لیگ برتر زنان 1401

داخلیزنانبزرگسالایران1401

برنامه مرحله مقدماتی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 مس رفسنجان - سایپا1401/07/2213:00رفسنجان9 دی
2 طلوع مهر یزد - ذوب آهن اصفهان1401/07/2213:00یزدیگانگی
3 پیکان - جهانبین چهارمحال1401/07/2213:00تهرانساپکو
4 سریک گنبد - صدیق گفتار وارنا1401/07/2213:00گنبد کاووسالمپیک
5 سایپا - طلوع مهر یزد1401/07/2913:00تهرانفدراسیون
6 جهانبین چهارمحال - مس رفسنجان1401/07/2913:00چهارمحال بختیاریتختی
7 ذوب آهن اصفهان - صدیق گفتار وارنا1401/07/2913:00اصفهانملت
8 سریک گنبد - پیکان1401/07/2913:00گنبد کاووسالمپیک
9 جهانبین چهارمحال - سایپا1401/08/0613:00چهارمحال بختیاریتختی
10 طلوع مهر یزد - صدیق گفتار وارنا1401/08/0613:00یزدیگانگی
11 مس رفسنجان - سریک گنبد1401/08/0613:00رفسنجان9 دی
12 پیکان - ذوب آهن اصفهان1401/08/0613:00تهرانساپکو
13 صدیق گفتار وارنا - سایپا1401/08/1313:00تهرانسیپان
14 سریک گنبد - جهانبین چهارمحال1401/08/1313:00گنبد کاووسالمپیک
15 طلوع مهر یزد - پیکان1401/08/1313:00یزدیگانگی
16 ذوب آهن اصفهان - مس رفسنجان1401/08/1313:00اصفهانملت
17 سایپا - سریک گنبد1401/08/2013:00تهرانفدراسیون
18 صدیق گفتار وارنا - پیکان1401/08/2013:00تهرانسیپان
19 جهانبین چهارمحال - ذوب آهن اصفهان1401/08/2014:00چهارمحال بختیاریتختی
20 مس رفسنجان - طلوع مهر یزد1401/08/2013:00رفسنجان9 دی
21 پیکان - سایپا1401/08/2713:00تهرانساپکو
22 ذوب آهن اصفهان - سریک گنبد1401/08/2713:00اصفهانملت
23 مس رفسنجان - صدیق گفتار وارنا1401/08/2713:00رفسنجان9 دی
24 طلوع مهر یزد - جهانبین چهارمحال1401/08/2713:00یزدیگانگی
25 سایپا - ذوب آهن اصفهان1401/09/0413:00تهرانفدراسیون
26 پیکان - مس رفسنجان1401/09/0413:00تهرانساپکو
27 سریک گنبد - طلوع مهر یزد1401/09/0413:00گنبد کاووسالمپیک
28 صدیق گفتار وارنا - جهانبین چهارمحال1401/09/0413:00تهرانسیپان
29 سایپا - مس رفسنجان1401/09/1813:00تهرانفدراسیون
30 ذوب آهن اصفهان - طلوع مهر یزد1401/09/1813:00اصفهانملت
31 جهانبین چهارمحال - پیکان1401/09/1813:00چهارمحال بختیاریشهدای دانش آموز
32 صدیق گفتار وارنا - سریک گنبد1401/09/1813:00تهرانسیپان
33 طلوع مهر یزد - سایپا1401/09/2513:00یزدیگانگی
34 مس رفسنجان - جهانبین چهارمحال1401/09/2513:00رفسنجان9 دی
35 صدیق گفتار وارنا - ذوب آهن اصفهان1401/09/2513:00تهرانسیپان
36 پیکان - سریک گنبد1401/09/2513:00تهرانساپکو
37 سایپا - جهانبین چهارمحال1401/10/0213:00تهرانفدراسیون
38 صدیق گفتار وارنا - طلوع مهر یزد1401/10/0213:00تهرانسیپان
39 سریک گنبد - مس رفسنجان1401/10/0213:00گنبد کاووسالمپیک
40 ذوب آهن اصفهان - پیکان1401/10/0213:00اصفهانملت
41 سایپا - صدیق گفتار وارنا1401/10/0913:00تهرانفدراسیون
42 جهانبین چهارمحال - سریک گنبد1401/10/0913:00چهارمحال بختیاریشهدای دانش آموز
43 پیکان - طلوع مهر یزد1401/10/0913:00تهرانساپکو
44 مس رفسنجان - ذوب آهن اصفهان1401/10/0813:00رفسنجان9 دی
45 سریک گنبد - سایپا1401/10/1613:00گنبد کاووسالمپیک
46 پیکان - صدیق گفتار وارنا1401/10/1612:00تهرانساپکو
47 ذوب آهن اصفهان - جهانبین چهارمحال1401/10/1613:00اصفهانملت
48 طلوع مهر یزد - مس رفسنجان1401/10/1613:00یزدیگانگی
49 سایپا - پیکان1401/10/2314:00تهرانفدراسیون
50 سریک گنبد - ذوب آهن اصفهان1401/10/2313:00گنبد کاووسالمپیک
51 صدیق گفتار وارنا - مس رفسنجان1401/10/2313:00تهرانسیپان
52 جهانبین چهارمحال - طلوع مهر یزد1401/10/2313:00چهارمحال بختیاریشهدای دانش آموز
53 ذوب آهن اصفهان - سایپا1401/10/3013:00اصفهانملت
54 مس رفسنجان - پیکان1401/10/3013:00رفسنجان9 دی
55 طلوع مهر یزد - سریک گنبد1401/10/3013:00یزدیگانگی
56 جهانبین چهارمحال - صدیق گفتار وارنا1401/10/3013:00چهارمحال بختیاریشهدای دانش آموز

نتایج مرحله مقدماتی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11401/07/22مس رفسنجان - سایپا1 - 386 - 95
21401/07/22طلوع مهر یزد - ذوب آهن اصفهان0 - 363 - 75
31401/07/22پیکان - جهانبین چهارمحال3 - 075 - 38
41401/07/22سریک گنبد - صدیق گفتار وارنا3 - 075 - 35
51401/07/29سایپا - طلوع مهر یزد3 - 075 - 62
61401/07/29جهانبین چهارمحال - مس رفسنجان0 - 352 - 75
71401/07/29ذوب آهن اصفهان - صدیق گفتار وارنا3 - 075 - 29
81401/07/29سریک گنبد - پیکان3 - 2105 - 102
91401/08/06جهانبین چهارمحال - سایپا0 - 331 - 75
101401/08/06طلوع مهر یزد - صدیق گفتار وارنا3 - 075 - 53
111401/08/06مس رفسنجان - سریک گنبد0 - 362 - 75
121401/08/06پیکان - ذوب آهن اصفهان3 - 2120 - 119
131401/08/13صدیق گفتار وارنا - سایپا0 - 341 - 75
141401/08/13سریک گنبد - جهانبین چهارمحال3 - 075 - 31
151401/08/13طلوع مهر یزد - پیکان0 - 344 - 75
161401/08/13ذوب آهن اصفهان - مس رفسنجان3 - 195 - 87
171401/08/20سایپا - سریک گنبد0 - 356 - 75
181401/08/20صدیق گفتار وارنا - پیکان0 - 336 - 75
191401/08/20جهانبین چهارمحال - ذوب آهن اصفهان0 - 333 - 75
201401/08/20مس رفسنجان - طلوع مهر یزد3 - 194 - 84
211401/08/27پیکان - سایپا3 - 075 - 60
221401/08/27ذوب آهن اصفهان - سریک گنبد1 - 367 - 91
231401/08/27مس رفسنجان - صدیق گفتار وارنا3 - 075 - 49
241401/08/27طلوع مهر یزد - جهانبین چهارمحال3 - 197 - 69
251401/09/04سایپا - ذوب آهن اصفهان3 - 1104 - 95
261401/09/04پیکان - مس رفسنجان3 - 1102 - 87
271401/09/04سریک گنبد - طلوع مهر یزد3 - 075 - 54
281401/09/04صدیق گفتار وارنا - جهانبین چهارمحال3 - 198 - 88
291401/09/18سایپا - مس رفسنجان3 - 075 - 52
301401/09/18ذوب آهن اصفهان - طلوع مهر یزد3 - 075 - 34
311401/09/18جهانبین چهارمحال - پیکان0 - 328 - 75
321401/09/18صدیق گفتار وارنا - سریک گنبد0 - 350 - 75
331401/09/25طلوع مهر یزد - سایپا0 - 350 - 75
341401/09/25مس رفسنجان - جهانبین چهارمحال3 - 075 - 39
351401/09/25صدیق گفتار وارنا - ذوب آهن اصفهان0 - 355 - 75
361401/09/25پیکان - سریک گنبد3 - 075 - 69
371401/10/02سایپا - جهانبین چهارمحال3 - 075 - 36
381401/10/02صدیق گفتار وارنا - طلوع مهر یزد0 - 361 - 75
391401/10/02سریک گنبد - مس رفسنجان3 - 075 - 51
401401/10/02ذوب آهن اصفهان - پیکان0 - 343 - 75
411401/10/09سایپا - صدیق گفتار وارنا3 - 075 - 54
421401/10/09جهانبین چهارمحال - سریک گنبد0 - 335 - 75
431401/10/09پیکان - طلوع مهر یزد3 - 075 - 42
441401/10/08مس رفسنجان - ذوب آهن اصفهان1 - 376 - 95
451401/10/16سریک گنبد - سایپا3 - 078 - 62
461401/10/16پیکان - صدیق گفتار وارنا3 - 075 - 31
471401/10/16ذوب آهن اصفهان - جهانبین چهارمحال3 - 075 - 42
481401/10/16طلوع مهر یزد - مس رفسنجان3 - 075 - 61
491401/10/23سایپا - پیکان1 - 373 - 102
501401/10/23سریک گنبد - ذوب آهن اصفهان3 - 075 - 42
511401/10/23صدیق گفتار وارنا - مس رفسنجان1 - 375 - 94
521401/10/23جهانبین چهارمحال - طلوع مهر یزد0 - 359 - 78
531401/10/30ذوب آهن اصفهان - سایپا1 - 386 - 94
541401/10/30مس رفسنجان - پیکان0 - 342 - 75
551401/10/30طلوع مهر یزد - سریک گنبد0 - 358 - 75
561401/10/30جهانبین چهارمحال - صدیق گفتار وارنا3 - 075 - 0

رده بندی مرحله مقدماتی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1پیکان
13114
39
4175.85
2سریک گنبد
13114
38
3966.50
3سایپا
10414
30
31152.06
4ذوب آهن اصفهان
8614
25
29201.45
5مس رفسنجان
5914
15
19290.65
6طلوع مهر یزد
5914
15
16280.57
7جهانبین چهارمحال
11314
3
5390.12
8صدیق گفتار وارنا
11314
3
4400.10

برنامه مرحله نهایی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
57 پیکان - ذوب آهن اصفهان1401/11/0613:00تهرانساپکو
58 سریک گنبد - سایپا1401/11/0613:00گنبد کاووسالمپیک
59 ذوب آهن اصفهان - پیکان1401/11/1113:00اصفهانملت
60 سایپا - سریک گنبد1401/11/1113:00تهرانفدراسیون
61 سریک گنبد - سایپا1401/11/1714:00گنبد کاووسالمپیک
62 پیکان - سریک گنبد1401/11/2114:00تهرانفدراسیون

نتایج مرحله نهایی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
571401/11/06پیکان - ذوب آهن اصفهان3 - 075 - 54
581401/11/06سریک گنبد - سایپا2 - 3102 - 102
591401/11/11ذوب آهن اصفهان - پیکان0 - 352 - 75
601401/11/11سایپا - سریک گنبد2 - 3116 - 113
611401/11/17سریک گنبد - سایپا3 - 197 - 86
621401/11/21پیکان - سریک گنبد3 - 080 - 65

در حال تکمیل اطلاعات.

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1مس رفسنجانآسیه پام
2سایپامریم هاشمی
3طلوع مهر یزدعالیه فتوحی
4ذوب آهن اصفهانپریسا بحرینی تا پایان دور رفت/ فاطمه شعبان خمسه از ابتدای دور برگشت
5پیکانفاطمه رشیدی
6جهانبین چهارمحالصبا خسروی فارسانی
7سریک گنبدنیلوفر حجتی
8صدیق گفتار وارنانیلوفر سرمستی نیا

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

آئین نامه سازمان لیگ 1401

تبلیغات محیطی

رتبه بندی نهایی

تیم رویایی