لیگ برتر ایران | 1397 | بانوان

داخلیزنانبزرگسال1397

برنامه

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 شهرداری سمنان - مبنا تجارت کاسپین1397/8/2415:00سمنان-
2 پیکان تهران - نامی نو اصفهان1397/8/2415:00تهران-
3 ذوب آهن اصفهان - توپکا بابلسر1397/8/2714:00اصفهان-
4 مبنا تجارت کاسپین - توپکا بابلسر1397/9/115:00تهران-
5 ذوب آهن اصفهان - پیکان تهران1397/9/114:00اصفهان-
6 نامی نو اصفهان - شهرداری سمنان1397/9/115:00اصفهان-
7 توپکا بابلسر - پیکان تهران1397/9/815:00بابلسر-
8 مبنا تجارت کاسپین - نامی نو اصفهان1397/9/815:00تهران-
9 شهرداری سمنان - ذوب آهن اصفهان1397/9/815:00سمنان-
10 نامی نو اصفهان - توپکا بابلسر1397/9/1515:00اصفهان-
11 پیکان تهران - شهرداری سمنان1397/9/1515:00تهران-
12 ذوب آهن اصفهان - مبنا تجارت کاسپین1397/9/1514:00اصفهان-
13 توپکا بابلسر - شهرداری سمنان1397/9/2215:00بابلسر-
14 نامی نو اصفهان - ذوب آهن اصفهان1397/9/2215:00اصفهان-
15 مبنا تجارت کاسپین - پیکان تهران1397/9/2215:00تهران-
16 توپکا بابلسر - ذوب آهن اصفهان1397/10/0615:00بابلسر-
17 مبنا تجارت کاسپین - شهرداری سمنان1397/10/0615:00تهران-
18 نامی نو اصفهان - پیکان تهران1397/10/0615:00اصفهان-
19 پیکان تهران - ذوب آهن اصفهان1397/10/1315تهران-
20 شهرداری سمنان - نامی نو اصفهان1397/10/1315:00سمنان-
21 توپکا بابلسر - مبنا تجارت کاسپین1397/10/1315:00بابلسر-
22 پیکان تهران - توپکا بابلسر1397/10/2015:00تهران-
23 نامی نو اصفهان - مبنا تجارت کاسپین1397/10/2015:00اصفهان-
24 ذوب آهن اصفهان - شهرداری سمنان1397/10/2015:00اصفهان-
25 توپکا بابلسر - نامی نو اصفهان1397/10/2715:00بابلسر-
26 شهرداری سمنان - پیکان تهران1397/10/2715:00سمنان-
27 مبنا تجارت کاسپین - ذوب آهن اصفهان1397/10/2715:00تهران-
28 شهرداری سمنان - توپکا بابلسر1397/11/415:00سمنان-
29 ذوب آهن اصفهان - نامی نو اصفهان1397/11/415:00اصفهان-
30 پیکان تهران - مبنا تجارت کاسپین1397/11/415:00تهران-

نتایج

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11397/8/24شهرداری سمنان - مبنا تجارت کاسپین1 - 384 - 102
21397/8/24پیکان تهران - نامی نو اصفهان3 - 075 - 47
31397/8/27ذوب آهن اصفهان - توپکا بابلسر3 - 075 - 44
41397/9/1مبنا تجارت کاسپین - توپکا بابلسر1 - 384 - 96
51397/9/1ذوب آهن اصفهان - پیکان تهران3 - 294 - 101
61397/9/1نامی نو اصفهان - شهرداری سمنان3 - 075 - 39
71397/9/8توپکا بابلسر - پیکان تهران0 - 349 - 75
81397/9/8مبنا تجارت کاسپین - نامی نو اصفهان1 - 387 - 97
91397/9/8شهرداری سمنان - ذوب آهن اصفهان0 - 343 - 75
101397/9/15نامی نو اصفهان - توپکا بابلسر1 - 387 - 102
111397/9/15پیکان تهران - شهرداری سمنان3 - 075 - 50
121397/9/15ذوب آهن اصفهان - مبنا تجارت کاسپین3 - 075 - 49
131397/9/22توپکا بابلسر - شهرداری سمنان3 - 076 - 51
141397/9/22نامی نو اصفهان - ذوب آهن اصفهان0 - 355 - 75
151397/9/22مبنا تجارت کاسپین - پیکان تهران0 - 353 - 75
161397/10/06توپکا بابلسر - ذوب آهن اصفهان0 - 351 - 75
171397/10/06مبنا تجارت کاسپین - شهرداری سمنان3 - 2109 - 100
181397/10/06نامی نو اصفهان - پیکان تهران0 - 364 - 75
191397/10/13پیکان تهران - ذوب آهن اصفهان3 - 2116 - 106
201397/10/13شهرداری سمنان - نامی نو اصفهان0 - 329 - 75
211397/10/13توپکا بابلسر - مبنا تجارت کاسپین0 - 30 - 75
221397/10/20پیکان تهران - توپکا بابلسر3 - 075 - 47
231397/10/20نامی نو اصفهان - مبنا تجارت کاسپین3 - 075 - 48
241397/10/20ذوب آهن اصفهان - شهرداری سمنان3 - 075 - 33
251397/10/27توپکا بابلسر - نامی نو اصفهان1 - 381 - 95
261397/10/27شهرداری سمنان - پیکان تهران0 - 333 - 75
271397/10/27مبنا تجارت کاسپین - ذوب آهن اصفهان0 - 339 - 75
281397/11/4شهرداری سمنان - توپکا بابلسر0 - 346 - 75
291397/11/4ذوب آهن اصفهان - نامی نو اصفهان3 - 075 - 34
301397/11/4پیکان تهران - مبنا تجارت کاسپین3 - 075 - 40

رده بندی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1ذوب آهن اصفهان
9110
27
2955.80
2پیکان تهران
9110
27
2955.80
3نامی نو اصفهان
5510
15
16170.94
4توپکا بابلسر
4610
12
13200.65
5مبنا تجارت کاسپین
3710
8
11240.45
6شهرداری سمنان
01010
1
3300.10

اخبار مرتبط