لیگ برتر مردان ایران | سال 95 | جام شهدای منا

داخلیمردانبزرگسالایران1395

برنامه دوره ای

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 پیکان تهران - شهرداری ارومیه1395/07/2815:30تهرانخانه والیبال
02 بانک سرمایه - شهرداری تبریز1395/07/2817:00تهرانخانه والیبال
03 شهرداری اراک - سایپا تهران1395/07/2817:00اراکثامنی
04 کاله مازندران - عمران ساری1395/07/2817:00آملپیامبر اعظم
05 صالحین ورامین - پارسه تهران1395/11/1516:00ورامینشهید گل عباسی
06 خاتم اردکان - هاوش گنبد1395/07/2817:00اردکانآیت اله خاتمی
07 پارسه تهران - هاوش گنبد1395/08/0515:30تهرانخانه والیبال
08 سایپا تهران - صالحین ورامین1395/08/0517:30تهرانخانه والیبال
09 شهرداری ارومیه - بانک سرمایه1395/08/0517:00ارومیه6000 نفری غدیر
10 شهرداری تبریز - شهرداری اراک1395/08/0517:00تبریزشهید اقدمی
11 کاله مازندران - پیکان تهران1395/08/0517:00آملپیامبر اعظم
12 خاتم اردکان - عمران ساری1395/08/0517:00اردکانآیت اله خاتمی
13 بانک سرمایه - شهرداری اراک1395/08/0915:30تهرانخانه والیبال
14 پیکان تهران - خاتم اردکان1395/08/0917:30تهرانخانه والیبال
15 شهرداری ارومیه - کاله مازندران1395/08/0917:00ارومیه6000 نفری غدیر
16 صالحین ورامین - شهرداری تبریز1395/08/0917:00ورامینشهید گل عباسی
17 هاوش گنبد - سایپا تهران1395/08/0917:00گنبدالمپیک
18 عمران ساری - پارسه تهران1395/08/0917:00ساریسید رسول حسینی
19 سایپا تهران - عمران ساری1395/08/1215:30تهرانخانه والیبال
20 پارسه تهران - پیکان تهران1395/08/1217:30تهرانخانه والیبال
21 کاله مازندران - بانک سرمایه1395/08/1216:00آملپیامبر اعظم
22 شهرداری اراک - صالحین ورامین1395/08/1217:00اراکامام خمینی
23 خاتم اردکان - شهرداری ارومیه1395/08/1217:00اردکانآیت اله خاتمی
24 شهرداری تبریز - هاوش گنبد1395/08/1217:00تبریزشهید اقدمی
25 پیکان تهران - سایپا تهران1395/08/1915:30تهرانخانه والیبال
26 بانک سرمایه - صالحین ورامین1395/08/1917:30تهرانخانه والیبال
27 خاتم اردکان - کاله مازندران1395/08/1917:00اردکانآیت اله خاتمی
28 هاوش گنبد - شهرداری اراک1395/08/1917:00گنبدالمپیک
29 شهرداری ارومیه - پارسه تهران1395/08/1917:00ارومیه6000 نفری غدیر
30 عمران ساری - شهرداری تبریز1395/08/1917:00ساریسید رسول حسینی
31 بانک سرمایه - خاتم اردکان1395/08/2315:30تهرانخانه والیبال
32 سایپا تهران - شهرداری ارومیه1395/08/2317:30تهرانخانه والیبال
33 صالحین ورامین - هاوش گنبد1395/08/2317:00ورامینشهید گل عباسی
34 کاله مازندران - پارسه تهران1395/08/2316:00آملپیامبر اعظم
35 شهرداری اراک - عمران ساری1395/08/2317:00اراکامام خمینی
36 شهرداری تبریز - پیکان تهران1395/08/2317:00تبریزشهید اقدمی
37 پارسه تهران - خاتم اردکان1395/08/2615:30تهرانخانه والیبال
38 سایپا تهران - کاله مازندران1395/08/2617:30تهرانخانه والیبال
39 هاوش گنبد - بانک سرمایه1395/08/2617:00گنبدالمپیک
40 عمران ساری - صالحین ورامین1395/08/2617:00ساریسید رسول حسینی
41 شهرداری اراک - پیکان تهران1395/08/2617:00اراکامام خمینی
42 شهرداری تبریز - شهرداری ارومیه1395/08/2617:00تبریزشهید اقدمی
43 پارسه تهران - بانک سرمایه1395/09/0315:30تهرانخانه والیبال
44 پیکان تهران - صالحین ورامین1395/09/0317:30تهرانخانه والیبال
45 هاوش گنبد - عمران ساری1395/09/0317:00گنبدالمپیک
46 خاتم اردکان - سایپا تهران1395/09/0317:00اردکانآیت اله خاتمی
47 کاله مازندران - شهرداری تبریز1395/10/1916:00آملپیامبر اعظم
48 شهرداری ارومیه - شهرداری اراک1395/09/0317:00ارومیه6000 نفری غدیر
49 پیکان تهران - هاوش گنبد1395/09/1115:30تهرانخانه والیبال
50 سایپا تهران - پارسه تهران1395/09/1117:30تهرانخانه والیبال
51 عمران ساری - بانک سرمایه1395/09/1117:00ساریسید رسول حسینی
52 شهرداری تبریز - خاتم اردکان1395/09/1117:00تبریزشهید اقدمی
53 صالحین ورامین - شهرداری ارومیه1395/09/1117:00ورامینشهید گل عباسی
54 شهرداری اراک - کاله مازندران1395/09/1117:00اراکامام خمینی
55 پارسه تهران - شهرداری تبریز1395/09/1715:30تهرانخانه والیبال
56 سایپا تهران - بانک سرمایه1395/09/1717:30تهرانخانه والیبال
57 عمران ساری - پیکان تهران1395/09/1717:00ساریسید رسول حسینی
58 هاوش گنبد - شهرداری ارومیه1395/09/1717:00گنبدالمپیک
59 شهرداری اراک - خاتم اردکان1395/09/1717:00اراکامام خمینی
60 صالحین ورامین - کاله مازندران1395/09/1717:00ورامینشهید گل عباسی
61 پارسه تهران - شهرداری اراک1395/09/2115:30تهرانخانه والیبال
62 بانک سرمایه - پیکان تهران1395/09/2117:30تهرانخانه والیبال
63 شهرداری تبریز - سایپا تهران1395/09/2117:00تبریزشهید اقدمی
64 شهرداری ارومیه - عمران ساری1395/09/2117:00ارومیه6000 نفری غدیر
65 کاله مازندران - هاوش گنبد1395/09/2117:00آملپیامبر اعظم
66 خاتم اردکان - صالحین ورامین1395/09/2117:00اردکانامام خمینی
67 سایپا تهران - شهرداری اراک1395/09/2815:00تهرانخانه والیبال
68 پارسه تهران - صالحین ورامین1395/09/2817:00تهرانخانه والیبال
69 شهرداری تبریز - بانک سرمایه1395/09/2816:00تبریزشهید اقدمی
70 عمران ساری - کاله مازندران1395/09/2816:00ساریسید رسول حسینی
71 شهرداری ارومیه - پیکان تهران1395/09/2816:00ارومیه6000 نفری غدیر
72 هاوش گنبد - خاتم اردکان1395/09/2816:00گنبدالمپیک
73 پیکان تهران - کاله مازندران1395/10/0115:00تهرانخانه والیبال
74 بانک سرمایه - شهرداری ارومیه1395/10/0117:00تهرانخانه والیبال
75 هاوش گنبد - پارسه تهران1395/10/0117:30گنبدالمپیک
76 صالحین ورامین - سایپا تهران1395/11/1716:00ورامینشهید گل عباسی
77 شهرداری اراک - شهرداری تبریز1395/10/0116:00اراکامام خمینی
78 عمران ساری - خاتم اردکان1395/10/0116:00ساریسید رسول حسینی
79 سایپا تهران - هاوش گنبد1395/10/0815:00تهرانخانه والیبال
80 پارسه تهران - عمران ساری1395/10/0817:00تهرانخانه والیبال
81 شهرداری اراک - بانک سرمایه1395/10/0816:00اراکامام خمینی
82 خاتم اردکان - پیکان تهران1395/10/0816:00اردکانآیت اله خاتمی
83 کاله مازندران - شهرداری ارومیه1395/10/0816:00آملپیامبر اعظم
84 شهرداری تبریز - صالحین ورامین1395/10/0816:00تبریزشهید اقدمی
85 بانک سرمایه - کاله مازندران1395/10/1215:00تهرانخانه والیبال
86 پیکان تهران - پارسه تهران1395/10/1217:00تهرانخانه والیبال
87 عمران ساری - سایپا تهران1395/10/1216:00ساریسید رسول حسینی
88 صالحین ورامین - شهرداری اراک1395/10/1216:00ورامینشهید گل عباسی
89 شهرداری ارومیه - خاتم اردکان1395/10/1216:00ارومیه6000 نفری غدیر
90 هاوش گنبد - شهرداری تبریز1395/11/1716:00تهرانخانه والیبال
91 پارسه تهران - شهرداری ارومیه1395/10/1515:00تهرانخانه والیبال
92 سایپا تهران - پیکان تهران1395/10/1517:00تهرانخانه والیبال
93 صالحین ورامین - بانک سرمایه1395/10/1516:00ورامینشهید گل عباسی
94 کاله مازندران - خاتم اردکان1395/10/1516:00آملپیامبر اعظم
95 شهرداری اراک - هاوش گنبد1395/10/1516:00اراکامام خمینی
96 شهرداری تبریز - عمران ساری1395/10/1516:00تبریزشهید اقدمی
97 پارسه تهران - کاله مازندران1395/10/2215:00تهرانخانه والیبال
98 پیکان تهران - شهرداری تبریز1395/10/2217:00تهرانخانه والیبال
99 خاتم اردکان - بانک سرمایه1395/10/2217:30اردکانآیت اله خاتمی
100 شهرداری ارومیه - سایپا تهران1395/10/2216:00ارومیه6000 نفری غدیر
101 هاوش گنبد - صالحین ورامین1395/10/2216:00گنبدالمپیک
102 عمران ساری - شهرداری اراک1395/10/2216:00ساریسید رسول حسینی
103 بانک سرمایه - هاوش گنبد1395/10/2615:00تهرانخانه والیبال
104 پیکان تهران - شهرداری اراک1395/10/2617:00تهرانخانه والیبال
105 خاتم اردکان - پارسه تهران1395/10/2616:30اردکانآیت اله خاتمی
106 کاله مازندران - سایپا تهران1395/10/2616:00آملپیامبر اعظم
107 صالحین ورامین - عمران ساری1395/10/2616:00ورامینشهید گل عباسی
108 شهرداری ارومیه - شهرداری تبریز1395/10/2616:00ارومیه6000 نفری غدیر
109 سایپا تهران - خاتم اردکان1395/10/2915:00تهرانخانه والیبال
110 بانک سرمایه - پارسه تهران1395/10/2917:00تهرانخانه والیبال
111 صالحین ورامین - پیکان تهران1395/10/2916:00ورامینشهید گل عباسی
112 عمران ساری - هاوش گنبد1395/10/2916:00ساریسید رسول حسینی
113 شهرداری تبریز - کاله مازندران1395/10/2916:00تبریزشهید اقدمی
114 شهرداری اراک - شهرداری ارومیه1395/10/2916:00اراکامام خمینی
115 بانک سرمایه - عمران ساری1395/11/0615:00تهرانخانه والیبال
116 پارسه تهران - سایپا تهران1395/11/0617:00تهرانخانه والیبال
117 هاوش گنبد - پیکان تهران1395/11/0616:00تهرانخانه والیبال
118 خاتم اردکان - شهرداری تبریز1395/11/0617:30اردکانآیت اله خاتمی
119 شهرداری ارومیه - صالحین ورامین1395/11/0616:00ارومیه6000 نفری غدیر
120 کاله مازندران - شهرداری اراک1395/11/0616:00آملپیامبر اعظم
121 پیکان تهران - عمران ساری1395/11/1015:00تهرانخانه والیبال
122 بانک سرمایه - سایپا تهران1395/11/1017:00تهرانخانه والیبال
123 شهرداری تبریز - پارسه تهران1395/11/1016:00تبریزشهید اقدمی
124 شهرداری ارومیه - هاوش گنبد1395/11/1016:00ارومیه6000 نفری غدیر
125 خاتم اردکان - شهرداری اراک1395/11/1017:30اردکانآیت اله خاتمی
126 کاله مازندران - صالحین ورامین1395/11/1016:00آملپیامبر اعظم
127 سایپا تهران - شهرداری تبریز1395/11/1315:00تهرانخانه والیبال
128 پیکان تهران - بانک سرمایه1395/11/1317:00تهرانخانه والیبال
129 شهرداری اراک - پارسه تهران1395/11/1316:00اراکامام خمینی
130 عمران ساری - شهرداری ارومیه1395/11/1316:00ساریسید رسول حسینی
131 هاوش گنبد - کاله مازندران1395/11/1317:30گنبدالمپیک
132 صالحین ورامین - خاتم اردکان1395/11/1316:00ورامینپیامبر اعظم

نتایج دوره ای

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011395/07/28پیکان تهران - شهرداری ارومیه3 - 199 - 89
021395/07/28بانک سرمایه - شهرداری تبریز3 - 076 - 64
031395/07/28شهرداری اراک - سایپا تهران2 - 398 - 111
041395/07/28کاله مازندران - عمران ساری1 - 384 - 93
051395/11/15صالحین ورامین - پارسه تهران3 - 2110 - 106
061395/07/28خاتم اردکان - هاوش گنبد3 - 197 - 85
071395/08/05پارسه تهران - هاوش گنبد3 - 075 - 59
081395/08/05سایپا تهران - صالحین ورامین2 - 3107 - 104
091395/08/05شهرداری ارومیه - بانک سرمایه1 - 383 - 97
101395/08/05شهرداری تبریز - شهرداری اراک3 - 198 - 85
111395/08/05کاله مازندران - پیکان تهران2 - 397 - 106
121395/08/05خاتم اردکان - عمران ساری3 - 2110 - 93
131395/08/09بانک سرمایه - شهرداری اراک3 - 199 - 95
141395/08/09پیکان تهران - خاتم اردکان3 - 199 - 90
151395/08/09شهرداری ارومیه - کاله مازندران3 - 075 - 49
161395/08/09صالحین ورامین - شهرداری تبریز3 - 075 - 63
171395/08/09هاوش گنبد - سایپا تهران1 - 395 - 99
181395/08/09عمران ساری - پارسه تهران3 - 2113 - 112
191395/08/12سایپا تهران - عمران ساری3 - 080 - 63
201395/08/12پارسه تهران - پیکان تهران3 - 198 - 94
211395/08/12کاله مازندران - بانک سرمایه0 - 367 - 75
221395/08/12شهرداری اراک - صالحین ورامین3 - 193 - 90
231395/08/12خاتم اردکان - شهرداری ارومیه1 - 378 - 96
241395/08/12شهرداری تبریز - هاوش گنبد3 - 075 - 61
251395/08/19پیکان تهران - سایپا تهران3 - 2109 - 113
261395/08/19بانک سرمایه - صالحین ورامین1 - 3101 - 108
271395/08/19خاتم اردکان - کاله مازندران0 - 346 - 75
281395/08/19هاوش گنبد - شهرداری اراک3 - 194 - 81
291395/08/19شهرداری ارومیه - پارسه تهران3 - 075 - 68
301395/08/19عمران ساری - شهرداری تبریز3 - 193 - 87
311395/08/23بانک سرمایه - خاتم اردکان3 - 2112 - 98
321395/08/23سایپا تهران - شهرداری ارومیه3 - 075 - 58
331395/08/23صالحین ورامین - هاوش گنبد3 - 075 - 58
341395/08/23کاله مازندران - پارسه تهران3 - 2117 - 104
351395/08/23شهرداری اراک - عمران ساری0 - 365 - 79
361395/08/23شهرداری تبریز - پیکان تهران2 - 396 - 108
371395/08/26پارسه تهران - خاتم اردکان1 - 386 - 100
381395/08/26سایپا تهران - کاله مازندران3 - 199 - 85
391395/08/26هاوش گنبد - بانک سرمایه0 - 343 - 75
401395/08/26عمران ساری - صالحین ورامین3 - 2111 - 113
411395/08/26شهرداری اراک - پیکان تهران0 - 361 - 75
421395/08/26شهرداری تبریز - شهرداری ارومیه3 - 076 - 57
431395/09/03پارسه تهران - بانک سرمایه2 - 395 - 113
441395/09/03پیکان تهران - صالحین ورامین3 - 075 - 53
451395/09/03هاوش گنبد - عمران ساری3 - 199 - 92
461395/09/03خاتم اردکان - سایپا تهران1 - 390 - 89
471395/10/19کاله مازندران - شهرداری تبریز3 - 075 - 67
481395/09/03شهرداری ارومیه - شهرداری اراک3 - 075 - 52
491395/09/11پیکان تهران - هاوش گنبد3 - 079 - 57
501395/09/11سایپا تهران - پارسه تهران1 - 382 - 89
511395/09/11عمران ساری - بانک سرمایه2 - 390 - 106
521395/09/11شهرداری تبریز - خاتم اردکان1 - 392 - 102
531395/09/11صالحین ورامین - شهرداری ارومیه3 - 082 - 73
541395/09/11شهرداری اراک - کاله مازندران0 - 364 - 75
551395/09/17پارسه تهران - شهرداری تبریز3 - 2106 - 100
561395/09/17سایپا تهران - بانک سرمایه0 - 362 - 75
571395/09/17عمران ساری - پیکان تهران1 - 387 - 96
581395/09/17هاوش گنبد - شهرداری ارومیه1 - 377 - 96
591395/09/17شهرداری اراک - خاتم اردکان3 - 2111 - 104
601395/09/17صالحین ورامین - کاله مازندران3 - 2111 - 95
611395/09/21پارسه تهران - شهرداری اراک3 - 075 - 68
621395/09/21بانک سرمایه - پیکان تهران3 - 2109 - 104
631395/09/21شهرداری تبریز - سایپا تهران0 - 361 - 75
641395/09/21شهرداری ارومیه - عمران ساری3 - 077 - 64
651395/09/21کاله مازندران - هاوش گنبد3 - 075 - 61
661395/09/21خاتم اردکان - صالحین ورامین3 - 193 - 91
671395/09/28سایپا تهران - شهرداری اراک1 - 397 - 102
681395/09/28پارسه تهران - صالحین ورامین3 - 075 - 0
691395/09/28شهرداری تبریز - بانک سرمایه0 - 358 - 75
701395/09/28عمران ساری - کاله مازندران3 - 075 - 56
711395/09/28شهرداری ارومیه - پیکان تهران1 - 392 - 98
721395/09/28هاوش گنبد - خاتم اردکان3 - 2111 - 103
731395/10/01پیکان تهران - کاله مازندران3 - 1106 - 99
741395/10/01بانک سرمایه - شهرداری ارومیه1 - 391 - 91
751395/10/01هاوش گنبد - پارسه تهران2 - 3106 - 105
761395/11/17صالحین ورامین - سایپا تهران3 - 195 - 84
771395/10/01شهرداری اراک - شهرداری تبریز0 - 364 - 77
781395/10/01عمران ساری - خاتم اردکان1 - 395 - 102
791395/10/08سایپا تهران - هاوش گنبد3 - 2109 - 100
801395/10/08پارسه تهران - عمران ساری2 - 3113 - 109
811395/10/08شهرداری اراک - بانک سرمایه1 - 391 - 99
821395/10/08خاتم اردکان - پیکان تهران0 - 351 - 75
831395/10/08کاله مازندران - شهرداری ارومیه1 - 389 - 100
841395/10/08شهرداری تبریز - صالحین ورامین3 - 075 - 63
851395/10/12بانک سرمایه - کاله مازندران3 - 075 - 60
861395/10/12پیکان تهران - پارسه تهران3 - 1101 - 92
871395/10/12عمران ساری - سایپا تهران1 - 393 - 105
881395/10/12صالحین ورامین - شهرداری اراک1 - 388 - 91
891395/10/12شهرداری ارومیه - خاتم اردکان3 - 084 - 61
901395/11/17هاوش گنبد - شهرداری تبریز0 - 354 - 75
911395/10/15پارسه تهران - شهرداری ارومیه0 - 359 - 75
921395/10/15سایپا تهران - پیکان تهران2 - 399 - 108
931395/10/15صالحین ورامین - بانک سرمایه1 - 389 - 105
941395/10/15کاله مازندران - خاتم اردکان3 - 192 - 87
951395/10/15شهرداری اراک - هاوش گنبد3 - 197 - 82
961395/10/15شهرداری تبریز - عمران ساری3 - 198 - 81
971395/10/22پارسه تهران - کاله مازندران0 - 353 - 75
981395/10/22پیکان تهران - شهرداری تبریز2 - 3105 - 105
991395/10/22خاتم اردکان - بانک سرمایه0 - 362 - 77
1001395/10/22شهرداری ارومیه - سایپا تهران3 - 199 - 93
1011395/10/22هاوش گنبد - صالحین ورامین3 - 2112 - 106
1021395/10/22عمران ساری - شهرداری اراک3 - 1106 - 101
1031395/10/26بانک سرمایه - هاوش گنبد3 - 075 - 59
1041395/10/26پیکان تهران - شهرداری اراک3 - 197 - 77
1051395/10/26خاتم اردکان - پارسه تهران3 - 2102 - 100
1061395/10/26کاله مازندران - سایپا تهران3 - 075 - 62
1071395/10/26صالحین ورامین - عمران ساری3 - 075 - 60
1081395/10/26شهرداری ارومیه - شهرداری تبریز3 - 2102 - 104
1091395/10/29سایپا تهران - خاتم اردکان3 - 2110 - 99
1101395/10/29بانک سرمایه - پارسه تهران3 - 195 - 68
1111395/10/29صالحین ورامین - پیکان تهران1 - 384 - 97
1121395/10/29عمران ساری - هاوش گنبد3 - 191 - 80
1131395/10/29شهرداری تبریز - کاله مازندران3 - 199 - 90
1141395/10/29شهرداری اراک - شهرداری ارومیه0 - 362 - 75
1151395/11/06بانک سرمایه - عمران ساری3 - 075 - 53
1161395/11/06پارسه تهران - سایپا تهران0 - 345 - 75
1171395/11/06هاوش گنبد - پیکان تهران1 - 387 - 99
1181395/11/06خاتم اردکان - شهرداری تبریز3 - 1101 - 93
1191395/11/06شهرداری ارومیه - صالحین ورامین2 - 3103 - 101
1201395/11/06کاله مازندران - شهرداری اراک3 - 196 - 81
1211395/11/10پیکان تهران - عمران ساری3 - 077 - 59
1221395/11/10بانک سرمایه - سایپا تهران3 - 075 - 50
1231395/11/10شهرداری تبریز - پارسه تهران3 - 2111 - 88
1241395/11/10شهرداری ارومیه - هاوش گنبد3 - 075 - 0
1251395/11/10خاتم اردکان - شهرداری اراک3 - 076 - 64
1261395/11/10کاله مازندران - صالحین ورامین2 - 3107 - 110
1271395/11/13سایپا تهران - شهرداری تبریز3 - 078 - 57
1281395/11/13پیکان تهران - بانک سرمایه2 - 3109 - 115
1291395/11/13شهرداری اراک - پارسه تهران0 - 363 - 75
1301395/11/13عمران ساری - شهرداری ارومیه3 - 075 - 0
1311395/11/13هاوش گنبد - کاله مازندران1 - 389 - 96
1321395/11/13صالحین ورامین - خاتم اردکان0 - 356 - 75

رده بندی دوره ای

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1بانک سرمایه
20222
55
62212.95
2پیکان تهران
18422
53
61292.10
3شهرداری ارومیه
14822
42
47311.51
4سایپا تهران
121022
36
46401.14
5صالحین ورامین
111122
30
42450.93
6کاله مازندران
101222
32
41411.00
7خاتم اردکان
101222
32
42460.91
8شهرداری تبریز
101222
31
39430.90
9عمران ساری
101222
29
39460.84
10پارسه تهران
81422
29
41480.85
11شهرداری اراک
51722
15
24570.42
12هاوش گنبد
41822
12
23600.38

برنامه مرحله اول پلی آف

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
133 پیکان تهران - خاتم اردکان1395/11/2015:00تهرانخانه والیبال
134 بانک سرمایه - شهرداری تبریز1395/11/2017:00تهرانخانه والیبال
135 سایپا تهران - صالحین ورامین1395/11/2019:00تهرانخانه والیبال
136 شهرداری ارومیه - کاله مازندران1395/11/2016:00ارومیه6000 نفری غدیر
137 خاتم اردکان - پیکان تهران1395/11/2716:00اردکانآیت اله خاتمی
138 شهرداری تبریز - بانک سرمایه1395/11/2716:00تبریزشهید اقدمی
139 صالحین ورامین - سایپا تهران1395/11/2716:00ورامینشهید گل عباسی
140 کاله مازندران - شهرداری ارومیه1395/11/2716:00آملپیامبر اعظم
141 سایپا تهران - صالحین ورامین1395/12/0116:00تهرانخانه والیبال
142 شهرداری ارومیه - کاله مازندران1395/12/0116:00ارومیه6000 نفری غدیر

نتایج مرحله اول پلی آف

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
1331395/11/20پیکان تهران - خاتم اردکان3 - 196 - 84
1341395/11/20بانک سرمایه - شهرداری تبریز3 - 2112 - 102
1351395/11/20سایپا تهران - صالحین ورامین3 - 196 - 85
1361395/11/20شهرداری ارومیه - کاله مازندران3 - 196 - 85
1371395/11/27خاتم اردکان - پیکان تهران1 - 384 - 95
1381395/11/27شهرداری تبریز - بانک سرمایه0 - 352 - 75
1391395/11/27صالحین ورامین - سایپا تهران3 - 076 - 60
1401395/11/27کاله مازندران - شهرداری ارومیه3 - 195 - 89
1411395/12/01سایپا تهران - صالحین ورامین3 - 299 - 107
1421395/12/01شهرداری ارومیه - کاله مازندران3 - 2110 - 102

در حال تکمیل اطلاعات.

برنامه نیمه نهایی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
143 پیکان تهران - شهرداری ارومیه1395/12/0415:00تهرانخانه والیبال
144 بانک سرمایه - سایپا تهران1395/12/0417:00تهرانخانه والیبال
145 شهرداری ارومیه - پیکان تهران1395/12/1016:00ارومیه6000 نفری غدیر
146 سایپا تهران - بانک سرمایه1395/12/1016:00تهرانخانه والیبال
147 پیکان تهران - شهرداری ارومیه1395/12/1516:00تهرانخانه والیبال

نتایج نیمه نهایی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
1431395/12/04پیکان تهران - شهرداری ارومیه3 - 075 - 58
1441395/12/04بانک سرمایه - سایپا تهران3 - 197 - 85
1451395/12/10شهرداری ارومیه - پیکان تهران3 - 075 - 66
1461395/12/10سایپا تهران - بانک سرمایه1 - 390 - 103
1471395/12/15پیکان تهران - شهرداری ارومیه3 - 193 - 88

در حال تکمیل اطلاعات.

برنامه فینال

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
148 شهرداری ارومیه - سایپا تهران1395/12/1916:00ارومیه6000 نفری غدیر
149 بانک سرمایه - پیکان تهران1395/12/1917:00تهرانخانه والیبال
150 سایپا تهران - شهرداری ارومیه1395/12/2214:30تهرانخانه والیبال
151 پیکان تهران - بانک سرمایه1395/12/2217:00تهرانخانه والیبال

نتایج فینال

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
1481395/12/19شهرداری ارومیه - سایپا تهران3 - 196 - 84
1491395/12/19بانک سرمایه - پیکان تهران3 - 2106 - 101
1501395/12/22سایپا تهران - شهرداری ارومیه2 - 3108 - 101
1511395/12/22پیکان تهران - بانک سرمایه0 - 369 - 83

در حال تکمیل اطلاعات.

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

رده بندی نهایی