقش آران و بیدگل - آینده سازان خوش‌سیما 1 - 379 - 97
14198/11/14اسپرت هوشیار تبریز - کیمیاگر تهران1 - 387 - 97
14298/11/14ادیما نور - شهرداری کرج3 - 1103 - 95
14498/11/14هورسان رامسر - نیروی زمینی3 - 198 - 78
14998/11/17هورسان رامسر - اسپرت هوشیار تبریز3 - 075 - 57
15098/11/18شهرداری کرج - فرش گل‌نقش آران و بیدگل1 - 377 - 96
15198/11/18کیمیاگر تهران - شهرداری جوان ارومیه0 - 368 - 77
15398/11/18آینده سازان خوش‌سیما - نیروی زمینی3 - 192 - 70
15898/11/21آینده سازان خوش‌سیما - شهرداری کرج3 - 197 - 77
15998/11/21هورسان رامسر - شهرداری جوان ارومیه3 - 075 - 0
16198/11/21ادیما نور - کیمیاگر تهران3 - 075 - 0
16298/11/21نیروی زمینی - اسپرت هوشیار تبریز3 - 075 - 0

رده بندی گروه دوم

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1شهرداری جوان ارومیه
14216
42
43123.58
2هورسان رامسر
13316
37
43212.04
3کیمیاگر تهران
10616
29
34251.36
4فرش گل‌نقش آران و بیدگل
9716
28
35301.16
5آینده سازان خوش‌سیما
8816
25
31291.06
6ادیما نور
61016
20
24340.70
7شهرداری کرج
51116
13
25420.59
8اسپرت هوشیار تبریز
41216
11
17390.43
9نیروی زمینی
31316
11
22420.52

برنامه مرحله نخست پلی آف

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
163 شهرداری قزوین - فرش گل‌نقش آران و بیدگل98/11/2817قزوین -
164 هورسان رامسر - شهروند نکا98/11/2815رامسر-
165 افق قم - کیمیاگر تهران98/11/2815قم-
166 شهرداری جوان ارومیه - پاس گرگان98/11/3015ارومیه -
167 فرش گل‌نقش آران و بیدگل - شهرداری قزوین98/12/0515کاشان -
168 شهروند نکا - هورسان رامسر98/12/0515نکا-
169 کیمیاگر تهران - افق قم98/12/0515تهران -
170 پاس گرگان - شهرداری جوان ارومیه98/12/0515گرگان -

نتایج مرحله نخست پلی آف

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
16398/11/28شهرداری قزوین - فرش گل‌نقش آران و بیدگل3 - 1100 - 92
16498/11/28هورسان رامسر - شهروند نکا3 - 1101 - 81
16598/11/28افق قم - کیمیاگر تهران3 - 2120 - 107
16698/11/30شهرداری جوان ارومیه - پاس گرگان3 - 194 - 72

در حال تکمیل اطلاعات.

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1مقاومت تهران
2شهرداری قزوین
3عقاب نهاجا
4صنعت فرش حداد اصفهان
5سفیر جوان رامسر
6پاس گرگان
7شهروند نکا
8خاتم جوان اردکان
9افق قم
10اسپرت هوشیار تبریز
11آینده سازان خوش‌سیما
12هورسان رامسر
13فرش گل‌نقش آران و بیدگل
14کیمیاگر تهران
15نیروی زمینی
16شهرداری جوان ارومیه
17شهرداری کرج
18ادیما نور

اخبار مرتبط