لیگ دسته اول | 1396 | مردان

داخلیمردانبزرگسالایران1396

برنامه گروه A

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 شهرداری جوان ارومیه - شهرداری قزوین1396/08/1016:00ارومیه-
02 مقاومت مهاباد - ملوان تهران1396/09/0416:00تهران-
03 راه یاب ملل مریوان - کاله جوان1396/08/1016:00مریوان-
04 بیمه رازی نور - توپکاه بابلسر1396/08/1016:00نور-
09 ملوان تهران - شهرداری جوان ارومیه1396/08/1616:00تهران-
10 شهرداری قزوین - راه یاب ملل مریوان1396/08/1616:00قزوین-
11 توپکاه بابلسر - مقاومت مهاباد1396/08/1616:00تهران-
12 کاله جوان - بیمه رازی نور1396/08/1618:00آمل-
17 شهرداری جوان ارومیه - راه یاب ملل مریوان1396/08/2416:00ارومیه-
18 توپکاه بابلسر - ملوان تهران1396/08/2416:00بابلسر-
19 بیمه رازی نور - شهرداری قزوین1396/08/2416:00نور-
20 مقاومت مهاباد - کاله جوان1396/08/2416:00مهاباد-
25 شهرداری جوان ارومیه - توپکاه بابلسر1396/09/0118:00ارومیه-
26 راه یاب ملل مریوان - بیمه رازی نور1396/09/0116:00مریوان-
27 ملوان تهران - کاله جوان1396/09/0116:00تهران-
28 شهرداری قزوین - مقاومت مهاباد1396/09/0116:00قزوین-
33 بیمه رازی نور - شهرداری جوان ارومیه1396/09/0816:00نور-
34 کاله جوان - توپکاه بابلسر1396/09/0815:00آمل-
35 راه یاب ملل مریوان - مقاومت مهاباد1396/09/0816:00مریوان-
36 شهرداری قزوین - ملوان تهران1396/09/0816:00قزوین-
41 کاله جوان - شهرداری جوان ارومیه1396/09/1216:00آمل-
42 مقاومت مهاباد - بیمه رازی نور1396/09/1216:00مهاباد-
43 توپکاه بابلسر - شهرداری قزوین1396/09/1216:00بابلسر-
44 ملوان تهران - راه یاب ملل مریوان1396/09/1216:00تهران-
49 شهرداری جوان ارومیه - مقاومت مهاباد1396/09/1518:00ارومیه-
50 شهرداری قزوین - کاله جوان1396/09/1516:00قزوین-
51 بیمه رازی نور - ملوان تهران1396/09/1516:00نور-
52 توپکاه بابلسر - راه یاب ملل مریوان1396/09/1516:00تهران-
57 شهرداری قزوین - شهرداری جوان ارومیه1396/09/2916:00قزوین-
58 مقاومت مهاباد - ملوان تهران1396/09/2916:00مهاباد-
59 کاله جوان - راه یاب ملل مریوان1396/09/2916:00آمل-
60 توپکاه بابلسر - بیمه رازی نور1396/09/2916:00بابلسر-
65 شهرداری جوان ارومیه - ملوان تهران1396/10/0616:00ارومیه-
66 راه یاب ملل مریوان - شهرداری قزوین1396/10/0616:00مریوان-
67 مقاومت مهاباد - توپکاه بابلسر1396/10/0616:00مهاباد-
68 بیمه رازی نور - کاله جوان1396/10/0616:00نور-
73 ملوان تهران - توپکاه بابلسر1396/10/1016:00تهران-
75 راه یاب ملل مریوان - شهرداری جوان ارومیه1396/10/1016:00مریوان-
76 شهرداری قزوین - بیمه رازی نور1396/10/1016:00قزوین-
77 کاله جوان - مقاومت مهاباد1396/10/1016:00تهران-
81 توپکاه بابلسر - شهرداری جوان ارومیه1396/10/1316:00بابلسر-
82 بیمه رازی نور - راه یاب ملل مریوان1396/10/1316:00نور-
83 کاله جوان - ملوان تهران1396/10/1316:00آمل-
84 مقاومت مهاباد - شهرداری قزوین1396/10/1311:00مهاباد-
89 شهرداری جوان ارومیه - بیمه رازی نور1396/10/2015:00ارومیه-
90 توپکاه بابلسر - کاله جوان1396/10/2016:00بابلسر-
91 مقاومت مهاباد - راه یاب ملل مریوان1396/10/2015:00مهاباد-
94 ملوان تهران - شهرداری قزوین1396/10/2016:00تهران-
97 شهرداری جوان ارومیه - کاله جوان1396/10/2416:00ارومیه-
98 بیمه رازی نور - مقاومت مهاباد1396/10/2416:00نور-
99 شهرداری قزوین - توپکاه بابلسر1396/10/2416:00قزوین-
100 راه یاب ملل مریوان - ملوان تهران1396/10/2416:00مریوان-
105 مقاومت مهاباد - شهرداری جوان ارومیه1396/10/2716:00مهاباد-
106 کاله جوان - شهرداری قزوین1396/10/2716:00آمل-
107 ملوان تهران - بیمه رازی نور1396/10/2716:00تهران-
108 راه یاب ملل مریوان - توپکاه بابلسر1396/10/2716:00مریوان-

نتایج گروه A

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011396/08/10شهرداری جوان ارومیه - شهرداری قزوین3 - 2112 - 92
021396/09/04مقاومت مهاباد - ملوان تهران0 - 356 - 75
031396/08/10راه یاب ملل مریوان - کاله جوان3 - 2104 - 102
041396/08/10بیمه رازی نور - توپکاه بابلسر1 - 386 - 99
091396/08/16ملوان تهران - شهرداری جوان ارومیه1 - 373 - 95
101396/08/16شهرداری قزوین - راه یاب ملل مریوان3 - 2111 - 107
111396/08/16توپکاه بابلسر - مقاومت مهاباد3 - 2102 - 92
121396/08/16کاله جوان - بیمه رازی نور3 - 075 - 65
171396/08/24شهرداری جوان ارومیه - راه یاب ملل مریوان3 - 2112 - 107
181396/08/24توپکاه بابلسر - ملوان تهران3 - 076 - 65
191396/08/24بیمه رازی نور - شهرداری قزوین0 - 352 - 75
201396/08/24مقاومت مهاباد - کاله جوان1 - 392 - 101
251396/09/01شهرداری جوان ارومیه - توپکاه بابلسر3 - 2111 - 98
261396/09/01راه یاب ملل مریوان - بیمه رازی نور3 - 075 - 52
271396/09/01ملوان تهران - کاله جوان1 - 386 - 96
281396/09/01شهرداری قزوین - مقاومت مهاباد3 - 079 - 63
331396/09/08بیمه رازی نور - شهرداری جوان ارومیه3 - 294 - 99
341396/09/08کاله جوان - توپکاه بابلسر3 - 295 - 94
351396/09/08راه یاب ملل مریوان - مقاومت مهاباد3 - 196 - 79
361396/09/08شهرداری قزوین - ملوان تهران3 - 198 - 83
411396/09/12کاله جوان - شهرداری جوان ارومیه1 - 387 - 96
421396/09/12مقاومت مهاباد - بیمه رازی نور3 - 076 - 60
431396/09/12توپکاه بابلسر - شهرداری قزوین2 - 3111 - 105
441396/09/12ملوان تهران - راه یاب ملل مریوان3 - 195 - 87
491396/09/15شهرداری جوان ارومیه - مقاومت مهاباد3 - 075 - 51
501396/09/15شهرداری قزوین - کاله جوان2 - 3109 - 103
511396/09/15بیمه رازی نور - ملوان تهران0 - 345 - 75
521396/09/15توپکاه بابلسر - راه یاب ملل مریوان1 - 382 - 94
571396/09/29شهرداری قزوین - شهرداری جوان ارومیه0 - 356 - 75
581396/09/29مقاومت مهاباد - ملوان تهران3 - 2102 - 107
591396/09/29کاله جوان - راه یاب ملل مریوان1 - 390 - 105
601396/09/29توپکاه بابلسر - بیمه رازی نور3 - 075 - 54
651396/10/06شهرداری جوان ارومیه - ملوان تهران3 - 075 - 62
661396/10/06راه یاب ملل مریوان - شهرداری قزوین3 - 1105 - 92
671396/10/06مقاومت مهاباد - توپکاه بابلسر3 - 2100 - 103
681396/10/06بیمه رازی نور - کاله جوان0 - 361 - 75
731396/10/10ملوان تهران - توپکاه بابلسر1 - 386 - 97
751396/10/10راه یاب ملل مریوان - شهرداری جوان ارومیه3 - 075 - 63
761396/10/10شهرداری قزوین - بیمه رازی نور3 - 075 - 58
771396/10/10کاله جوان - مقاومت مهاباد3 - 2109 - 91
811396/10/13توپکاه بابلسر - شهرداری جوان ارومیه3 - 198 - 80
821396/10/13بیمه رازی نور - راه یاب ملل مریوان1 - 381 - 93
831396/10/13کاله جوان - ملوان تهران1 - 394 - 107
841396/10/13مقاومت مهاباد - شهرداری قزوین2 - 3121 - 124
891396/10/20شهرداری جوان ارومیه - بیمه رازی نور3 - 075 - 0
901396/10/20توپکاه بابلسر - کاله جوان3 - 198 - 81
911396/10/20مقاومت مهاباد - راه یاب ملل مریوان3 - 2104 - 95
941396/10/20ملوان تهران - شهرداری قزوین0 - 364 - 77
971396/10/24شهرداری جوان ارومیه - کاله جوان1 - 391 - 95
981396/10/24بیمه رازی نور - مقاومت مهاباد0 - 371 - 81
991396/10/24شهرداری قزوین - توپکاه بابلسر3 - 1100 - 93
1001396/10/24راه یاب ملل مریوان - ملوان تهران3 - 075 - 0
1051396/10/27مقاومت مهاباد - شهرداری جوان ارومیه2 - 396 - 102
1061396/10/27کاله جوان - شهرداری قزوین1 - 397 - 103
1071396/10/27ملوان تهران - بیمه رازی نور3 - 075 - 61
1081396/10/27راه یاب ملل مریوان - توپکاه بابلسر3 - 1107 - 100

رده بندی گروه A

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1راه یاب ملل مریوان
10414
32
37201.85
2شهرداری قزوین
10414
29
35211.66
3شهرداری جوان ارومیه
10414
27
34221.54
4کاله جوان
8614
22
31271.14
5توپکاه بابلسر
7714
24
32271.18
6مقاومت مهاباد
5914
16
25330.75
7ملوان تهران
5914
13
21290.72
8بیمه رازی نور
11314
2
5410.12

برنامه گروه B

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
05 صنایع اردکان - لاستیک بارز کرمان1396/08/1016:00سیرجان-
06 گل گهر سیرجان - پالایش نفت آبادان1396/08/1016:00سیرجان-
08 کریمه قم - شهروند اراک1396/08/1016:00قم-
13 لاستیک بارز کرمان - پالایش نفت آبادان1396/08/1616:00کرمان-
15 شهروند اراک - گل گهر سیرجان1396/08/1616:00اراک-
16 عقاب نهاجا - کریمه قم1396/08/1616:00تهران-
22 پالایش نفت آبادان - شهروند اراک1396/08/2416:00آبادان-
23 کریمه قم - صنایع اردکان1396/08/2416:00قم-
24 گل گهر سیرجان - عقاب نهاجا1396/08/2416:00سیرجان-
29 لاستیک بارز کرمان - شهروند اراک1396/09/0116:00کرمان-
31 عقاب نهاجا - پالایش نفت آبادان1396/09/0116:00تهران-
32 صنایع اردکان - گل گهر سیرجان1396/09/0118:00اردکان-
37 کریمه قم - لاستیک بارز کرمان1396/09/0816:00قم-
38 شهروند اراک - عقاب نهاجا1396/09/0816:00اراک-
40 پالایش نفت آبادان - صنایع اردکان1396/09/0816:00آبادان-
45 عقاب نهاجا - لاستیک بارز کرمان1396/09/1216:00تهران-
46 کریمه قم - گل گهر سیرجان1396/09/1216:00قم-
47 صنایع اردکان - شهروند اراک1396/09/1216:00اردکان-
53 لاستیک بارز کرمان - گل گهر سیرجان1396/09/1516:00کرمان-
54 عقاب نهاجا - صنایع اردکان1396/09/1516:00تهران-
55 پالایش نفت آبادان - کریمه قم1396/09/1516:00آبادان-
61 لاستیک بارز کرمان - صنایع اردکان1396/09/2915:00کرمان-
62 پالایش نفت آبادان - گل گهر سیرجان1396/09/2916:00آبادان-
64 شهروند اراک - کریمه قم1396/09/2916:00اراک-
69 پالایش نفت آبادان - لاستیک بارز کرمان1396/10/0616:00آبادان-
71 گل گهر سیرجان - شهروند اراک1396/10/0616:00سیرجان-
72 کریمه قم - عقاب نهاجا1396/10/0616:00قم-
74 عقاب نهاجا - گل گهر سیرجان1396/10/1016:00کرمان-
79 شهروند اراک - پالایش نفت آبادان1396/10/1016:00تهران-
80 صنایع اردکان - کریمه قم1396/10/1015:00اردکان-
85 شهروند اراک - لاستیک بارز کرمان1396/10/1316:00اراک-
87 پالایش نفت آبادان - عقاب نهاجا1396/10/1316:00آبادان-
88 گل گهر سیرجان - صنایع اردکان1396/10/1316:00سیرجان-
92 لاستیک بارز کرمان - کریمه قم1396/10/2016:00کرمان-
93 صنایع اردکان - پالایش نفت آبادان1396/10/2016:00اردکان-
95 عقاب نهاجا - شهروند اراک1396/10/2016:00تهران-
101 لاستیک بارز کرمان - عقاب نهاجا1396/10/2416:00کرمان-
102 گل گهر سیرجان - کریمه قم1396/10/2116:00سیرجان-
103 شهروند اراک - صنایع اردکان1396/10/2416:00اراک-
109 گل گهر سیرجان - لاستیک بارز کرمان1396/10/2716:00سیرجان-
110 کریمه قم - پالایش نفت آبادان1396/10/2716:00قم-
112 صنایع اردکان - عقاب نهاجا1396/10/2718:00اردکان-

نتایج گروه B

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
051396/08/10صنایع اردکان - لاستیک بارز کرمان3 - 1101 - 96
061396/08/10گل گهر سیرجان - پالایش نفت آبادان3 - 196 - 88
081396/08/10کریمه قم - شهروند اراک1 - 375 - 99
131396/08/16لاستیک بارز کرمان - پالایش نفت آبادان3 - 196 - 87
151396/08/16شهروند اراک - گل گهر سیرجان0 - 30 - 75
161396/08/16عقاب نهاجا - کریمه قم3 - 2105 - 102
221396/08/24پالایش نفت آبادان - شهروند اراک3 - 2114 - 98
231396/08/24کریمه قم - صنایع اردکان3 - 2102 - 111
241396/08/24گل گهر سیرجان - عقاب نهاجا3 - 196 - 85
291396/09/01لاستیک بارز کرمان - شهروند اراک1 - 388 - 98
311396/09/01عقاب نهاجا - پالایش نفت آبادان3 - 2106 - 103
321396/09/01صنایع اردکان - گل گهر سیرجان3 - 195 - 88
371396/09/08کریمه قم - لاستیک بارز کرمان0 - 356 - 75
381396/09/08شهروند اراک - عقاب نهاجا3 - 195 - 80
401396/09/08پالایش نفت آبادان - صنایع اردکان3 - 075 - 61
451396/09/12عقاب نهاجا - لاستیک بارز کرمان0 - 356 - 75
461396/09/12کریمه قم - گل گهر سیرجان0 - 354 - 75
471396/09/12صنایع اردکان - شهروند اراک3 - 198 - 87
531396/09/15لاستیک بارز کرمان - گل گهر سیرجان3 - 075 - 64
541396/09/15عقاب نهاجا - صنایع اردکان1 - 373 - 97
551396/09/15پالایش نفت آبادان - کریمه قم3 - 075 - 62
611396/09/29لاستیک بارز کرمان - صنایع اردکان1 - 388 - 89
621396/09/29پالایش نفت آبادان - گل گهر سیرجان3 - 075 - 66
641396/09/29شهروند اراک - کریمه قم3 - 075 - 52
691396/10/06پالایش نفت آبادان - لاستیک بارز کرمان2 - 3110 - 113
711396/10/06گل گهر سیرجان - شهروند اراک0 - 369 - 75
721396/10/06کریمه قم - عقاب نهاجا1 - 376 - 95
741396/10/10عقاب نهاجا - گل گهر سیرجان2 - 3103 - 109
791396/10/10شهروند اراک - پالایش نفت آبادان3 - 075 - 49
801396/10/10صنایع اردکان - کریمه قم3 - 076 - 65
851396/10/13شهروند اراک - لاستیک بارز کرمان3 - 189 - 89
871396/10/13پالایش نفت آبادان - عقاب نهاجا3 - 197 - 79
881396/10/13گل گهر سیرجان - صنایع اردکان3 - 075 - 54
921396/10/20لاستیک بارز کرمان - کریمه قم3 - 075 - 42
931396/10/20صنایع اردکان - پالایش نفت آبادان3 - 2115 - 111
951396/10/20عقاب نهاجا - شهروند اراک1 - 392 - 103
1011396/10/24لاستیک بارز کرمان - عقاب نهاجا3 - 075 - 56
1021396/10/21گل گهر سیرجان - کریمه قم3 - 075 - 38
1031396/10/24شهروند اراک - صنایع اردکان3 - 197 - 96
1091396/10/27گل گهر سیرجان - لاستیک بارز کرمان3 - 079 - 70
1101396/10/27کریمه قم - پالایش نفت آبادان3 - 075 - 0
1121396/10/27صنایع اردکان - عقاب نهاجا3 - 1100 - 75

رده بندی گروه B

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1شهروند اراک
9312
28
30152.00
2صنایع اردکان
8412
24
27201.35
3گل گهر سیرجان
8412
23
25161.56
4لاستیک بارز کرمان
7512
20
25181.38
5پالایش نفت آبادان
5712
17
23240.95
6عقاب نهاجا
3912
8
17320.53
7کریمه قم
21012
6
10320.31

برنامه مرحله اول پلی آف

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
113 راه یاب ملل مریوان - لاستیک بارز کرمان1396/11/0416:00مریوان-
114 صنایع اردکان - شهرداری جوان ارومیه1396/11/0416:00اردکان-
115 شهرداری قزوین - گل گهر سیرجان1396/11/0416:00قزوین-
116 شهروند اراک - کاله جوان1396/11/0416:00اراک-
117 لاستیک بارز کرمان - راه یاب ملل مریوان1396/11/1216:00کرمان-
118 شهرداری جوان ارومیه - صنایع اردکان1396/11/1216:00ارومیه-
119 گل گهر سیرجان - شهرداری قزوین1396/11/1216:00سیرجان-
120 کاله جوان - شهروند اراک1396/11/1216:00آمل-
121 راه یاب ملل مریوان - لاستیک بارز کرمان1396/11/1816:00مریوان-

نتایج مرحله اول پلی آف

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
1131396/11/04راه یاب ملل مریوان - لاستیک بارز کرمان3 - 077 - 65
1141396/11/04صنایع اردکان - شهرداری جوان ارومیه1 - 393 - 99
1151396/11/04شهرداری قزوین - گل گهر سیرجان1 - 387 - 97
1161396/11/04شهروند اراک - کاله جوان3 - 196 - 83
1171396/11/12لاستیک بارز کرمان - راه یاب ملل مریوان3 - 075 - 62
1181396/11/12شهرداری جوان ارومیه - صنایع اردکان3 - 078 - 70
1191396/11/12گل گهر سیرجان - شهرداری قزوین3 - 075 - 63
1201396/11/12کاله جوان - شهروند اراک1 - 398 - 105
1211396/11/18راه یاب ملل مریوان - لاستیک بارز کرمان1 - 395 - 95

در حال تکمیل اطلاعات.

برنامه مرحله دوم پلی آف

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
122 شهرداری جوان ارومیه - لاستیک بارز کرمان1396/11/2516:00ارومیه-
123 شهروند اراک - گل گهر سیرجان1396/11/2515:30اراک-
124 لاستیک بارز کرمان - شهرداری جوان ارومیه1396/12/0215:00کرمان-
125 گل گهر سیرجان - شهروند اراک1396/12/0216:00سیرجان-
126 شهرداری جوان ارومیه - لاستیک بارز کرمان1396/12/0616:00ارومیه-

نتایج مرحله دوم پلی آف

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
1221396/11/25شهرداری جوان ارومیه - لاستیک بارز کرمان3 - 2107 - 103
1231396/11/25شهروند اراک - گل گهر سیرجان3 - 1102 - 94
1241396/12/02لاستیک بارز کرمان - شهرداری جوان ارومیه3 - 1102 - 88
1251396/12/02گل گهر سیرجان - شهروند اراک1 - 391 - 97
1261396/12/06شهرداری جوان ارومیه - لاستیک بارز کرمان3 - 199 - 90

در حال تکمیل اطلاعات.

برنامه مرحله نهایی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
127 گل گهر سیرجان - لاستیک بارز کرمان1396/12/1116:00سیرجان-
128 شهروند اراک - شهرداری جوان ارومیه1396/12/1116:00اراک-
130 شهرداری جوان ارومیه - شهروند اراک1396/12/1716:00ارومیه-

نتایج مرحله نهایی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
1271396/12/11گل گهر سیرجان - لاستیک بارز کرمان3 - 075 - 0
1281396/12/11شهروند اراک - شهرداری جوان ارومیه3 - 2105 - 104
1301396/12/17شهرداری جوان ارومیه - شهروند اراک0 - 362 - 79

در حال تکمیل اطلاعات.

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1لاستیک بارز کرمان
2گل گهر سیرجان
3عقاب تهران
4کریمه قم
5شهروند اراک
6موسسه فرهنگی ورزشی پیروزی کیش
7پالایش نفت آبادان
8صنایع اردکان
9شهرداری جوان ارومیه
10مقاومت مهاباد
11کاله جوان
12بیمه رازی نور
13توپکاه بابلسر
14راه یاب ملل مریوان
15ملوان تهران
16شهرداری قزوین
17عقاب نهاجا

اخبار مرتبط

رده بندی نهایی