لیگ برتر والیبال ساحلی 1401 – 1402

داخلیمردانبزرگسال

برنامه مرحله مقدماتی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
- شهداب یزد - رعد پدافند تهران1401/11/1415:30بندرعباس-
1 شهداب یزد - ساوانا1401/11/1308:00بندرعباس-
2 موج سواران ساحل نوشهر - شهید ادریس آزادیان1401/11/1309:00بندرعباس-
3 سنگ آهن بافق - رعد پدافند تهران1401/11/1310:00بندرعباس-
4 پیکان بندر دیر - پارس جنوبی1401/11/1311:00بندرعباس-
5 شهداب یزد - ساوانا1401/11/1312:00بندرعباس-
5 شهداب یزد - ساوانا1401/11/1312:3بندرعباس-
6 موج سواران ساحل نوشهر - شهید ادریس آزادیان1401/11/1313:00بندرعباس-
7 سنگ آهن بافق - رعد پدافند تهران1401/11/1314:00بندرعباس-
8 پیکان بندر دیر - پارس جنوبی1401/11/1315:00بندرعباس-
8 پیکان بندر دیر - پارس جنوبی1401/11/1315:30بندرعباس-
9 فولاد هرمزگان - دانش و توپ مشهد1401/11/1408:00بندرعباس-
10 رازین پلیمر - اداره بنادر و دریانوردی انزلی1401/11/1409:00بندرعباس-
11 امید سنگ آهن بافق - شهید ادریس آزادیان1401/11/1410:00بندرعباس-
12 شهداب یزد - رعد پدافند تهران1401/11/1411:00بندرعباس-
13 فولاد هرمزگان - دانش و توپ مشهد1401/11/1412:00بندرعباس-
13 فولاد هرمزگان - دانش و توپ مشهد1401/11/1412:30بندرعباس-
14 رازین پلیمر - اداره بنادر و دریانوردی انزلی1401/11/1413:00بندرعباس-
15 امید سنگ آهن بافق - شهید ادریس آزادیان1401/11/1414:00بندرعباس-
16 شهداب یزد - رعد پدافند تهران1401/11/1415:00بندرعباس-
17 موج سواران ساحل نوشهر - پارس جنوبی1401/11/1508:00بندرعباس-
18 سنگ آهن بافق - دانش و توپ مشهد1401/11/1509:00بندرعباس-
19 پیکان بندر دیر - اداره بنادر و دریانوردی انزلی1401/11/1510:00بندرعباس-
20 فولاد هرمزگان - رازین پلیمر1401/11/1511:00بندرعباس-
21 موج سواران ساحل نوشهر - پارس جنوبی1401/11/1512:00بندرعباس-
22 سنگ آهن بافق - دانش و توپ مشهد1401/11/1513:00بندرعباس-
23 پیکان بندر دیر - اداره بنادر و دریانوردی انزلی1401/11/1514:00بندرعباس-
24 فولاد هرمزگان - رازین پلیمر1401/11/1515:00بندرعباس-
25 ساوانا - رعد پدافند تهران1401/12/0308:00بوشهر-
26 امید سنگ آهن بافق - پارس جنوبی1401/12/0309:00بوشهر-
27 شهداب یزد - دانش و توپ مشهد1401/12/0310:00بوشهر-
28 موج سواران ساحل نوشهر - اداره بنادر و دریانوردی انزلی1401/12/0311:00بوشهر-
29 ساوانا - رعد پدافند تهران1401/12/0312:00بوشهر-
30 امید سنگ آهن بافق - پارس جنوبی1401/12/0313:00بوشهر-
31 شهداب یزد - دانش و توپ مشهد1401/12/0314:00بوشهر-
32 موج سواران ساحل نوشهر - اداره بنادر و دریانوردی انزلی1401/12/0315:00بوشهر-
33 سنگ آهن بافق - رازین پلیمر1401/12/0408:00بوشهر-
34 پیکان بندر دیر - فولاد هرمزگان1401/12/0409:00بوشهر-
35 شهید ادریس آزادیان - پارس جنوبی1401/12/0410:00بوشهر-
36 ساوانا - دانش و توپ مشهد1401/12/0411:00بوشهر-
37 سنگ آهن بافق - رازین پلیمر1401/12/0412:00بوشهر-
38 پیکان بندر دیر - فولاد هرمزگان1401/12/0413:00بوشهر-
39 شهید ادریس آزادیان - پارس جنوبی1401/12/0414:00بوشهر-
40 ساوانا - دانش و توپ مشهد1401/12/0415:00بوشهر-
41 امید سنگ آهن بافق - اداره بنادر و دریانوردی انزلی1401/12/0508:00بوشهر-
42 شهداب یزد - رازین پلیمر1401/12/0509:00بوشهر-
43 موج سواران ساحل نوشهر - فولاد هرمزگان1401/12/0510:00بوشهر-
44 سنگ آهن بافق - پیکان بندر دیر1401/12/0511:00بوشهر-
45 امید سنگ آهن بافق - اداره بنادر و دریانوردی انزلی1401/12/0512:00بوشهر-
46 شهداب یزد - رازین پلیمر1401/12/0513:00بوشهر-
47 موج سواران ساحل نوشهر - فولاد هرمزگان1401/12/0514:00بوشهر-
48 سنگ آهن بافق - پیکان بندر دیر1401/12/0515:00بوشهر-
49 رعد پدافند تهران - دانش و توپ مشهد1401/12/1708:30سیستان و بلوچستان-
50 شهید ادریس آزادیان - اداره بنادر و دریانوردی انزلی1401/12/1709:15بندرعباس-
51 ساوانا - رازین پلیمر1401/12/1710:00سیستان و بلوچستان-
52 امید سنگ آهن بافق - فولاد هرمزگان1401/12/1710:45سیستان و بلوچستان-
53 رعد پدافند تهران - دانش و توپ مشهد1401/12/1711:30سیستان و بلوچستان-
53 رعد پدافند تهران - دانش و توپ مشهد1401/12/1712:00سیستان و بلوچستان-
54 شهید ادریس آزادیان - اداره بنادر و دریانوردی انزلی1401/12/1712:15سیستان و بلوچستان-
55 ساوانا - رازین پلیمر1401/12/1713:00سیستان و بلوچستان-
56 امید سنگ آهن بافق - فولاد هرمزگان1401/12/1713:45سیستان و بلوچستان-
57 شهداب یزد - پیکان بندر دیر1401/12/1808:30سیستان و بلوچستان-
58 موج سواران ساحل نوشهر - سنگ آهن بافق1401/12/1809:15سیستان و بلوچستان-
59 پارس جنوبی - اداره بنادر و دریانوردی انزلی1401/12/1810:00سیستان و بلوچستان-
60 رعد پدافند تهران - رازین پلیمر1401/12/1810:45سیستان و بلوچستان-
61 شهداب یزد - پیکان بندر دیر1401/12/1811:30سیستان و بلوچستان-
62 موج سواران ساحل نوشهر - سنگ آهن بافق1401/12/1812:15سیستان و بلوچستان-
63 پارس جنوبی - اداره بنادر و دریانوردی انزلی1401/12/1813:00سیستان و بلوچستان-
64 رعد پدافند تهران - رازین پلیمر1401/12/1813:45سیستان و بلوچستان-
65 شهید ادریس آزادیان - فولاد هرمزگان1401/12/1908:30سیستان و بلوچستان-
66 ساوانا - پیکان بندر دیر1401/12/1909:15سیستان و بلوچستان-
67 امید سنگ آهن بافق - سنگ آهن بافق1401/12/1910:00سیستان و بلوچستان-
68 شهداب یزد - موج سواران ساحل نوشهر1401/12/1910:45سیستان و بلوچستان-
69 شهید ادریس آزادیان - فولاد هرمزگان1401/12/1911:30سیستان و بلوچستان-
69 شهید ادریس آزادیان - فولاد هرمزگان1401/12/1912:00سیستان و بلوچستان-
70 ساوانا - پیکان بندر دیر1401/12/1912:15سیستان و بلوچستان-
71 امید سنگ آهن بافق - سنگ آهن بافق1401/12/1913:00سیستان و بلوچستان-
71 امید سنگ آهن بافق - سنگ آهن بافق1401/12/1913:30سیستان و بلوچستان-
72 شهداب یزد - موج سواران ساحل نوشهر1401/12/1913:45سیستان و بلوچستان-
73 دانش و توپ مشهد - رازین پلیمر1402/01/1619:30بوشهر-
74 پارس جنوبی - فولاد هرمزگان1402/01/1620:15بوشهر-
75 رعد پدافند تهران - پیکان بندر دیر1402/01/1621:00بوشهر-
76 شهید ادریس آزادیان - سنگ آهن بافق1402/01/1621:45بوشهر-
77 دانش و توپ مشهد - رازین پلیمر1402/01/1622:30بوشهر-
78 پارس جنوبی - فولاد هرمزگان1402/01/1623:15بوشهر-
79 رعد پدافند تهران - پیکان بندر دیر1402/01/1600:00بندرعباس-
80 شهید ادریس آزادیان - سنگ آهن بافق1402/01/1600:45بوشهر-
81 ساوانا - موج سواران ساحل نوشهر1402/01/1719:30بوشهر-
82 امید سنگ آهن بافق - شهداب یزد1402/01/1720:15بوشهر-
83 اداره بنادر و دریانوردی انزلی - فولاد هرمزگان1402/01/1721:00بوشهر-
84 دانش و توپ مشهد - پیکان بندر دیر1402/01/1721:45بوشهر-
85 ساوانا - موج سواران ساحل نوشهر1402/01/1722:30بوشهر-
86 امید سنگ آهن بافق - شهداب یزد1402/01/1723:15بوشهر-
87 اداره بنادر و دریانوردی انزلی - فولاد هرمزگان1402/01/1700:00بوشهر-
88 دانش و توپ مشهد - پیکان بندر دیر1402/01/1700:45بوشهر-
89 پارس جنوبی - سنگ آهن بافق1402/01/1819:30بوشهر-
90 رعد پدافند تهران - موج سواران ساحل نوشهر1402/01/1820:15بوشهر-
91 شهید ادریس آزادیان - شهداب یزد1402/01/1821:00بوشهر-
92 ساوانا - امید سنگ آهن بافق1402/01/1821:45بوشهر-
93 پارس جنوبی - سنگ آهن بافق1402/01/1822:30بوشهر-
94 رعد پدافند تهران - موج سواران ساحل نوشهر1402/01/1823:15بوشهر-
95 شهید ادریس آزادیان - شهداب یزد1402/01/1800:00بوشهر-
96 ساوانا - امید سنگ آهن بافق1402/01/1800:45بوشهر-
97 اداره بنادر و دریانوردی انزلی - سنگ آهن بافق1402/01/2519:30بافق-
98 دانش و توپ مشهد - موج سواران ساحل نوشهر1402/01/2520:15بافق-
99 پارس جنوبی - شهداب یزد1402/01/2521:00بافق-
100 اداره بنادر و دریانوردی انزلی - سنگ آهن بافق1402/01/2521:45بافق-
101 دانش و توپ مشهد - موج سواران ساحل نوشهر1402/01/2522:30بافق-
102 پارس جنوبی - شهداب یزد1402/01/2523:15بافق-
103 رعد پدافند تهران - امید سنگ آهن بافق1402/01/2619:30بافق-
104 شهید ادریس آزادیان - ساوانا1402/01/2620:15بافق-
105 فولاد هرمزگان - سنگ آهن بافق1402/01/2621:00بافق-
106 رازین پلیمر - موج سواران ساحل نوشهر1402/01/2621:45بافق-
107 رعد پدافند تهران - امید سنگ آهن بافق1402/01/2622:30بافق-
108 شهید ادریس آزادیان - ساوانا1402/01/2623:15بافق-
109 فولاد هرمزگان - سنگ آهن بافق1402/01/2600:00بافق-
110 رازین پلیمر - موج سواران ساحل نوشهر1402/01/2600:45بافق-
110 رازین پلیمر - موج سواران ساحل نوشهر1402/01/2601:15بافق-
111 پیکان بندر دیر - رازین پلیمر1402/01/2719:30بافق-
112 شهداب یزد - اداره بنادر و دریانوردی انزلی1402/01/2720:15بافق-
113 دانش و توپ مشهد - امید سنگ آهن بافق1402/01/2721:00بافق-
114 پارس جنوبی - ساوانا1402/01/2721:45بافق-
115 رعد پدافند تهران - شهید ادریس آزادیان1402/01/2722:30بافق-
116 پیکان بندر دیر - رازین پلیمر1402/01/2723:15بافق-
117 شهداب یزد - اداره بنادر و دریانوردی انزلی1402/01/2700:00بافق-
118 دانش و توپ مشهد - امید سنگ آهن بافق1402/01/2700:45بافق-
119 پارس جنوبی - ساوانا1402/01/2701:30بافق-
119 پارس جنوبی - ساوانا1402/01/2702:00بافق-
120 رعد پدافند تهران - شهید ادریس آزادیان1402/01/2702:15بافق-
121 پیکان بندر دیر - موج سواران ساحل نوشهر1402/01/2919:30بافق-
122 شهداب یزد - فولاد هرمزگان1402/01/2920:15بافق-
123 رازین پلیمر - امید سنگ آهن بافق1402/01/2921:00بافق-
124 ساوانا - اداره بنادر و دریانوردی انزلی1402/01/2921:45بافق-
125 پیکان بندر دیر - موج سواران ساحل نوشهر1402/01/2922:30بافق-
126 شهداب یزد - فولاد هرمزگان1402/01/2923:15بافق-
126 شهداب یزد - فولاد هرمزگان1402/01/2923:45بافق-
127 رازین پلیمر - امید سنگ آهن بافق1402/01/2900:00بافق-
127 رازین پلیمر - امید سنگ آهن بافق1402/01/2900:30بافق-
128 ساوانا - اداره بنادر و دریانوردی انزلی1402/01/3019:30بافق-
129 دانش و توپ مشهد - شهید ادریس آزادیان1402/01/3020:15بافق-
130 پارس جنوبی - رعد پدافند تهران1402/01/3021:00بافق-
131 سنگ آهن بافق - شهداب یزد1402/01/3021:45بافق-
132 پیکان بندر دیر - امید سنگ آهن بافق1402/01/3022:30بافق-
133 دانش و توپ مشهد - شهید ادریس آزادیان1402/01/3023:15بافق-
134 پارس جنوبی - رعد پدافند تهران1402/01/3000:00بافق-
135 سنگ آهن بافق - شهداب یزد1402/01/3000:45بافق-
135 سنگ آهن بافق - شهداب یزد1402/01/3001:15بافق-
136 پیکان بندر دیر - امید سنگ آهن بافق1402/01/3001:30بافق-
137 موج سواران ساحل نوشهر - امید سنگ آهن بافق1402/01/3119:30بافق-
138 فولاد هرمزگان - ساوانا1402/01/3120:15بافق-
139 رازین پلیمر - شهید ادریس آزادیان1402/01/3121:00بافق-
140 اداره بنادر و دریانوردی انزلی - رعد پدافند تهران1402/01/3121:45بافق-
141 دانش و توپ مشهد - پارس جنوبی1402/01/3121:45بافق-
142 فولاد هرمزگان - ساوانا1402/01/3122:30بافق-
143 رازین پلیمر - شهید ادریس آزادیان1402/01/3123:15بافق-
144 اداره بنادر و دریانوردی انزلی - رعد پدافند تهران1402/01/3100:00بافق-
145 دانش و توپ مشهد - پارس جنوبی1402/01/3100:45بافق-
146 موج سواران ساحل نوشهر - امید سنگ آهن بافق1402/01/3101:30بافق-
147 اداره بنادر و دریانوردی انزلی - دانش و توپ مشهد1402/02/0119:30بافق-
148 پیکان بندر دیر - شهید ادریس آزادیان1402/02/0120:15بافق-
149 ساوانا - سنگ آهن بافق1402/02/0121:00بافق-
150 فولاد هرمزگان - رعد پدافند تهران1402/02/0121:45بافق-
151 رازین پلیمر - پارس جنوبی1402/02/0122:30بافق-
152 اداره بنادر و دریانوردی انزلی - دانش و توپ مشهد1402/02/0123:15بافق-
153 پیکان بندر دیر - شهید ادریس آزادیان1402/02/0100:00بافق-
154 فولاد هرمزگان - رعد پدافند تهران1402/02/0100:45بافق-
155 رازین پلیمر - پارس جنوبی1402/02/0101:30بافق-
156 ساوانا - سنگ آهن بافق1402/02/0102:15بافق-

نتایج مرحله مقدماتی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
-1401/11/14شهداب یزد - رعد پدافند تهران1 - 015 - 4
11401/11/13شهداب یزد - ساوانا2 - 150 - 52
21401/11/13موج سواران ساحل نوشهر - شهید ادریس آزادیان2 - 157 - 45
31401/11/13سنگ آهن بافق - رعد پدافند تهران2 - 042 - 20
41401/11/13پیکان بندر دیر - پارس جنوبی1 - 258 - 60
51401/11/13شهداب یزد - ساوانا0 - 232 - 43
51401/11/13شهداب یزد - ساوانا0 - 115 - 17
61401/11/13موج سواران ساحل نوشهر - شهید ادریس آزادیان2 - 153 - 43
71401/11/13سنگ آهن بافق - رعد پدافند تهران2 - 042 - 20
81401/11/13پیکان بندر دیر - پارس جنوبی2 - 046 - 42
81401/11/13پیکان بندر دیر - پارس جنوبی0 - 118 - 20
91401/11/14فولاد هرمزگان - دانش و توپ مشهد0 - 236 - 42
101401/11/14رازین پلیمر - اداره بنادر و دریانوردی انزلی2 - 042 - 36
111401/11/14امید سنگ آهن بافق - شهید ادریس آزادیان0 - 233 - 42
121401/11/14شهداب یزد - رعد پدافند تهران1 - 255 - 52
131401/11/14فولاد هرمزگان - دانش و توپ مشهد2 - 043 - 38
131401/11/14فولاد هرمزگان - دانش و توپ مشهد1 - 015 - 8
141401/11/14رازین پلیمر - اداره بنادر و دریانوردی انزلی2 - 045 - 41
151401/11/14امید سنگ آهن بافق - شهید ادریس آزادیان0 - 232 - 42
161401/11/14شهداب یزد - رعد پدافند تهران2 - 156 - 41
171401/11/15موج سواران ساحل نوشهر - پارس جنوبی1 - 245 - 51
181401/11/15سنگ آهن بافق - دانش و توپ مشهد2 - 042 - 33
191401/11/15پیکان بندر دیر - اداره بنادر و دریانوردی انزلی2 - 042 - 15
201401/11/15فولاد هرمزگان - رازین پلیمر2 - 042 - 20
211401/11/15موج سواران ساحل نوشهر - پارس جنوبی1 - 240 - 56
221401/11/15سنگ آهن بافق - دانش و توپ مشهد2 - 042 - 31
231401/11/15پیکان بندر دیر - اداره بنادر و دریانوردی انزلی2 - 042 - 27
241401/11/15فولاد هرمزگان - رازین پلیمر2 - 042 - 21
251401/12/03ساوانا - رعد پدافند تهران2 - 042 - 24
261401/12/03امید سنگ آهن بافق - پارس جنوبی0 - 229 - 42
271401/12/03شهداب یزد - دانش و توپ مشهد1 - 255 - 56
281401/12/03موج سواران ساحل نوشهر - اداره بنادر و دریانوردی انزلی2 - 042 - 26
291401/12/03ساوانا - رعد پدافند تهران2 - 157 - 39
301401/12/03امید سنگ آهن بافق - پارس جنوبی0 - 227 - 42
311401/12/03شهداب یزد - دانش و توپ مشهد1 - 249 - 52
321401/12/03موج سواران ساحل نوشهر - اداره بنادر و دریانوردی انزلی2 - 042 - 29
331401/12/04سنگ آهن بافق - رازین پلیمر2 - 042 - 22
341401/12/04پیکان بندر دیر - فولاد هرمزگان2 - 047 - 43
351401/12/04شهید ادریس آزادیان - پارس جنوبی1 - 244 - 56
361401/12/04ساوانا - دانش و توپ مشهد2 - 154 - 51
371401/12/04سنگ آهن بافق - رازین پلیمر2 - 042 - 19
381401/12/04پیکان بندر دیر - فولاد هرمزگان2 - 042 - 27
391401/12/04شهید ادریس آزادیان - پارس جنوبی0 - 232 - 42
401401/12/04ساوانا - دانش و توپ مشهد2 - 042 - 0
411401/12/05امید سنگ آهن بافق - اداره بنادر و دریانوردی انزلی2 - 042 - 24
421401/12/05شهداب یزد - رازین پلیمر2 - 042 - 29
431401/12/05موج سواران ساحل نوشهر - فولاد هرمزگان0 - 239 - 43
441401/12/05سنگ آهن بافق - پیکان بندر دیر2 - 150 - 50
451401/12/05امید سنگ آهن بافق - اداره بنادر و دریانوردی انزلی2 - 042 - 23
461401/12/05شهداب یزد - رازین پلیمر2 - 042 - 20
471401/12/05موج سواران ساحل نوشهر - فولاد هرمزگان0 - 236 - 42
481401/12/05سنگ آهن بافق - پیکان بندر دیر2 - 042 - 26
491401/12/17رعد پدافند تهران - دانش و توپ مشهد0 - 235 - 42
501401/12/17شهید ادریس آزادیان - اداره بنادر و دریانوردی انزلی2 - 042 - 33
511401/12/17ساوانا - رازین پلیمر2 - 042 - 28
521401/12/17امید سنگ آهن بافق - فولاد هرمزگان0 - 244 - 50
531401/12/17رعد پدافند تهران - دانش و توپ مشهد1 - 016 - 14
531401/12/17رعد پدافند تهران - دانش و توپ مشهد2 - 157 - 56
541401/12/17شهید ادریس آزادیان - اداره بنادر و دریانوردی انزلی2 - 044 - 35
551401/12/17ساوانا - رازین پلیمر2 - 042 - 28
561401/12/17امید سنگ آهن بافق - فولاد هرمزگان0 - 233 - 42
571401/12/18شهداب یزد - پیکان بندر دیر2 - 152 - 49
581401/12/18موج سواران ساحل نوشهر - سنگ آهن بافق0 - 232 - 42
591401/12/18پارس جنوبی - اداره بنادر و دریانوردی انزلی2 - 042 - 24
601401/12/18رعد پدافند تهران - رازین پلیمر2 - 042 - 38
611401/12/18شهداب یزد - پیکان بندر دیر0 - 230 - 42
621401/12/18موج سواران ساحل نوشهر - سنگ آهن بافق0 - 238 - 43
631401/12/18پارس جنوبی - اداره بنادر و دریانوردی انزلی2 - 042 - 18
641401/12/18رعد پدافند تهران - رازین پلیمر2 - 042 - 36
651401/12/19شهید ادریس آزادیان - فولاد هرمزگان0 - 233 - 42
661401/12/19ساوانا - پیکان بندر دیر2 - 042 - 37
671401/12/19امید سنگ آهن بافق - سنگ آهن بافق2 - 153 - 51
681401/12/19شهداب یزد - موج سواران ساحل نوشهر2 - 153 - 50
691401/12/19شهید ادریس آزادیان - فولاد هرمزگان0 - 110 - 15
691401/12/19شهید ادریس آزادیان - فولاد هرمزگان2 - 044 - 40
701401/12/19ساوانا - پیکان بندر دیر2 - 150 - 47
711401/12/19امید سنگ آهن بافق - سنگ آهن بافق0 - 112 - 15
711401/12/19امید سنگ آهن بافق - سنگ آهن بافق0 - 227 - 42
721401/12/19شهداب یزد - موج سواران ساحل نوشهر2 - 042 - 29
731402/01/16دانش و توپ مشهد - رازین پلیمر2 - 042 - 19
741402/01/16پارس جنوبی - فولاد هرمزگان2 - 046 - 41
751402/01/16رعد پدافند تهران - پیکان بندر دیر0 - 232 - 42
761402/01/16شهید ادریس آزادیان - سنگ آهن بافق2 - 154 - 54
771402/01/16دانش و توپ مشهد - رازین پلیمر2 - 042 - 27
781402/01/16پارس جنوبی - فولاد هرمزگان2 - 154 - 53
791402/01/16رعد پدافند تهران - پیکان بندر دیر0 - 228 - 42
801402/01/16شهید ادریس آزادیان - سنگ آهن بافق2 - 153 - 53
811402/01/17ساوانا - موج سواران ساحل نوشهر2 - 042 - 27
821402/01/17امید سنگ آهن بافق - شهداب یزد0 - 228 - 42
831402/01/17اداره بنادر و دریانوردی انزلی - فولاد هرمزگان0 - 20 - 42
841402/01/17دانش و توپ مشهد - پیکان بندر دیر1 - 247 - 53
851402/01/17ساوانا - موج سواران ساحل نوشهر2 - 042 - 37
861402/01/17امید سنگ آهن بافق - شهداب یزد0 - 235 - 44
871402/01/17اداره بنادر و دریانوردی انزلی - فولاد هرمزگان0 - 20 - 42
881402/01/17دانش و توپ مشهد - پیکان بندر دیر0 - 230 - 42
891402/01/18پارس جنوبی - سنگ آهن بافق2 - 042 - 29
901402/01/18رعد پدافند تهران - موج سواران ساحل نوشهر0 - 230 - 42
911402/01/18شهید ادریس آزادیان - شهداب یزد1 - 247 - 54
921402/01/18ساوانا - امید سنگ آهن بافق2 - 042 - 32
931402/01/18پارس جنوبی - سنگ آهن بافق2 - 042 - 32
941402/01/18رعد پدافند تهران - موج سواران ساحل نوشهر1 - 244 - 54
951402/01/18شهید ادریس آزادیان - شهداب یزد0 - 238 - 44
961402/01/18ساوانا - امید سنگ آهن بافق2 - 042 - 21
971402/01/25اداره بنادر و دریانوردی انزلی - سنگ آهن بافق0 - 230 - 42
981402/01/25دانش و توپ مشهد - موج سواران ساحل نوشهر2 - 153 - 46
991402/01/25پارس جنوبی - شهداب یزد2 - 042 - 33
1001402/01/25اداره بنادر و دریانوردی انزلی - سنگ آهن بافق0 - 213 - 42
1011402/01/25دانش و توپ مشهد - موج سواران ساحل نوشهر2 - 042 - 36
1021402/01/25پارس جنوبی - شهداب یزد2 - 042 - 31
1031402/01/26رعد پدافند تهران - امید سنگ آهن بافق2 - 042 - 36
1041402/01/26شهید ادریس آزادیان - ساوانا1 - 242 - 59
1051402/01/26فولاد هرمزگان - سنگ آهن بافق2 - 042 - 34
1061402/01/26رازین پلیمر - موج سواران ساحل نوشهر2 - 042 - 34
1071402/01/26رعد پدافند تهران - امید سنگ آهن بافق2 - 155 - 49
1081402/01/26شهید ادریس آزادیان - ساوانا0 - 225 - 42
1091402/01/26فولاد هرمزگان - سنگ آهن بافق2 - 154 - 55
1101402/01/26رازین پلیمر - موج سواران ساحل نوشهر0 - 19 - 15
1101402/01/26رازین پلیمر - موج سواران ساحل نوشهر0 - 234 - 42
1111402/01/27پیکان بندر دیر - رازین پلیمر2 - 042 - 28
1121402/01/27شهداب یزد - اداره بنادر و دریانوردی انزلی2 - 042 - 35
1131402/01/27دانش و توپ مشهد - امید سنگ آهن بافق2 - 042 - 32
1141402/01/27پارس جنوبی - ساوانا0 - 239 - 43
1151402/01/27رعد پدافند تهران - شهید ادریس آزادیان0 - 234 - 42
1161402/01/27پیکان بندر دیر - رازین پلیمر2 - 042 - 24
1171402/01/27شهداب یزد - اداره بنادر و دریانوردی انزلی2 - 042 - 30
1181402/01/27دانش و توپ مشهد - امید سنگ آهن بافق2 - 042 - 32
1191402/01/27پارس جنوبی - ساوانا1 - 015 - 12
1191402/01/27پارس جنوبی - ساوانا2 - 044 - 39
1201402/01/27رعد پدافند تهران - شهید ادریس آزادیان0 - 232 - 42
1211402/01/29پیکان بندر دیر - موج سواران ساحل نوشهر2 - 148 - 51
1221402/01/29شهداب یزد - فولاد هرمزگان1 - 263 - 64
1231402/01/29رازین پلیمر - امید سنگ آهن بافق0 - 231 - 42
1241402/01/29ساوانا - اداره بنادر و دریانوردی انزلی2 - 042 - 24
1251402/01/29پیکان بندر دیر - موج سواران ساحل نوشهر2 - 042 - 27
1261402/01/29شهداب یزد - فولاد هرمزگان1 - 016 - 14
1261402/01/29شهداب یزد - فولاد هرمزگان2 - 155 - 51
1271402/01/29رازین پلیمر - امید سنگ آهن بافق1 - 015 - 13
1271402/01/29رازین پلیمر - امید سنگ آهن بافق2 - 045 - 37
1281402/01/30ساوانا - اداره بنادر و دریانوردی انزلی2 - 042 - 23
1291402/01/30دانش و توپ مشهد - شهید ادریس آزادیان2 - 047 - 39
1301402/01/30پارس جنوبی - رعد پدافند تهران2 - 155 - 42
1311402/01/30سنگ آهن بافق - شهداب یزد2 - 042 - 38
1321402/01/30پیکان بندر دیر - امید سنگ آهن بافق2 - 042 - 24
1331402/01/30دانش و توپ مشهد - شهید ادریس آزادیان2 - 157 - 47
1341402/01/30پارس جنوبی - رعد پدافند تهران2 - 042 - 28
1351402/01/30سنگ آهن بافق - شهداب یزد0 - 114 - 16
1351402/01/30سنگ آهن بافق - شهداب یزد1 - 254 - 55
1361402/01/30پیکان بندر دیر - امید سنگ آهن بافق2 - 042 - 26
1371402/01/31موج سواران ساحل نوشهر - امید سنگ آهن بافق2 - 044 - 36
1381402/01/31فولاد هرمزگان - ساوانا1 - 252 - 53
1391402/01/31رازین پلیمر - شهید ادریس آزادیان1 - 251 - 55
1401402/01/31اداره بنادر و دریانوردی انزلی - رعد پدافند تهران0 - 226 - 42
1411402/01/31دانش و توپ مشهد - پارس جنوبی0 - 235 - 42
1421402/01/31فولاد هرمزگان - ساوانا1 - 253 - 55
1431402/01/31رازین پلیمر - شهید ادریس آزادیان0 - 224 - 42
1441402/01/31اداره بنادر و دریانوردی انزلی - رعد پدافند تهران1 - 250 - 52
1451402/01/31دانش و توپ مشهد - پارس جنوبی0 - 232 - 42
1461402/01/31موج سواران ساحل نوشهر - امید سنگ آهن بافق2 - 052 - 44
1471402/02/01اداره بنادر و دریانوردی انزلی - دانش و توپ مشهد0 - 215 - 42
1481402/02/01پیکان بندر دیر - شهید ادریس آزادیان2 - 042 - 30
1491402/02/01ساوانا - سنگ آهن بافق1 - 255 - 57
1501402/02/01فولاد هرمزگان - رعد پدافند تهران2 - 042 - 32
1511402/02/01رازین پلیمر - پارس جنوبی0 - 234 - 42
1521402/02/01اداره بنادر و دریانوردی انزلی - دانش و توپ مشهد0 - 225 - 42
1531402/02/01پیکان بندر دیر - شهید ادریس آزادیان2 - 046 - 34
1541402/02/01فولاد هرمزگان - رعد پدافند تهران2 - 151 - 45
1551402/02/01رازین پلیمر - پارس جنوبی0 - 222 - 42
1561402/02/01ساوانا - سنگ آهن بافق0 - 234 - 42

در حال تکمیل اطلاعات.

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1شهداب یزد
2امید سنگ آهن بافق
3موج سواران ساحل نوشهر
4ساوانا
5سنگ آهن بافق
6پیکان بندر دیر
7شهید ادریس آزادیان
8فولاد هرمزگان
9رعد پدافند تهران
10رازین پلیمر
11پارس جنوبی
12اداره بنادر و دریانوردی انزلی
13دانش و توپ مشهد

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط