لیگ برتر مردان 1401

داخلیمردانبزرگسالایران1401

برنامه مرحله مقدماتی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 پاس گرگان - نیان الکترونیک خراسان1401/07/0616:00گرگانامام خمینی (ره)
2 سایپا تهران - راهیاب ملل مریوان1401/07/0615:00تهرانخانه والیبال
3 شهداب یزد - هورسان رامسر1401/07/0617:30یزدورزشگاه 6 هزار نفری شاهدیه
4 مس رفسنجان - فولاد سیرجان ایرانیان1401/07/0615:00یزدورزشگاه 6 هزار نفری شاهدیه
5 لبنیات هراز آمل - ایفا سرام اردکان1401/07/0616:00آملپیامبر اعظم
6 گیتی پسند اصفهان - پیکان تهران1401/07/0616:00اصفهانمخابرات
7 شهرداری ارومیه - شهرداری گنبد1401/07/0615:00ارومیهورزشگاه 6 هزار نفری غدیر
8 راهیاب ملل مریوان - پاس گرگان1401/07/1316:00مریوان1200 نفری زاگرس
9 هورسان رامسر - نیان الکترونیک خراسان1401/07/1316:00رشتشهدای رشت
10 فولاد سیرجان ایرانیان - سایپا تهران1401/07/1316:00سیرجانمجموعه ورزشی امام علی (ع)
11 ایفا سرام اردکان - شهداب یزد1401/07/1316:00اردکانآیت اله خاتمی
12 پیکان تهران - مس رفسنجان1401/07/1317:30تهرانخانه والیبال
13 شهرداری گنبد - لبنیات هراز آمل1401/07/1316:00گنبدالمپیک
14 شهرداری ارومیه - گیتی پسند اصفهان1401/07/1316:00ارومیهورزشگاه 6 هزار نفری غدیر
15 پاس گرگان - هورسان رامسر1401/07/2016:00گرگانامام خمینی (ره)
16 راهیاب ملل مریوان - فولاد سیرجان ایرانیان1401/07/2016:00مریوان1200 نفری زاگرس
17 نیان الکترونیک خراسان - ایفا سرام اردکان1401/07/2016:00مشهدمهران
18 سایپا تهران - پیکان تهران1401/07/2016:00تهرانخانه والیبال
19 شهداب یزد - شهرداری گنبد1401/07/2016:00یزدورزشگاه 6 هزار نفری شاهدیه
20 مس رفسنجان - شهرداری ارومیه1401/07/2016:00رفسنجان9 دی
21 لبنیات هراز آمل - گیتی پسند اصفهان1401/07/2016:00آملپیامبر اعظم
22 فولاد سیرجان ایرانیان - پاس گرگان1401/07/2416:00سیرجانمجموعه ورزشی امام علی (ع)
23 ایفا سرام اردکان - هورسان رامسر1401/07/2416:00اردکانآیت اله خاتمی
24 راهیاب ملل مریوان - پیکان تهران1401/07/2416:00مریوان1200 نفری زاگرس
25 شهرداری گنبد - نیان الکترونیک خراسان1401/07/2416:00گنبدالمپیک
26 شهرداری ارومیه - سایپا تهران1401/07/2416:00ارومیهورزشگاه 6 هزار نفری غدیر
27 گیتی پسند اصفهان - شهداب یزد1401/07/2416:00اصفهانمخابرات
28 لبنیات هراز آمل - مس رفسنجان1401/07/2416:00آملپیامبر اعظم
29 پاس گرگان - ایفا سرام اردکان1401/07/2716:00گرگانامام خمینی (ره)
30 فولاد سیرجان ایرانیان - پیکان تهران1401/07/2716:00سیرجانمجموعه ورزشی امام علی (ع)
31 هورسان رامسر - شهرداری گنبد1401/07/2716:00رشتشهدای رشت
32 راهیاب ملل مریوان - شهرداری ارومیه1401/07/2716:00مریوان1200 نفری زاگرس
33 نیان الکترونیک خراسان - گیتی پسند اصفهان1401/07/2716:00مشهدمهران
34 سایپا تهران - لبنیات هراز آمل1401/07/2716:00تهرانخانه والیبال
35 شهداب یزد - مس رفسنجان1401/07/2716:00یزدورزشگاه 6 هزار نفری شاهدیه
36 پیکان تهران - پاس گرگان1401/08/0416:00تهرانخانه والیبال
37 شهرداری گنبد - ایفا سرام اردکان1401/08/0416:00گنبدالمپیک
38 شهرداری ارومیه - فولاد سیرجان ایرانیان1401/08/0416:00ارومیهورزشگاه 6 هزار نفری غدیر
39 گیتی پسند اصفهان - هورسان رامسر1401/08/0416:00اصفهانمخابرات
40 لبنیات هراز آمل - راهیاب ملل مریوان1401/08/0416:00آملپیامبر اعظم
41 مس رفسنجان - نیان الکترونیک خراسان1401/08/0416:00رفسنجان9 دی
42 شهداب یزد - سایپا تهران1401/08/0416:00یزدورزشگاه 6 هزار نفری شاهدیه
43 پاس گرگان - شهرداری گنبد1401/08/1116:00گرگانامام خمینی (ره)
44 پیکان تهران - شهرداری ارومیه1401/08/1116:00تهرانخانه والیبال
45 ایفا سرام اردکان - گیتی پسند اصفهان1401/08/1116:00اردکانآیت اله خاتمی
46 فولاد سیرجان ایرانیان - لبنیات هراز آمل1401/08/1116:00سیرجانمجموعه ورزشی امام علی (ع)
47 هورسان رامسر - مس رفسنجان1401/08/1116:00رشتشهدای رشت
48 راهیاب ملل مریوان - شهداب یزد1401/08/1116:00مریوان1200 نفری زاگرس
49 نیان الکترونیک خراسان - سایپا تهران1401/08/1116:00مشهدمهران
50 شهرداری ارومیه - پاس گرگان1401/08/1816:00ارومیهورزشگاه 6 هزار نفری غدیر
51 گیتی پسند اصفهان - شهرداری گنبد1401/08/1816:00اصفهانمخابرات
52 لبنیات هراز آمل - پیکان تهران1401/08/1816:00آملپیامبر اعظم
53 مس رفسنجان - ایفا سرام اردکان1401/08/1816:00رفسنجان9 دی
54 شهداب یزد - فولاد سیرجان ایرانیان1401/08/1816:00یزدورزشگاه 6 هزار نفری شاهدیه
55 سایپا تهران - هورسان رامسر1401/08/1816:00تهرانخانه والیبال
56 نیان الکترونیک خراسان - راهیاب ملل مریوان1401/08/1816:00مشهدمهران
57 پاس گرگان - گیتی پسند اصفهان1401/08/2216:00گرگانامام خمینی (ره)
58 شهرداری ارومیه - لبنیات هراز آمل1401/08/2216:00ارومیهورزشگاه 6 هزار نفری غدیر
59 شهرداری گنبد - مس رفسنجان1401/08/2216:00گنبدالمپیک
60 پیکان تهران - شهداب یزد1401/08/2216:00تهرانخانه والیبال
61 ایفا سرام اردکان - سایپا تهران1401/08/2216:00اردکانآیت اله خاتمی
62 فولاد سیرجان ایرانیان - نیان الکترونیک خراسان1401/08/2216:00سیرجانمجموعه ورزشی امام علی (ع)
63 هورسان رامسر - راهیاب ملل مریوان1401/08/2216:00رشتشهدای رشت
64 لبنیات هراز آمل - پاس گرگان1401/08/2516:00آملپیامبر اعظم
65 مس رفسنجان - گیتی پسند اصفهان1401/08/2516:00رفسنجان9 دی
66 شهداب یزد - شهرداری ارومیه1401/08/2516:00یزدورزشگاه 6 هزار نفری شاهدیه
67 سایپا تهران - شهرداری گنبد1401/08/2516:00تهرانخانه والیبال
68 نیان الکترونیک خراسان - پیکان تهران1401/08/2516:00مشهدمهران
69 راهیاب ملل مریوان - ایفا سرام اردکان1401/08/2516:00مریوان1200 نفری زاگرس
70 هورسان رامسر - فولاد سیرجان ایرانیان1401/08/2516:00رشتشهدای رشت
71 پاس گرگان - مس رفسنجان1401/09/0216:00گرگانامام خمینی (ره)
72 لبنیات هراز آمل - شهداب یزد1401/09/0216:00آملپیامبر اعظم
73 گیتی پسند اصفهان - سایپا تهران1401/09/0216:00اصفهانمخابرات
74 شهرداری ارومیه - نیان الکترونیک خراسان1401/09/0216:00ارومیهورزشگاه 6 هزار نفری غدیر
75 شهرداری گنبد - راهیاب ملل مریوان1401/09/0216:00گنبدالمپیک
76 پیکان تهران - هورسان رامسر1401/09/0216:00تهرانخانه والیبال
77 ایفا سرام اردکان - فولاد سیرجان ایرانیان1401/09/0216:00اردکانآیت اله خاتمی
78 شهداب یزد - پاس گرگان1401/09/0616:00یزدورزشگاه 6 هزار نفری شاهدیه
79 سایپا تهران - مس رفسنجان1401/09/0616:00تهرانخانه والیبال
80 نیان الکترونیک خراسان - لبنیات هراز آمل1401/09/0616:00مشهدمهران
81 راهیاب ملل مریوان - گیتی پسند اصفهان1401/09/0616:00مریوان1200 نفری زاگرس
82 شهرداری ارومیه - هورسان رامسر1401/09/0616:00ارومیهورزشگاه 6 هزار نفری غدیر
83 فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری گنبد1401/09/0616:00سیرجانمجموعه ورزشی امام علی (ع)
84 ایفا سرام اردکان - پیکان تهران1401/09/0616:00اردکانآیت اله خاتمی
85 پاس گرگان - سایپا تهران1401/09/0916:00گرگانامام خمینی (ره)
86 شهداب یزد - نیان الکترونیک خراسان1401/09/0916:00یزدورزشگاه 6 هزار نفری شاهدیه
87 مس رفسنجان - راهیاب ملل مریوان1401/09/0916:00رفسنجان9 دی
88 لبنیات هراز آمل - هورسان رامسر1401/09/0916:00آملپیامبر اعظم
89 گیتی پسند اصفهان - فولاد سیرجان ایرانیان1401/09/0916:00اصفهانمخابرات
90 شهرداری ارومیه - ایفا سرام اردکان1401/09/0916:00ارومیهورزشگاه 6 هزار نفری غدیر
91 پیکان تهران - شهرداری گنبد1401/09/0916:00تهرانخانه والیبال

نتایج مرحله مقدماتی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11401/07/06پاس گرگان - نیان الکترونیک خراسان3 - 078 - 67
21401/07/06سایپا تهران - راهیاب ملل مریوان2 - 3109 - 113
31401/07/06شهداب یزد - هورسان رامسر1 - 376 - 98
41401/07/06مس رفسنجان - فولاد سیرجان ایرانیان0 - 30 - 75
61401/07/06گیتی پسند اصفهان - پیکان تهران1 - 393 - 99

رده بندی مرحله مقدماتی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1فولاد سیرجان ایرانیان
101
3
30MAX
2پاس گرگان
101
3
30MAX
3هورسان رامسر
101
3
313.00
4پیکان تهران
101
3
313.00
5راهیاب ملل مریوان
101
2
321.50
6سایپا تهران
011
1
230.66
7گیتی پسند اصفهان
011
0
130.33
8شهداب یزد
011
0
130.33
9نیان الکترونیک خراسان
011
0
030.00
10ایفا سرام اردکان
000
0
000.00
11شهرداری ارومیه
000
0
000.00
12شهرداری گنبد
000
0
000.00
13لبنیات هراز آمل
000
0
000.00
14مس رفسنجان
011
0
030.00

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1شهداب یزدمحمدرضا تندروان
2پیکان تهرانپیمان اکبری
3فولاد سیرجان ایرانیانسعید رضایی
4سایپا تهران
5پاس گرگانعیسی سنگدوینی
6مس رفسنجاناسماعیل بادرنگین
7لبنیات هراز آملبهروز عطایی
8گیتی پسند اصفهانسعید عقیلی
9شهرداری ارومیهسید جهانگیر سید عباسی
10نیان الکترونیک خراسانحامد صمدی
11راهیاب ملل مریوانآرش صادقیانی
12هورسان رامسررحمان محمدی راد
13ایفا سرام اردکان
14شهرداری گنبدرامین بابایی

اخبار مرتبط

تبلیغات محیطی