لیگ دسته یک مردان سال 99

داخلیمردانبزرگسال

برنامه گروه الف

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 شهرداری جوان ارومیه - هوادار تهران 99/08/2411مشهدمهران
2 مس رفسنجان - اشتادسازه 99/08/2415مشهدمهران
3 سروقامتان همدان - فولاد خراسان99/08/2411مشهدامید و زندگی
4 مقاومت بسیج - ملوان تهران 99/08/2415مشهدامید و زندگی
9 تخت جمشید مرودشت فارس - اشتادسازه 99/08/2515مشهدمهران
10 شهرداری جوان ارومیه - فولاد خراسان99/08/2511مشهدمهران
11 مس رفسنجان - ملوان تهران 99/08/2511مشهدامید و زندگی
12 سروقامتان همدان - مقاومت بسیج99/08/2515مشهدامید و زندگی
17 هوادار تهران - فولاد خراسان99/08/2711مشهدمهران
18 تخت جمشید مرودشت فارس - ملوان تهران 99/08/2715مشهدمهران
19 شهرداری جوان ارومیه - مقاومت بسیج99/08/2711مشهدامید و زندگی
20 مس رفسنجان - سروقامتان همدان 99/08/2715مشهدامید و زندگی
25 اشتادسازه - ملوان تهران 99/08/2815مشهدمهران
26 هوادار تهران - مقاومت بسیج99/08/2811مشهدمهران
27 تخت جمشید مرودشت فارس - سروقامتان همدان 99/08/2811مشهدامید و زندگی
28 شهرداری جوان ارومیه - مس رفسنجان99/08/2815مشهدامید و زندگی
33 فولاد خراسان - مقاومت بسیج99/08/3011مشهدمهران
34 اشتادسازه - سروقامتان همدان 99/08/3015مشهدمهران
35 هوادار تهران - مس رفسنجان99/08/3011مشهدامید و زندگی
36 تخت جمشید مرودشت فارس - شهرداری جوان ارومیه 99/08/3015مشهدامید و زندگی
41 ملوان تهران - سروقامتان همدان 99/09/2216تهران 9 دی
42 فولاد خراسان - مس رفسنجان99/09/2212:30تهران هنگام
43 اشتادسازه - شهرداری جوان ارومیه 99/09/2212:30تهران 9 دی
44 هوادار تهران - تخت جمشید مرودشت فارس99/09/2216تهران هنگام
49 مقاومت بسیج - مس رفسنجان99/09/2316تهران 9 دی
50 ملوان تهران - شهرداری جوان ارومیه 99/09/2312:30تهران هنگام
51 فولاد خراسان - تخت جمشید مرودشت فارس99/09/2312:30تهران 9 دی
52 اشتادسازه - هوادار تهران 99/09/2316تهران هنگام
57 سروقامتان همدان - شهرداری جوان ارومیه 99/09/2512:30تهران 9 دی
58 مقاومت بسیج - تخت جمشید مرودشت فارس99/09/2516تهران 9 دی
59 ملوان تهران - هوادار تهران 99/09/2516تهران هنگام
60 فولاد خراسان - اشتادسازه 99/09/2512:30تهران هنگام
65 مس رفسنجان - تخت جمشید مرودشت فارس99/09/2612:30تهران 9 دی
66 سروقامتان همدان - هوادار تهران 99/09/2616تهران هنگام
67 مقاومت بسیج - اشتادسازه 99/09/2616تهران 9 دی
68 ملوان تهران - فولاد خراسان99/09/2612:30تهران هنگام
73 اشتادسازه - مس رفسنجان99/10/2111تهران هنگام
75 فولاد خراسان - سروقامتان همدان 99/10/2112:30تهران بسیج
77 هوادار تهران - شهرداری جوان ارومیه 99/10/2114تهران هنگام
79 ملوان تهران - مقاومت بسیج99/10/2115تهران بسیج
81 اشتادسازه - تخت جمشید مرودشت فارس99/10/2211تهران هنگام
83 فولاد خراسان - شهرداری جوان ارومیه 99/10/2212:30تهران بسیج
85 ملوان تهران - مس رفسنجان99/10/2214تهران هنگام
87 مقاومت بسیج - سروقامتان همدان 99/10/2215تهران بسیج
89 ملوان تهران - تخت جمشید مرودشت فارس99/10/2311تهران هنگام
91 سروقامتان همدان - مس رفسنجان99/10/2312:30تهران بسیج
93 فولاد خراسان - هوادار تهران 99/10/2314تهران هنگام
95 مقاومت بسیج - شهرداری جوان ارومیه 99/10/2315تهران بسیج
97 سروقامتان همدان - تخت جمشید مرودشت فارس99/10/2511تهران هنگام
99 مس رفسنجان - شهرداری جوان ارومیه 99/10/2512:30تهران بسیج
101 ملوان تهران - اشتادسازه 99/10/2514تهران هنگام
103 مقاومت بسیج - هوادار تهران 99/10/2515تهران بسیج
105 شهرداری جوان ارومیه - تخت جمشید مرودشت فارس99/10/2611تهران هنگام
107 سروقامتان همدان - اشتادسازه 99/10/2612:30تهران بسیج
109 مس رفسنجان - هوادار تهران 99/10/2614تهران هنگام
111 مقاومت بسیج - فولاد خراسان99/10/2615تهران بسیج
113 شهرداری جوان ارومیه - اشتادسازه 99/10/2711تهران هنگام
115 مس رفسنجان - فولاد خراسان99/10/2712:30تهران بسیج
117 تخت جمشید مرودشت فارس - هوادار تهران 99/10/2714تهران هنگام
119 سروقامتان همدان - ملوان تهران 99/10/2715تهران بسیج
121 تخت جمشید مرودشت فارس - فولاد خراسان99/10/2911تهران هنگام
123 شهرداری جوان ارومیه - ملوان تهران 99/10/2912:30تهران بسیج
125 هوادار تهران - اشتادسازه 99/10/2914تهران هنگام
127 مس رفسنجان - مقاومت بسیج99/10/2915تهران بسیج
129 اشتادسازه - فولاد خراسان99/10/3011تهران هنگام
131 شهرداری جوان ارومیه - سروقامتان همدان 99/10/3012:30تهران بسیج
133 هوادار تهران - ملوان تهران 99/10/3014تهران هنگام
135 تخت جمشید مرودشت فارس - مقاومت بسیج99/10/3015تهران بسیج
137 فولاد خراسان - ملوان تهران 99/11/0111تهران هنگام
139 تخت جمشید مرودشت فارس - مس رفسنجان99/11/0112:30تهران بسیج
141 هوادار تهران - سروقامتان همدان 99/11/0114تهران هنگام
143 اشتادسازه - مقاومت بسیج99/11/0115تهران بسیج

نتایج گروه الف

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
199/08/24شهرداری جوان ارومیه - هوادار تهران 0 - 365 - 75
299/08/24مس رفسنجان - اشتادسازه 3 - 198 - 87
399/08/24سروقامتان همدان - فولاد خراسان1 - 383 - 95
499/08/24مقاومت بسیج - ملوان تهران 1 - 384 - 97
999/08/25تخت جمشید مرودشت فارس - اشتادسازه 0 - 355 - 75
1099/08/25شهرداری جوان ارومیه - فولاد خراسان1 - 394 - 97
1199/08/25مس رفسنجان - ملوان تهران 3 - 2119 - 109
1299/08/25سروقامتان همدان - مقاومت بسیج3 - 193 - 72
1799/08/27هوادار تهران - فولاد خراسان3 - 2108 - 100
1899/08/27تخت جمشید مرودشت فارس - ملوان تهران 0 - 363 - 77
1999/08/27شهرداری جوان ارومیه - مقاومت بسیج2 - 3107 - 111
2099/08/27مس رفسنجان - سروقامتان همدان 3 - 189 - 83
2599/08/28اشتادسازه - ملوان تهران 3 - 075 - 53
2699/08/28هوادار تهران - مقاومت بسیج3 - 075 - 61
2799/08/28تخت جمشید مرودشت فارس - سروقامتان همدان 1 - 379 - 100
2899/08/28شهرداری جوان ارومیه - مس رفسنجان2 - 3103 - 108
3399/08/30فولاد خراسان - مقاومت بسیج3 - 076 - 61
3499/08/30اشتادسازه - سروقامتان همدان 0 - 364 - 76
3599/08/30هوادار تهران - مس رفسنجان3 - 2107 - 101
3699/08/30تخت جمشید مرودشت فارس - شهرداری جوان ارومیه 2 - 392 - 106
4199/09/22ملوان تهران - سروقامتان همدان 0 - 360 - 75
4299/09/22فولاد خراسان - مس رفسنجان1 - 385 - 93
4399/09/22اشتادسازه - شهرداری جوان ارومیه 3 - 1101 - 99
4499/09/22هوادار تهران - تخت جمشید مرودشت فارس3 - 076 - 62
4999/09/23مقاومت بسیج - مس رفسنجان2 - 3108 - 117
5099/09/23ملوان تهران - شهرداری جوان ارومیه 2 - 399 - 109
5199/09/23فولاد خراسان - تخت جمشید مرودشت فارس3 - 082 - 68
5299/09/23اشتادسازه - هوادار تهران 1 - 389 - 96
5799/09/25سروقامتان همدان - شهرداری جوان ارومیه 3 - 192 - 81
5899/09/25مقاومت بسیج - تخت جمشید مرودشت فارس3 - 075 - 55
5999/09/25ملوان تهران - هوادار تهران 1 - 381 - 95
6099/09/25فولاد خراسان - اشتادسازه 1 - 391 - 99
6599/09/26مس رفسنجان - تخت جمشید مرودشت فارس3 - 075 - 51
6699/09/26سروقامتان همدان - هوادار تهران 3 - 2109 - 107
6799/09/26مقاومت بسیج - اشتادسازه 1 - 380 - 91
6899/09/26ملوان تهران - فولاد خراسان0 - 363 - 80
7399/10/21اشتادسازه - مس رفسنجان1 - 381 - 95
7599/10/21فولاد خراسان - سروقامتان همدان 3 - 075 - 66
7799/10/21هوادار تهران - شهرداری جوان ارومیه 1 - 379 - 91
7999/10/21ملوان تهران - مقاومت بسیج0 - 355 - 75
8199/10/22اشتادسازه - تخت جمشید مرودشت فارس3 - 075 - 44
8399/10/22فولاد خراسان - شهرداری جوان ارومیه 3 - 2112 - 112
8599/10/22ملوان تهران - مس رفسنجان1 - 386 - 95
8799/10/22مقاومت بسیج - سروقامتان همدان 1 - 388 - 94
8999/10/23ملوان تهران - تخت جمشید مرودشت فارس3 - 194 - 83
9199/10/23سروقامتان همدان - مس رفسنجان1 - 386 - 98
9399/10/23فولاد خراسان - هوادار تهران 2 - 3103 - 110
9599/10/23مقاومت بسیج - شهرداری جوان ارومیه 3 - 075 - 57
9799/10/25سروقامتان همدان - تخت جمشید مرودشت فارس3 - 1100 - 84
9999/10/25مس رفسنجان - شهرداری جوان ارومیه 3 - 1105 - 94
10199/10/25ملوان تهران - اشتادسازه 0 - 355 - 75
10399/10/25مقاومت بسیج - هوادار تهران 1 - 386 - 92
10599/10/26شهرداری جوان ارومیه - تخت جمشید مرودشت فارس0 - 360 - 75
10799/10/26سروقامتان همدان - اشتادسازه 3 - 2108 - 105
10999/10/26مس رفسنجان - هوادار تهران 3 - 196 - 84
11199/10/26مقاومت بسیج - فولاد خراسان1 - 380 - 95
11399/10/27شهرداری جوان ارومیه - اشتادسازه 3 - 2109 - 110
11599/10/27مس رفسنجان - فولاد خراسان3 - 196 - 79
11799/10/27تخت جمشید مرودشت فارس - هوادار تهران 0 - 362 - 76
11999/10/27سروقامتان همدان - ملوان تهران 3 - 1100 - 79
12199/10/29تخت جمشید مرودشت فارس - فولاد خراسان1 - 381 - 97
12399/10/29شهرداری جوان ارومیه - ملوان تهران 0 - 367 - 75
12599/10/29هوادار تهران - اشتادسازه 2 - 398 - 106
12799/10/29مس رفسنجان - مقاومت بسیج3 - 194 - 84
12999/10/30اشتادسازه - فولاد خراسان3 - 1100 - 89
13199/10/30شهرداری جوان ارومیه - سروقامتان همدان 0 - 361 - 75
13399/10/30هوادار تهران - ملوان تهران 3 - 075 - 59
13599/10/30تخت جمشید مرودشت فارس - مقاومت بسیج0 - 352 - 75
13799/11/01فولاد خراسان - ملوان تهران 3 - 075 - 56
13999/11/01تخت جمشید مرودشت فارس - مس رفسنجان0 - 30 - 75
14199/11/01هوادار تهران - سروقامتان همدان 3 - 1116 - 114
14399/11/01اشتادسازه - مقاومت بسیج2 - 3104 - 113

رده بندی گروه الف

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1مس رفسنجان
15116
43
47192.47
2هوادار تهران
12416
35
42221.90
3سروقامتان همدان
11516
31
37251.48
4فولاد خراسان
10616
31
38241.58
5اشتادسازه
9716
29
36271.33
6مقاومت بسیج
61016
17
27340.79
7ملوان تهران
41216
14
19380.50
8شهرداری جوان ارومیه
41216
12
22430.51
9تخت جمشید مرودشت فارس
11516
4
9450.20

برنامه گروه ب

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
5 رعد پدافند قم - اسپرت هوشیار تبریز 99/08/2414اردبیل رضازاده
6 سامسونگ قائم‌شهر - خوش سیما آمل99/08/2417اردبیل رضازاده
7 عقاب ملل اردبیل - ایرانشید چالوس99/08/2414اردبیل تختی
8 پاس گرگان - صنایع اردکان99/08/2417اردبیل تختی
13 زنده‌یاد باقرزاده - خوش سیما آمل99/08/2514اردبیل رضازاده
14 رعد پدافند قم - ایرانشید چالوس99/08/2517اردبیل رضازاده
15 سامسونگ قائم‌شهر - صنایع اردکان99/08/2514اردبیل تختی
16 عقاب ملل اردبیل - پاس گرگان99/08/2517اردبیل تختی
21 اسپرت هوشیار تبریز - ایرانشید چالوس99/08/2714اردبیل رضازاده
22 زنده‌یاد باقرزاده - صنایع اردکان99/08/2717اردبیل رضازاده
23 رعد پدافند قم - پاس گرگان99/08/2714اردبیل تختی
24 سامسونگ قائم‌شهر - عقاب ملل اردبیل99/08/2717اردبیل تختی
29 خوش سیما آمل - صنایع اردکان99/08/2814اردبیل رضازاده
30 اسپرت هوشیار تبریز - پاس گرگان99/08/2817اردبیل رضازاده
31 زنده‌یاد باقرزاده - عقاب ملل اردبیل99/08/2814اردبیل تختی
32 رعد پدافند قم - سامسونگ قائم‌شهر 99/08/2817اردبیل تختی
37 ایرانشید چالوس - پاس گرگان99/08/3014اردبیل تختی
38 خوش سیما آمل - عقاب ملل اردبیل99/08/3017اردبیل تختی
39 اسپرت هوشیار تبریز - سامسونگ قائم‌شهر 99/08/3014اردبیل رضازاده
40 زنده‌یاد باقرزاده - رعد پدافند قم 99/08/3017اردبیل رضازاده
45 صنایع اردکان - عقاب ملل اردبیل99/09/2214بابلسرحجاب
46 ایرانشید چالوس - سامسونگ قائم‌شهر 99/09/2217بابلسرحجاب
47 خوش سیما آمل - رعد پدافند قم 99/09/2214بابلسرنوبخت
48 اسپرت هوشیار تبریز - زنده‌یاد باقرزاده99/09/2217بابلسرنوبخت
53 پاس گرگان - سامسونگ قائم‌شهر 99/09/2314بابلسرنوبخت
54 صنایع اردکان - رعد پدافند قم 99/09/2317بابلسرحجاب
55 ایرانشید چالوس - زنده‌یاد باقرزاده99/09/2317بابلسرنوبخت
56 خوش سیما آمل - اسپرت هوشیار تبریز 99/09/2314بابلسرحجاب
61 عقاب ملل اردبیل - رعد پدافند قم 99/09/2514بابلسرحجاب
62 پاس گرگان - زنده‌یاد باقرزاده99/09/2517بابلسرنوبخت
63 صنایع اردکان - اسپرت هوشیار تبریز 99/09/2514بابلسرنوبخت
64 ایرانشید چالوس - خوش سیما آمل99/09/2517بابلسرحجاب
69 سامسونگ قائم‌شهر - زنده‌یاد باقرزاده99/09/2617بابلسرنوبخت
70 عقاب ملل اردبیل - اسپرت هوشیار تبریز 99/09/2617بابلسرحجاب
71 پاس گرگان - خوش سیما آمل99/09/2614بابلسرحجاب
72 صنایع اردکان - ایرانشید چالوس99/09/2614بابلسرنوبخت
74 اسپرت هوشیار تبریز - رعد پدافند قم 99/10/2111چالوسآموزش و پرورش
76 صنایع اردکان - پاس گرگان99/10/2111چالوسشهدا
78 خوش سیما آمل - سامسونگ قائم‌شهر 99/10/2114چالوسآموزش و پرورش
80 ایرانشید چالوس - عقاب ملل اردبیل99/10/2114چالوسشهدا
82 خوش سیما آمل - زنده‌یاد باقرزاده99/10/2211چالوسشهدا
84 صنایع اردکان - سامسونگ قائم‌شهر 99/10/2211چالوسآموزش و پرورش
86 ایرانشید چالوس - رعد پدافند قم 99/10/2214چالوسشهدا
88 پاس گرگان - عقاب ملل اردبیل99/10/2214چالوسآموزش و پرورش
90 پاس گرگان - رعد پدافند قم 99/10/2311چالوسآموزش و پرورش
92 صنایع اردکان - زنده‌یاد باقرزاده99/10/2311چالوسشهدا
94 ایرانشید چالوس - اسپرت هوشیار تبریز 99/10/2314چالوسشهدا
96 عقاب ملل اردبیل - سامسونگ قائم‌شهر 99/10/2314چالوسآموزش و پرورش
98 پاس گرگان - اسپرت هوشیار تبریز 99/10/2511چالوسشهدا
100 عقاب ملل اردبیل - زنده‌یاد باقرزاده99/10/2511چالوسآموزش و پرورش
102 صنایع اردکان - خوش سیما آمل99/10/2514چالوسآموزش و پرورش
104 سامسونگ قائم‌شهر - رعد پدافند قم 99/10/2514چالوسشهدا
106 عقاب ملل اردبیل - خوش سیما آمل99/10/2611چالوسشهدا
108 سامسونگ قائم‌شهر - اسپرت هوشیار تبریز 99/10/2611چالوسآموزش و پرورش
110 پاس گرگان - ایرانشید چالوس99/10/2614چالوسشهدا
112 رعد پدافند قم - زنده‌یاد باقرزاده99/10/2614چالوسآموزش و پرورش
114 عقاب ملل اردبیل - صنایع اردکان99/10/2711چالوسشهدا
116 رعد پدافند قم - خوش سیما آمل99/10/2711چالوسآموزش و پرورش
118 سامسونگ قائم‌شهر - ایرانشید چالوس99/10/2714چالوسشهدا
120 زنده‌یاد باقرزاده - اسپرت هوشیار تبریز 99/10/2714چالوسآموزش و پرورش
122 سامسونگ قائم‌شهر - پاس گرگان99/10/2911چالوسشهدا
124 رعد پدافند قم - صنایع اردکان99/10/2911چالوسآموزش و پرورش
126 زنده‌یاد باقرزاده - ایرانشید چالوس99/10/2914چالوسشهدا
128 اسپرت هوشیار تبریز - خوش سیما آمل99/10/2914چالوسآموزش و پرورش
130 رعد پدافند قم - عقاب ملل اردبیل99/10/3011چالوسآموزش و پرورش
132 اسپرت هوشیار تبریز - صنایع اردکان99/10/3011چالوسشهدا
134 زنده‌یاد باقرزاده - پاس گرگان99/10/3014چالوسآموزش و پرورش
136 خوش سیما آمل - ایرانشید چالوس99/10/3014چالوسشهدا
138 زنده‌یاد باقرزاده - سامسونگ قائم‌شهر 99/11/0111چالوسشهدا
140 خوش سیما آمل - پاس گرگان99/11/0111چالوسآموزش و پرورش
142 اسپرت هوشیار تبریز - عقاب ملل اردبیل99/11/0114چالوسآموزش و پرورش
144 ایرانشید چالوس - صنایع اردکان99/11/0114چالوسشهدا

نتایج گروه ب

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
599/08/24رعد پدافند قم - اسپرت هوشیار تبریز 3 - 198 - 85
699/08/24سامسونگ قائم‌شهر - خوش سیما آمل1 - 388 - 94
799/08/24عقاب ملل اردبیل - ایرانشید چالوس3 - 195 - 91
899/08/24پاس گرگان - صنایع اردکان3 - 194 - 81
1399/08/25زنده‌یاد باقرزاده - خوش سیما آمل3 - 198 - 87
1499/08/25رعد پدافند قم - ایرانشید چالوس1 - 384 - 94
1599/08/25سامسونگ قائم‌شهر - صنایع اردکان1 - 397 - 99
1699/08/25عقاب ملل اردبیل - پاس گرگان2 - 3112 - 116
2199/08/27اسپرت هوشیار تبریز - ایرانشید چالوس2 - 3115 - 120
2299/08/27زنده‌یاد باقرزاده - صنایع اردکان1 - 379 - 95
2399/08/27رعد پدافند قم - پاس گرگان1 - 382 - 97
2499/08/27سامسونگ قائم‌شهر - عقاب ملل اردبیل1 - 389 - 96
2999/08/28خوش سیما آمل - صنایع اردکان1 - 388 - 98
3099/08/28اسپرت هوشیار تبریز - پاس گرگان0 - 363 - 75
3199/08/28زنده‌یاد باقرزاده - عقاب ملل اردبیل3 - 075 - 61
3299/08/28رعد پدافند قم - سامسونگ قائم‌شهر 2 - 3102 - 110
3799/08/30ایرانشید چالوس - پاس گرگان1 - 390 - 98
3899/08/30خوش سیما آمل - عقاب ملل اردبیل1 - 388 - 93
3999/08/30اسپرت هوشیار تبریز - سامسونگ قائم‌شهر 1 - 381 - 97
4099/08/30زنده‌یاد باقرزاده - رعد پدافند قم 3 - 192 - 87
4599/09/22صنایع اردکان - عقاب ملل اردبیل2 - 3106 - 103
4699/09/22ایرانشید چالوس - سامسونگ قائم‌شهر 3 - 075 - 56
4799/09/22خوش سیما آمل - رعد پدافند قم 3 - 075 - 59
4899/09/22اسپرت هوشیار تبریز - زنده‌یاد باقرزاده1 - 383 - 95
5399/09/23پاس گرگان - سامسونگ قائم‌شهر 3 - 2103 - 103
5499/09/23صنایع اردکان - رعد پدافند قم 3 - 2101 - 105
5599/09/23ایرانشید چالوس - زنده‌یاد باقرزاده3 - 2109 - 86
5699/09/23خوش سیما آمل - اسپرت هوشیار تبریز 3 - 1103 - 92
6199/09/25عقاب ملل اردبیل - رعد پدافند قم 0 - 368 - 77
6299/09/25پاس گرگان - زنده‌یاد باقرزاده3 - 2110 - 104
6399/09/25صنایع اردکان - اسپرت هوشیار تبریز 3 - 195 - 88
6499/09/25ایرانشید چالوس - خوش سیما آمل1 - 3104 - 104
6999/09/26سامسونگ قائم‌شهر - زنده‌یاد باقرزاده2 - 3109 - 103
7099/09/26عقاب ملل اردبیل - اسپرت هوشیار تبریز 3 - 193 - 83
7199/09/26پاس گرگان - خوش سیما آمل3 - 197 - 87
7299/09/26صنایع اردکان - ایرانشید چالوس3 - 1106 - 97
7499/10/21اسپرت هوشیار تبریز - رعد پدافند قم 1 - 390 - 100
7699/10/21صنایع اردکان - پاس گرگان1 - 393 - 96
7899/10/21خوش سیما آمل - سامسونگ قائم‌شهر 3 - 2110 - 105
8099/10/21ایرانشید چالوس - عقاب ملل اردبیل0 - 371 - 78
8299/10/22خوش سیما آمل - زنده‌یاد باقرزاده3 - 193 - 82
8499/10/22صنایع اردکان - سامسونگ قائم‌شهر 1 - 381 - 97
8699/10/22ایرانشید چالوس - رعد پدافند قم 3 - 188 - 92
8899/10/22پاس گرگان - عقاب ملل اردبیل3 - 075 - 66
9099/10/23پاس گرگان - رعد پدافند قم 3 - 195 - 79
9299/10/23صنایع اردکان - زنده‌یاد باقرزاده1 - 387 - 97
9499/10/23ایرانشید چالوس - اسپرت هوشیار تبریز 3 - 076 - 67
9699/10/23عقاب ملل اردبیل - سامسونگ قائم‌شهر 2 - 3104 - 108
9899/10/25پاس گرگان - اسپرت هوشیار تبریز 3 - 197 - 80
10099/10/25عقاب ملل اردبیل - زنده‌یاد باقرزاده3 - 197 - 87
10299/10/25صنایع اردکان - خوش سیما آمل3 - 297 - 103
10499/10/25سامسونگ قائم‌شهر - رعد پدافند قم 3 - 2119 - 115
10699/10/26عقاب ملل اردبیل - خوش سیما آمل3 - 196 - 83
10899/10/26سامسونگ قائم‌شهر - اسپرت هوشیار تبریز 3 - 2113 - 96
11099/10/26پاس گرگان - ایرانشید چالوس3 - 195 - 90
11299/10/26رعد پدافند قم - زنده‌یاد باقرزاده2 - 3105 - 119
11499/10/27عقاب ملل اردبیل - صنایع اردکان3 - 075 - 54
11699/10/27رعد پدافند قم - خوش سیما آمل2 - 3101 - 105
11899/10/27سامسونگ قائم‌شهر - ایرانشید چالوس1 - 382 - 92
12099/10/27زنده‌یاد باقرزاده - اسپرت هوشیار تبریز 3 - 075 - 57
12299/10/29سامسونگ قائم‌شهر - پاس گرگان1 - 374 - 97
12499/10/29رعد پدافند قم - صنایع اردکان0 - 369 - 81
12699/10/29زنده‌یاد باقرزاده - ایرانشید چالوس0 - 353 - 75
12899/10/29اسپرت هوشیار تبریز - خوش سیما آمل0 - 356 - 75
13099/10/30رعد پدافند قم - عقاب ملل اردبیل1 - 386 - 98
13299/10/30اسپرت هوشیار تبریز - صنایع اردکان0 - 355 - 75
13499/10/30زنده‌یاد باقرزاده - پاس گرگان2 - 3102 - 116
13699/10/30خوش سیما آمل - ایرانشید چالوس1 - 369 - 100
13899/11/01زنده‌یاد باقرزاده - سامسونگ قائم‌شهر 3 - 075 - 63
14099/11/01خوش سیما آمل - پاس گرگان1 - 387 - 94
14299/11/01اسپرت هوشیار تبریز - عقاب ملل اردبیل0 - 30 - 75
14499/11/01ایرانشید چالوس - صنایع اردکان3 - 195 - 77

رده بندی گروه ب

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1پاس گرگان
16016
44
48182.66
2عقاب ملل اردبیل
11516
34
37241.54
3ایرانشید چالوس
10616
28
35271.29
4زنده‌یاد باقرزاده
9716
28
36291.24
5صنایع اردکان
9716
26
34301.13
6خوش سیما آمل
8816
23
33321.03
7سامسونگ قائم‌شهر
61016
17
29400.72
8رعد پدافند قم
31316
14
25410.60
9اسپرت هوشیار تبریز
01616
2
12480.25

برنامه پلی آف

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
145 مس رفسنجان - زنده‌یاد باقرزاده99/11/1614:30گرگانشهید گرزین
146 ایرانشید چالوس - هوادار تهران 99/11/1614:30گرگانامام خمینی (ره)
147 سروقامتان همدان - عقاب ملل اردبیل99/11/1617:30گرگانشهید گرزین
148 پاس گرگان - فولاد خراسان99/11/1617:30گرگانامام خمینی (ره)
149 عقاب ملل اردبیل - سروقامتان همدان 99/11/1814:30گرگانشهید گرزین
151 زنده‌یاد باقرزاده - مس رفسنجان99/11/1814:30گرگانامام خمینی (ره)
151 هوادار تهران - ایرانشید چالوس99/11/1817:30گرگانشهید گرزین
152 فولاد خراسان - پاس گرگان99/11/1817:30گرگانامام خمینی (ره)
153 سروقامتان همدان - عقاب ملل اردبیل99/11/2017:30گرگانشهید گرزین

نتایج پلی آف

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
14599/11/16مس رفسنجان - زنده‌یاد باقرزاده3 - 197 - 77
14699/11/16ایرانشید چالوس - هوادار تهران 3 - 2111 - 106
14799/11/16سروقامتان همدان - عقاب ملل اردبیل1 - 390 - 98
14899/11/16پاس گرگان - فولاد خراسان3 - 076 - 68
14999/11/18عقاب ملل اردبیل - سروقامتان همدان 2 - 392 - 110
15199/11/18زنده‌یاد باقرزاده - مس رفسنجان0 - 366 - 75
15199/11/18هوادار تهران - ایرانشید چالوس2 - 3107 - 107
15299/11/18فولاد خراسان - پاس گرگان2 - 3107 - 116
15399/11/20سروقامتان همدان - عقاب ملل اردبیل2 - 393 - 103

در حال تکمیل اطلاعات.

برنامه نیمه نهایی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
154 مس رفسنجان - عقاب ملل اردبیل99/12/0115تهران خانه والیبال
155 پاس گرگان - ایرانشید چالوس99/12/0117:30تهران خانه والیبال
156 ایرانشید چالوس - پاس گرگان99/12/0315تهران خانه والیبال
157 عقاب ملل اردبیل - مس رفسنجان99/12/0317:30تهران خانه والیبال

نتایج نیمه نهایی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
15499/12/01مس رفسنجان - عقاب ملل اردبیل3 - 2108 - 90
15599/12/01پاس گرگان - ایرانشید چالوس3 - 299 - 110
15699/12/03ایرانشید چالوس - پاس گرگان2 - 3101 - 102
15799/12/03عقاب ملل اردبیل - مس رفسنجان0 - 354 - 75

در حال تکمیل اطلاعات.

برنامه مرحله نهایی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
158 ایرانشید چالوس - عقاب ملل اردبیل99/12/0510:30تهران خانه والیبال
159 پاس گرگان - مس رفسنجان99/12/0517:30تهران خانه والیبال

نتایج مرحله نهایی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
15899/12/05ایرانشید چالوس - عقاب ملل اردبیل3 - 2104 - 100
15999/12/05پاس گرگان - مس رفسنجان3 - 084 - 73

در حال تکمیل اطلاعات.

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1شهرداری جوان ارومیه
2مس رفسنجان
3سروقامتان همدان
4مقاومت بسیج
5ملوان تهران
6فولاد خراسان
7اشتادسازه
8هوادار تهران
9تخت جمشید مرودشت فارس
10سامسونگ قائم‌شهر
11عقاب ملل اردبیل
12پاس گرگان
13صنایع اردکان
14ایرانشید چالوس
15خوش سیما آمل
16رعد پدافند قم
17اسپرت هوشیار تبریز
18زنده‌یاد باقرزاده

اخبار مرتبط

رده بندی نهایی