لیگ دسته یک | 1397 | مردان

داخلیمردانبزرگسالایران1397

برنامه یک

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 میلاد نور رامسر - توپکا بابلسر1397/8/2416:00رامسر-
2 اتحاد نور - شهروند نکا1397/8/2416:00نور-
3 شهروند نکا - ژلانو آق قلا1397/9/1نکا-
4 اتحاد نور - میلاد نور رامسر1397/9/1-نور-
5 توپکا بابلسر - اتحاد نور1397/9/8-بابلسر-
6 ژلانو آق قلا - میلاد نور رامسر1397/9/8-رامسر-
7 میلاد نور رامسر - شهروند نکا1397/9/1516:00رامسر-
8 توپکا بابلسر - ژلانو آق قلا1397/9/1516:00بابلسر-
9 ژلانو آق قلا - اتحاد نور1397/9/2216:00آق قلا-
10 شهروند نکا - توپکا بابلسر1397/9/2216:00نکا-
11 توپکا بابلسر - میلاد نور رامسر1397/10/616:00بابلسر-
12 شهروند نکا - اتحاد نور1397/10/616:00نکا-
13 ژلانو آق قلا - شهروند نکا1397/10/1316:00آق قلا-
14 میلاد نور رامسر - اتحاد نور1397/10/1316:00رامسر-
15 اتحاد نور - توپکا بابلسر1397/10/2016:00نور-
16 میلاد نور رامسر - ژلانو آق قلا1397/10/2016:00رامسر-
17 شهروند نکا - میلاد نور رامسر1397/10/2716:00نکا-
18 ژلانو آق قلا - توپکا بابلسر1397/10/2716:00آق قلا-
19 اتحاد نور - ژلانو آق قلا1397/11/416:00نور-
20 توپکا بابلسر - شهروند نکا1397/11/416:00بابلسر-

نتایج یک

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11397/8/24میلاد نور رامسر - توپکا بابلسر3 - 2105 - 94
21397/8/24اتحاد نور - شهروند نکا2 - 3112 - 115
31397/9/1شهروند نکا - ژلانو آق قلا3 - 1102 - 83
41397/9/1اتحاد نور - میلاد نور رامسر3 - 2108 - 104
51397/9/8توپکا بابلسر - اتحاد نور3 - 075 - 62
61397/9/8ژلانو آق قلا - میلاد نور رامسر3 - 2114 - 110
71397/9/15میلاد نور رامسر - شهروند نکا1 - 382 - 95
81397/9/15توپکا بابلسر - ژلانو آق قلا3 - 2116 - 113
91397/9/22ژلانو آق قلا - اتحاد نور3 - 1100 - 95
101397/9/22شهروند نکا - توپکا بابلسر2 - 3111 - 116
111397/10/6توپکا بابلسر - میلاد نور رامسر1 - 377 - 89
121397/10/6شهروند نکا - اتحاد نور3 - 075 - 60
131397/10/13ژلانو آق قلا - شهروند نکا0 - 367 - 75
141397/10/13میلاد نور رامسر - اتحاد نور3 - 075 - 62
151397/10/20اتحاد نور - توپکا بابلسر1 - 374 - 97
161397/10/20میلاد نور رامسر - ژلانو آق قلا3 - 1100 - 89
171397/10/27شهروند نکا - میلاد نور رامسر3 - 195 - 82
181397/10/27ژلانو آق قلا - توپکا بابلسر2 - 3107 - 103
191397/11/4اتحاد نور - ژلانو آق قلا3 - 199 - 85
201397/11/4توپکا بابلسر - شهروند نکا3 - 2121 - 115

رده بندی یک

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1شهروند نکا
628
19
22112.00
2توپکا بابلسر
628
15
21151.40
3میلاد نور رامسر
448
13
18161.12
4ژلانو آق قلا
268
7
13210.61
5اتحاد نور
268
6
10210.47

برنامه دو

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 افق قم - شهرداری کرج1397/8/2416:00قم-
2 مقاومت تهران - شهدای رامسر1397/8/2416:00تهران-
3 شهدای رامسر - ملوان نداجا1397/9/116:00رامسر-
4 مقاومت تهران - افق قم1397/9/116:00تهران-
5 شهرداری کرج - مقاومت تهران1397/9/816:00کرج-
6 ملوان نداجا - افق قم1397/9/816:00تهران-
7 افق قم - شهدای رامسر1397/9/1516:00قم-
8 شهرداری کرج - ملوان نداجا1397/9/1516:00کرج-
9 ملوان نداجا - مقاومت تهران1397/9/2216:00تهران-
10 شهدای رامسر - شهرداری کرج1397/9/2216:00رامسر-
11 شهرداری کرج - افق قم1397/10/616:00کرج-
12 شهدای رامسر - مقاومت تهران1397/10/616:00رامسر-
13 ملوان نداجا - شهدای رامسر1397/10/1316:00تهران-
14 افق قم - مقاومت تهران1397/10/1316:00رامسر-
15 مقاومت تهران - شهرداری کرج1397/10/2016:00تهران-
16 افق قم - ملوان نداجا1397/10/2016:00قم-
17 شهدای رامسر - افق قم1397/10/2716:00رامسر-
18 ملوان نداجا - شهرداری کرج1397/10/2716:00تهران-
19 مقاومت تهران - ملوان نداجا1397/11/416:00تهران-
20 شهرداری کرج - شهدای رامسر1397/11/416:00کرج-

نتایج دو

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11397/8/24افق قم - شهرداری کرج3 - 075 - 53
21397/8/24مقاومت تهران - شهدای رامسر1 - 398 - 98
31397/9/1شهدای رامسر - ملوان نداجا3 - 2110 - 103
41397/9/1مقاومت تهران - افق قم2 - 394 - 105
51397/9/8شهرداری کرج - مقاومت تهران3 - 299 - 112
61397/9/8ملوان نداجا - افق قم3 - 195 - 83
71397/9/15افق قم - شهدای رامسر2 - 3104 - 106
81397/9/15شهرداری کرج - ملوان نداجا2 - 390 - 97
91397/9/22ملوان نداجا - مقاومت تهران0 - 352 - 75
101397/9/22شهدای رامسر - شهرداری کرج3 - 075 - 59
111397/10/6شهرداری کرج - افق قم3 - 077 - 60
121397/10/6شهدای رامسر - مقاومت تهران3 - 2113 - 103
131397/10/13ملوان نداجا - شهدای رامسر0 - 360 - 75
141397/10/13افق قم - مقاومت تهران0 - 30 - 75
151397/10/20مقاومت تهران - شهرداری کرج3 - 197 - 88
161397/10/20افق قم - ملوان نداجا2 - 3103 - 99
171397/10/27شهدای رامسر - افق قم3 - 1101 - 96
181397/10/27ملوان نداجا - شهرداری کرج3 - 297 - 99
191397/11/4مقاومت تهران - ملوان نداجا3 - 196 - 84
201397/11/4شهرداری کرج - شهدای رامسر3 - 198 - 83

رده بندی دو

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1شهدای رامسر
718
18
22112.00
2مقاومت تهران
448
15
19141.35
3ملوان نداجا
448
10
15190.78
4شهرداری کرج
358
10
14180.77
5افق قم
268
7
12200.60

برنامه سه

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 سپاهان اصفهان - کاشی کاژه کرمانشاه1397/8/2416:00رامسر-
2 راه یاب ملل مریوان - کوردبال مهاباد1397/8/2416:00مریوان-
3 کوردبال مهاباد - شهرداری قزوین1397/9/116:00مهاباد-
4 سپاهان اصفهان - راه یاب ملل مریوان1397/9/116:00اصفهان-
5 شهرداری قزوین - سپاهان اصفهان1397/9/1016:00قزوین-
6 کاشی کاژه کرمانشاه - راه یاب ملل مریوان1397/9/816:00کرمانشاه-
7 کوردبال مهاباد - سپاهان اصفهان1397/9/1516:00مهاباد-
8 شهرداری قزوین - کاشی کاژه کرمانشاه1397/9/1516:00قزوین-
9 راه یاب ملل مریوان - شهرداری قزوین1397/9/2216:00مریوان-
10 کاشی کاژه کرمانشاه - کوردبال مهاباد1397/9/2216:00کرمانشاه-
11 کاشی کاژه کرمانشاه - سپاهان اصفهان1397/10/616:00کرمانشاه-
12 کوردبال مهاباد - راه یاب ملل مریوان1397/10/616:00مهاباد-
13 شهرداری قزوین - کوردبال مهاباد1397/10/1316:00قزوین-
14 راه یاب ملل مریوان - سپاهان اصفهان1397/10/1316:00مریوان-
15 سپاهان اصفهان - شهرداری قزوین1397/10/2016:00اصفهان-
16 راه یاب ملل مریوان - کاشی کاژه کرمانشاه1397/10/2016:00مریوان-
17 سپاهان اصفهان - کوردبال مهاباد1397/10/2716:00اصفهان-
18 کاشی کاژه کرمانشاه - شهرداری قزوین1397/10/2716:00کرمانشاه-
19 شهرداری قزوین - راه یاب ملل مریوان1397/11/416:00قزوین-
20 کوردبال مهاباد - کاشی کاژه کرمانشاه1397/11/416:00مهاباد-

نتایج سه

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11397/8/24سپاهان اصفهان - کاشی کاژه کرمانشاه3 - 075 - 51
21397/8/24راه یاب ملل مریوان - کوردبال مهاباد3 - 195 - 83
31397/9/1کوردبال مهاباد - شهرداری قزوین3 - 2108 - 109
41397/9/1سپاهان اصفهان - راه یاب ملل مریوان0 - 356 - 75
51397/9/10شهرداری قزوین - سپاهان اصفهان0 - 367 - 76
61397/9/8کاشی کاژه کرمانشاه - راه یاب ملل مریوان2 - 3101 - 114
71397/9/15کوردبال مهاباد - سپاهان اصفهان1 - 388 - 94
81397/9/15شهرداری قزوین - کاشی کاژه کرمانشاه3 - 075 - 54
91397/9/22راه یاب ملل مریوان - شهرداری قزوین3 - 198 - 83
101397/9/22کاشی کاژه کرمانشاه - کوردبال مهاباد2 - 393 - 107
111397/10/6کاشی کاژه کرمانشاه - سپاهان اصفهان0 - 359 - 75
121397/10/6کوردبال مهاباد - راه یاب ملل مریوان0 - 366 - 76
131397/10/13شهرداری قزوین - کوردبال مهاباد3 - 195 - 93
141397/10/13راه یاب ملل مریوان - سپاهان اصفهان3 - 1103 - 91
151397/10/20سپاهان اصفهان - شهرداری قزوین3 - 079 - 69
161397/10/20راه یاب ملل مریوان - کاشی کاژه کرمانشاه3 - 076 - 59
171397/10/27سپاهان اصفهان - کوردبال مهاباد3 - 075 - 46
181397/10/27کاشی کاژه کرمانشاه - شهرداری قزوین1 - 386 - 100
191397/11/4شهرداری قزوین - راه یاب ملل مریوان2 - 3105 - 113
201397/11/4کوردبال مهاباد - کاشی کاژه کرمانشاه3 - 075 - 0

رده بندی سه

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1راه یاب ملل مریوان
808
22
2473.42
2سپاهان اصفهان
628
18
1972.71
3شهرداری قزوین
358
11
14170.82
4کوردبال مهاباد
358
7
12190.63
5کاشی کاژه کرمانشاه
088
2
5240.20

برنامه چهار

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 شهداب یزد - لاستیک بارز کرمان1397/8/2416:00یزد-
2 خاتم جوان اردکان - صنایع اردکان1397/8/2416:00اردکان-
3 مرزداران غیور سیستان و بلوچستان - خاتم جوان اردکان1397/9/116:00زاهدان-
4 صنایع اردکان - شهداب یزد1397/9/116:00اردکان-
5 لاستیک بارز کرمان - صنایع اردکان1397/9/816:00کرمان-
6 شهداب یزد - مرزداران غیور سیستان و بلوچستان1397/9/816:00یزد-
7 خاتم جوان اردکان - شهداب یزد1397/9/1516:00اردکان-
8 مرزداران غیور سیستان و بلوچستان - لاستیک بارز کرمان1397/9/1516:00زاهدان-
9 خاتم جوان اردکان - لاستیک بارز کرمان1397/9/2216:00اردکان-
10 صنایع اردکان - مرزداران غیور سیستان و بلوچستان1397/9/2216:00اردکان-
11 لاستیک بارز کرمان - شهداب یزد1397/10/616:00کرمان-
12 صنایع اردکان - خاتم جوان اردکان1397/10/616:00اردکان-
13 خاتم جوان اردکان - مرزداران غیور سیستان و بلوچستان1397/10/1316:00اردکان-
14 شهداب یزد - صنایع اردکان1397/10/1316:00یزد-
15 صنایع اردکان - لاستیک بارز کرمان1397/10/2016:00اردکان-
16 مرزداران غیور سیستان و بلوچستان - شهداب یزد1397/10/2016:00زاهدان-
17 شهداب یزد - خاتم جوان اردکان1397/10/2716:00یزد-
18 لاستیک بارز کرمان - مرزداران غیور سیستان و بلوچستان1397/10/2716:00کرمان-
19 مرزداران غیور سیستان و بلوچستان - صنایع اردکان1397/11/416:00زاهدان-
20 خاتم جوان اردکان - لاستیک بارز کرمان1397/11/416:00اردکان-

نتایج چهار

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11397/8/24شهداب یزد - لاستیک بارز کرمان3 - 078 - 55
21397/8/24خاتم جوان اردکان - صنایع اردکان2 - 3101 - 113
31397/9/1مرزداران غیور سیستان و بلوچستان - خاتم جوان اردکان2 - 3104 - 100
41397/9/1صنایع اردکان - شهداب یزد3 - 2110 - 100
51397/9/8لاستیک بارز کرمان - صنایع اردکان0 - 358 - 75
61397/9/8شهداب یزد - مرزداران غیور سیستان و بلوچستان3 - 080 - 57
71397/9/15خاتم جوان اردکان - شهداب یزد0 - 355 - 75
81397/9/15مرزداران غیور سیستان و بلوچستان - لاستیک بارز کرمان3 - 196 - 86
91397/9/22خاتم جوان اردکان - لاستیک بارز کرمان3 - 2106 - 96
101397/9/22صنایع اردکان - مرزداران غیور سیستان و بلوچستان1 - 386 - 98
111397/10/6لاستیک بارز کرمان - شهداب یزد0 - 354 - 75
121397/10/6صنایع اردکان - خاتم جوان اردکان3 - 075 - 55
131397/10/13خاتم جوان اردکان - مرزداران غیور سیستان و بلوچستان3 - 076 - 65
141397/10/13شهداب یزد - صنایع اردکان2 - 3108 - 108
151397/10/20صنایع اردکان - لاستیک بارز کرمان3 - 075 - 47
161397/10/20مرزداران غیور سیستان و بلوچستان - شهداب یزد3 - 1101 - 79
171397/10/27شهداب یزد - خاتم جوان اردکان3 - 075 - 52
181397/10/27لاستیک بارز کرمان - مرزداران غیور سیستان و بلوچستان3 - 2111 - 105
191397/11/4مرزداران غیور سیستان و بلوچستان - صنایع اردکان3 - 075 - 52
201397/11/4خاتم جوان اردکان - لاستیک بارز کرمان3 - 193 - 82

رده بندی چهار

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1صنایع اردکان
628
15
19121.58
2شهداب یزد
538
17
2092.22
3مرزداران غیور سیستان و بلوچستان
448
14
16151.06
4خاتم جوان اردکان
448
11
14170.82
5لاستیک بارز کرمان
178
3
7230.30

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1میلاد نور رامسر
2توپکا بابلسر
3اتحاد نور
4شهروند نکا
5ژلانو آق قلا
6افق قم
7شهرداری کرج
8مقاومت تهران
9شهدای رامسر
10ملوان نداجا
11سپاهان اصفهان
12کاشی کاژه کرمانشاه
13راه یاب ملل مریوان
14کوردبال مهاباد
15شهرداری قزوین
16شهداب یزد
17لاستیک بارز کرمان
18خاتم جوان اردکان
19صنایع اردکان
20مرزداران غیور سیستان و بلوچستان

اخبار مرتبط