لیگ برتر مردان سال ۹۹

داخلیمردانبزرگسال1399

برنامه مرحله مقدماتی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 شهرداری ورامین - شهرداری قزوین 99/6/1916ورامینشهید گل‌عباسی
2 سایپا تهران - هورسان رامسر 99/6/1916تهرانسایپا
3 شهرداری ارومیه - آذرباتری ارومیه 99/6/1916ارومیه غدیر
4 فولاد مبارکه سپاهان - خاتم اردکان 99/6/1916اصفهاننقش جهان
5 شهرداری گنبد - شهداب یزد 99/6/1916گنبدالمپیک
6 فولاد سیرجان - راه‌یاب ملل کردستان99/6/1916سیرجانسردار سلیمانی
7 لبنیات هراز آمل - پیکان تهران 99/6/1917آمل پیامبر اعظم (ص)
8 آذرباتری ارومیه - شهرداری ورامین 99/6/2616ارومیه غدیر
9 خاتم اردکان - سایپا تهران 99/6/2616اردکان آیت‌الله خاتمی
10 شهداب یزد - شهرداری ارومیه 99/6/2616یزدامام علی (ع)
11 راه‌یاب ملل کردستان - فولاد مبارکه سپاهان 99/6/2616مریوانزاگرس
12 پیکان تهران - شهرداری گنبد 99/6/2616تهرانخانه والیبال
13 لبنیات هراز آمل - فولاد سیرجان 99/6/2617آمل پیامبر اعظم (ص)
14 شهرداری قزوین - آذرباتری ارومیه 99/6/3016قزوینشهید بابایی
15 شهرداری ورامین - شهداب یزد 99/6/3016ورامینشهید گل‌عباسی
16 سایپا تهران - راه‌یاب ملل کردستان99/6/3016تهرانسایپا
17 شهرداری ارومیه - پیکان تهران 99/6/3016ارومیه غدیر
18 فولاد مبارکه سپاهان - لبنیات هراز آمل 99/6/3016اصفهاننقش جهان
19 فولاد سیرجان - شهرداری گنبد 99/6/3016سیرجانسردار سلیمانی
20 خاتم اردکان - هورسان رامسر 99/7/0216اردکان آیت‌الله خاتمی
21 شهداب یزد - شهرداری قزوین 99/7/0216یزدامام علی (ع)
22 پیکان تهران - شهرداری ورامین 99/7/0216تهرانایران خودرو
23 لبنیات هراز آمل - سایپا تهران 99/7/0217آمل پیامبر اعظم (ص)
24 شهرداری ارومیه - فولاد سیرجان 99/7/0216ارومیه غدیر
25 شهرداری گنبد - فولاد مبارکه سپاهان 99/7/0216گنبدالمپیک
26 آذرباتری ارومیه - شهداب یزد 99/7/0916ارومیه غدیر
27 هورسان رامسر - راه‌یاب ملل کردستان99/7/0916رامسرشهید صدر سادات
28 شهرداری قزوین - پیکان تهران 99/7/0916قزوینشهید بابایی
29 فولاد سیرجان - شهرداری ورامین 99/7/0916سیرجانسردار سلیمانی
30 سایپا تهران - شهرداری گنبد 99/7/0916تهرانسایپا
31 فولاد مبارکه سپاهان - شهرداری ارومیه 99/7/0916اصفهاننقش جهان
32 راه‌یاب ملل کردستان - خاتم اردکان 99/7/1316مریوانزاگرس
33 پیکان تهران - آذرباتری ارومیه 99/7/1316تهرانایران خودرو
34 لبنیات هراز آمل - هورسان رامسر 99/7/1316آمل پیامبر اعظم (ص)
35 فولاد سیرجان - شهرداری قزوین 99/7/1316سیرجانسردار سلیمانی
36 شهرداری ورامین - فولاد مبارکه سپاهان 99/7/1316ورامینشهید گل‌عباسی
37 شهرداری ارومیه - سایپا تهران 99/7/1316ارومیه غدیر
38 شهداب یزد - پیکان تهران 99/7/1616یزدامام علی (ع)
39 خاتم اردکان - لبنیات هراز آمل 99/7/1616اردکان آیت‌الله خاتمی
40 آذرباتری ارومیه - فولاد سیرجان 99/7/1616ارومیه غدیر
41 هورسان رامسر - شهرداری گنبد 99/7/1616رامسرشهید صدر سادات
42 شهرداری قزوین - فولاد مبارکه سپاهان 99/7/1616قزوینشهید بابایی
43 سایپا تهران - شهرداری ورامین 99/9/2516تهرانفدراسیون والیبال
44 لبنیات هراز آمل - راه‌یاب ملل کردستان99/8/1811تهرانخانه والیبال
45 فولاد سیرجان - شهداب یزد 99/8/1811تهرانفدراسیون والیبال
46 شهرداری گنبد - خاتم اردکان 99/8/1814تهرانخانه والیبال
47 فولاد مبارکه سپاهان - آذرباتری ارومیه 99/8/1814تهرانفدراسیون والیبال
48 شهرداری ارومیه - هورسان رامسر 99/8/1817تهرانخانه والیبال
49 سایپا تهران - شهرداری قزوین 99/8/1817تهرانفدراسیون والیبال
50 پیکان تهران - فولاد سیرجان 99/8/2011تهرانخانه والیبال
51 راه‌یاب ملل کردستان - شهرداری گنبد 99/8/2011تهرانفدراسیون والیبال
52 شهداب یزد - فولاد مبارکه سپاهان 99/8/2014تهرانخانه والیبال
53 خاتم اردکان - شهرداری ارومیه 99/8/2014تهرانفدراسیون والیبال
54 آذرباتری ارومیه - سایپا تهران 99/8/2017تهرانخانه والیبال
55 هورسان رامسر - شهرداری ورامین 99/8/2017تهرانفدراسیون والیبال
56 شهرداری گنبد - لبنیات هراز آمل 99/8/2211تهرانخانه والیبال
57 فولاد مبارکه سپاهان - پیکان تهران 99/8/2211تهرانفدراسیون والیبال
58 شهرداری ارومیه - راه‌یاب ملل کردستان99/8/2214تهرانخانه والیبال
59 سایپا تهران - شهداب یزد 99/8/2214تهرانفدراسیون والیبال
60 خاتم اردکان - شهرداری ورامین 99/8/2217تهرانفدراسیون والیبال
61 هورسان رامسر - شهرداری قزوین 99/8/2217تهرانخانه والیبال
62 فولاد سیرجان - فولاد مبارکه سپاهان 99/9/517تهرانفدراسیون والیبال
63 لبنیات هراز آمل - شهرداری ارومیه 99/9/514تهرانفدراسیون والیبال
64 پیکان تهران - سایپا تهران 99/9/514تهرانخانه والیبال
65 شهرداری ورامین - راه‌یاب ملل کردستان99/9/517تهرانخانه والیبال
66 شهرداری قزوین - خاتم اردکان 99/9/511تهرانخانه والیبال
67 آذرباتری ارومیه - هورسان رامسر 99/9/511تهرانفدراسیون والیبال
68 شهرداری ارومیه - شهرداری گنبد 99/9/717تهرانفدراسیون والیبال
69 سایپا تهران - فولاد سیرجان 99/9/714تهرانفدراسیون والیبال
70 شهرداری ورامین - لبنیات هراز آمل 99/9/717تهرانخانه والیبال
71 راه‌یاب ملل کردستان - شهرداری قزوین 99/9/711تهرانخانه والیبال
72 هورسان رامسر - شهداب یزد 99/9/714تهرانخانه والیبال
73 خاتم اردکان - آذرباتری ارومیه 99/9/711تهرانفدراسیون والیبال
74 فولاد مبارکه سپاهان - سایپا تهران 99/9/917تهرانخانه والیبال
75 شهرداری گنبد - شهرداری ورامین 99/9/914تهرانفدراسیون والیبال
76 لبنیات هراز آمل - شهرداری قزوین 99/9/917تهرانفدراسیون والیبال
77 پیکان تهران - هورسان رامسر 99/9/911تهرانفدراسیون والیبال
78 آذرباتری ارومیه - راه‌یاب ملل کردستان99/9/914تهرانخانه والیبال
79 شهداب یزد - خاتم اردکان 99/9/911تهرانخانه والیبال
80 شهرداری ارومیه - شهرداری ورامین 99/09/2211تهرانفدراسیون والیبال
81 شهرداری قزوین - شهرداری گنبد 99/09/2211تهرانخانه والیبال
82 هورسان رامسر - فولاد سیرجان 99/09/2214تهرانخانه والیبال
83 لبنیات هراز آمل - آذرباتری ارومیه 99/09/2214تهرانفدراسیون والیبال
84 پیکان تهران - خاتم اردکان 99/09/2217تهرانفدراسیون والیبال
85 راه‌یاب ملل کردستان - شهداب یزد 99/09/2217تهرانخانه والیبال
86 شهرداری قزوین - شهرداری ارومیه 99/09/2411تهرانفدراسیون والیبال
87 هورسان رامسر - فولاد مبارکه سپاهان 99/09/2411تهرانخانه والیبال
88 آذرباتری ارومیه - شهرداری گنبد 99/09/2417تهرانخانه والیبال
89 خاتم اردکان - فولاد سیرجان 99/09/2414تهرانفدراسیون والیبال
90 شهداب یزد - لبنیات هراز آمل 99/09/2417تهرانفدراسیون والیبال
91 راه‌یاب ملل کردستان - پیکان تهران 99/09/2414تهرانخانه والیبال
92 پیکان تهران - راه‌یاب ملل کردستان99/10/1011تهرانخانه والیبال
93 هورسان رامسر - لبنیات هراز آمل 99/10/1011تهرانفدراسیون والیبال
94 شهداب یزد - فولاد سیرجان 99/10/1014تهرانخانه والیبال
95 آذرباتری ارومیه - خاتم اردکان 99/10/1014تهرانفدراسیون والیبال
96 سایپا تهران - شهرداری ارومیه 99/10/1017تهرانخانه والیبال
97 شهرداری ورامین - شهرداری گنبد 99/10/1017تهرانفدراسیون والیبال
98 هورسان رامسر - پیکان تهران 99/10/1217تهرانفدراسیون والیبال
99 راه‌یاب ملل کردستان - لبنیات هراز آمل 99/10/1217تهرانخانه والیبال
100 شهرداری قزوین - شهداب یزد 99/10/1211تهرانفدراسیون والیبال
101 سایپا تهران - آذرباتری ارومیه 99/10/1211تهرانخانه والیبال
102 شهرداری ارومیه - خاتم اردکان 99/10/1214تهرانفدراسیون والیبال
103 فولاد مبارکه سپاهان - شهرداری ورامین 99/10/1214تهرانخانه والیبال
104 پیکان تهران - لبنیات هراز آمل 99/10/1414تهرانخانه والیبال
105 راه‌یاب ملل کردستان - هورسان رامسر 99/10/1414تهرانفدراسیون والیبال
106 شهرداری قزوین - فولاد سیرجان 99/10/1417تهرانخانه والیبال
107 آذرباتری ارومیه - شهرداری ارومیه 99/10/1417تهرانفدراسیون والیبال
108 سایپا تهران - خاتم اردکان 99/10/1411تهرانخانه والیبال
109 فولاد مبارکه سپاهان - شهرداری گنبد 99/10/1411تهرانفدراسیون والیبال
110 لبنیات هراز آمل - شهرداری ورامین 99/10/2011تهرانفدراسیون والیبال
111 آذرباتری ارومیه - شهرداری قزوین 99/10/2011تهرانخانه والیبال
112 فولاد سیرجان - پیکان تهران 99/10/2014تهرانفدراسیون والیبال
113 شهرداری ارومیه - شهداب یزد 99/10/2014تهرانخانه والیبال
114 شهرداری گنبد - راه‌یاب ملل کردستان99/10/2017تهرانفدراسیون والیبال
115 فولاد مبارکه سپاهان - هورسان رامسر 99/10/2017تهرانخانه والیبال
116 شهرداری قزوین - لبنیات هراز آمل 99/10/2217تهرانخانه والیبال
117 شهرداری ورامین - آذرباتری ارومیه 99/10/2217تهرانفدراسیون والیبال
118 سایپا تهران - پیکان تهران 99/10/2211تهرانخانه والیبال
119 شهرداری گنبد - شهرداری ارومیه 99/10/2211تهرانفدراسیون والیبال
120 شهداب یزد - راه‌یاب ملل کردستان99/10/2214تهرانخانه والیبال
121 هورسان رامسر - خاتم اردکان 99/10/2214تهرانفدراسیون والیبال
122 آذرباتری ارومیه - لبنیات هراز آمل 99/10/2414تهرانفدراسیون والیبال
123 شهرداری قزوین - شهرداری ورامین 99/10/2414تهرانخانه والیبال
124 فولاد سیرجان - سایپا تهران 99/10/2417تهرانفدراسیون والیبال
125 راه‌یاب ملل کردستان - شهرداری ارومیه 99/10/2417تهرانخانه والیبال
126 شهداب یزد - شهرداری گنبد 99/10/2411تهرانفدراسیون والیبال
127 خاتم اردکان - فولاد مبارکه سپاهان 99/10/2411تهرانخانه والیبال
128 فولاد سیرجان - خاتم اردکان 99/11/0111تهرانخانه والیبال
129 راه‌یاب ملل کردستان - شهرداری ورامین 99/11/0111تهرانفدراسیون والیبال
130 سایپا تهران - لبنیات هراز آمل 99/11/0114تهرانخانه والیبال
131 آذرباتری ارومیه - فولاد مبارکه سپاهان 99/11/0114تهرانفدراسیون والیبال
132 پیکان تهران - شهداب یزد 99/11/0117تهرانخانه والیبال
133 شهرداری ارومیه - شهرداری قزوین 99/11/0117تهرانفدراسیون والیبال
134 شهرداری ورامین - فولاد سیرجان 99/11/0317تهرانفدراسیون والیبال
135 خاتم اردکان - راه‌یاب ملل کردستان99/11/0317تهرانخانه والیبال
136 شهرداری گنبد - سایپا تهران 99/11/0311تهرانفدراسیون والیبال
137 فولاد مبارکه سپاهان - شهداب یزد 99/11/0311تهرانخانه والیبال
138 آذرباتری ارومیه - پیکان تهران 99/11/0314تهرانفدراسیون والیبال
139 هورسان رامسر - شهرداری ارومیه 99/11/0314تهرانخانه والیبال
140 راه‌یاب ملل کردستان - فولاد سیرجان 99/11/0514تهرانخانه والیبال
141 شهرداری ورامین - خاتم اردکان 99/11/0514تهرانفدراسیون والیبال
142 لبنیات هراز آمل - شهرداری گنبد 99/11/0517تهرانخانه والیبال
143 پیکان تهران - فولاد مبارکه سپاهان 99/11/0517تهرانفدراسیون والیبال
144 شهداب یزد - آذرباتری ارومیه 99/11/0511تهرانخانه والیبال
145 شهرداری قزوین - هورسان رامسر 99/11/0511تهرانفدراسیون والیبال
146 شهرداری قزوین - سایپا تهران 99/11/1311تهرانفدراسیون والیبال
147 فولاد مبارکه سپاهان - راه‌یاب ملل کردستان99/11/1311تهرانخانه والیبال
148 پیکان تهران - شهرداری ارومیه 99/11/1314تهرانفدراسیون والیبال
149 هورسان رامسر - آذرباتری ارومیه 99/11/1314تهرانخانه والیبال
150 شهرداری گنبد - فولاد سیرجان 99/11/1317تهرانفدراسیون والیبال
151 لبنیات هراز آمل - خاتم اردکان 99/11/1317تهرانخانه والیبال
152 سایپا تهران - فولاد مبارکه سپاهان 99/11/1517تهرانخانه والیبال
153 راه‌یاب ملل کردستان - شهرداری قزوین 99/11/1517تهرانفدراسیون والیبال
154 شهرداری ورامین - پیکان تهران 99/11/1511تهرانخانه والیبال
155 شهرداری گنبد - آذرباتری ارومیه 99/11/1511تهرانفدراسیون والیبال
156 فولاد سیرجان - هورسان رامسر 99/11/1514تهرانخانه والیبال
157 خاتم اردکان - شهداب یزد 99/11/1514تهرانفدراسیون والیبال
158 راه‌یاب ملل کردستان - سایپا تهران 99/11/1714تهرانفدراسیون والیبال
159 فولاد مبارکه سپاهان - شهرداری قزوین 99/11/1714تهرانخانه والیبال
160 شهرداری ورامین - شهرداری ارومیه 99/11/1717تهرانفدراسیون والیبال
161 فولاد سیرجان - آذرباتری ارومیه 99/11/1717تهرانخانه والیبال
162 شهرداری گنبد - هورسان رامسر 99/11/1711تهرانفدراسیون والیبال
163 لبنیات هراز آمل - شهداب یزد 99/11/1711تهرانخانه والیبال
164 شهرداری ارومیه - لبنیات هراز آمل 99/11/2511تهرانخانه والیبال
165 فولاد مبارکه سپاهان - فولاد سیرجان 99/11/2511تهرانفدراسیون والیبال
166 شهداب یزد - هورسان رامسر 99/11/2514تهرانخانه والیبال
167 شهرداری ورامین - سایپا تهران 99/11/2514تهرانفدراسیون والیبال
168 خاتم اردکان - پیکان تهران 99/11/2517تهرانخانه والیبال
169 شهرداری گنبد - شهرداری قزوین 99/11/2517تهرانفدراسیون والیبال
170 شهرداری ارومیه - فولاد مبارکه سپاهان 99/11/2717تهرانفدراسیون والیبال
171 فولاد سیرجان - لبنیات هراز آمل 99/11/2717تهرانخانه والیبال
172 شهداب یزد - شهرداری ورامین 99/11/2711تهرانفدراسیون والیبال
173 هورسان رامسر - سایپا تهران 99/11/2711تهرانخانه والیبال
174 شهرداری گنبد - پیکان تهران 99/11/2714تهرانفدراسیون والیبال
175 خاتم اردکان - شهرداری قزوین 99/11/2714تهرانخانه والیبال
176 فولاد سیرجان - شهرداری ارومیه 99/11/2914تهرانخانه والیبال
177 لبنیات هراز آمل - فولاد مبارکه سپاهان 99/11/2914تهرانفدراسیون والیبال
178 شهداب یزد - سایپا تهران 99/11/2917تهرانخانه والیبال
179 هورسان رامسر - شهرداری ورامین 99/11/2917تهرانفدراسیون والیبال
180 پیکان تهران - شهرداری قزوین 99/11/2911تهرانخانه والیبال
181 خاتم اردکان - شهرداری گنبد 99/11/2911تهرانفدراسیون والیبال
182 راه‌یاب ملل کردستان - آذرباتری ارومیه 99/11/1918تهرانخانه والیبال

نتایج مرحله مقدماتی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
199/6/19شهرداری ورامین - شهرداری قزوین 3 - 190 - 85
299/6/19سایپا تهران - هورسان رامسر 3 - 079 - 69
399/6/19شهرداری ارومیه - آذرباتری ارومیه 3 - 075 - 56
499/6/19فولاد مبارکه سپاهان - خاتم اردکان 3 - 198 - 79
599/6/19شهرداری گنبد - شهداب یزد 1 - 391 - 97
699/6/19فولاد سیرجان - راه‌یاب ملل کردستان3 - 075 - 57
799/6/19لبنیات هراز آمل - پیکان تهران 3 - 075 - 57
899/6/26آذرباتری ارومیه - شهرداری ورامین 1 - 389 - 98
999/6/26خاتم اردکان - سایپا تهران 0 - 362 - 77
1099/6/26شهداب یزد - شهرداری ارومیه 1 - 391 - 94
1199/6/26راه‌یاب ملل کردستان - فولاد مبارکه سپاهان 0 - 358 - 75
1299/6/26پیکان تهران - شهرداری گنبد 3 - 2103 - 106
1399/6/26لبنیات هراز آمل - فولاد سیرجان 1 - 385 - 96
1499/6/30شهرداری قزوین - آذرباتری ارومیه 3 - 075 - 61
1599/6/30شهرداری ورامین - شهداب یزد 2 - 3106 - 108
1699/6/30سایپا تهران - راه‌یاب ملل کردستان3 - 075 - 57
1799/6/30شهرداری ارومیه - پیکان تهران 3 - 194 - 88
1899/6/30فولاد مبارکه سپاهان - لبنیات هراز آمل 3 - 2107 - 110
1999/6/30فولاد سیرجان - شهرداری گنبد 3 - 081 - 75
2099/7/02خاتم اردکان - هورسان رامسر 3 - 075 - 62
2199/7/02شهداب یزد - شهرداری قزوین 3 - 075 - 64
2299/7/02پیکان تهران - شهرداری ورامین 1 - 393 - 97
2399/7/02لبنیات هراز آمل - سایپا تهران 3 - 2109 - 105
2499/7/02شهرداری ارومیه - فولاد سیرجان 0 - 369 - 75
2599/7/02شهرداری گنبد - فولاد مبارکه سپاهان 3 - 2100 - 97
2699/7/09آذرباتری ارومیه - شهداب یزد 0 - 358 - 75
2799/7/09هورسان رامسر - راه‌یاب ملل کردستان3 - 1103 - 97
2899/7/09شهرداری قزوین - پیکان تهران 3 - 075 - 60
2999/7/09فولاد سیرجان - شهرداری ورامین 2 - 3103 - 111
3099/7/09سایپا تهران - شهرداری گنبد 3 - 086 - 79
3199/7/09فولاد مبارکه سپاهان - شهرداری ارومیه 3 - 1103 - 83
3299/7/13راه‌یاب ملل کردستان - خاتم اردکان 0 - 355 - 75
3399/7/13پیکان تهران - آذرباتری ارومیه 3 - 198 - 87
3499/7/13لبنیات هراز آمل - هورسان رامسر 3 - 077 - 62
3599/7/13فولاد سیرجان - شهرداری قزوین 3 - 196 - 91
3699/7/13شهرداری ورامین - فولاد مبارکه سپاهان 2 - 394 - 103
3799/7/13شهرداری ارومیه - سایپا تهران 3 - 198 - 81
3899/7/16شهداب یزد - پیکان تهران 3 - 198 - 81
3999/7/16خاتم اردکان - لبنیات هراز آمل 2 - 3104 - 99
4099/7/16آذرباتری ارومیه - فولاد سیرجان 0 - 362 - 75
4199/7/16هورسان رامسر - شهرداری گنبد 3 - 198 - 90
4299/7/16شهرداری قزوین - فولاد مبارکه سپاهان 0 - 359 - 75
4399/9/25سایپا تهران - شهرداری ورامین 3 - 1101 - 89
4499/8/18لبنیات هراز آمل - راه‌یاب ملل کردستان3 - 076 - 57
4599/8/18فولاد سیرجان - شهداب یزد 3 - 198 - 94
4699/8/18شهرداری گنبد - خاتم اردکان 3 - 075 - 58
4799/8/18فولاد مبارکه سپاهان - آذرباتری ارومیه 3 - 077 - 61
4899/8/18شهرداری ارومیه - هورسان رامسر 3 - 075 - 62
4999/8/18سایپا تهران - شهرداری قزوین 3 - 078 - 62
5099/8/20پیکان تهران - فولاد سیرجان 0 - 356 - 75
5199/8/20راه‌یاب ملل کردستان - شهرداری گنبد 0 - 359 - 75
5299/8/20شهداب یزد - فولاد مبارکه سپاهان 1 - 397 - 96
5399/8/20خاتم اردکان - شهرداری ارومیه 2 - 398 - 112
5499/8/20آذرباتری ارومیه - سایپا تهران 1 - 375 - 98
5599/8/20هورسان رامسر - شهرداری ورامین 2 - 3101 - 110
5699/8/22شهرداری گنبد - لبنیات هراز آمل 0 - 355 - 75
5799/8/22فولاد مبارکه سپاهان - پیکان تهران 3 - 076 - 62
5899/8/22شهرداری ارومیه - راه‌یاب ملل کردستان3 - 198 - 86
5999/8/22سایپا تهران - شهداب یزد 1 - 394 - 99
6099/8/22خاتم اردکان - شهرداری ورامین 1 - 390 - 95
6199/8/22هورسان رامسر - شهرداری قزوین 3 - 192 - 83
6299/9/5فولاد سیرجان - فولاد مبارکه سپاهان 3 - 080 - 74
6399/9/5لبنیات هراز آمل - شهرداری ارومیه 0 - 352 - 75
6499/9/5پیکان تهران - سایپا تهران 0 - 361 - 75
6599/9/5شهرداری ورامین - راه‌یاب ملل کردستان0 - 370 - 77
6699/9/5شهرداری قزوین - خاتم اردکان 1 - 385 - 95
6799/9/5آذرباتری ارومیه - هورسان رامسر 2 - 3106 - 108
6899/9/7شهرداری ارومیه - شهرداری گنبد 3 - 075 - 52
6999/9/7سایپا تهران - فولاد سیرجان 3 - 193 - 87
7099/9/7شهرداری ورامین - لبنیات هراز آمل 0 - 364 - 75
7199/9/7راه‌یاب ملل کردستان - شهرداری قزوین 2 - 398 - 110
7299/9/7هورسان رامسر - شهداب یزد 0 - 355 - 75
7399/9/7خاتم اردکان - آذرباتری ارومیه 1 - 385 - 101
7499/9/9فولاد مبارکه سپاهان - سایپا تهران 3 - 197 - 87
7599/9/9شهرداری گنبد - شهرداری ورامین 0 - 364 - 76
7699/9/9لبنیات هراز آمل - شهرداری قزوین 3 - 075 - 50
7799/9/9پیکان تهران - هورسان رامسر 1 - 388 - 98
7899/9/9آذرباتری ارومیه - راه‌یاب ملل کردستان1 - 397 - 100
7999/9/9شهداب یزد - خاتم اردکان 3 - 192 - 81
8099/09/22شهرداری ارومیه - شهرداری ورامین 3 - 197 - 72
8199/09/22شهرداری قزوین - شهرداری گنبد 3 - 1108 - 101
8299/09/22هورسان رامسر - فولاد سیرجان 2 - 3103 - 108
8399/09/22لبنیات هراز آمل - آذرباتری ارومیه 3 - 076 - 66
8499/09/22پیکان تهران - خاتم اردکان 3 - 197 - 73
8599/09/22راه‌یاب ملل کردستان - شهداب یزد 0 - 359 - 75
8699/09/24شهرداری قزوین - شهرداری ارومیه 0 - 359 - 75
8799/09/24هورسان رامسر - فولاد مبارکه سپاهان 0 - 359 - 75
8899/09/24آذرباتری ارومیه - شهرداری گنبد 0 - 363 - 76
8999/09/24خاتم اردکان - فولاد سیرجان 1 - 394 - 94
9099/09/24شهداب یزد - لبنیات هراز آمل 0 - 363 - 76
9199/09/24راه‌یاب ملل کردستان - پیکان تهران 0 - 348 - 75
9299/10/10پیکان تهران - راه‌یاب ملل کردستان3 - 199 - 75
9399/10/10هورسان رامسر - لبنیات هراز آمل 2 - 3104 - 105
9499/10/10شهداب یزد - فولاد سیرجان 3 - 190 - 86
9599/10/10آذرباتری ارومیه - خاتم اردکان 0 - 360 - 76
9699/10/10سایپا تهران - شهرداری ارومیه 2 - 3112 - 103
9799/10/10شهرداری ورامین - شهرداری گنبد 0 - 359 - 75
9899/10/12هورسان رامسر - پیکان تهران 0 - 369 - 75
9999/10/12راه‌یاب ملل کردستان - لبنیات هراز آمل 0 - 361 - 75
10099/10/12شهرداری قزوین - شهداب یزد 0 - 353 - 75
10199/10/12سایپا تهران - آذرباتری ارومیه 3 - 078 - 56
10299/10/12شهرداری ارومیه - خاتم اردکان 3 - 075 - 60
10399/10/12فولاد مبارکه سپاهان - شهرداری ورامین 3 - 075 - 55
10499/10/14پیکان تهران - لبنیات هراز آمل 0 - 360 - 75
10599/10/14راه‌یاب ملل کردستان - هورسان رامسر 2 - 3103 - 109
10699/10/14شهرداری قزوین - فولاد سیرجان 0 - 356 - 75
10799/10/14آذرباتری ارومیه - شهرداری ارومیه 0 - 362 - 75
10899/10/14سایپا تهران - خاتم اردکان 3 - 075 - 58
10999/10/14فولاد مبارکه سپاهان - شهرداری گنبد 3 - 189 - 90
11099/10/20لبنیات هراز آمل - شهرداری ورامین 3 - 2113 - 97
11199/10/20آذرباتری ارومیه - شهرداری قزوین 1 - 393 - 99
11299/10/20فولاد سیرجان - پیکان تهران 3 - 075 - 61
11399/10/20شهرداری ارومیه - شهداب یزد 2 - 3106 - 105
11499/10/20شهرداری گنبد - راه‌یاب ملل کردستان3 - 196 - 82
11599/10/20فولاد مبارکه سپاهان - هورسان رامسر 3 - 075 - 57
11699/10/22شهرداری قزوین - لبنیات هراز آمل 1 - 379 - 93
11799/10/22شهرداری ورامین - آذرباتری ارومیه 3 - 195 - 70
11899/10/22سایپا تهران - پیکان تهران 3 - 1101 - 83
11999/10/22شهرداری گنبد - شهرداری ارومیه 3 - 196 - 85
12099/10/22شهداب یزد - راه‌یاب ملل کردستان3 - 075 - 53
12199/10/22هورسان رامسر - خاتم اردکان 3 - 2109 - 104
12299/10/24آذرباتری ارومیه - لبنیات هراز آمل 3 - 2116 - 100
12399/10/24شهرداری قزوین - شهرداری ورامین 0 - 355 - 75
12499/10/24فولاد سیرجان - سایپا تهران 1 - 387 - 94
12599/10/24راه‌یاب ملل کردستان - شهرداری ارومیه 1 - 378 - 100
12699/10/24شهداب یزد - شهرداری گنبد 3 - 2104 - 103
12799/10/24خاتم اردکان - فولاد مبارکه سپاهان 1 - 378 - 93
12899/11/01فولاد سیرجان - خاتم اردکان 3 - 077 - 67
12999/11/01راه‌یاب ملل کردستان - شهرداری ورامین 0 - 358 - 75
13099/11/01سایپا تهران - لبنیات هراز آمل 2 - 3117 - 121
13199/11/01آذرباتری ارومیه - فولاد مبارکه سپاهان 0 - 363 - 75
13299/11/01پیکان تهران - شهداب یزد 1 - 390 - 95
13399/11/01شهرداری ارومیه - شهرداری قزوین 3 - 196 - 87
13499/11/03شهرداری ورامین - فولاد سیرجان 0 - 362 - 75
13599/11/03خاتم اردکان - راه‌یاب ملل کردستان3 - 077 - 66
13699/11/03شهرداری گنبد - سایپا تهران 0 - 356 - 75
13799/11/03فولاد مبارکه سپاهان - شهداب یزد 3 - 196 - 82
13899/11/03آذرباتری ارومیه - پیکان تهران 0 - 365 - 79
13999/11/03هورسان رامسر - شهرداری ارومیه 1 - 386 - 93
14099/11/05راه‌یاب ملل کردستان - فولاد سیرجان 2 - 395 - 105
14199/11/05شهرداری ورامین - خاتم اردکان 3 - 2109 - 101
14299/11/05لبنیات هراز آمل - شهرداری گنبد 1 - 391 - 95
14399/11/05پیکان تهران - فولاد مبارکه سپاهان 1 - 393 - 98
14499/11/05شهداب یزد - آذرباتری ارومیه 3 - 1106 - 98
14599/11/05شهرداری قزوین - هورسان رامسر 0 - 366 - 79
14699/11/13شهرداری قزوین - سایپا تهران 1 - 384 - 97
14799/11/13فولاد مبارکه سپاهان - راه‌یاب ملل کردستان3 - 081 - 72
14899/11/13پیکان تهران - شهرداری ارومیه 0 - 365 - 76
14999/11/13هورسان رامسر - آذرباتری ارومیه 3 - 197 - 82
15099/11/13شهرداری گنبد - فولاد سیرجان 2 - 3102 - 110
15199/11/13لبنیات هراز آمل - خاتم اردکان 3 - 198 - 80
15299/11/15سایپا تهران - فولاد مبارکه سپاهان 1 - 377 - 97
15399/11/15راه‌یاب ملل کردستان - شهرداری قزوین 3 - 2107 - 102
15499/11/15شهرداری ورامین - پیکان تهران 1 - 376 - 93
15599/11/15شهرداری گنبد - آذرباتری ارومیه 3 - 076 - 68
15699/11/15فولاد سیرجان - هورسان رامسر 3 - 198 - 86
15799/11/15خاتم اردکان - شهداب یزد 1 - 395 - 108
15899/11/17راه‌یاب ملل کردستان - سایپا تهران 1 - 374 - 97
15999/11/17فولاد مبارکه سپاهان - شهرداری قزوین 3 - 078 - 60
16099/11/17شهرداری ورامین - شهرداری ارومیه 3 - 2104 - 111
16199/11/17فولاد سیرجان - آذرباتری ارومیه 3 - 195 - 83
16299/11/17شهرداری گنبد - هورسان رامسر 3 - 1100 - 81
16399/11/17لبنیات هراز آمل - شهداب یزد 2 - 398 - 116
16499/11/25شهرداری ارومیه - لبنیات هراز آمل 3 - 075 - 61
16599/11/25فولاد مبارکه سپاهان - فولاد سیرجان 1 - 381 - 93
16699/11/25شهداب یزد - هورسان رامسر 3 - 198 - 86
16799/11/25شهرداری ورامین - سایپا تهران 2 - 395 - 107
16899/11/25خاتم اردکان - پیکان تهران 0 - 362 - 75
16999/11/25شهرداری گنبد - شهرداری قزوین 3 - 198 - 83
17099/11/27شهرداری ارومیه - فولاد مبارکه سپاهان 3 - 198 - 83
17199/11/27فولاد سیرجان - لبنیات هراز آمل 1 - 371 - 97
17299/11/27شهداب یزد - شهرداری ورامین 3 - 195 - 92
17399/11/27هورسان رامسر - سایپا تهران 1 - 381 - 97
17499/11/27شهرداری گنبد - پیکان تهران 3 - 1101 - 97
17599/11/27خاتم اردکان - شهرداری قزوین 3 - 191 - 88
17699/11/29فولاد سیرجان - شهرداری ارومیه 2 - 398 - 109
17799/11/29لبنیات هراز آمل - فولاد مبارکه سپاهان 1 - 392 - 95
17899/11/29شهداب یزد - سایپا تهران 3 - 195 - 87
17999/11/29هورسان رامسر - شهرداری ورامین 3 - 194 - 84
18099/11/29پیکان تهران - شهرداری قزوین 3 - 198 - 92
18199/11/29خاتم اردکان - شهرداری گنبد 1 - 385 - 97
18299/11/19راه‌یاب ملل کردستان - آذرباتری ارومیه 1 - 389 - 97

رده بندی مرحله مقدماتی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1فولاد مبارکه سپاهان
22426
65
70262.69
2شهرداری ارومیه
21526
62
69302.29
3شهداب یزد
21526
59
67341.97
4فولاد سیرجان
20626
59
68312.19
5سایپا تهران
18826
56
65341.91
6لبنیات هراز آمل
18826
52
63371.70
7شهرداری گنبد
131326
41
49481.02
8شهرداری ورامین
121426
36
49550.89
9هورسان رامسر
101626
30
41600.68
10پیکان تهران
101626
29
38550.69
11خاتم اردکان
62026
22
36620.58
12شهرداری قزوین
52126
15
27670.40
13راه‌یاب ملل کردستان
32326
11
22720.30
14آذرباتری ارومیه
32326
9
20730.27

برنامه مرحله پلی‌آف

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
183 فولاد سیرجان - سایپا تهران 99/12/0514تهرانفدراسیون والیبال
184 فولاد مبارکه سپاهان - شهرداری ورامین 99/12/0517تهرانفدراسیون والیبال
185 شهداب یزد - لبنیات هراز آمل 99/12/0614تهرانفدراسیون والیبال
186 شهرداری ارومیه - شهرداری گنبد 99/12/0617تهرانفدراسیون والیبال
187 شهرداری ورامین - فولاد مبارکه سپاهان 99/12/0714تهرانفدراسیون والیبال
188 سایپا تهران - فولاد سیرجان 99/12/0717تهرانفدراسیون والیبال
189 شهرداری گنبد - شهرداری ارومیه 99/12/0814تهرانفدراسیون والیبال
190 لبنیات هراز آمل - شهداب یزد 99/12/0817تهرانفدراسیون والیبال
191 شهداب یزد - لبنیات هراز آمل 99/12/1014تهرانفدراسیون والیبال
192 شهرداری ارومیه - شهرداری گنبد 99/12/1017تهرانفدراسیون والیبال

نتایج مرحله پلی‌آف

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
18399/12/05فولاد سیرجان - سایپا تهران 3 - 2113 - 102
18499/12/05فولاد مبارکه سپاهان - شهرداری ورامین 3 - 2109 - 109
18599/12/06شهداب یزد - لبنیات هراز آمل 1 - 387 - 89
18699/12/06شهرداری ارومیه - شهرداری گنبد 3 - 2110 - 98
18799/12/07شهرداری ورامین - فولاد مبارکه سپاهان 1 - 388 - 101
18899/12/07سایپا تهران - فولاد سیرجان 0 - 357 - 75
18999/12/08شهرداری گنبد - شهرداری ارومیه 3 - 194 - 88
19099/12/08لبنیات هراز آمل - شهداب یزد 2 - 3108 - 109
19199/12/10شهداب یزد - لبنیات هراز آمل 1 - 390 - 91
19299/12/10شهرداری ارومیه - شهرداری گنبد 3 - 2110 - 108

در حال تکمیل اطلاعات.

برنامه مرحله نیمه‌نهایی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
193 فولاد مبارکه سپاهان - فولاد سیرجان 99/12/1514تهرانفدراسیون والیبال
194 شهرداری ارومیه - لبنیات هراز آمل 99/12/1517تهرانفدراسیون والیبال
195 لبنیات هراز آمل - شهرداری ارومیه 99/12/1714تهرانفدراسیون والیبال
196 فولاد سیرجان - فولاد مبارکه سپاهان 99/12/1717تهرانفدراسیون والیبال

نتایج مرحله نیمه‌نهایی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
19399/12/15فولاد مبارکه سپاهان - فولاد سیرجان 0 - 366 - 78
19499/12/15شهرداری ارومیه - لبنیات هراز آمل 3 - 2114 - 117
19599/12/17لبنیات هراز آمل - شهرداری ارومیه 2 - 3101 - 112
19699/12/17فولاد سیرجان - فولاد مبارکه سپاهان 3 - 077 - 61

در حال تکمیل اطلاعات.

برنامه دیدار نهایی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
197 شهرداری ارومیه - فولاد سیرجان 99/12/2217تهرانفدراسیون والیبال
198 فولاد سیرجان - شهرداری ارومیه 99/12/2416تهرانفدراسیون والیبال
199 شهرداری ارومیه - فولاد سیرجان 99/12/2616تهرانفدراسیون والیبال

نتایج دیدار نهایی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
19799/12/22شهرداری ارومیه - فولاد سیرجان 3 - 2106 - 102
19899/12/24فولاد سیرجان - شهرداری ارومیه 3 - 078 - 69
19999/12/26شهرداری ارومیه - فولاد سیرجان 1 - 397 - 101

در حال تکمیل اطلاعات.

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1شهرداری ورامین فیروز (مجید) تابش‌نژاد
2سایپا تهران مصطفی کارخانه، از هفته پانزدهم ناصر شهنازی
3هورسان رامسر عارف باقرزاده
4شهرداری ارومیه پیمان اکبری
5آذرباتری ارومیه ساسان خداپرست، از هفته چهاردهم فرهاد نفرزاده
6فولاد مبارکه سپاهان رحمان محمدی‌راد
7خاتم اردکان فرهاد نفرزاده تا هفته سیزدهم، نادر قاضی تا پایان نیم‌فصل نخست و علیرضا طلوع‌کیان از آغاز دور برگشت
8شهرداری گنبد عظیم جزیده
9شهداب یزد محمد عمده‌غیاثی
10فولاد سیرجان محمدرضا تندروان
11راه‌یاب ملل کردستانآرش صادقیانی
12لبنیات هراز آمل بهروز عطایی
13پیکان تهران محمد ترکاشوند، از هفته دوازدهم علیرضا طلوع کیان و از نیم‌فصل دوم، مرتضی عهدی
14شهرداری قزوین مسعود آرمات، از هفته بیست و دوم علی موذن

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

رده‌بندی نهایی