لیگ دسته یک سری آ (1401)

داخلیمردانبزرگسالایران1401

برنامه گروه یک

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
2 درنا ارومیه - طلوع سپید باران انزلی1401/06/2115:00ارومیهخانه والیبال تهران
4 شمس - عقاب نهاجا1401/06/2115:00تهرانفدراسیون والیبال
8 نصر امید - کندوان شمال نور1401/06/2115:00تهرانشهدای نهاجا
10 توپکا بابلسر - مس سونگون1401/06/2115:00بابلسرنوبخت
12 عقاب نهاجا - ملوان تهران1401/07/1815:00تهرانشهدای نهاجا
16 کندوان شمال نور - شمس1401/07/1815:00نورامام خمینی
18 مس سونگون - مقاومت بسیج1401/07/1815:00تبریزشهید اقدمی
20 توپکا بابلسر - نصر امید1401/07/1815:00بابلسرنوبخت
24 ملوان تهران - کندوان شمال نور1401/07/0115:00تهرانشهید فاضل
26 درنا ارومیه - مس سونگون1401/07/0115:00ارومیه6000 هزار نفری غدیر
28 شمس - توپکا بابلسر1401/07/0115:00تهرانفدراسیون والیبال
30 مقاومت بسیج - نصر امید1401/07/0115:00تهران9 دی مقاومت
32 کندوان شمال نور - عقاب نهاجا1401/07/0815:00نورامام خمینی
34 مس سونگون - طلوع سپید باران انزلی1401/07/0815:00تبریزشهید اقدمی
36 توپکا بابلسر - ملوان تهران1401/07/0815:00بابلسرنوبخت
38 نصر امید - درنا ارومیه1401/07/0815:00تهرانشهدای نهاجا
40 مقاومت بسیج - شمس1401/07/0815:00تهران9 دی مقاومت
44 عقاب نهاجا - توپکا بابلسر1401/07/1515:00تهرانشهدای نهاجا
46 طلوع سپید باران انزلی - نصر امید1401/07/1515:00بندرانزلیورزشی بندرانزلی
48 ملوان تهران - مقاومت بسیج1401/07/1515:00تهرانشهید فاضل
50 درنا ارومیه - شمس1401/07/1515:00ارومیهخانه والیبال تهران
52 توپکا بابلسر - کندوان شمال نور1401/07/2215:00بابلسرنوبخت
56 مقاومت بسیج - عقاب نهاجا1401/07/2215:00تهران9 دی مقاومت
58 شمس - طلوع سپید باران انزلی1401/07/2215:00تهرانفدراسیون والیبال
60 درنا ارومیه - ملوان تهران1401/07/2215:00ارومیهخانه والیبال تهران
62 مس سونگون - نصر امید1401/07/2915:00تبریزشهید اقدمی
64 کندوان شمال نور - مقاومت بسیج1401/07/2915:00نورامام خمینی
68 عقاب نهاجا - درنا ارومیه1401/07/2915:00تهرانشهدای نهاجا
70 طلوع سپید باران انزلی - ملوان تهران1401/07/2915:00بندرانزلیورزشی بندرانزلی
72 مقاومت بسیج - توپکا بابلسر1401/08/0615:00تهران9 دی مقاومت
74 شمس - مس سونگون1401/08/0615:00تهرانفدراسیون والیبال
76 درنا ارومیه - کندوان شمال نور1401/08/0615:00ارومیهخانه والیبال تهران
80 طلوع سپید باران انزلی - عقاب نهاجا1401/08/0615:00بندرانزلیورزشی بندرانزلی
82 نصر امید - شمس1401/08/1315:00تهرانشهدای نهاجا
84 توپکا بابلسر - درنا ارومیه1401/08/1315:00بابلسرنوبخت
86 مس سونگون - ملوان تهران1401/08/1315:00تبریزشهید اقدمی
88 کندوان شمال نور - طلوع سپید باران انزلی1401/08/1315:00نورامام خمینی
92 درنا ارومیه - مقاومت بسیج1401/08/2015:00ارومیهخانه والیبال تهران
94 ملوان تهران - نصر امید1401/08/2015:00تهرانشهید فاضل
96 طلوع سپید باران انزلی - توپکا بابلسر1401/08/2015:00بندرانزلیورزشی بندرانزلی
98 عقاب نهاجا - مس سونگون1401/08/2015:00تهرانشهدای نهاجا
102 شمس - ملوان تهران1401/08/2715:00تهرانفدراسیون والیبال
104 مقاومت بسیج - طلوع سپید باران انزلی1401/08/2715:00تهران9 دی مقاومت
106 نصر امید - عقاب نهاجا1401/08/2715:00تهرانشهدای نهاجا
110 مس سونگون - کندوان شمال نور1401/08/2715:00تبریزشهید اقدمی
112 طلوع سپید باران انزلی - درنا ارومیه1401/09/0715:00سنگاچینمجموعه ورزشی سنگاچین
114 عقاب نهاجا - شمس1401/09/2115:00تهرانشهدای نهاجا
118 کندوان شمال نور - نصر امید1401/10/1915:00نورامام خمینی
120 مس سونگون - توپکا بابلسر1401/09/0715:00تبریزشهید اقدمی
122 ملوان تهران - عقاب نهاجا1401/09/1115:00تهرانشهید فاضل
126 شمس - کندوان شمال نور1401/10/0515:00تهرانفدراسیون والیبال
128 مقاومت بسیج - مس سونگون1401/09/1115:00تهران9 دی مقاومت
130 نصر امید - توپکا بابلسر1401/09/1115:00تهرانشهدای نهاجا
134 کندوان شمال نور - ملوان تهران1401/09/1815:00نورامام خمینی
136 مس سونگون - درنا ارومیه1401/09/1815:00تبریزشهید اقدمی
138 توپکا بابلسر - شمس1401/09/1815:00بابلسرسالن قائم
140 نصر امید - مقاومت بسیج1401/09/1814:00تهرانخانه والیبال تهران
142 عقاب نهاجا - کندوان شمال نور1401/09/2515:00تهرانشهدای نهاجا
144 طلوع سپید باران انزلی - مس سونگون1401/09/2515:00سنگاچینمجموعه ورزشی سنگاچین
146 ملوان تهران - توپکا بابلسر1401/09/2515:00تهرانشهید فاضل
148 درنا ارومیه - نصر امید1401/09/2515:00ارومیه6000 هزار نفری غدیر
150 شمس - مقاومت بسیج1401/09/2515:00تهرانفدراسیون والیبال
154 توپکا بابلسر - عقاب نهاجا1401/10/0215:00بابلسرسالن قائم
156 نصر امید - طلوع سپید باران انزلی1401/10/0214:00تهرانخانه والیبال تهران
158 مقاومت بسیج - ملوان تهران1401/10/0215:00تهران9 دی مقاومت
160 شمس - درنا ارومیه1401/10/0215:00تهرانفدراسیون والیبال
162 کندوان شمال نور - توپکا بابلسر1401/10/0915:00نورامام خمینی
166 عقاب نهاجا - مقاومت بسیج1401/10/0915:00تهرانشهدای نهاجا
168 طلوع سپید باران انزلی - شمس1401/10/0917:00سنگاچینمجموعه ورزشی سنگاچین
170 ملوان تهران - درنا ارومیه1401/10/0915:00تهرانشهید فاضل
172 نصر امید - مس سونگون1401/10/1614:00تهرانخانه والیبال تهران
174 مقاومت بسیج - کندوان شمال نور1401/10/1615:00تهران9 دی مقاومت
178 درنا ارومیه - عقاب نهاجا1401/10/1615:00ارومیه6000 هزار نفری غدیر
180 ملوان تهران - طلوع سپید باران انزلی1401/10/1615:00تهرانشهید فاضل
182 توپکا بابلسر - مقاومت بسیج1401/10/2315:00بابلسرسالن قائم
184 مس سونگون - شمس1401/10/2317:00تبریزشهید اقدمی
186 کندوان شمال نور - درنا ارومیه1401/10/2315:00نورامام خمینی
190 عقاب نهاجا - طلوع سپید باران انزلی1401/10/2315:00تهرانشهدای نهاجا
192 شمس - نصر امید1401/10/3015:00تهرانفدراسیون والیبال
194 درنا ارومیه - توپکا بابلسر1401/10/3015:00ارومیه6000 هزار نفری غدیر
196 ملوان تهران - مس سونگون1401/10/3015:00تهرانشهید فاضل
198 طلوع سپید باران انزلی - کندوان شمال نور1401/10/3015:00سنگاچینمجموعه ورزشی سنگاچین
202 مقاومت بسیج - درنا ارومیه1401/11/0715:00تهران9 دی مقاومت
204 نصر امید - ملوان تهران1401/11/0714:00تهرانخانه والیبال تهران
206 توپکا بابلسر - طلوع سپید باران انزلی1401/11/0715:00بابلسرسالن قائم
208 مس سونگون - عقاب نهاجا1401/11/0715:00تبریزشهید اقدمی
212 ملوان تهران - شمس1401/11/1417:00تهرانشهید فاضل
214 طلوع سپید باران انزلی - مقاومت بسیج1401/11/1415:00سنگاچینمجموعه ورزشی سنگاچین
216 عقاب نهاجا - نصر امید1401/11/1415:00تهرانشهدای نهاجا
218 درنا ارومیه - توپکا بابلسر1401/11/1415:00میاندوآب2 هزار نفری
220 کندوان شمال نور - مس سونگون1401/11/1415:00نورامام خمینی

نتایج گروه یک

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
21401/06/21درنا ارومیه - طلوع سپید باران انزلی2 - 3106 - 104
41401/06/21شمس - عقاب نهاجا2 - 3106 - 110
81401/06/21نصر امید - کندوان شمال نور3 - 199 - 97
101401/06/21توپکا بابلسر - مس سونگون2 - 399 - 107
121401/07/18عقاب نهاجا - ملوان تهران3 - 075 - 64
161401/07/18کندوان شمال نور - شمس3 - 075 - 64
181401/07/18مس سونگون - مقاومت بسیج3 - 2104 - 101
201401/07/18توپکا بابلسر - نصر امید1 - 373 - 98
241401/07/01ملوان تهران - کندوان شمال نور2 - 3105 - 108
261401/07/01درنا ارومیه - مس سونگون3 - 2102 - 105
281401/07/01شمس - توپکا بابلسر3 - 198 - 80
301401/07/01مقاومت بسیج - نصر امید1 - 383 - 97
321401/07/08کندوان شمال نور - عقاب نهاجا3 - 075 - 57
341401/07/08مس سونگون - طلوع سپید باران انزلی3 - 1101 - 84
361401/07/08توپکا بابلسر - ملوان تهران3 - 2111 - 113
381401/07/08نصر امید - درنا ارومیه3 - 075 - 60
401401/07/08مقاومت بسیج - شمس1 - 380 - 93
441401/07/15عقاب نهاجا - توپکا بابلسر3 - 075 - 49
461401/07/15طلوع سپید باران انزلی - نصر امید0 - 362 - 75
481401/07/15ملوان تهران - مقاومت بسیج3 - 2109 - 98
501401/07/15درنا ارومیه - شمس3 - 075 - 51
521401/07/22توپکا بابلسر - کندوان شمال نور1 - 384 - 98
561401/07/22مقاومت بسیج - عقاب نهاجا2 - 3110 - 106
581401/07/22شمس - طلوع سپید باران انزلی3 - 1100 - 93
601401/07/22درنا ارومیه - ملوان تهران0 - 363 - 75
621401/07/29مس سونگون - نصر امید2 - 3102 - 110
641401/07/29کندوان شمال نور - مقاومت بسیج3 - 077 - 64
681401/07/29عقاب نهاجا - درنا ارومیه3 - 2110 - 111
701401/07/29طلوع سپید باران انزلی - ملوان تهران3 - 2109 - 91
721401/08/06مقاومت بسیج - توپکا بابلسر3 - 076 - 63
741401/08/06شمس - مس سونگون1 - 389 - 94
761401/08/06درنا ارومیه - کندوان شمال نور3 - 075 - 60
801401/08/06طلوع سپید باران انزلی - عقاب نهاجا3 - 2104 - 100
821401/08/13نصر امید - شمس3 - 197 - 83
841401/08/13توپکا بابلسر - درنا ارومیه1 - 381 - 97
861401/08/13مس سونگون - ملوان تهران3 - 196 - 87
881401/08/13کندوان شمال نور - طلوع سپید باران انزلی2 - 3102 - 108
921401/08/20درنا ارومیه - مقاومت بسیج3 - 078 - 67
941401/08/20ملوان تهران - نصر امید3 - 196 - 94
961401/08/20طلوع سپید باران انزلی - توپکا بابلسر2 - 3100 - 110
981401/08/20عقاب نهاجا - مس سونگون3 - 075 - 56
1021401/08/27شمس - ملوان تهران3 - 1106 - 95
1041401/08/27مقاومت بسیج - طلوع سپید باران انزلی3 - 2110 - 101
1061401/08/27نصر امید - عقاب نهاجا3 - 076 - 69
1101401/08/27مس سونگون - کندوان شمال نور3 - 075 - 59
1121401/09/07طلوع سپید باران انزلی - درنا ارومیه3 - 1102 - 94
1141401/09/21عقاب نهاجا - شمس3 - 2107 - 103
1181401/10/19کندوان شمال نور - نصر امید3 - 075 - 50
1201401/09/07مس سونگون - توپکا بابلسر3 - 075 - 63
1221401/09/11ملوان تهران - عقاب نهاجا2 - 3101 - 109
1261401/10/05شمس - کندوان شمال نور3 - 1101 - 93
1281401/09/11مقاومت بسیج - مس سونگون3 - 1102 - 92
1301401/09/11نصر امید - توپکا بابلسر3 - 2104 - 98
1341401/09/18کندوان شمال نور - ملوان تهران3 - 197 - 87
1361401/09/18مس سونگون - درنا ارومیه3 - 188 - 86
1381401/09/18توپکا بابلسر - شمس3 - 2112 - 108
1401401/09/18نصر امید - مقاومت بسیج3 - 075 - 61
1421401/09/25عقاب نهاجا - کندوان شمال نور3 - 193 - 79
1441401/09/25طلوع سپید باران انزلی - مس سونگون0 - 351 - 75
1461401/09/25ملوان تهران - توپکا بابلسر3 - 195 - 97
1481401/09/25درنا ارومیه - نصر امید3 - 1105 - 99
1501401/09/25شمس - مقاومت بسیج3 - 2106 - 104
1541401/10/02توپکا بابلسر - عقاب نهاجا1 - 3105 - 108
1561401/10/02نصر امید - طلوع سپید باران انزلی3 - 2104 - 100
1581401/10/02مقاومت بسیج - ملوان تهران3 - 193 - 89
1601401/10/02شمس - درنا ارومیه1 - 390 - 96
1621401/10/09کندوان شمال نور - توپکا بابلسر3 - 190 - 80
1661401/10/09عقاب نهاجا - مقاومت بسیج3 - 075 - 58
1681401/10/09طلوع سپید باران انزلی - شمس1 - 3100 - 105
1701401/10/09ملوان تهران - درنا ارومیه1 - 378 - 94
1721401/10/16نصر امید - مس سونگون2 - 3109 - 112
1741401/10/16مقاومت بسیج - کندوان شمال نور3 - 1100 - 93
1781401/10/16درنا ارومیه - عقاب نهاجا2 - 3102 - 110
1801401/10/16ملوان تهران - طلوع سپید باران انزلی3 - 196 - 86
1821401/10/23توپکا بابلسر - مقاومت بسیج3 - 195 - 87
1841401/10/23مس سونگون - شمس3 - 196 - 83
1861401/10/23کندوان شمال نور - درنا ارومیه3 - 075 - 61
1901401/10/23عقاب نهاجا - طلوع سپید باران انزلی3 - 075 - 58
1921401/10/30شمس - نصر امید2 - 3104 - 106
1941401/10/30درنا ارومیه - توپکا بابلسر3 - 075 - 65
1961401/10/30ملوان تهران - مس سونگون1 - 389 - 102
1981401/10/30طلوع سپید باران انزلی - کندوان شمال نور0 - 366 - 76
2021401/11/07مقاومت بسیج - درنا ارومیه0 - 368 - 77
2041401/11/07نصر امید - ملوان تهران3 - 1100 - 94
2061401/11/07توپکا بابلسر - طلوع سپید باران انزلی0 - 357 - 75
2081401/11/07مس سونگون - عقاب نهاجا3 - 198 - 80

رده بندی گروه یک

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1مس سونگون
13417
38
44251.76
2نصر امید
13417
36
43251.72
3عقاب نهاجا
13417
34
42261.61
4درنا ارومیه
10818
32
38301.26
5کندوان شمال نور
10717
30
36261.38
6شمس
71017
24
33380.86
7طلوع سپید باران انزلی
61117
17
28420.66
8ملوان تهران
51217
18
30410.73
9مقاومت بسیج
51217
18
26410.63
10توپکا بابلسر
41418
11
23490.46

برنامه گروه دو

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 رازین پلیمر - شهرداری شهریار1401/06/2115:00تهرانخانه والیبال تهران
3 مس شهربابک - مهر و ماه اسپادانا اصفهان1401/06/2115:00سرچشمهشهید زینعلی
5 رعد پدافند هوایی - چادرملو اردکان1401/06/2515:00تهرانرعد پدافند هوایی
9 گل‌گهر سیرجان - دخانیات1401/06/2115:00سیرجانشهید سلیمانی
11 مهر و ماه اسپادانا اصفهان - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان1401/07/1815:00اصفهان17 شهریور تختی
13 چادرملو اردکان - رازین پلیمر1401/07/1815:00اردکانآیت‌الله خاتمی
15 افق قم - مس شهربابک1401/07/1815:00قمپیامبر اعظم (ص)
17 دخانیات - رعد پدافند هوایی1401/07/1815:00تهرانخانه والیبال تهران
21 شهرداری شهریار - چادرملو اردکان1401/07/0115:00شهریارشهدای اقتدار
23 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - افق قم1401/07/0115:00اصفهان6 هزار نفری 25 آبان
25 رازین پلیمر - دخانیات1401/07/0115:00تهرانخانه والیبال تهران
27 مس شهربابک - گل‌گهر سیرجان1401/07/0115:00سرچشمهشهید زینعلی
31 افق قم - مهر و ماه اسپادانا اصفهان1401/07/0815:00قمپیامبر اعظم (ص)
33 دخانیات - شهرداری شهریار1401/07/0815:00تهرانخانه والیبال تهران
35 گل‌گهر سیرجان - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان1401/07/0815:00سیرجانشهید سلیمانی
39 رعد پدافند هوایی - مس شهربابک1401/07/0815:00تهرانرعد پدافند هوایی
41 چادرملو اردکان - دخانیات1401/07/1515:00اردکانآیت‌الله خاتمی
43 مهر و ماه اسپادانا اصفهان - گل‌گهر سیرجان1401/07/1515:00اصفهان17 شهریور تختی
47 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - رعد پدافند هوایی1401/07/1515:00اصفهان6 هزار نفری 25 آبان
49 رازین پلیمر - مس شهربابک1401/07/1515:00تهرانخانه والیبال تهران
51 گل‌گهر سیرجان - افق قم1401/07/2215:00سیرجانشهید سلیمانی
55 رعد پدافند هوایی - مهر و ماه اسپادانا اصفهان1401/07/2215:00تهرانرعد پدافند هوایی
57 مس شهربابک - شهرداری شهریار1401/07/2215:00سرچشمهشهید زینعلی
59 رازین پلیمر - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان1401/07/2215:00تهرانخانه والیبال تهران
63 افق قم - رعد پدافند هوایی1401/07/2915:00قمپیامبر اعظم (ص)
65 چادرملو اردکان - مس شهربابک1401/07/2915:00اردکانآیت‌الله خاتمی
67 مهر و ماه اسپادانا اصفهان - رازین پلیمر1401/07/2915:00اصفهان17 شهریور تختی
69 شهرداری شهریار - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان1401/07/2915:00شهریارشهدای اقتدار
71 رعد پدافند هوایی - گل‌گهر سیرجان1401/08/0615:00تهرانرعد پدافند هوایی
73 مس شهربابک - دخانیات1401/08/0615:00سرچشمهشهید زینعلی
75 رازین پلیمر - افق قم1401/08/0615:00تهرانخانه والیبال تهران
77 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - چادرملو اردکان1401/08/0615:00اصفهان6 هزار نفری 25 آبان
79 شهرداری شهریار - مهر و ماه اسپادانا اصفهان1401/08/0615:00شهریارشهدای اقتدار
83 گل‌گهر سیرجان - رازین پلیمر1401/08/1315:00سیرجانشهید سلیمانی
85 دخانیات - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان1401/08/1315:00تهرانخانه والیبال تهران
87 افق قم - شهرداری شهریار1401/08/1315:00قمپیامبر اعظم (ص)
89 چادرملو اردکان - مهر و ماه اسپادانا اصفهان1401/08/1315:00اردکانآیت‌الله خاتمی
91 رازین پلیمر - رعد پدافند هوایی1401/08/2015:00تهرانخانه والیبال تهران
95 شهرداری شهریار - گل‌گهر سیرجان1401/08/2015:00شهریارشهدای اقتدار
97 مهر و ماه اسپادانا اصفهان - دخانیات1401/08/2015:00اصفهان17 شهریور تختی
99 چادرملو اردکان - افق قم1401/08/2015:00اردکانآیت‌الله خاتمی
101 مس شهربابک - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان1401/08/2615:00سرچشمهشهید زینعلی
103 رعد پدافند هوایی - شهرداری شهریار1401/08/2615:00تهرانرعد پدافند هوایی
107 گل‌گهر سیرجان - چادرملو اردکان1401/08/2615:00سیرجانشهید سلیمانی
109 دخانیات - افق قم1401/08/2615:00تهرانخانه والیبال تهران
111 شهرداری شهریار - رازین پلیمر1401/09/0716:30شهریارشهدای اقتدار
113 مهر و ماه اسپادانا اصفهان - مس شهربابک1401/11/1215:00اصفهان17 شهریور تختی
115 چادرملو اردکان - رعد پدافند هوایی1401/09/0715:00اردکانآیت‌الله خاتمی
117 دخانیات - گل‌گهر سیرجان1401/09/0715:00تهرانخانه والیبال تهران
119 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - مهر و ماه اسپادانا اصفهان1401/09/1115:00اصفهان6 هزار نفری 25 آبان
121 رازین پلیمر - چادرملو اردکان1401/09/1115:00تهرانخانه والیبال تهران
123 مس شهربابک - افق قم1401/09/1115:00شهربابکسالن هیات والیبال
125 رعد پدافند هوایی - دخانیات1401/09/1115:00تهرانرعد پدافند هوایی
127 چادرملو اردکان - شهرداری شهریار1401/09/1815:00اردکانآیت‌الله خاتمی
129 افق قم - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان1401/09/1815:00قمپیامبر اعظم (ص)
131 دخانیات - رازین پلیمر1401/09/1816:30تهرانخانه والیبال تهران
133 گل‌گهر سیرجان - مس شهربابک1401/09/1815:00سیرجانشهید سلیمانی
135 مهر و ماه اسپادانا اصفهان - افق قم1401/09/2515:00اصفهان17 شهریور تختی
137 شهرداری شهریار - دخانیات1401/09/2515:00شهریارشهدای اقتدار
139 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - گل‌گهر سیرجان1401/09/2515:00اصفهان6 هزار نفری 25 آبان
141 مس شهربابک - رعد پدافند هوایی1401/09/2515:00شهربابکسالن هیات والیبال
143 دخانیات - چادرملو اردکان1401/10/0216:30تهرانخانه والیبال تهران
145 گل‌گهر سیرجان - مهر و ماه اسپادانا اصفهان1401/10/0215:00سیرجانشهید سلیمانی
147 رعد پدافند هوایی - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان1401/10/0215:00تهرانرعد پدافند هوایی
149 مس شهربابک - رازین پلیمر1401/10/0215:00شهربابکسالن هیات والیبال
151 افق قم - گل‌گهر سیرجان1401/10/0915:00قمپیامبر اعظم (ص)
153 مهر و ماه اسپادانا اصفهان - رعد پدافند هوایی1401/10/0915:00اصفهان17 شهریور تختی
155 شهرداری شهریار - مس شهربابک1401/10/0915:00شهریارشهدای اقتدار
157 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - رازین پلیمر1401/10/0915:00اصفهان6 هزار نفری 25 آبان
159 رعد پدافند هوایی - افق قم1401/10/1615:00تهرانرعد پدافند هوایی
161 مس شهربابک - چادرملو اردکان1401/10/1615:00شهربابکسالن هیات والیبال
163 رازین پلیمر - مهر و ماه اسپادانا اصفهان1401/10/1616:30تهرانخانه والیبال تهران
165 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - شهرداری شهریار1401/10/1615:00اصفهان6 هزار نفری 25 آبان
167 گل‌گهر سیرجان - رعد پدافند هوایی1401/10/2315:00سیرجانشهید سلیمانی
169 دخانیات - مس شهربابک1401/10/2315:00تهرانخانه والیبال تهران
171 افق قم - رازین پلیمر1401/10/2315:00قمپیامبر اعظم (ص)
173 چادرملو اردکان - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان1401/10/2315:00اردکانآیت‌الله خاتمی
175 مهر و ماه اسپادانا اصفهان - شهرداری شهریار1401/10/2315:00اصفهان17 شهریور تختی
177 رازین پلیمر - گل‌گهر سیرجان1401/10/3015:00تهرانخانه والیبال تهران
179 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - دخانیات1401/10/3015:00اصفهان6 هزار نفری 25 آبان
181 شهرداری شهریار - افق قم1401/10/3015:00شهریارشهدای اقتدار
183 مهر و ماه اسپادانا اصفهان - چادرملو اردکان1401/10/3015:00اصفهان17 شهریور تختی
185 رعد پدافند هوایی - رازین پلیمر1401/11/0715:00تهرانرعد پدافند هوایی
187 گل‌گهر سیرجان - شهرداری شهریار1401/11/0715:00سیرجانشهید سلیمانی
189 دخانیات - مهر و ماه اسپادانا اصفهان1401/11/0716:30تهرانخانه والیبال تهران
191 افق قم - چادرملو اردکان1401/11/0715:00قمپیامبر اعظم (ص)
193 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - مس شهربابک1401/11/1415:00اصفهان6 هزار نفری 25 آبان
195 شهرداری شهریار - رعد پدافند هوایی1401/11/1415:00شهریارشهدای اقتدار
197 چادرملو اردکان - گل‌گهر سیرجان1401/11/1415:00اردکانآیت‌الله خاتمی
199 افق قم - دخانیات1401/11/1415:00قمپیامبر اعظم (ص)

نتایج گروه دو

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11401/06/21رازین پلیمر - شهرداری شهریار3 - 198 - 65
31401/06/21مس شهربابک - مهر و ماه اسپادانا اصفهان3 - 195 - 88
51401/06/25رعد پدافند هوایی - چادرملو اردکان3 - 196 - 95
91401/06/21گل‌گهر سیرجان - دخانیات3 - 2119 - 110
111401/07/18مهر و ماه اسپادانا اصفهان - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان1 - 384 - 94
131401/07/18چادرملو اردکان - رازین پلیمر3 - 075 - 66
151401/07/18افق قم - مس شهربابک3 - 2103 - 104
171401/07/18دخانیات - رعد پدافند هوایی1 - 388 - 97
211401/07/01شهرداری شهریار - چادرملو اردکان0 - 358 - 75
231401/07/01فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - افق قم3 - 199 - 86
251401/07/01رازین پلیمر - دخانیات3 - 1101 - 89
271401/07/01مس شهربابک - گل‌گهر سیرجان0 - 363 - 75
311401/07/08افق قم - مهر و ماه اسپادانا اصفهان3 - 2116 - 112
331401/07/08دخانیات - شهرداری شهریار3 - 075 - 54
351401/07/08گل‌گهر سیرجان - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان3 - 075 - 60
391401/07/08رعد پدافند هوایی - مس شهربابک3 - 075 - 65
411401/07/15چادرملو اردکان - دخانیات3 - 075 - 57
431401/07/15مهر و ماه اسپادانا اصفهان - گل‌گهر سیرجان0 - 359 - 75
471401/07/15فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - رعد پدافند هوایی3 - 198 - 83
491401/07/15رازین پلیمر - مس شهربابک3 - 1102 - 89
511401/07/22گل‌گهر سیرجان - افق قم3 - 079 - 66
551401/07/22رعد پدافند هوایی - مهر و ماه اسپادانا اصفهان3 - 079 - 67
571401/07/22مس شهربابک - شهرداری شهریار3 - 075 - 59
591401/07/22رازین پلیمر - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان3 - 086 - 70
631401/07/29افق قم - رعد پدافند هوایی2 - 3108 - 115
651401/07/29چادرملو اردکان - مس شهربابک3 - 195 - 87
671401/07/29مهر و ماه اسپادانا اصفهان - رازین پلیمر1 - 397 - 107
691401/07/29شهرداری شهریار - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان0 - 365 - 75
711401/08/06رعد پدافند هوایی - گل‌گهر سیرجان1 - 388 - 98
731401/08/06مس شهربابک - دخانیات1 - 384 - 95
751401/08/06رازین پلیمر - افق قم2 - 3113 - 109
771401/08/06فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - چادرملو اردکان1 - 384 - 101
791401/08/06شهرداری شهریار - مهر و ماه اسپادانا اصفهان3 - 2105 - 111
831401/08/13گل‌گهر سیرجان - رازین پلیمر3 - 194 - 86
851401/08/13دخانیات - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان3 - 2110 - 107
871401/08/13افق قم - شهرداری شهریار3 - 2108 - 97
891401/08/13چادرملو اردکان - مهر و ماه اسپادانا اصفهان3 - 197 - 76
911401/08/20رازین پلیمر - رعد پدافند هوایی3 - 2105 - 105
951401/08/20شهرداری شهریار - گل‌گهر سیرجان0 - 350 - 75
971401/08/20مهر و ماه اسپادانا اصفهان - دخانیات0 - 356 - 76
991401/08/20چادرملو اردکان - افق قم3 - 196 - 66
1011401/08/26مس شهربابک - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان3 - 075 - 52
1031401/08/26رعد پدافند هوایی - شهرداری شهریار3 - 075 - 51
1071401/08/26گل‌گهر سیرجان - چادرملو اردکان3 - 196 - 79
1091401/08/26دخانیات - افق قم3 - 2106 - 106
1111401/09/07شهرداری شهریار - رازین پلیمر0 - 355 - 75
1131401/11/12مهر و ماه اسپادانا اصفهان - مس شهربابک0 - 30 - 75
1151401/09/07چادرملو اردکان - رعد پدافند هوایی3 - 075 - 50
1171401/09/07دخانیات - گل‌گهر سیرجان3 - 1100 - 82
1191401/09/11فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - مهر و ماه اسپادانا اصفهان3 - 1104 - 90
1211401/09/11رازین پلیمر - چادرملو اردکان1 - 394 - 100
1231401/09/11مس شهربابک - افق قم3 - 1100 - 91
1251401/09/11رعد پدافند هوایی - دخانیات2 - 3101 - 107
1271401/09/18چادرملو اردکان - شهرداری شهریار3 - 197 - 70
1291401/09/18افق قم - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان3 - 2104 - 105
1311401/09/18دخانیات - رازین پلیمر3 - 2111 - 113
1331401/09/18گل‌گهر سیرجان - مس شهربابک3 - 075 - 59
1351401/09/25مهر و ماه اسپادانا اصفهان - افق قم3 - 298 - 104
1371401/09/25شهرداری شهریار - دخانیات0 - 359 - 78
1391401/09/25فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - گل‌گهر سیرجان3 - 196 - 86
1411401/09/25مس شهربابک - رعد پدافند هوایی3 - 085 - 75
1431401/10/02دخانیات - چادرملو اردکان2 - 3123 - 128
1451401/10/02گل‌گهر سیرجان - مهر و ماه اسپادانا اصفهان3 - 081 - 63
1471401/10/02رعد پدافند هوایی - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان3 - 198 - 83
1491401/10/02مس شهربابک - رازین پلیمر0 - 361 - 75
1511401/10/09افق قم - گل‌گهر سیرجان0 - 368 - 77
1531401/10/09مهر و ماه اسپادانا اصفهان - رعد پدافند هوایی3 - 075 - 61
1551401/10/09شهرداری شهریار - مس شهربابک3 - 2108 - 100
1571401/10/09فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - رازین پلیمر1 - 390 - 97
1591401/10/16رعد پدافند هوایی - افق قم3 - 075 - 52
1611401/10/16مس شهربابک - چادرملو اردکان1 - 380 - 93
1631401/10/16رازین پلیمر - مهر و ماه اسپادانا اصفهان3 - 2118 - 104
1651401/10/16فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - شهرداری شهریار3 - 198 - 68
1671401/10/23گل‌گهر سیرجان - رعد پدافند هوایی3 - 076 - 63
1691401/10/23دخانیات - مس شهربابک0 - 363 - 76
1711401/10/23افق قم - رازین پلیمر0 - 366 - 76
1731401/10/23چادرملو اردکان - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان3 - 198 - 82
1751401/10/23مهر و ماه اسپادانا اصفهان - شهرداری شهریار2 - 3109 - 112
1771401/10/30رازین پلیمر - گل‌گهر سیرجان3 - 075 - 56
1791401/10/30فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - دخانیات3 - 191 - 91
1811401/10/30شهرداری شهریار - افق قم3 - 075 - 58
1831401/10/30مهر و ماه اسپادانا اصفهان - چادرملو اردکان0 - 358 - 75
1851401/11/07رعد پدافند هوایی - رازین پلیمر1 - 387 - 105
1871401/11/07گل‌گهر سیرجان - شهرداری شهریار3 - 075 - 55
1891401/11/07دخانیات - مهر و ماه اسپادانا اصفهان3 - 075 - 61
1911401/11/07افق قم - چادرملو اردکان0 - 348 - 75

رده بندی گروه دو

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1چادرملو اردکان
15217
44
47162.93
2گل‌گهر سیرجان
14317
41
44143.14
3رازین پلیمر
13518
39
45251.80
4دخانیات
10717
28
37311.19
5فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
8917
26
32340.94
6رعد پدافند هوایی
8917
25
31320.96
7مس شهربابک
71017
23
29320.90
8افق قم
51217
13
24460.52
9شهرداری شهریار
41317
10
17450.37
10مهر و ماه اسپادانا اصفهان
21618
9
19500.38

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1درنا ارومیه
2شمس
3مقاومت بسیج
4نصر امید
5توپکا بابلسر
6مس سونگون
7کندوان شمال نور
8عقاب نهاجا
9طلوع سپید باران انزلی
10ملوان تهران
11رازین پلیمر
12مس شهربابک
13رعد پدافند هوایی
14گل‌گهر سیرجان
15شهرداری شهریار
16مهر و ماه اسپادانا اصفهان
17چادرملو اردکان
18افق قم
19دخانیات
20فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

آئین نامه سازمان لیگ 1401