لیگ دسته یک | 1400| مردان

داخلیمردانبزرگسال1400

برنامه گروه B

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 سروقامتان همدان - تخت جمشید مرودشت1400-08-2817:00همدانخانه‌ والیبال استان همدان
3 وارنای گیلان - اسپورت هوشیار تبریز1400-08-2816:00لنگرودسالن الغدیر لنگرود
5 مقاومت بسیج - گل گهر سیرجان1400-08-2816:00تهرانسالن 9 دی مقاومت
7 رعد پدافند هوایی - ستاره طبرستان نوشهر1400-08-2816:00تهرانسالن پدافند هوایی
9 اسپورت هوشیار تبریز - ایرانشید چالوس1400-09-0216:00تبریزسالن شهید اقدمی
11 گل گهر سیرجان - سروقامتان همدان1400-09-0216:00سیرجانمجموعه ورزشی شهید سلیمانی گل گهر
13 ستاره طبرستان نوشهر - وارنای گیلان1400-09-0216:00نوشهرسالن پهلوان رنگرز
15 رعد پدافند هوایی - مقاومت بسیج1400-09-0216:00تهرانسالن پدافند هوایی
17 تخت جمشید مرودشت - گل گهر سیرجان1400-09-0516:00مرودشتسالن دانشگاه امام علی
19 ایرانشید چالوس - ستاره طبرستان نوشهر1400-09-0516:00چالوسسالن 4000 نفری چالوس
21 سروقامتان همدان - رعد پدافند هوایی1400-09-0517:00همدانخانه‌ والیبال استان همدان
23 وارنای گیلان - مقاومت بسیج1400-09-0516:00لنگرودسالن الغدیر لنگرود
25 ستاره طبرستان نوشهر - اسپورت هوشیار تبریز1400-09-0916:00نوشهرسالن پهلوان رنگرز
27 رعد پدافند هوایی - تخت جمشید مرودشت1400-09-0916:00تهرانسالن پدافند هوایی
29 مقاومت بسیج - ایرانشید چالوس1400-09-0916:00تهرانسالن 9 دی مقاومت
31 وارنای گیلان - سروقامتان همدان1400-09-0916:00لنگرودسالن الغدیر لنگرود
33 گل گهر سیرجان - رعد پدافند هوایی1400-09-1616:00سیرجانمجموعه ورزشی شهید سلیمانی گل گهر
35 اسپورت هوشیار تبریز - مقاومت بسیج1400-09-1616:00تبریزسالن شهید اقدمی
37 تخت جمشید مرودشت - وارنای گیلان1400-09-1616:00مرودشتسالن دانشگاه امام علی
39 ایرانشید چالوس - سروقامتان همدان1400-09-1616:00چالوسسالن 4000 نفری چالوس
41 مقاومت بسیج - ستاره طبرستان نوشهر1400-09-1916:00تهرانسالن 9 دی مقاومت
43 وارنای گیلان - گل گهر سیرجان1400-09-1916:00لنگرودسالن الغدیر لنگرود
45 سروقامتان همدان - اسپورت هوشیار تبریز1400-09-1917:00همدانخانه‌ والیبال استان همدان
47 ایرانشید چالوس - تخت جمشید مرودشت1400-09-1916:00چالوسسالن 4000 نفری چالوس
49 رعد پدافند هوایی - وارنای گیلان1400-09-2316:00لنگرودسالن الغدیر لنگرود
51 ستاره طبرستان نوشهر - سروقامتان همدان1400-09-2316:00نوشهرسالن پهلوان رنگرز
53 گل گهر سیرجان - ایرانشید چالوس1400-09-2316:00سیرجانمجموعه ورزشی شهید سلیمانی گل گهر
55 اسپورت هوشیار تبریز - تخت جمشید مرودشت1400-09-2316:00تبریزسالن شهید اقدمی
57 سروقامتان همدان - مقاومت بسیج1400-09-2617:00همدانخانه‌ والیبال استان همدان
59 ایرانشید چالوس - رعد پدافند هوایی1400-09-2616:00چالوسسالن 4000 نفری چالوس
61 تخت جمشید مرودشت - ستاره طبرستان نوشهر1400-09-2616:00مرودشتسالن دانشگاه امام علی
63 اسپورت هوشیار تبریز - گل گهر سیرجان1400-09-2616:00تبریزسالن شهید اقدمی
65 وارنای گیلان - ایرانشید چالوس1400-09-3016:00لنگرودسالن الغدیر لنگرود
67 مقاومت بسیج - تخت جمشید مرودشت1400-09-3016:00تهرانسالن 9 دی مقاومت
69 رعد پدافند هوایی - اسپورت هوشیار تبریز1400-09-3016:00تهرانسالن پدافند هوایی
71 ستاره طبرستان نوشهر - گل گهر سیرجان1400-09-3016:00نوشهرسالن پهلوان رنگرز

نتایج گروه B

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11400-08-28سروقامتان همدان - تخت جمشید مرودشت3 - 077 - 59
31400-08-28وارنای گیلان - اسپورت هوشیار تبریز3 - 1104 - 88
51400-08-28مقاومت بسیج - گل گهر سیرجان1 - 388 - 97
71400-08-28رعد پدافند هوایی - ستاره طبرستان نوشهر3 - 2109 - 100
91400-09-02اسپورت هوشیار تبریز - ایرانشید چالوس3 - 080 - 58
111400-09-02گل گهر سیرجان - سروقامتان همدان3 - 198 - 82
131400-09-02ستاره طبرستان نوشهر - وارنای گیلان2 - 3110 - 108
151400-09-02رعد پدافند هوایی - مقاومت بسیج2 - 3103 - 105
171400-09-05تخت جمشید مرودشت - گل گهر سیرجان1 - 387 - 94
191400-09-05ایرانشید چالوس - ستاره طبرستان نوشهر3 - 2106 - 95
211400-09-05سروقامتان همدان - رعد پدافند هوایی1 - 383 - 99
231400-09-05وارنای گیلان - مقاومت بسیج3 - 2111 - 104
251400-09-09ستاره طبرستان نوشهر - اسپورت هوشیار تبریز3 - 2107 - 98
271400-09-09رعد پدافند هوایی - تخت جمشید مرودشت3 - 075 - 56
291400-09-09مقاومت بسیج - ایرانشید چالوس3 - 2102 - 97
311400-09-09وارنای گیلان - سروقامتان همدان3 - 1100 - 96

رده بندی گروه B

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1وارنای گیلان
404
10
1262.00
2گل گهر سیرجان
303
9
933.00
3رعد پدافند هوایی
314
9
1161.83
4مقاومت بسیج
224
5
9100.90
5ستاره طبرستان نوشهر
134
5
9110.81
6اسپورت هوشیار تبریز
123
4
661.00
7سروقامتان همدان
134
3
690.66
8ایرانشید چالوس
123
3
580.62
9تخت جمشید مرودشت
033
0
190.11

برنامه گروه A

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
2 چادر ملو - شهداب جوان یزد1400-08-2817:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
4 همای عقاب تهران - توپکا1400-08-2816:00تهرانسالن ورزشی شهدای نهاجا
6 قارتال سرعین - آریا تنکابن1400-08-2816:00سرعینمجموعه تختی سالن شهید آسمانی
8 افق قم - گیتی پسند اصفهان1400-08-2816:00قمسالن پیامبر اعظم (ص)
10 توپکا - کندوان شمال نور1400-09-0216:00سرخرودسالن ورزشی سرخرود
12 آریا تنکابن - چادر ملو1400-09-0216:00تنکابنسالن امام رضا (ع)
14 گیتی پسند اصفهان - همای عقاب تهران1400-09-0216:00اصفهانسالن ورزشی آموزش و پرورش
16 افق قم - قارتال سرعین1400-09-0216:00قمسالن پیامبر اعظم (ص)
18 شهداب جوان یزد - آریا تنکابن1400-09-0516:00یزدسالن ولایت دانشگاه آزاد
20 کندوان شمال نور - گیتی پسند اصفهان1400-09-0516:00نورسالن امام خمینی
22 چادر ملو - افق قم1400-09-0516:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
24 همای عقاب تهران - قارتال سرعین1400-09-0516:00تهرانسالن ورزشی شهدای نهاجا
26 گیتی پسند اصفهان - توپکا1400-09-0916:00اصفهانسالن ورزشی آموزش و پرورش
28 افق قم - شهداب جوان یزد1400-09-0915:00قمسالن پیامبر اعظم (ص)
30 قارتال سرعین - کندوان شمال نور1400-09-0918:00سرعینمجموعه تختی سالن شهید آسمانی
32 همای عقاب تهران - چادر ملو1400-09-0916:00تهرانسالن ورزشی شهدای نهاجا
34 آریا تنکابن - افق قم1400-09-1616:00تنکابنسالن امام رضا (ع)
36 توپکا - همای عقاب تهران1400-09-1616:00سرخرودسالن ورزشی سرخرود
38 شهداب جوان یزد - همای عقاب تهران1400-09-1616:00یزدسالن ولایت دانشگاه آزاد
40 کندوان شمال نور - چادر ملو1400-09-1616:00نورسالن امام خمینی
42 قارتال سرعین - گیتی پسند اصفهان1400-09-1916:00سرعینمجموعه تختی سالن شهید آسمانی
44 همای عقاب تهران - آریا تنکابن1400-09-1916:00تهرانسالن ورزشی شهدای نهاجا
46 چادر ملو - آریا تنکابن1400-09-1916:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
48 کندوان شمال نور - شهداب جوان یزد1400-09-1916:00نورسالن امام خمینی
50 افق قم - همای عقاب تهران1400-09-2316:00قمسالن پیامبر اعظم (ص)
52 گیتی پسند اصفهان - چادر ملو1400-09-2316:00اصفهانسالن ورزشی آموزش و پرورش
54 آریا تنکابن - کندوان شمال نور1400-09-2316:00تنکابنسالن امام رضا (ع)
56 توپکا - شهداب جوان یزد1400-09-2316:00سرخرودسالن ورزشی سرخرود
58 چادر ملو - قارتال سرعین1400-09-2616:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
60 کندوان شمال نور - افق قم1400-09-2616:00نورسالن امام خمینی
62 شهداب جوان یزد - گیتی پسند اصفهان1400-09-2616:00یزدسالن ولایت دانشگاه آزاد
64 توپکا - آریا تنکابن1400-09-2616:00سرخرودسالن ورزشی سرخرود
66 همای عقاب تهران - کندوان شمال نور1400-09-3016:00تهرانسالن ورزشی شهدای نهاجا
68 قارتال سرعین - شهداب جوان یزد1400-09-1116:00سرعینمجموعه تختی سالن شهید آسمانی
70 افق قم - توپکا1400-09-3016:00قمسالن پیامبر اعظم (ص)
72 گیتی پسند اصفهان - آریا تنکابن1400-09-3016:00اصفهانسالن ورزشی آموزش و پرورش

نتایج گروه A

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
41400-08-28همای عقاب تهران - توپکا1 - 391 - 98
61400-08-28قارتال سرعین - آریا تنکابن1 - 374 - 95
81400-08-28افق قم - گیتی پسند اصفهان0 - 30 - 75
101400-09-02توپکا - کندوان شمال نور3 - 2111 - 101
121400-09-02آریا تنکابن - چادر ملو3 - 194 - 71
141400-09-02گیتی پسند اصفهان - همای عقاب تهران3 - 194 - 85
161400-09-02افق قم - قارتال سرعین3 - 075 - 58
181400-09-05شهداب جوان یزد - آریا تنکابن3 - 075 - 57
201400-09-05کندوان شمال نور - گیتی پسند اصفهان3 - 198 - 88
221400-09-05چادر ملو - افق قم2 - 3111 - 107
241400-09-05همای عقاب تهران - قارتال سرعین3 - 075 - 51
261400-09-09گیتی پسند اصفهان - توپکا3 - 075 - 50
281400-09-09افق قم - شهداب جوان یزد2 - 3102 - 106
301400-09-09قارتال سرعین - کندوان شمال نور2 - 3109 - 116
321400-09-09همای عقاب تهران - چادر ملو3 - 075 - 54

رده بندی گروه A

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1گیتی پسند اصفهان
314
9
1042.50
2همای عقاب تهران
224
6
861.33
3کندوان شمال نور
213
6
861.33
4آریا تنکابن
213
6
651.20
5افق قم
224
6
881.00
6شهداب جوان یزد
202
5
623.00
7توپکا
213
5
661.00
8چادر ملو
033
1
390.33
9قارتال سرعین
044
1
3120.25

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1ایرانشید چالوس
2ستاره طبرستان نوشهر
3گل گهر سیرجان
4اسپورت هوشیار تبریز
5تخت جمشید مرودشت
6رعد پدافند هوایی
7مقاومت بسیج
8وارنای گیلان
9سروقامتان همدان
10کندوان شمال نور
11گیتی پسند اصفهان
12آریا تنکابن
13توپکا
14شهداب جوان یزد
15افق قم
16قارتال سرعین
17همای عقاب تهران
18چادر ملو

اخبار مرتبط