لیگ جهانی | سال 2017

بین المللیمردانبزرگسال2017

برنامه مرحله مقدماتی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 برزیل - لهستان1396/03/1219:30پزارو-
02 ایتالیا - ایران1396/03/1222:30پزارو-
03 ایتالیا - لهستان1396/3/1316:30پزارو-
04 ایران - برزیل1393/3/1319:30پزارو-
05 ایتالیا - برزیل1396/3/1416:30پزارو-
06 لهستان - ایران1396/3/1419:30پزارو-
07 بلژیک - کانادا1396/03/1218:30نووی ساد-
08 صربستان - آمریکا1396/03/1221:30نووی ساد-
09 کانادا - آمریکا1396/3/1318:30نووی ساد-
10 بلژیک - صربستان1396/3/1321:30نووی ساد-
11 آمریکا - بلژیک1396/3/1418:30نووی ساد-
12 کانادا - صربستان1396/3/1421:30نووی ساد-
13 فرانسه - بلغارستان1396/03/1215:40سورگوت-
14 روسیه - آرژانتین1396/03/1218:40سورگوت-
15 بلغارستان - آرژانتین1396/3/1317:40کازان-
16 روسیه - فرانسه1396/3/1320:40کازان-
17 آرژانتین - فرانسه1396/3/1417:40کازان-
18 روسیه - بلغارستان1396/3/1420:40کازان-
19 صربستان - آرژانتین1396/3/1918:10تهران-
20 ایران - بلژیک1396/3/1921:10تهران-
21 بلژیک - آرژانتین1396/3/2018:10تهران-
22 ایران - صربستان1396/3/2021:10تهران-
23 صربستان - بلژیک1396/3/2118:10تهران-
24 ایران - آرژانتین1396/3/2121:10تهران-
25 کانادا - برزیل1396/3/1917:40وارنا-
26 بلغارستان - لهستان1396/3/1920:40وارنا-
27 برزیل - لهستان1396/3/2018:10وارنا-
28 کانادا - بلغارستان1396/3/2022:10وارنا-
29 لهستان - کانادا1396/3/2118:10وارنا-
30 برزیل - بلغارستان1396/3/2122:10وارنا-
31 ایتالیا - آمریکا1396/3/1920:00پو-
32 فرانسه - روسیه1396/3/1923:00پو-
33 آمریکا - روسیه1396/3/2020:00پو-
34 فرانسه - ایتالیا1396/3/2023:00پو-
35 ایتالیا - روسیه1396/3/2118:00پو-
36 فرانسه - آمریکا1396/3/2121:00پو-
37 برزیل - بلغارستان1396/3/271:40کوردوبا-
38 آرژانتین - صربستان1396/3/274:40کوردوبا-
39 بلغارستان - صربستان1396/3/2723:40کوردوبا-
40 آرژانتین - برزیل1396/3/282:40کوردوبا-
41 صربستان - برزیل1396/3/2823:40کوردوبا-
42 آرژانتین - بلغارستان1396/3/292:40کوردوبا-
43 ایران - آمریکا1396/3/2519:55کاتوویتس-
44 لهستان - روسیه1396/3/2522:55کاتوویتس-
45 آمریکا - روسیه1396/3/2719:55لودز-
46 لهستان - ایران1396/3/2722:55لودز-
47 روسیه - ایران1393/3/2819:55لودز-
48 لهستان - آمریکا1393/3/2822:55لودز-
49 ایتالیا - فرانسه1396/3/2619:40آنتورپ-
50 بلژیک - کانادا1396/3/2622:40آنتورپ-
51 فرانسه - کانادا1396/3/2719:40آنتورپ-
52 ایتالیا - بلژیک1396/3/2722:40آنتورپ-
53 کانادا - ایتالیا1396/3/2815:30آنتورپ-
54 بلژیک - فرانسه1396/3/2818:30آنتورپ-

نتایج مرحله مقدماتی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011396/03/12برزیل - لهستان2 - 3100 - 104
021396/03/12ایتالیا - ایران3 - 075 - 67
031396/3/13ایتالیا - لهستان1 - 383 - 96
041393/3/13ایران - برزیل1 - 388 - 96
051396/3/14ایتالیا - برزیل1 - 385 - 92
061396/3/14لهستان - ایران1 - 393 - 93
071396/03/12بلژیک - کانادا2 - 3109 - 107
081396/03/12صربستان - آمریکا3 - 198 - 84
091396/3/13کانادا - آمریکا3 - 2106 - 103
101396/3/13بلژیک - صربستان3 - 075 - 61
111396/3/14آمریکا - بلژیک1 - 390 - 100
121396/3/14کانادا - صربستان1 - 389 - 95
131396/03/12فرانسه - بلغارستان3 - 075 - 60
141396/03/12روسیه - آرژانتین3 - 075 - 54
151396/3/13بلغارستان - آرژانتین2 - 3106 - 108
161396/3/13روسیه - فرانسه1 - 379 - 97
171396/3/14آرژانتین - فرانسه0 - 364 - 77
181396/3/14روسیه - بلغارستان2 - 3110 - 103
191396/3/19صربستان - آرژانتین3 - 075 - 63
201396/3/19ایران - بلژیک3 - 2111 - 101
211396/3/20بلژیک - آرژانتین3 - 2112 - 100
221396/3/20ایران - صربستان1 - 384 - 91
231396/3/21صربستان - بلژیک3 - 075 - 60
241396/3/21ایران - آرژانتین3 - 2112 - 108
251396/3/19کانادا - برزیل1 - 390 - 98
261396/3/19بلغارستان - لهستان3 - 2105 - 103
271396/3/20برزیل - لهستان3 - 192 - 85
281396/3/20کانادا - بلغارستان3 - 1103 - 101
291396/3/21لهستان - کانادا3 - 197 - 90
301396/3/21برزیل - بلغارستان1 - 385 - 98
311396/3/19ایتالیا - آمریکا0 - 368 - 75
321396/3/19فرانسه - روسیه3 - 197 - 76
331396/3/20آمریکا - روسیه3 - 075 - 64
341396/3/20فرانسه - ایتالیا3 - 197 - 91
351396/3/21ایتالیا - روسیه2 - 3114 - 117
361396/3/21فرانسه - آمریکا3 - 193 - 88
371396/3/27برزیل - بلغارستان3 - 075 - 56
381396/3/27آرژانتین - صربستان2 - 3111 - 112
391396/3/27بلغارستان - صربستان3 - 2109 - 104
401396/3/28آرژانتین - برزیل3 - 194 - 87
411396/3/28صربستان - برزیل1 - 386 - 92
421396/3/29آرژانتین - بلغارستان3 - 198 - 81
431396/3/25ایران - آمریکا0 - 367 - 80
441396/3/25لهستان - روسیه0 - 360 - 75
451396/3/27آمریکا - روسیه2 - 3115 - 115
461396/3/27لهستان - ایران3 - 075 - 57
471393/3/28روسیه - ایران3 - 076 - 60
481393/3/28لهستان - آمریکا1 - 393 - 106
491396/3/26ایتالیا - فرانسه3 - 2110 - 106
501396/3/26بلژیک - کانادا2 - 397 - 111
511396/3/27فرانسه - کانادا3 - 075 - 52
521396/3/27ایتالیا - بلژیک1 - 389 - 101
531396/3/28کانادا - ایتالیا3 - 195 - 83
541396/3/28بلژیک - فرانسه0 - 353 - 75

رده بندی مرحله مقدماتی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1فرانسه
819
25
2673.71
2برزیل
639
19
22141.57
3صربستان
639
18
21141.50
4روسیه
549
14
19161.18
5کانادا
549
12
18200.90
6آمریکا
459
14
19161.18
7بلژیک
459
14
18190.94
8لهستان
459
12
17190.89
9بلغارستان
459
10
16220.72
10آرژانتین
369
11
15220.68
11ایران
369
7
11230.47
12ایتالیا
279
6
13230.56

برنامه مرحله نهایی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
55 برزیل - کانادا1396/04/1322:35کوریتیبا-
56 فرانسه - آمریکا1396/04/1401:10کوریتیبا-
57 روسیه - کانادا1396/04/1422:35کوریتیبا-
58 صربستان - آمریکا1396/04/1501:10کوریتیبا-
59 برزیل - روسیه1396/04/1522:35کوریتیبا-
60 فرانسه - صربستان1396/04/1601:10کوریتیبا-
61 برزیل - آمریکا1396/04/1622:35کوریتیبا-
62 فرانسه - کانادا1396/04/1701:10کوریتیبا-
63 آمریکا - کانادا1396/04/1803:30کوریتیبا-
64 برزیل - فرانسه1396/04/1806:45کوریتیبا-

نتایج مرحله نهایی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
551396/04/13برزیل - کانادا3 - 192 - 84
561396/04/14فرانسه - آمریکا3 - 2105 - 111
571396/04/14روسیه - کانادا0 - 367 - 79
581396/04/15صربستان - آمریکا1 - 392 - 94
591396/04/15برزیل - روسیه3 - 2106 - 101
601396/04/16فرانسه - صربستان3 - 2100 - 102
611396/04/16برزیل - آمریکا3 - 198 - 84
621396/04/17فرانسه - کانادا3 - 197 - 84
631396/04/18آمریکا - کانادا1 - 388 - 93
641396/04/18برزیل - فرانسه2 - 3101 - 105

در حال تکمیل اطلاعات.

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط