لیگ برتر بانوان | 1396 |

داخلیزنانبزرگسالایران1396

برنامه لیگ برتر بانوان

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 شهدای شهرداری دانشگاه تبریز - ذوب آهن اصفهان1396/09/1615:00تبریزسالن شهدای شهرداری دانشگاه تبریز
02 پیکان تهران - آبنونس تهران1396/09/1614:00تهرانسالن خانه والیبال
03 بهنمیر مازندران - نماینده تهران1396/09/1615:00مازندرانسالن مجد آرا
04 شهدای شهرداری دانشگاه تبریز - پیکان تهران1396/09/2315:00تبریزسالن شهدای شهرداری دانشگاه تبریز
05 نماینده تهران - ذوب آهن اصفهان1396/09/2315:00تهرانسالن خانه والیبال
06 آبنونس تهران - سالوت تهران1396/09/2317:00تهرانسالن خانه والیبال
07 نماینده تهران - شهدای شهرداری دانشگاه تبریز1396/09/3011:00تهرانسالن خانه والیبال
08 سالوت تهران - پیکان تهران1396/09/3013:00تهرانسالن خانه والیبال
09 بهنمیر مازندران - آبنونس تهران1396/09/3015:00مازندرانسالن مجد آرا
10 شهدای شهرداری دانشگاه تبریز - سالوت تهران1396/10/0715:00تبریزسالن شهدای شهرداری دانشگاه تبریز
11 پیکان تهران - بهنمیر مازندران1396/10/0716:00تهرانسالن خانه والیبال
12 ذوب آهن اصفهان - آبنونس تهران1396/10/0714:00اصفهانسالن ملت
13 پیکان تهران - ذوب آهن اصفهان1396/10/1414:00تهرانسالن خانه والیبال
14 سالوت تهران - بهنمیر مازندران1396/10/1416:00تهرانسالن خانه والیبال
15 آبنونس تهران - نماینده تهران1396/10/1418:00تهرانسالن خانه والیبال
16 بهنمیر مازندران - شهدای شهرداری دانشگاه تبریز1396/10/2115:00مازندرانسالن مجد آرا
17 ذوب آهن اصفهان - سالوت تهران1396/10/2115:00اصفهانسالن ملت
18 نماینده تهران - پیکان تهران1396/10/2117:00تهرانسالن خانه والیبال
19 آبنونس تهران - شهدای شهرداری دانشگاه تبریز1396/11/0517:00تهرانسالن خانه والیبال
20 ذوب آهن اصفهان - بهنمیر مازندران1396/10/2815:00اصفهانسالن ملت
21 سالوت تهران - نماینده تهران1396/10/2817:00تهرانسالن خانه والیبال
22 ذوب آهن اصفهان - شهدای شهرداری دانشگاه تبریز1396/11/1215:00اصفهانسالن ملت
23 آبنونس تهران - پیکان تهران1396/11/1316:00تهرانسالن خانه والیبال
24 نماینده تهران - بهنمیر مازندران1396/11/1318:00تهرانسالن خانه والیبال
25 پیکان تهران - شهدای شهرداری دانشگاه تبریز1396/11/1915:00تهرانسالن خانه والیبال
26 ذوب آهن اصفهان - نماینده تهران1396/11/1915:00اصفهانسالن ملت
27 سالوت تهران - آبنونس تهران1396/11/1917:00تهرانسالن خانه والیبال
28 شهدای شهرداری دانشگاه تبریز - نماینده تهران1396/11/2615:00تبریزسالن شهدای شهرداری دانشگاه تبریز
29 پیکان تهران - سالوت تهران1396/11/2617:00تهرانسالن خانه والیبال
30 آبنونس تهران - بهنمیر مازندران1396/11/2615:00تهرانسالن خانه والیبال
31 سالوت تهران - شهدای شهرداری دانشگاه تبریز1396/12/0316:00تهرانسالن خانه والیبال
32 بهنمیر مازندران - پیکان تهران1396/12/0316:00مازندرانسالن مجد آرا
33 آبنونس تهران - ذوب آهن اصفهان1396/12/0314:00تهرانسالن خانه والیبال
34 ذوب آهن اصفهان - پیکان تهران1396/12/1015:00اصفهانسالن ملت
35 بهنمیر مازندران - سالوت تهران1396/12/1015:00مازندرانسالن مجد آرا
36 نماینده تهران - آبنونس تهران1396/12/1017:00تهرانسالن خانه والیبال
37 شهدای شهرداری دانشگاه تبریز - بهنمیر مازندران1396/12/1714:00تبریزسالن شهدای شهرداری دانشگاه تبریز
38 سالوت تهران - ذوب آهن اصفهان1396/12/1716:00تهرانسالن خانه والیبال
39 پیکان تهران - نماینده تهران1396/12/1717:00تهرانسالن خانه والیبال
40 بهنمیر مازندران - ذوب آهن اصفهان1396/12/2315:00مازندرانسالن مجد آرا
41 شهدای شهرداری دانشگاه تبریز - آبنونس تهران1396/12/2415:00تبریزسالن شهدای شهرداری دانشگاه تبریز
42 نماینده تهران - سالوت تهران1396/12/2414:00تهرانسالن خانه والیبال

نتایج لیگ برتر بانوان

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011396/09/16شهدای شهرداری دانشگاه تبریز - ذوب آهن اصفهان0 - 337 - 75
021396/09/16پیکان تهران - آبنونس تهران3 - 075 - 48
031396/09/16بهنمیر مازندران - نماینده تهران3 - 075 - 53
041396/09/23شهدای شهرداری دانشگاه تبریز - پیکان تهران0 - 346 - 75
051396/09/23نماینده تهران - ذوب آهن اصفهان0 - 349 - 75
061396/09/23آبنونس تهران - سالوت تهران0 - 351 - 75
071396/09/30نماینده تهران - شهدای شهرداری دانشگاه تبریز3 - 076 - 57
081396/09/30سالوت تهران - پیکان تهران0 - 341 - 75
091396/09/30بهنمیر مازندران - آبنونس تهران3 - 075 - 46
101396/10/07شهدای شهرداری دانشگاه تبریز - سالوت تهران0 - 351 - 75
111396/10/07پیکان تهران - بهنمیر مازندران3 - 075 - 57
121396/10/07ذوب آهن اصفهان - آبنونس تهران3 - 076 - 56
131396/10/14پیکان تهران - ذوب آهن اصفهان2 - 3111 - 99
141396/10/14سالوت تهران - بهنمیر مازندران0 - 358 - 76
151396/10/14آبنونس تهران - نماینده تهران1 - 385 - 100
161396/10/21بهنمیر مازندران - شهدای شهرداری دانشگاه تبریز3 - 075 - 36
171396/10/21ذوب آهن اصفهان - سالوت تهران3 - 075 - 50
181396/10/21نماینده تهران - پیکان تهران0 - 356 - 75
191396/11/05آبنونس تهران - شهدای شهرداری دانشگاه تبریز3 - 075 - 51
201396/10/28ذوب آهن اصفهان - بهنمیر مازندران3 - 075 - 47
211396/10/28سالوت تهران - نماینده تهران2 - 3102 - 94
221396/11/12ذوب آهن اصفهان - شهدای شهرداری دانشگاه تبریز3 - 075 - 34
231396/11/13آبنونس تهران - پیکان تهران0 - 349 - 75
241396/11/13نماینده تهران - بهنمیر مازندران2 - 3102 - 105
251396/11/19پیکان تهران - شهدای شهرداری دانشگاه تبریز3 - 075 - 35
261396/11/19ذوب آهن اصفهان - نماینده تهران3 - 075 - 45
271396/11/19سالوت تهران - آبنونس تهران1 - 392 - 97
281396/11/26شهدای شهرداری دانشگاه تبریز - نماینده تهران0 - 350 - 75
291396/11/26پیکان تهران - سالوت تهران3 - 075 - 37
301396/11/26آبنونس تهران - بهنمیر مازندران1 - 382 - 99
311396/12/03سالوت تهران - شهدای شهرداری دانشگاه تبریز3 - 075 - 50
321396/12/03بهنمیر مازندران - پیکان تهران1 - 372 - 95
331396/12/03آبنونس تهران - ذوب آهن اصفهان0 - 351 - 75
341396/12/10ذوب آهن اصفهان - پیکان تهران1 - 390 - 95
351396/12/10بهنمیر مازندران - سالوت تهران3 - 075 - 58
361396/12/10نماینده تهران - آبنونس تهران1 - 389 - 96
371396/12/17شهدای شهرداری دانشگاه تبریز - بهنمیر مازندران3 - 075 - 0
381396/12/17سالوت تهران - ذوب آهن اصفهان0 - 355 - 77
391396/12/17پیکان تهران - نماینده تهران3 - 075 - 52
401396/12/23بهنمیر مازندران - ذوب آهن اصفهان3 - 075 - 0
411396/12/24شهدای شهرداری دانشگاه تبریز - آبنونس تهران0 - 354 - 75
421396/12/24نماینده تهران - سالوت تهران3 - 075 - 57

رده بندی لیگ برتر بانوان

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1پیکان تهران
11112
34
3557.00
2ذوب آهن اصفهان
10212
29
3183.87
3بهنمیر مازندران
8412
23
25151.66
4نماینده تهران
5712
15
18240.75
5آبنونس تهران
4812
12
14260.53
6سالوت تهران
3912
10
12270.44
7شهدای شهرداری دانشگاه تبریز
11112
3
3330.09

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1شهدای شهرداری دانشگاه تبریز
2آبنونس تهران
3پیکان تهران
4بهنمیر مازندران
5کن تهران
6نماینده تهران
7سالوت تهران
8ذوب آهن اصفهان

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط