لیگ برتر مردان 1401

داخلیمردانبزرگسالایران1401

برنامه مرحله مقدماتی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 پاس گرگان - نیان الکترونیک خراسان1401/07/0616:00گرگانامام خمینی (ره)
2 سایپا تهران - راهیاب ملل مریوان1401/07/0615:00تهرانخانه والیبال
3 شهداب یزد - هورسان رامسر1401/07/0617:30یزدورزشگاه 6 هزار نفری شاهدیه
4 مس رفسنجان - فولاد سیرجان ایرانیان1401/07/0615:00یزدورزشگاه 6 هزار نفری شاهدیه
5 لبنیات هراز آمل - ایفا سرام اردکان1401/07/0616:00آملپیامبر اعظم
6 گیتی پسند اصفهان - پیکان تهران1401/07/0616:00اصفهانمخابرات
7 شهرداری گنبد - شهرداری ارومیه1401/08/1516:00گنبدالمپیک
8 راهیاب ملل مریوان - پاس گرگان1401/08/1516:00مریوان1200 نفری زاگرس
9 هورسان رامسر - نیان الکترونیک خراسان1401/07/1315:00رشتشهدای رشت
10 فولاد سیرجان ایرانیان - سایپا تهران1401/07/1316:00سیرجانمجموعه ورزشی امام علی (ع)
11 ایفا سرام اردکان - شهداب یزد1401/07/1316:00اردکانآیت اله خاتمی
12 پیکان تهران - مس رفسنجان1401/07/1315:00تهرانفدراسیون والیبال
13 شهرداری گنبد - لبنیات هراز آمل1401/07/1316:00گنبدالمپیک
14 شهرداری ارومیه - گیتی پسند اصفهان1401/07/1316:00ارومیهورزشگاه 6 هزار نفری غدیر
15 پاس گرگان - هورسان رامسر1401/07/2016:00گرگانامام خمینی (ره)
16 راهیاب ملل مریوان - فولاد سیرجان ایرانیان1401/07/2016:00مریوان1200 نفری زاگرس
17 نیان الکترونیک خراسان - ایفا سرام اردکان1401/07/2016:00مشهدمهران
18 سایپا تهران - پیکان تهران1401/07/2016:00تهرانخانه والیبال
19 شهداب یزد - شهرداری گنبد1401/07/2016:00یزدورزشگاه 6 هزار نفری شاهدیه
20 مس رفسنجان - شهرداری ارومیه1401/07/2016:00رفسنجان9 دی
21 لبنیات هراز آمل - گیتی پسند اصفهان1401/07/2016:00آملپیامبر اعظم
22 فولاد سیرجان ایرانیان - پاس گرگان1401/07/2416:00سیرجانمجموعه ورزشی امام علی (ع)
23 ایفا سرام اردکان - هورسان رامسر1401/07/2416:00اردکانآیت اله خاتمی
24 راهیاب ملل مریوان - پیکان تهران1401/07/2416:00مریوان1200 نفری زاگرس
25 شهرداری گنبد - نیان الکترونیک خراسان1401/07/2416:00گنبدالمپیک
26 شهرداری ارومیه - سایپا تهران1401/07/2416:00ارومیهورزشگاه 6 هزار نفری غدیر
27 گیتی پسند اصفهان - شهداب یزد1401/07/2416:00اصفهانمخابرات
28 لبنیات هراز آمل - مس رفسنجان1401/07/2416:00آملپیامبر اعظم
29 پاس گرگان - ایفا سرام اردکان1401/07/2716:00گرگانامام خمینی (ره)
30 فولاد سیرجان ایرانیان - پیکان تهران1401/07/2716:00سیرجانمجموعه ورزشی امام علی (ع)
31 هورسان رامسر - شهرداری گنبد1401/07/2716:00رشتشهدای رشت
32 راهیاب ملل مریوان - شهرداری ارومیه1401/07/2716:00مریوان1200 نفری زاگرس
33 نیان الکترونیک خراسان - گیتی پسند اصفهان1401/07/2716:00مشهدمهران
34 سایپا تهران - لبنیات هراز آمل1401/07/2716:00تهرانخانه والیبال
35 شهداب یزد - مس رفسنجان1401/07/2716:00یزدورزشگاه 6 هزار نفری شاهدیه
36 پیکان تهران - پاس گرگان1401/08/0416:00تهرانخانه والیبال
37 شهرداری گنبد - ایفا سرام اردکان1401/08/0416:00گنبدالمپیک
38 شهرداری ارومیه - فولاد سیرجان ایرانیان1401/08/0416:00ارومیهورزشگاه 6 هزار نفری غدیر
39 گیتی پسند اصفهان - هورسان رامسر1401/08/0416:00اصفهانمخابرات
40 لبنیات هراز آمل - راهیاب ملل مریوان1401/08/0416:00آملپیامبر اعظم
41 مس رفسنجان - نیان الکترونیک خراسان1401/08/0416:00رفسنجان9 دی
42 شهداب یزد - سایپا تهران1401/08/0416:00یزدورزشگاه 6 هزار نفری شاهدیه
43 پاس گرگان - شهرداری گنبد1401/08/1116:00گرگانامام خمینی (ره)
44 پیکان تهران - شهرداری ارومیه1401/08/1116:00تهرانخانه والیبال
45 ایفا سرام اردکان - گیتی پسند اصفهان1401/08/1116:00اردکانآیت اله خاتمی
46 فولاد سیرجان ایرانیان - لبنیات هراز آمل1401/08/1116:00سیرجانمجموعه ورزشی امام علی (ع)
47 هورسان رامسر - مس رفسنجان1401/08/1116:00رشتشهدای رشت
48 راهیاب ملل مریوان - شهداب یزد1401/08/1116:00مریوان1200 نفری زاگرس
49 نیان الکترونیک خراسان - سایپا تهران1401/08/1116:00مشهدمهران
50 شهرداری ارومیه - پاس گرگان1401/08/1816:00ارومیهورزشگاه 6 هزار نفری غدیر
51 گیتی پسند اصفهان - شهرداری گنبد1401/08/1816:00اصفهانمخابرات
52 لبنیات هراز آمل - پیکان تهران1401/08/1816:00آملپیامبر اعظم
53 مس رفسنجان - ایفا سرام اردکان1401/08/1816:00رفسنجان9 دی
54 شهداب یزد - فولاد سیرجان ایرانیان1401/08/1816:00یزدورزشگاه 6 هزار نفری شاهدیه
55 سایپا تهران - هورسان رامسر1401/08/1816:00تهرانخانه والیبال
56 نیان الکترونیک خراسان - راهیاب ملل مریوان1401/08/1816:00مشهدمهران
57 پاس گرگان - گیتی پسند اصفهان1401/08/2216:00گرگانامام خمینی (ره)
58 شهرداری ارومیه - لبنیات هراز آمل1401/08/2216:00ارومیهورزشگاه 6 هزار نفری غدیر
59 شهرداری گنبد - مس رفسنجان1401/08/2216:00گنبدالمپیک
60 پیکان تهران - شهداب یزد1401/08/2216:00تهرانفدراسیون والیبال
61 ایفا سرام اردکان - سایپا تهران1401/08/2216:00اردکانآیت اله خاتمی
62 فولاد سیرجان ایرانیان - نیان الکترونیک خراسان1401/08/2216:00سیرجانمجموعه ورزشی امام علی (ع)
63 هورسان رامسر - راهیاب ملل مریوان1401/08/2216:00رشتشهدای رشت
64 لبنیات هراز آمل - پاس گرگان1401/08/2516:00آملپیامبر اعظم
65 مس رفسنجان - گیتی پسند اصفهان1401/08/2516:00رفسنجان9 دی
66 شهداب یزد - شهرداری ارومیه1401/08/2516:00یزدورزشگاه 6 هزار نفری شاهدیه
67 سایپا تهران - شهرداری گنبد1401/08/2516:00تهرانفدراسیون والیبال
68 نیان الکترونیک خراسان - پیکان تهران1401/08/2516:00مشهدمهران
69 راهیاب ملل مریوان - ایفا سرام اردکان1401/08/2516:00مریوان1200 نفری زاگرس
70 هورسان رامسر - فولاد سیرجان ایرانیان1401/08/2516:00رشتشهدای رشت
71 پاس گرگان - مس رفسنجان1401/09/2716:00گرگانامام خمینی (ره)
72 لبنیات هراز آمل - شهداب یزد1401/09/2716:00آملپیامبر اعظم
73 گیتی پسند اصفهان - سایپا تهران1401/09/2716:00اصفهانمخابرات
74 شهرداری ارومیه - نیان الکترونیک خراسان1401/09/2716:00ارومیهورزشگاه 6 هزار نفری غدیر
75 شهرداری گنبد - راهیاب ملل مریوان1401/09/2716:00گنبدالمپیک
76 پیکان تهران - هورسان رامسر1401/09/2716:00تهرانفدراسیون والیبال
77 ایفا سرام اردکان - فولاد سیرجان ایرانیان1401/09/2716:00اردکانآیت اله خاتمی
78 شهداب یزد - پاس گرگان1401/09/3016:00یزدورزشگاه 6 هزار نفری شاهدیه
79 سایپا تهران - مس رفسنجان1401/09/3017:00تهرانفدراسیون والیبال
80 نیان الکترونیک خراسان - لبنیات هراز آمل1401/09/3016:00مشهدمهران
81 راهیاب ملل مریوان - گیتی پسند اصفهان1401/09/3014:00تهرانفدراسیون والیبال
82 شهرداری ارومیه - هورسان رامسر1401/09/3016:00ارومیهورزشگاه 6 هزار نفری غدیر
83 فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری گنبد1401/09/3016:00سیرجانمجموعه ورزشی امام علی (ع)
84 ایفا سرام اردکان - پیکان تهران1401/09/3016:00اردکانآیت اله خاتمی
85 پاس گرگان - سایپا تهران1401/10/0417:00گرگانامام خمینی (ره)
86 شهداب یزد - نیان الکترونیک خراسان1401/10/0416:00یزدورزشگاه 6 هزار نفری شاهدیه
87 مس رفسنجان - راهیاب ملل مریوان1401/10/0415:00رفسنجان9 دی
88 لبنیات هراز آمل - هورسان رامسر1401/10/0416:00آملپیامبر اعظم
89 گیتی پسند اصفهان - فولاد سیرجان ایرانیان1401/10/0416:00اصفهانمخابرات
90 شهرداری ارومیه - ایفا سرام اردکان1401/10/0416:00ارومیهورزشگاه 6 هزار نفری غدیر
91 پیکان تهران - شهرداری گنبد1401/10/0415:00تهرانفدراسیون والیبال
92 نیان الکترونیک خراسان - پاس گرگان1401/10/1115:00مشهدمهران
93 راهیاب ملل مریوان - سایپا تهران1401/10/1115:00مریوان1200 نفری زاگرس
94 هورسان رامسر - شهداب یزد1401/10/1115:00رامسرمجموعه ورزشی شهید صدر
95 فولاد سیرجان ایرانیان - مس رفسنجان1401/10/1115:00سیرجانمجموعه ورزشی امام علی (ع)
96 ایفا سرام اردکان - لبنیات هراز آمل1401/10/1115:00اردکانآیت اله خاتمی
97 پیکان تهران - گیتی پسند اصفهان1401/10/1115:00تهرانفدراسیون والیبال
98 شهرداری ارومیه - شهرداری گنبد1401/10/1115:00ارومیهورزشگاه 6 هزار نفری غدیر
99 پاس گرگان - راهیاب ملل مریوان1401/10/1415:00گرگانامام خمینی (ره)
100 نیان الکترونیک خراسان - هورسان رامسر1401/10/1415:00مشهدمهران
101 سایپا تهران - فولاد سیرجان ایرانیان1401/10/1415:00تهرانفدراسیون والیبال
102 شهداب یزد - ایفا سرام اردکان1401/10/1416:00یزدورزشگاه 6 هزار نفری شاهدیه
103 مس رفسنجان - پیکان تهران1401/10/1415:00رفسنجان9 دی
104 لبنیات هراز آمل - شهرداری گنبد1401/10/1416:00آملپیامبر اعظم
105 گیتی پسند اصفهان - شهرداری ارومیه1401/10/1415:00اصفهانمخابرات
106 هورسان رامسر - پاس گرگان1401/10/1815:00رامسرمجموعه ورزشی شهید صدر
107 فولاد سیرجان ایرانیان - راهیاب ملل مریوان1401/10/1814:00تهرانفدراسیون والیبال
108 ایفا سرام اردکان - نیان الکترونیک خراسان1401/10/1815:00اردکانآیت اله خاتمی
109 پیکان تهران - سایپا تهران1401/10/1817:00تهرانفدراسیون والیبال
110 شهرداری گنبد - شهداب یزد1401/10/1815:00گنبدالمپیک
111 شهرداری ارومیه - مس رفسنجان1401/10/1815:00ارومیهورزشگاه 6 هزار نفری غدیر
112 گیتی پسند اصفهان - لبنیات هراز آمل1401/10/1815:00اصفهانمخابرات
113 پاس گرگان - فولاد سیرجان ایرانیان1401/10/2116:00گرگانامام خمینی (ره)
114 هورسان رامسر - ایفا سرام اردکان1401/10/2115:00رامسرمجموعه ورزشی شهید صدر
115 پیکان تهران - راهیاب ملل مریوان1401/10/2114:00تهرانفدراسیون والیبال
116 نیان الکترونیک خراسان - شهرداری گنبد1401/10/2115:00مشهدمهران
117 سایپا تهران - شهرداری ارومیه1401/10/2117:00تهرانفدراسیون والیبال
118 شهداب یزد - گیتی پسند اصفهان1401/10/2116:00یزدورزشگاه 6 هزار نفری شاهدیه
119 مس رفسنجان - لبنیات هراز آمل1401/10/2116:00رفسنجان9 دی
120 ایفا سرام اردکان - پاس گرگان1401/10/2515:00اردکانآیت اله خاتمی
121 پیکان تهران - فولاد سیرجان ایرانیان1401/10/2515:00تهرانفدراسیون والیبال
122 شهرداری گنبد - هورسان رامسر1401/10/2515:00گنبدالمپیک
123 شهرداری ارومیه - راهیاب ملل مریوان1401/10/2515:00ارومیهورزشگاه 6 هزار نفری غدیر
124 گیتی پسند اصفهان - نیان الکترونیک خراسان1401/10/2515:00اصفهانمخابرات
125 لبنیات هراز آمل - سایپا تهران1401/10/2515:00آملپیامبر اعظم
126 مس رفسنجان - شهداب یزد1401/10/2515:00رفسنجان9 دی
127 پاس گرگان - پیکان تهران1401/10/2814:30گرگانامام خمینی (ره)
128 ایفا سرام اردکان - شهرداری گنبد1401/10/2816:00اردکانآیت اله خاتمی
129 فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری ارومیه1401/10/2818:00تهرانفدراسیون والیبال
130 هورسان رامسر - گیتی پسند اصفهان1401/10/2816:00رامسرمجموعه ورزشی شهید صدر
131 راهیاب ملل مریوان - لبنیات هراز آمل1401/10/2815:00مریوان1200 نفری زاگرس
132 نیان الکترونیک خراسان - مس رفسنجان1401/10/2815:00مشهدمهران
133 سایپا تهران - شهداب یزد1401/10/2815:00تهرانفدراسیون والیبال
134 شهرداری گنبد - پاس گرگان1401/11/0216:00گنبدالمپیک
135 شهرداری ارومیه - پیکان تهران1401/11/0215:00ارومیهورزشگاه 6 هزار نفری غدیر
136 گیتی پسند اصفهان - ایفا سرام اردکان1401/11/0215:10اصفهانمخابرات
137 لبنیات هراز آمل - فولاد سیرجان ایرانیان1401/11/0216:00آملپیامبر اعظم
138 مس رفسنجان - هورسان رامسر1401/11/0215:00رفسنجان9 دی
139 شهداب یزد - راهیاب ملل مریوان1401/11/0216:00یزدورزشگاه 6 هزار نفری شاهدیه
140 سایپا تهران - نیان الکترونیک خراسان1401/11/0215:00تهرانفدراسیون والیبال
141 پاس گرگان - شهرداری ارومیه1401/11/0515:00گرگانامام خمینی (ره)
142 شهرداری گنبد - گیتی پسند اصفهان1401/11/0515:00گنبدالمپیک
143 پیکان تهران - لبنیات هراز آمل1401/11/0515:00تهرانفدراسیون والیبال
144 ایفا سرام اردکان - مس رفسنجان1401/11/0516:00اردکانآیت اله خاتمی
145 فولاد سیرجان ایرانیان - شهداب یزد1401/11/0515:00سیرجانمجموعه ورزشی امام علی (ع)
146 هورسان رامسر - سایپا تهران1401/11/0516:00رامسرمجموعه ورزشی شهید صدر
147 راهیاب ملل مریوان - نیان الکترونیک خراسان1401/11/0515:00مریوان1200 نفری زاگرس
148 گیتی پسند اصفهان - پاس گرگان1401/11/0915:00اصفهانمخابرات
149 لبنیات هراز آمل - شهرداری ارومیه1401/11/0915:00آملپیامبر اعظم
150 مس رفسنجان - شهرداری گنبد1401/11/0915:00رفسنجان9 دی
151 شهداب یزد - پیکان تهران1401/11/0916:00یزدورزشگاه 6 هزار نفری شاهدیه
152 سایپا تهران - ایفا سرام اردکان1401/11/0915:00تهرانفدراسیون والیبال
153 نیان الکترونیک خراسان - فولاد سیرجان ایرانیان1401/11/0915:00مشهدمهران
154 راهیاب ملل مریوان - هورسان رامسر1401/11/0915:00مریوان1200 نفری زاگرس
155 پاس گرگان - لبنیات هراز آمل1401/11/1215:00گرگانامام خمینی (ره)
156 گیتی پسند اصفهان - مس رفسنجان1401/11/1215:00اصفهانمخابرات
157 شهرداری ارومیه - شهداب یزد1401/11/1215:00ارومیهورزشگاه 6 هزار نفری غدیر
158 شهرداری گنبد - سایپا تهران1401/11/1215:00گنبدالمپیک
159 پیکان تهران - نیان الکترونیک خراسان1401/11/1215:00تهرانفدراسیون والیبال
160 ایفا سرام اردکان - راهیاب ملل مریوان1401/11/1215:00اردکانآیت اله خاتمی
161 فولاد سیرجان ایرانیان - هورسان رامسر1401/11/1215:00سیرجانمجموعه ورزشی امام علی (ع)
162 مس رفسنجان - پاس گرگان1401/11/1615:00رفسنجان9 دی
163 شهداب یزد - لبنیات هراز آمل1401/11/1615:00یزدورزشگاه 6 هزار نفری شاهدیه
164 سایپا تهران - گیتی پسند اصفهان1401/11/1615:00تهرانفدراسیون والیبال
165 نیان الکترونیک خراسان - شهرداری ارومیه1401/11/1615:00مشهدمهران
166 راهیاب ملل مریوان - شهرداری گنبد1401/11/1615:00مریوان1200 نفری زاگرس
167 هورسان رامسر - پیکان تهران1401/11/1616:00رامسرمجموعه ورزشی شهید صدر
168 فولاد سیرجان ایرانیان - ایفا سرام اردکان1401/11/1615:00سیرجانمجموعه ورزشی امام علی (ع)
169 پاس گرگان - شهداب یزد1401/11/1916:00گرگانامام خمینی (ره)
170 مس رفسنجان - سایپا تهران1401/11/1915:00رفسنجان9 دی
171 لبنیات هراز آمل - نیان الکترونیک خراسان1401/11/1915:00آملپیامبر اعظم
172 گیتی پسند اصفهان - راهیاب ملل مریوان1401/11/1915:00اصفهانمخابرات
173 هورسان رامسر - شهرداری ارومیه1401/11/1916:00رامسرمجموعه ورزشی شهید صدر
174 شهرداری گنبد - فولاد سیرجان ایرانیان1401/11/1915:00گنبدالمپیک
175 پیکان تهران - ایفا سرام اردکان1401/11/1915:00تهرانفدراسیون والیبال
176 سایپا تهران - پاس گرگان1401/11/2315:00تهرانفدراسیون والیبال
177 نیان الکترونیک خراسان - شهداب یزد1401/11/2315:00مشهدمهران
178 راهیاب ملل مریوان - مس رفسنجان1401/11/2315:00مریوان1200 نفری زاگرس
179 هورسان رامسر - لبنیات هراز آمل1401/11/2316:00رامسرمجموعه ورزشی شهید صدر
180 فولاد سیرجان ایرانیان - گیتی پسند اصفهان1401/11/2315:00سیرجانمجموعه ورزشی امام علی (ع)
181 ایفا سرام اردکان - شهرداری ارومیه1401/11/2315:00اردکانآیت اله خاتمی
182 شهرداری گنبد - پیکان تهران1401/11/2315:00گنبدالمپیک

نتایج مرحله مقدماتی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11401/07/06پاس گرگان - نیان الکترونیک خراسان3 - 078 - 67
21401/07/06سایپا تهران - راهیاب ملل مریوان2 - 3109 - 113
31401/07/06شهداب یزد - هورسان رامسر1 - 376 - 98
41401/07/06مس رفسنجان - فولاد سیرجان ایرانیان0 - 30 - 75
51401/07/06لبنیات هراز آمل - ایفا سرام اردکان3 - 075 - 55
61401/07/06گیتی پسند اصفهان - پیکان تهران1 - 393 - 99
71401/08/15شهرداری گنبد - شهرداری ارومیه3 - 2115 - 98
81401/08/15راهیاب ملل مریوان - پاس گرگان2 - 399 - 103
91401/07/13هورسان رامسر - نیان الکترونیک خراسان3 - 195 - 85
101401/07/13فولاد سیرجان ایرانیان - سایپا تهران3 - 075 - 62
111401/07/13ایفا سرام اردکان - شهداب یزد3 - 2103 - 111
121401/07/13پیکان تهران - مس رفسنجان3 - 076 - 64
131401/07/13شهرداری گنبد - لبنیات هراز آمل0 - 371 - 84
141401/07/13شهرداری ارومیه - گیتی پسند اصفهان1 - 388 - 94
151401/07/20پاس گرگان - هورسان رامسر3 - 2114 - 106
161401/07/20راهیاب ملل مریوان - فولاد سیرجان ایرانیان1 - 387 - 101
171401/07/20نیان الکترونیک خراسان - ایفا سرام اردکان2 - 3108 - 108
181401/07/20سایپا تهران - پیکان تهران0 - 367 - 79
191401/07/20شهداب یزد - شهرداری گنبد3 - 076 - 60
201401/07/20مس رفسنجان - شهرداری ارومیه3 - 191 - 77
211401/07/20لبنیات هراز آمل - گیتی پسند اصفهان3 - 199 - 85
221401/07/24فولاد سیرجان ایرانیان - پاس گرگان3 - 2108 - 95
231401/07/24ایفا سرام اردکان - هورسان رامسر1 - 381 - 92
241401/07/24راهیاب ملل مریوان - پیکان تهران3 - 2106 - 105
251401/07/24شهرداری گنبد - نیان الکترونیک خراسان3 - 075 - 57
261401/07/24شهرداری ارومیه - سایپا تهران0 - 362 - 75
271401/07/24گیتی پسند اصفهان - شهداب یزد2 - 3111 - 111
281401/07/24لبنیات هراز آمل - مس رفسنجان3 - 075 - 43
291401/07/27پاس گرگان - ایفا سرام اردکان3 - 2110 - 109
301401/07/27فولاد سیرجان ایرانیان - پیکان تهران3 - 198 - 85
311401/07/27هورسان رامسر - شهرداری گنبد3 - 2107 - 106
321401/07/27راهیاب ملل مریوان - شهرداری ارومیه3 - 1101 - 84
331401/07/27نیان الکترونیک خراسان - گیتی پسند اصفهان3 - 1100 - 93
341401/07/27سایپا تهران - لبنیات هراز آمل2 - 3119 - 115
351401/07/27شهداب یزد - مس رفسنجان3 - 2105 - 102
361401/08/04پیکان تهران - پاس گرگان3 - 075 - 61
371401/08/04شهرداری گنبد - ایفا سرام اردکان3 - 1100 - 89
381401/08/04شهرداری ارومیه - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 2105 - 105
391401/08/04گیتی پسند اصفهان - هورسان رامسر3 - 075 - 63
401401/08/04لبنیات هراز آمل - راهیاب ملل مریوان3 - 197 - 85
411401/08/04مس رفسنجان - نیان الکترونیک خراسان0 - 30 - 75
421401/08/04شهداب یزد - سایپا تهران3 - 075 - 53
431401/08/11پاس گرگان - شهرداری گنبد3 - 076 - 58
441401/08/11پیکان تهران - شهرداری ارومیه3 - 198 - 82
451401/08/11ایفا سرام اردکان - گیتی پسند اصفهان2 - 395 - 104
461401/08/11فولاد سیرجان ایرانیان - لبنیات هراز آمل0 - 363 - 75
471401/08/11هورسان رامسر - مس رفسنجان3 - 079 - 67
481401/08/11راهیاب ملل مریوان - شهداب یزد3 - 199 - 95
491401/08/11نیان الکترونیک خراسان - سایپا تهران3 - 077 - 68
501401/08/18شهرداری ارومیه - پاس گرگان0 - 357 - 75
511401/08/18گیتی پسند اصفهان - شهرداری گنبد2 - 3100 - 114
521401/08/18لبنیات هراز آمل - پیکان تهران3 - 081 - 70
531401/08/18مس رفسنجان - ایفا سرام اردکان1 - 391 - 90
541401/08/18شهداب یزد - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 2103 - 102
551401/08/18سایپا تهران - هورسان رامسر3 - 192 - 94
561401/08/18نیان الکترونیک خراسان - راهیاب ملل مریوان3 - 197 - 86
571401/08/22پاس گرگان - گیتی پسند اصفهان1 - 391 - 99
581401/08/22شهرداری ارومیه - لبنیات هراز آمل2 - 3105 - 110
591401/08/22شهرداری گنبد - مس رفسنجان3 - 2100 - 102
601401/08/22پیکان تهران - شهداب یزد2 - 393 - 103
611401/08/22ایفا سرام اردکان - سایپا تهران3 - 2109 - 98
621401/08/22فولاد سیرجان ایرانیان - نیان الکترونیک خراسان2 - 3103 - 101
631401/08/22هورسان رامسر - راهیاب ملل مریوان3 - 077 - 65
641401/08/25لبنیات هراز آمل - پاس گرگان3 - 075 - 66
651401/08/25مس رفسنجان - گیتی پسند اصفهان3 - 2103 - 105
661401/08/25شهداب یزد - شهرداری ارومیه3 - 195 - 78
671401/08/25سایپا تهران - شهرداری گنبد2 - 3103 - 112
681401/08/25نیان الکترونیک خراسان - پیکان تهران3 - 2119 - 116
691401/08/25راهیاب ملل مریوان - ایفا سرام اردکان1 - 390 - 96
701401/08/25هورسان رامسر - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 196 - 83
711401/09/27پاس گرگان - مس رفسنجان3 - 075 - 53
721401/09/27لبنیات هراز آمل - شهداب یزد3 - 196 - 89
731401/09/27گیتی پسند اصفهان - سایپا تهران2 - 3105 - 105
741401/09/27شهرداری ارومیه - نیان الکترونیک خراسان3 - 2106 - 108
751401/09/27شهرداری گنبد - راهیاب ملل مریوان1 - 388 - 95
761401/09/27پیکان تهران - هورسان رامسر3 - 075 - 53
771401/09/27ایفا سرام اردکان - فولاد سیرجان ایرانیان2 - 3101 - 108
781401/09/30شهداب یزد - پاس گرگان3 - 075 - 52
791401/09/30سایپا تهران - مس رفسنجان0 - 366 - 76
801401/09/30نیان الکترونیک خراسان - لبنیات هراز آمل1 - 389 - 98
811401/09/30راهیاب ملل مریوان - گیتی پسند اصفهان1 - 394 - 99
821401/09/30شهرداری ارومیه - هورسان رامسر3 - 195 - 92
831401/09/30فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری گنبد3 - 2119 - 114
841401/09/30ایفا سرام اردکان - پیکان تهران0 - 360 - 75
851401/10/04پاس گرگان - سایپا تهران3 - 075 - 62
861401/10/04شهداب یزد - نیان الکترونیک خراسان3 - 2107 - 98
871401/10/04مس رفسنجان - راهیاب ملل مریوان2 - 3102 - 109
881401/10/04لبنیات هراز آمل - هورسان رامسر1 - 388 - 96
891401/10/04گیتی پسند اصفهان - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 2100 - 97
901401/10/04شهرداری ارومیه - ایفا سرام اردکان1 - 384 - 95
911401/10/04پیکان تهران - شهرداری گنبد3 - 196 - 82
921401/10/11نیان الکترونیک خراسان - پاس گرگان3 - 1105 - 94
931401/10/11راهیاب ملل مریوان - سایپا تهران3 - 2121 - 117
941401/10/11هورسان رامسر - شهداب یزد1 - 391 - 96
951401/10/11فولاد سیرجان ایرانیان - مس رفسنجان3 - 1100 - 82
961401/10/11ایفا سرام اردکان - لبنیات هراز آمل3 - 077 - 71
971401/10/11پیکان تهران - گیتی پسند اصفهان3 - 075 - 62
981401/10/11شهرداری ارومیه - شهرداری گنبد3 - 2111 - 112
991401/10/14پاس گرگان - راهیاب ملل مریوان3 - 079 - 71
1001401/10/14نیان الکترونیک خراسان - هورسان رامسر3 - 193 - 90
1011401/10/14سایپا تهران - فولاد سیرجان ایرانیان1 - 389 - 96
1021401/10/14شهداب یزد - ایفا سرام اردکان3 - 197 - 77
1031401/10/14مس رفسنجان - پیکان تهران2 - 3109 - 112
1041401/10/14لبنیات هراز آمل - شهرداری گنبد3 - 2116 - 99
1051401/10/14گیتی پسند اصفهان - شهرداری ارومیه1 - 395 - 94
1061401/10/18هورسان رامسر - پاس گرگان3 - 2118 - 106
1071401/10/18فولاد سیرجان ایرانیان - راهیاب ملل مریوان3 - 198 - 83
1081401/10/18ایفا سرام اردکان - نیان الکترونیک خراسان3 - 078 - 71
1091401/10/18پیکان تهران - سایپا تهران3 - 197 - 86
1101401/10/18شهرداری گنبد - شهداب یزد0 - 358 - 75
1111401/10/18شهرداری ارومیه - مس رفسنجان3 - 191 - 82
1121401/10/18گیتی پسند اصفهان - لبنیات هراز آمل3 - 080 - 69
1131401/10/21پاس گرگان - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 191 - 91
1141401/10/21هورسان رامسر - ایفا سرام اردکان3 - 075 - 62
1151401/10/21پیکان تهران - راهیاب ملل مریوان3 - 198 - 80
1161401/10/21نیان الکترونیک خراسان - شهرداری گنبد3 - 191 - 82
1171401/10/21سایپا تهران - شهرداری ارومیه1 - 381 - 98
1181401/10/21شهداب یزد - گیتی پسند اصفهان2 - 398 - 112
1191401/10/21مس رفسنجان - لبنیات هراز آمل1 - 385 - 94
1201401/10/25ایفا سرام اردکان - پاس گرگان1 - 398 - 102
1211401/10/25پیکان تهران - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 075 - 56
1221401/10/25شهرداری گنبد - هورسان رامسر1 - 396 - 97
1231401/10/25شهرداری ارومیه - راهیاب ملل مریوان3 - 2115 - 110
1241401/10/25گیتی پسند اصفهان - نیان الکترونیک خراسان3 - 2108 - 96
1251401/10/25لبنیات هراز آمل - سایپا تهران3 - 2108 - 88
1261401/10/25مس رفسنجان - شهداب یزد1 - 377 - 98
1271401/10/28پاس گرگان - پیکان تهران1 - 395 - 92
1281401/10/28ایفا سرام اردکان - شهرداری گنبد3 - 1101 - 75
1291401/10/28فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری ارومیه3 - 199 - 89
1301401/10/28هورسان رامسر - گیتی پسند اصفهان3 - 075 - 59
1311401/10/28راهیاب ملل مریوان - لبنیات هراز آمل3 - 2109 - 102
1321401/10/28نیان الکترونیک خراسان - مس رفسنجان3 - 075 - 57
1331401/10/28سایپا تهران - شهداب یزد0 - 362 - 75
1341401/11/02شهرداری گنبد - پاس گرگان3 - 2113 - 112
1351401/11/02شهرداری ارومیه - پیکان تهران3 - 194 - 86
1361401/11/02گیتی پسند اصفهان - ایفا سرام اردکان0 - 364 - 75
1371401/11/02لبنیات هراز آمل - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 078 - 64
1381401/11/02مس رفسنجان - هورسان رامسر3 - 075 - 65
1391401/11/02شهداب یزد - راهیاب ملل مریوان3 - 075 - 61
1401401/11/02سایپا تهران - نیان الکترونیک خراسان1 - 388 - 97
1411401/11/05پاس گرگان - شهرداری ارومیه3 - 075 - 62
1421401/11/05شهرداری گنبد - گیتی پسند اصفهان3 - 1103 - 92
1431401/11/05پیکان تهران - لبنیات هراز آمل3 - 2112 - 93
1441401/11/05ایفا سرام اردکان - مس رفسنجان2 - 3120 - 125
1451401/11/05فولاد سیرجان ایرانیان - شهداب یزد1 - 383 - 98
1461401/11/05هورسان رامسر - سایپا تهران3 - 075 - 60
1471401/11/05راهیاب ملل مریوان - نیان الکترونیک خراسان0 - 365 - 75
1481401/11/09گیتی پسند اصفهان - پاس گرگان3 - 2106 - 99
1491401/11/09لبنیات هراز آمل - شهرداری ارومیه3 - 075 - 63
1501401/11/09مس رفسنجان - شهرداری گنبد3 - 195 - 82
1511401/11/09شهداب یزد - پیکان تهران3 - 2103 - 104
1521401/11/09سایپا تهران - ایفا سرام اردکان3 - 2107 - 105
1531401/11/09نیان الکترونیک خراسان - فولاد سیرجان ایرانیان0 - 354 - 75
1541401/11/09راهیاب ملل مریوان - هورسان رامسر0 - 368 - 77

رده بندی مرحله مقدماتی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1لبنیات هراز آمل
17522
49
56282.00
2شهداب یزد
17522
47
58321.81
3پیکان تهران
15722
47
55311.77
4هورسان رامسر
14822
41
48341.41
5نیان الکترونیک خراسان
121022
38
46401.14
6پاس گرگان
121022
37
47381.23
7فولاد سیرجان ایرانیان
121022
37
47421.11
8ایفا سرام اردکان
101222
32
44460.95
9گیتی پسند اصفهان
101222
29
43490.87
10شهرداری ارومیه
91322
25
38520.73
11شهرداری گنبد
81422
23
38540.70
12راهیاب ملل مریوان
81422
21
35550.63
13مس رفسنجان
61622
20
31540.57
14سایپا تهران
41822
16
28590.47

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1شهداب یزدمحمدرضا تندروان
2پیکان تهرانپیمان اکبری
3فولاد سیرجان ایرانیانسعید رضایی
4سایپا تهرانفرهاد نفرزاده تا پایان هفته هفتم/ عظیم جزیده از هفته هشتم
5پاس گرگانعیسی سنگدوینی
6مس رفسنجاناسماعیل بادرنگین تا هفته 17 / محمد محمدکاظم
7لبنیات هراز آملبهروز عطایی
8گیتی پسند اصفهانسعید عقیلی
9شهرداری ارومیهسید جهانگیر سید عباسی
10نیان الکترونیک خراسانحامد صمدی
11راهیاب ملل مریوانآرش صادقیانی
12هورسان رامسررحمان محمدی راد
13ایفا سرام اردکانمسعود آرمات تا هفته 12 / علیرضا طلوع کیان
14شهرداری گنبدرامین بابایی تا هفته 17 / احد ارمشی

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

آئین نامه سازمان لیگ 1401

تبلیغات محیطی