لیگ دسته یک | 1400| مردان

داخلیمردانبزرگسال1400

برنامه گروه A

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
2 چادر ملو - شهداب جوان یزد1400-09-3016:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
4 همای عقاب تهران - برج‌های پیام سرخرود ( توپکا)1400-08-2816:00تهرانسالن ورزشی شهدای نهاجا
6 قارتال سرعین - آریا تنکابن1400-08-2816:00سرعینمجموعه تختی سالن شهید آسمانی
8 افق قم - گیتی پسند اصفهان1400-08-2816:00قمسالن پیامبر اعظم (ص)
10 برج‌های پیام سرخرود ( توپکا) - کندوان شمال نور1400-09-0216:00سرخرودسالن ورزشی سرخرود
12 آریا تنکابن - چادر ملو1400-09-0216:00تنکابنسالن امام رضا (ع)
14 گیتی پسند اصفهان - همای عقاب تهران1400-09-0216:00زرین‌شهرسالن ورزشی آموزش و پرورش
16 افق قم - قارتال سرعین1400-09-0216:00قمسالن پیامبر اعظم (ص)
18 شهداب جوان یزد - آریا تنکابن1400-09-0516:00یزدسالن ولایت دانشگاه آزاد
20 کندوان شمال نور - گیتی پسند اصفهان1400-09-0516:00نورسالن امام خمینی
22 چادر ملو - افق قم1400-09-0516:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
24 همای عقاب تهران - قارتال سرعین1400-09-0516:00تهرانسالن ورزشی شهدای نهاجا
26 گیتی پسند اصفهان - برج‌های پیام سرخرود ( توپکا)1400-09-0916:00زرین‌شهرسالن ورزشی آموزش و پرورش
28 افق قم - شهداب جوان یزد1400-09-0915:00قمسالن پیامبر اعظم (ص)
30 قارتال سرعین - کندوان شمال نور1400-09-0918:00سرعینمجموعه تختی سالن شهید آسمانی
32 همای عقاب تهران - چادر ملو1400-09-0916:00تهرانسالن ورزشی شهدای نهاجا
34 آریا تنکابن - افق قم1400-09-1616:00تنکابنسالن امام رضا (ع)
36 قارتال سرعین - برج‌های پیام سرخرود ( توپکا)1400-09-1616:00سرخرودسالن ورزشی سرخرود
38 شهداب جوان یزد - همای عقاب تهران1400-09-1616:00یزدسالن ولایت دانشگاه آزاد
40 کندوان شمال نور - چادر ملو1400-09-1616:00نورسالن امام خمینی
42 قارتال سرعین - گیتی پسند اصفهان1400-09-1916:00سرعینمجموعه تختی سالن شهید آسمانی
44 همای عقاب تهران - آریا تنکابن1400-09-1916:00تهرانسالن ورزشی شهدای نهاجا
46 چادر ملو - برج‌های پیام سرخرود ( توپکا)1400-09-1916:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
48 کندوان شمال نور - شهداب جوان یزد1400-09-1916:00نورسالن امام خمینی
50 افق قم - همای عقاب تهران1400-09-2316:00قمسالن پیامبر اعظم (ص)
52 گیتی پسند اصفهان - چادر ملو1400-09-2316:00زرین‌شهرسالن ورزشی آموزش و پرورش
54 آریا تنکابن - کندوان شمال نور1400-09-2316:00تنکابنسالن امام رضا (ع)
56 برج‌های پیام سرخرود ( توپکا) - شهداب جوان یزد1400-09-2316:00سرخرودسالن ورزشی سرخرود
58 چادر ملو - قارتال سرعین1400-09-2616:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
60 کندوان شمال نور - افق قم1400-09-2616:00نورسالن امام خمینی
62 شهداب جوان یزد - گیتی پسند اصفهان1400-09-2616:00یزدسالن ولایت دانشگاه آزاد
64 برج‌های پیام سرخرود ( توپکا) - آریا تنکابن1400-09-2616:00سرخرودسالن ورزشی سرخرود
66 همای عقاب تهران - کندوان شمال نور1400-09-3016:00تهرانسالن ورزشی شهدای نهاجا
68 قارتال سرعین - شهداب جوان یزد1400-09-1116:00سرعینمجموعه تختی سالن شهید آسمانی
70 افق قم - برج‌های پیام سرخرود ( توپکا)1400-09-3016:00قمسالن پیامبر اعظم (ص)
72 گیتی پسند اصفهان - آریا تنکابن1400-09-3016:00زرین‌شهرسالن ورزشی آموزش و پرورش
74 شهداب جوان یزد - چادر ملو1400-10-1016:00یزدسالن ولایت دانشگاه آزاد
76 برج‌های پیام سرخرود ( توپکا) - همای عقاب تهران1400-10-1016:00سرخرودسالن ورزشی سرخرود
77 آریا تنکابن - قارتال سرعین1400-10-1016:00تنکابنسالن امام رضا (ع)
80 گیتی پسند اصفهان - افق قم1400-10-1016:00زرین‌شهرسالن ورزشی آموزش و پرورش
81 کندوان شمال نور - برج‌های پیام سرخرود ( توپکا)1400-10-1416:00نورسالن امام خمینی
84 چادر ملو - آریا تنکابن1400-10-1416:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
86 همای عقاب تهران - گیتی پسند اصفهان1400-10-1416:00تهرانسالن ورزشی شهدای نهاجا
88 قارتال سرعین - افق قم1400-10-1416:00سرعینمجموعه تختی سالن شهید آسمانی
90 آریا تنکابن - شهداب جوان یزد1400-10-1716:00تنکابنسالن امام رضا (ع)
92 گیتی پسند اصفهان - کندوان شمال نور1400-10-1716:00زرین‌شهرسالن ورزشی آموزش و پرورش
94 افق قم - چادر ملو1400-10-1715:00سرعینمجموعه تختی سالن شهید آسمانی
96 قارتال سرعین - همای عقاب تهران1400-10-1718:00سرعینمجموعه تختی سالن شهید آسمانی
98 برج‌های پیام سرخرود ( توپکا) - گیتی پسند اصفهان1400-10-2116:00سرخرودسالن ورزشی سرخرود
100 شهداب جوان یزد - افق قم1400-10-2116:00یزدسالن ولایت دانشگاه آزاد
102 کندوان شمال نور - قارتال سرعین1400-10-2116:00نورسالن امام خمینی
104 چادر ملو - همای عقاب تهران1400-10-2116:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
106 افق قم - آریا تنکابن1400-10-2815:00سرعینمجموعه تختی سالن شهید آسمانی
108 قارتال سرعین - برج‌های پیام سرخرود ( توپکا)1400-10-2818:00سرعینخانه‌ والیبال استان همدان
110 همای عقاب تهران - شهداب جوان یزد1400-10-2816:00تهرانسالن ورزشی شهدای نهاجا
112 چادر ملو - کندوان شمال نور1400-10-2816:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
114 گیتی پسند اصفهان - قارتال سرعین1400-11-116:00زرین‌شهرسالن ورزشی آموزش و پرورش
116 آریا تنکابن - همای عقاب تهران1400-11-116:00تنکابنسالن امام رضا (ع)
118 برج‌های پیام سرخرود ( توپکا) - چادر ملو1400-11-116:00سرخرودسالن ورزشی سرخرود
120 شهداب جوان یزد - کندوان شمال نور1400-11-116:00یزدسالن ولایت دانشگاه آزاد
122 همای عقاب تهران - افق قم1400-11-516:00تهرانسالن ورزشی شهدای نهاجا
124 چادر ملو - گیتی پسند اصفهان1400-11-516:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
126 کندوان شمال نور - آریا تنکابن1400-11-516:00نورسالن امام خمینی
128 شهداب جوان یزد - برج‌های پیام سرخرود ( توپکا)1400-11-516:00یزدسالن ولایت دانشگاه آزاد
130 قارتال سرعین - چادر ملو1400-11-816:00سرعینمجموعه تختی سالن شهید آسمانی
132 افق قم - کندوان شمال نور1400-11-816:00نورسالن امام خمینی
134 گیتی پسند اصفهان - شهداب جوان یزد1400-11-816:00زرین‌شهرسالن ورزشی آموزش و پرورش
136 آریا تنکابن - برج‌های پیام سرخرود ( توپکا)1400-11-816:00تنکابنسالن امام رضا (ع)
138 کندوان شمال نور - همای عقاب تهران1400-11-1216:00نورسالن امام خمینی
140 شهداب جوان یزد - قارتال سرعین1400-11-1216:00یزدسالن ولایت دانشگاه آزاد
142 برج‌های پیام سرخرود ( توپکا) - افق قم1400-11-1216:00سرخرودسالن ورزشی سرخرود
144 آریا تنکابن - گیتی پسند اصفهان1400-11-1216:00تنکابنسالن امام رضا (ع)

نتایج گروه A

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
21400-09-30چادر ملو - شهداب جوان یزد1 - 3106 - 111
41400-08-28همای عقاب تهران - برج‌های پیام سرخرود ( توپکا)1 - 391 - 98
61400-08-28قارتال سرعین - آریا تنکابن1 - 374 - 95
81400-08-28افق قم - گیتی پسند اصفهان0 - 30 - 75
101400-09-02برج‌های پیام سرخرود ( توپکا) - کندوان شمال نور3 - 2111 - 101
121400-09-02آریا تنکابن - چادر ملو3 - 194 - 71
141400-09-02گیتی پسند اصفهان - همای عقاب تهران3 - 194 - 85
161400-09-02افق قم - قارتال سرعین3 - 075 - 58
181400-09-05شهداب جوان یزد - آریا تنکابن3 - 075 - 57
201400-09-05کندوان شمال نور - گیتی پسند اصفهان3 - 198 - 88
221400-09-05چادر ملو - افق قم2 - 3111 - 107
241400-09-05همای عقاب تهران - قارتال سرعین3 - 075 - 51
261400-09-09گیتی پسند اصفهان - برج‌های پیام سرخرود ( توپکا)3 - 075 - 50
281400-09-09افق قم - شهداب جوان یزد2 - 3102 - 106
301400-09-09قارتال سرعین - کندوان شمال نور2 - 3109 - 116
321400-09-09همای عقاب تهران - چادر ملو3 - 075 - 54
341400-09-16آریا تنکابن - افق قم3 - 080 - 70
361400-09-16قارتال سرعین - برج‌های پیام سرخرود ( توپکا)0 - 354 - 75
381400-09-16شهداب جوان یزد - همای عقاب تهران2 - 3105 - 107
401400-09-16کندوان شمال نور - چادر ملو3 - 075 - 48
421400-09-19قارتال سرعین - گیتی پسند اصفهان1 - 384 - 102
441400-09-19همای عقاب تهران - آریا تنکابن2 - 3103 - 109
461400-09-19چادر ملو - برج‌های پیام سرخرود ( توپکا)1 - 382 - 100
481400-09-19کندوان شمال نور - شهداب جوان یزد3 - 2104 - 101
501400-09-23افق قم - همای عقاب تهران3 - 197 - 87
521400-09-23گیتی پسند اصفهان - چادر ملو3 - 076 - 67
541400-09-23آریا تنکابن - کندوان شمال نور0 - 350 - 75
561400-09-23برج‌های پیام سرخرود ( توپکا) - شهداب جوان یزد3 - 2112 - 106
581400-09-26چادر ملو - قارتال سرعین3 - 1108 - 91
601400-09-26کندوان شمال نور - افق قم3 - 193 - 82
621400-09-26شهداب جوان یزد - گیتی پسند اصفهان2 - 3102 - 110
641400-09-26برج‌های پیام سرخرود ( توپکا) - آریا تنکابن3 - 197 - 80
661400-09-30همای عقاب تهران - کندوان شمال نور3 - 078 - 67
681400-09-11قارتال سرعین - شهداب جوان یزد1 - 388 - 102
701400-09-30افق قم - برج‌های پیام سرخرود ( توپکا)3 - 195 - 84
721400-09-30گیتی پسند اصفهان - آریا تنکابن3 - 198 - 76
741400-10-10شهداب جوان یزد - چادر ملو3 - 2107 - 99
761400-10-10برج‌های پیام سرخرود ( توپکا) - همای عقاب تهران3 - 2121 - 105
771400-10-10آریا تنکابن - قارتال سرعین3 - 075 - 53
801400-10-10گیتی پسند اصفهان - افق قم3 - 198 - 78
811400-10-14کندوان شمال نور - برج‌های پیام سرخرود ( توپکا)3 - 1100 - 90
841400-10-14چادر ملو - آریا تنکابن2 - 396 - 103
861400-10-14همای عقاب تهران - گیتی پسند اصفهان0 - 366 - 76
881400-10-14قارتال سرعین - افق قم1 - 392 - 105
901400-10-17آریا تنکابن - شهداب جوان یزد3 - 2103 - 99
921400-10-17گیتی پسند اصفهان - کندوان شمال نور3 - 075 - 57
941400-10-17افق قم - چادر ملو3 - 192 - 82
961400-10-17قارتال سرعین - همای عقاب تهران0 - 360 - 77
981400-10-21برج‌های پیام سرخرود ( توپکا) - گیتی پسند اصفهان1 - 394 - 99
1001400-10-21شهداب جوان یزد - افق قم3 - 075 - 46
1021400-10-21کندوان شمال نور - قارتال سرعین3 - 194 - 82
1041400-10-21چادر ملو - همای عقاب تهران3 - 075 - 64
1061400-10-28افق قم - آریا تنکابن0 - 358 - 75
1081400-10-28قارتال سرعین - برج‌های پیام سرخرود ( توپکا)0 - 360 - 75
1101400-10-28همای عقاب تهران - شهداب جوان یزد3 - 193 - 94
1121400-10-28چادر ملو - کندوان شمال نور1 - 377 - 98
1141400-11-1گیتی پسند اصفهان - قارتال سرعین3 - 075 - 49
1161400-11-1آریا تنکابن - همای عقاب تهران3 - 194 - 92
1181400-11-1برج‌های پیام سرخرود ( توپکا) - چادر ملو3 - 2102 - 93
1201400-11-1شهداب جوان یزد - کندوان شمال نور3 - 075 - 57
1221400-11-5همای عقاب تهران - افق قم3 - 194 - 77
1241400-11-5چادر ملو - گیتی پسند اصفهان0 - 375 - 81
1261400-11-5کندوان شمال نور - آریا تنکابن3 - 2107 - 102
1281400-11-5شهداب جوان یزد - برج‌های پیام سرخرود ( توپکا)3 - 075 - 60
1301400-11-8قارتال سرعین - چادر ملو3 - 075 - 0
1321400-11-8افق قم - کندوان شمال نور0 - 341 - 75
1341400-11-8گیتی پسند اصفهان - شهداب جوان یزد0 - 371 - 78
1361400-11-8آریا تنکابن - برج‌های پیام سرخرود ( توپکا)3 - 2107 - 105
1381400-11-12کندوان شمال نور - همای عقاب تهران3 - 075 - 55
1401400-11-12شهداب جوان یزد - قارتال سرعین3 - 075 - 33
1421400-11-12برج‌های پیام سرخرود ( توپکا) - افق قم3 - 075 - 53
1441400-11-12آریا تنکابن - گیتی پسند اصفهان3 - 194 - 82

رده بندی گروه A

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1گیتی پسند اصفهان
13316
38
41162.56
2کندوان شمال نور
12416
34
38231.65
3آریا تنکابن
11516
30
37271.37
4شهداب جوان یزد
10616
33
41241.70
5برج‌های پیام سرخرود ( توپکا)
10616
27
35291.20
6همای عقاب تهران
7916
22
29310.93
7افق قم
61016
18
23360.63
8چادر ملو
21416
10
19430.44
9قارتال سرعین
11516
4
11450.24

برنامه گروه B

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 سروقامتان همدان - تخت جمشید مرودشت1400-08-2817:00همدانخانه‌ والیبال استان همدان
3 وارنای گیلان - اسپورت هوشیار تبریز1400-08-2816:00لنگرودسالن الغدیر لنگرود
5 مقاومت بسیج - گل گهر سیرجان1400-08-2816:00تهرانسالن 9 دی مقاومت
7 رعد پدافند هوایی - ستاره طبرستان نوشهر1400-08-2816:00تهرانسالن پدافند هوایی
9 اسپورت هوشیار تبریز - ایرانشید چالوس1400-09-0216:00تبریزسالن شهید اقدمی
11 گل گهر سیرجان - سروقامتان همدان1400-09-0216:00سیرجانمجموعه ورزشی شهید سلیمانی گل گهر
13 ستاره طبرستان نوشهر - وارنای گیلان1400-09-0216:00نوشهرسالن پهلوان رنگرز
15 رعد پدافند هوایی - مقاومت بسیج1400-09-0216:00تهرانسالن پدافند هوایی
17 تخت جمشید مرودشت - گل گهر سیرجان1400-09-0516:00مرودشتسالن دانشگاه امام علی
19 ایرانشید چالوس - ستاره طبرستان نوشهر1400-09-0516:00چالوسسالن 4000 نفری چالوس
21 سروقامتان همدان - رعد پدافند هوایی1400-09-0517:00همدانخانه‌ والیبال استان همدان
23 وارنای گیلان - مقاومت بسیج1400-09-0516:00لنگرودسالن الغدیر لنگرود
25 ستاره طبرستان نوشهر - اسپورت هوشیار تبریز1400-09-0916:00نوشهرسالن پهلوان رنگرز
27 رعد پدافند هوایی - تخت جمشید مرودشت1400-09-0916:00تهرانسالن پدافند هوایی
29 مقاومت بسیج - ایرانشید چالوس1400-09-0916:00تهرانسالن 9 دی مقاومت
31 وارنای گیلان - سروقامتان همدان1400-09-0916:00لنگرودسالن الغدیر لنگرود
33 گل گهر سیرجان - رعد پدافند هوایی1400-09-1616:00سیرجانمجموعه ورزشی شهید سلیمانی گل گهر
35 اسپورت هوشیار تبریز - مقاومت بسیج1400-09-1616:00تبریزسالن شهید اقدمی
37 تخت جمشید مرودشت - وارنای گیلان1400-09-1616:00مرودشتسالن دانشگاه امام علی
39 ایرانشید چالوس - سروقامتان همدان1400-09-1616:00چالوسسالن 4000 نفری چالوس
41 مقاومت بسیج - ستاره طبرستان نوشهر1400-09-1916:00تهرانسالن 9 دی مقاومت
43 گل گهر سیرجان - وارنای گیلان1400-09-1916:00سیرجانمجموعه ورزشی شهید سلیمانی گل گهر
45 سروقامتان همدان - اسپورت هوشیار تبریز1400-09-1917:00همدانخانه‌ والیبال استان همدان
47 ایرانشید چالوس - تخت جمشید مرودشت1400-09-1916:00چالوسسالن 4000 نفری چالوس
49 رعد پدافند هوایی - وارنای گیلان1400-09-2316:00لنگرودسالن الغدیر لنگرود
51 ستاره طبرستان نوشهر - سروقامتان همدان1400-09-2316:00نوشهرسالن پهلوان رنگرز
53 گل گهر سیرجان - ایرانشید چالوس1400-09-2316:00سیرجانمجموعه ورزشی شهید سلیمانی گل گهر
55 اسپورت هوشیار تبریز - تخت جمشید مرودشت1400-09-2316:00تبریزسالن شهید اقدمی
57 سروقامتان همدان - مقاومت بسیج1400-09-2617:00همدانخانه‌ والیبال استان همدان
59 ایرانشید چالوس - رعد پدافند هوایی1400-09-2616:00چالوسسالن 4000 نفری چالوس
61 تخت جمشید مرودشت - ستاره طبرستان نوشهر1400-09-2616:00مرودشتسالن دانشگاه امام علی
63 اسپورت هوشیار تبریز - گل گهر سیرجان1400-09-2616:00تبریزسالن شهید اقدمی
65 وارنای گیلان - ایرانشید چالوس1400-09-3016:00لنگرودسالن الغدیر لنگرود
67 مقاومت بسیج - تخت جمشید مرودشت1400-09-3016:00تهرانسالن 9 دی مقاومت
69 رعد پدافند هوایی - اسپورت هوشیار تبریز1400-09-3016:00تهرانسالن پدافند هوایی
71 ستاره طبرستان نوشهر - گل گهر سیرجان1400-09-3016:00نوشهرسالن پهلوان رنگرز
73 تخت جمشید مرودشت - سروقامتان همدان1400-10-1016:00مرودشتسالن شهید اقدمی
75 اسپورت هوشیار تبریز - وارنای گیلان1400-10-1016:00تبریزسالن شهید اقدمی
77 گل گهر سیرجان - مقاومت بسیج1400-10-1016:00سیرجانمجموعه ورزشی شهید سلیمانی گل گهر
79 ستاره طبرستان نوشهر - رعد پدافند هوایی1400-10-1016:00نوشهرسالن پهلوان رنگرز
81 ایرانشید چالوس - اسپورت هوشیار تبریز1400-10-1416:00چالوسسالن 4000 نفری چالوس
83 سروقامتان همدان - گل گهر سیرجان1400-10-1417:00همدانخانه‌ والیبال استان همدان
85 وارنای گیلان - ستاره طبرستان نوشهر1400-10-1416:00لنگرودسالن الغدیر لنگرود
87 مقاومت بسیج - رعد پدافند هوایی1400-10-14-تهرانسالن 9 دی مقاومت
89 گل گهر سیرجان - تخت جمشید مرودشت1400-10-1716:00سیرجانمجموعه ورزشی شهید سلیمانی گل گهر
91 ستاره طبرستان نوشهر - ایرانشید چالوس1400-10-1716:00نوشهرسالن پهلوان رنگرز
93 رعد پدافند هوایی - سروقامتان همدان1400-10-1716:00تهرانسالن پدافند هوایی
95 مقاومت بسیج - وارنای گیلان1400-10-1716:00تهرانسالن 9 دی مقاومت
97 اسپورت هوشیار تبریز - ستاره طبرستان نوشهر1400-10-2116:00تبریزسالن شهید اقدمی
99 تخت جمشید مرودشت - رعد پدافند هوایی1400-10-2116:00مرودشتسالن دانشگاه امام علی
101 ایرانشید چالوس - مقاومت بسیج1400-10-2116:00چالوسسالن 4000 نفری چالوس
103 سروقامتان همدان - وارنای گیلان1400-10-2117:00همدانخانه‌ والیبال استان همدان
105 رعد پدافند هوایی - گل گهر سیرجان1400-10-2816:00تهرانسالن پدافند هوایی
107 مقاومت بسیج - اسپورت هوشیار تبریز1400-10-2816:00تهرانسالن 9 دی مقاومت
109 وارنای گیلان - تخت جمشید مرودشت1400-10-2816:00رشتسالن تختی
111 سروقامتان همدان - ایرانشید چالوس1400-10-2817:00همدانخانه‌ والیبال استان همدان
113 ستاره طبرستان نوشهر - مقاومت بسیج1400-11-116:00نوشهرسالن پهلوان رنگرز
115 وارنای گیلان - گل گهر سیرجان1400-11-116:00رشتسالن تختی
117 اسپورت هوشیار تبریز - سروقامتان همدان1400-11-1416:00تبریزسالن شهید اقدمی
119 تخت جمشید مرودشت - ایرانشید چالوس1400-11-116:00مرودشتسالن دانشگاه امام علی
121 وارنای گیلان - رعد پدافند هوایی1400-11-516:00رشتسالن تختی
123 سروقامتان همدان - ستاره طبرستان نوشهر1400-11-517:00همدانخانه‌ والیبال استان همدان
125 ایرانشید چالوس - گل گهر سیرجان1400-11-516:00چالوسسالن 4000 نفری چالوس
127 تخت جمشید مرودشت - اسپورت هوشیار تبریز1400-11-516:00مرودشتسالن دانشگاه امام علی
129 مقاومت بسیج - سروقامتان همدان1400-11-816:00تهرانسالن 9 دی مقاومت
131 رعد پدافند هوایی - ایرانشید چالوس1400-11-816:00تهرانسالن پدافند هوایی
133 ستاره طبرستان نوشهر - تخت جمشید مرودشت1400-11-817:00نوشهرسالن پهلوان رنگرز
135 گل گهر سیرجان - اسپورت هوشیار تبریز1400-11-816:00سیرجانمجموعه ورزشی شهید سلیمانی گل گهر
137 ایرانشید چالوس - وارنای گیلان1400-11-1216:00چالوسسالن 4000 نفری چالوس
139 تخت جمشید مرودشت - مقاومت بسیج1400-11-1216:00مرودشتسالن دانشگاه امام علی
141 اسپورت هوشیار تبریز - رعد پدافند هوایی1400-11-1216:00تبریزسالن شهید اقدمی
143 گل گهر سیرجان - ستاره طبرستان نوشهر1400-11-1216:00سیرجانمجموعه ورزشی شهید سلیمانی گل گهر

نتایج گروه B

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11400-08-28سروقامتان همدان - تخت جمشید مرودشت3 - 077 - 59
31400-08-28وارنای گیلان - اسپورت هوشیار تبریز3 - 1104 - 88
51400-08-28مقاومت بسیج - گل گهر سیرجان1 - 388 - 97
71400-08-28رعد پدافند هوایی - ستاره طبرستان نوشهر3 - 2109 - 100
91400-09-02اسپورت هوشیار تبریز - ایرانشید چالوس3 - 080 - 58
111400-09-02گل گهر سیرجان - سروقامتان همدان3 - 198 - 82
131400-09-02ستاره طبرستان نوشهر - وارنای گیلان2 - 3110 - 108
151400-09-02رعد پدافند هوایی - مقاومت بسیج2 - 3103 - 105
171400-09-05تخت جمشید مرودشت - گل گهر سیرجان1 - 387 - 94
191400-09-05ایرانشید چالوس - ستاره طبرستان نوشهر3 - 2106 - 95
211400-09-05سروقامتان همدان - رعد پدافند هوایی1 - 383 - 99
231400-09-05وارنای گیلان - مقاومت بسیج3 - 2111 - 104
251400-09-09ستاره طبرستان نوشهر - اسپورت هوشیار تبریز3 - 2107 - 98
271400-09-09رعد پدافند هوایی - تخت جمشید مرودشت3 - 075 - 56
291400-09-09مقاومت بسیج - ایرانشید چالوس3 - 2102 - 97
311400-09-09وارنای گیلان - سروقامتان همدان3 - 1100 - 96
331400-09-16گل گهر سیرجان - رعد پدافند هوایی3 - 198 - 72
351400-09-16اسپورت هوشیار تبریز - مقاومت بسیج3 - 1101 - 97
371400-09-16تخت جمشید مرودشت - وارنای گیلان3 - 1101 - 100
391400-09-16ایرانشید چالوس - سروقامتان همدان3 - 1101 - 85
411400-09-19مقاومت بسیج - ستاره طبرستان نوشهر1 - 392 - 96
431400-09-19گل گهر سیرجان - وارنای گیلان3 - 2108 - 104
451400-09-19سروقامتان همدان - اسپورت هوشیار تبریز3 - 192 - 87
471400-09-19ایرانشید چالوس - تخت جمشید مرودشت0 - 370 - 83
491400-09-23رعد پدافند هوایی - وارنای گیلان3 - 2120 - 115
511400-09-23ستاره طبرستان نوشهر - سروقامتان همدان2 - 3107 - 107
531400-09-23گل گهر سیرجان - ایرانشید چالوس3 - 075 - 58
551400-09-23اسپورت هوشیار تبریز - تخت جمشید مرودشت3 - 194 - 87
571400-09-26سروقامتان همدان - مقاومت بسیج2 - 3111 - 116
591400-09-26ایرانشید چالوس - رعد پدافند هوایی3 - 196 - 72
611400-09-26تخت جمشید مرودشت - ستاره طبرستان نوشهر3 - 1100 - 99
631400-09-26اسپورت هوشیار تبریز - گل گهر سیرجان1 - 392 - 98
651400-09-30وارنای گیلان - ایرانشید چالوس2 - 3107 - 105
671400-09-30مقاومت بسیج - تخت جمشید مرودشت3 - 075 - 50
691400-09-30رعد پدافند هوایی - اسپورت هوشیار تبریز0 - 373 - 85
711400-09-30ستاره طبرستان نوشهر - گل گهر سیرجان3 - 193 - 87
731400-10-10تخت جمشید مرودشت - سروقامتان همدان3 - 2104 - 106
751400-10-10اسپورت هوشیار تبریز - وارنای گیلان1 - 390 - 105
771400-10-10گل گهر سیرجان - مقاومت بسیج3 - 075 - 55
791400-10-10ستاره طبرستان نوشهر - رعد پدافند هوایی3 - 2104 - 99
811400-10-14ایرانشید چالوس - اسپورت هوشیار تبریز3 - 1108 - 98
831400-10-14سروقامتان همدان - گل گهر سیرجان2 - 399 - 104
851400-10-14وارنای گیلان - ستاره طبرستان نوشهر1 - 391 - 100
871400-10-14مقاومت بسیج - رعد پدافند هوایی3 - 197 - 80
891400-10-17گل گهر سیرجان - تخت جمشید مرودشت3 - 199 - 85
911400-10-17ستاره طبرستان نوشهر - ایرانشید چالوس1 - 378 - 97
931400-10-17رعد پدافند هوایی - سروقامتان همدان0 - 347 - 75
951400-10-17مقاومت بسیج - وارنای گیلان2 - 3109 - 105
971400-10-21اسپورت هوشیار تبریز - ستاره طبرستان نوشهر0 - 359 - 75
991400-10-21تخت جمشید مرودشت - رعد پدافند هوایی3 - 075 - 57
1011400-10-21ایرانشید چالوس - مقاومت بسیج3 - 198 - 79
1031400-10-21سروقامتان همدان - وارنای گیلان2 - 3122 - 120
1051400-10-28رعد پدافند هوایی - گل گهر سیرجان2 - 396 - 102
1071400-10-28مقاومت بسیج - اسپورت هوشیار تبریز1 - 387 - 97
1091400-10-28وارنای گیلان - تخت جمشید مرودشت3 - 189 - 80
1111400-10-28سروقامتان همدان - ایرانشید چالوس0 - 30 - 75
1131400-11-1ستاره طبرستان نوشهر - مقاومت بسیج3 - 196 - 77
1151400-11-1وارنای گیلان - گل گهر سیرجان3 - 075 - 52
1171400-11-14اسپورت هوشیار تبریز - سروقامتان همدان3 - 197 - 75
1191400-11-1تخت جمشید مرودشت - ایرانشید چالوس0 - 354 - 75
1211400-11-5وارنای گیلان - رعد پدافند هوایی2 - 3109 - 103
1231400-11-5سروقامتان همدان - ستاره طبرستان نوشهر1 - 396 - 103
1251400-11-5ایرانشید چالوس - گل گهر سیرجان3 - 1100 - 95
1271400-11-5تخت جمشید مرودشت - اسپورت هوشیار تبریز1 - 387 - 99
1291400-11-8مقاومت بسیج - سروقامتان همدان3 - 075 - 55
1311400-11-8رعد پدافند هوایی - ایرانشید چالوس0 - 366 - 75
1331400-11-8ستاره طبرستان نوشهر - تخت جمشید مرودشت3 - 075 - 0
1351400-11-8گل گهر سیرجان - اسپورت هوشیار تبریز1 - 384 - 98
1371400-11-12ایرانشید چالوس - وارنای گیلان3 - 1100 - 85
1391400-11-12تخت جمشید مرودشت - مقاومت بسیج0 - 357 - 75
1411400-11-12اسپورت هوشیار تبریز - رعد پدافند هوایی3 - 075 - 0
1431400-11-12گل گهر سیرجان - ستاره طبرستان نوشهر3 - 075 - 0

رده بندی گروه B

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1ایرانشید چالوس
12416
35
38231.65
2گل گهر سیرجان
12416
33
39241.62
3ستاره طبرستان نوشهر
9716
29
37301.23
4اسپورت هوشیار تبریز
9716
28
34271.25
5وارنای گیلان
9716
27
38331.15
6مقاومت بسیج
7916
20
31340.91
7رعد پدافند هوایی
51116
15
24400.60
8تخت جمشید مرودشت
51116
14
20370.54
9سروقامتان همدان
41216
15
26390.66

برنامه پلی اف

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
- ستاره طبرستان نوشهر - گیتی پسند اصفهان1400/12/2016:30تهرانخانه والیبال
145 گیتی پسند اصفهان - اسپورت هوشیار تبریز1400/12/0316:00زرین‌شهرسالن ورزشی آموزش و پرورش
146 گل گهر سیرجان - آریا تنکابن1400/12/0316:00سیرجانمجموعه ورزشی شهید سلیمانی گل گهر
147 کندوان شمال نور - ستاره طبرستان نوشهر1400/12/0317:00نورسالن امام خمینی
148 ایرانشید چالوس - شهداب جوان یزد1400/12/0316:00چالوسسالن 4000 نفری چالوس
149 اسپورت هوشیار تبریز - گیتی پسند اصفهان1400/12/0616:00تبریزسالن شهید اقدمی
150 آریا تنکابن - گل گهر سیرجان1400/12/0616:00تنکابنسالن امام رضا (ع)
151 ستاره طبرستان نوشهر - کندوان شمال نور1400/12/0616:00نوشهرسالن پهلوان رنگرز
152 شهداب جوان یزد - ایرانشید چالوس1400/12/0616:00همدانسالن ولایت دانشگاه آزاد
153 گیتی پسند اصفهان - اسپورت هوشیار تبریز1400/12/1016:00زرین‌شهرسالن ورزشی آموزش و پرورش
154 ستاره طبرستان نوشهر - ایرانشید چالوس1400/12/1415:00تهرانخانه والیبال
155 گل گهر سیرجان - گیتی پسند اصفهان1400/12/1418:00تهرانخانه والیبال
156 گیتی پسند اصفهان - گل گهر سیرجان1400/12/1615:00تهرانخانه والیبال
157 ایرانشید چالوس - ستاره طبرستان نوشهر1400/12/1618:00تهرانخانه والیبال
158 ایرانشید چالوس - ستاره طبرستان نوشهر1400/12/1817:00تهرانخانه والیبال

نتایج پلی اف

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
-1400/12/20ستاره طبرستان نوشهر - گیتی پسند اصفهان1 - 382 - 89
1451400/12/03گیتی پسند اصفهان - اسپورت هوشیار تبریز3 - 078 - 72
1461400/12/03گل گهر سیرجان - آریا تنکابن3 - 198 - 79
1471400/12/03کندوان شمال نور - ستاره طبرستان نوشهر1 - 390 - 99
1481400/12/03ایرانشید چالوس - شهداب جوان یزد3 - 075 - 67
1491400/12/06اسپورت هوشیار تبریز - گیتی پسند اصفهان3 - 198 - 91
1501400/12/06آریا تنکابن - گل گهر سیرجان2 - 399 - 108
1511400/12/06ستاره طبرستان نوشهر - کندوان شمال نور3 - 075 - 64
1521400/12/06شهداب جوان یزد - ایرانشید چالوس2 - 3101 - 102
1531400/12/10گیتی پسند اصفهان - اسپورت هوشیار تبریز3 - 192 - 91
1541400/12/14ستاره طبرستان نوشهر - ایرانشید چالوس0 - 355 - 75
1551400/12/14گل گهر سیرجان - گیتی پسند اصفهان2 - 3110 - 111
1561400/12/16گیتی پسند اصفهان - گل گهر سیرجان3 - 2117 - 106
1571400/12/16ایرانشید چالوس - ستاره طبرستان نوشهر1 - 397 - 97
1581400/12/18ایرانشید چالوس - ستاره طبرستان نوشهر1 - 3101 - 107

در حال تکمیل اطلاعات.

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1ایرانشید چالوس
2ستاره طبرستان نوشهر
3گل گهر سیرجان
4اسپورت هوشیار تبریز
5تخت جمشید مرودشت
6رعد پدافند هوایی
7مقاومت بسیج
8وارنای گیلان
9سروقامتان همدان
10کندوان شمال نور
11گیتی پسند اصفهان
12آریا تنکابن
13برج‌های پیام سرخرود ( توپکا)
14شهداب جوان یزد
15افق قم
16قارتال سرعین
17همای عقاب تهران
18چادر ملو

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

رتبه‌بندی نهایی