بیستمین لیگ برتر بانوان

داخلیزنانبزرگسال

برنامه مرحله مقدماتی گروه الف

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 شهرداری قزوین - اکسون 99/08/2914تهران سالن فدراسیون
2 سایپا تهران - سروقامتان بابل 99/08/2917تهران سالن فدراسیون
3 شهرداری قزوین - سروقامتان بابل 99/09/0114تهران سالن فدراسیون
4 سایپا تهران - اکسون 99/09/0117تهران سالن فدراسیون
5 سایپا تهران - شهرداری قزوین 99/09/0314تهران سالن فدراسیون
6 سروقامتان بابل - اکسون 99/09/0317تهران سالن فدراسیون
13 سایپا تهران - سروقامتان بابل 99/09/2014قزوین شهید بابائی
14 شهرداری قزوین - اکسون 99/09/2017قزوین شهید بابائی
15 سایپا تهران - اکسون 99/09/2214قزوین شهید بابائی
16 شهرداری قزوین - سروقامتان بابل 99/09/2217قزوین شهید بابائی
17 سروقامتان بابل - اکسون 99/09/2414قزوین شهید بابائی
18 سایپا تهران - شهرداری قزوین 99/09/2417قزوین شهید بابائی

نتایج مرحله مقدماتی گروه الف

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
199/08/29شهرداری قزوین - اکسون 3 - 075 - 52
299/08/29سایپا تهران - سروقامتان بابل 3 - 197 - 63
399/09/01شهرداری قزوین - سروقامتان بابل 3 - 075 - 47
499/09/01سایپا تهران - اکسون 3 - 075 - 34
599/09/03سایپا تهران - شهرداری قزوین 3 - 075 - 44
699/09/03سروقامتان بابل - اکسون 1 - 386 - 101
1399/09/20سایپا تهران - سروقامتان بابل 3 - 075 - 26
1499/09/20شهرداری قزوین - اکسون 3 - 2104 - 107
1599/09/22سایپا تهران - اکسون 3 - 075 - 49
1699/09/22شهرداری قزوین - سروقامتان بابل 3 - 075 - 54
1799/09/24سروقامتان بابل - اکسون 0 - 356 - 75
1899/09/24سایپا تهران - شهرداری قزوین 3 - 075 - 49

رده بندی مرحله مقدماتی گروه الف

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1سایپا تهران
606
18
18118.00
2شهرداری قزوین
426
11
1281.50
3اکسون
246
7
8130.61
4سروقامتان بابل
066
0
2180.11

برنامه مرحله مقدماتی گروه ب

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
7 پیکان تهران - ستارگان فارس99/09/0614اصفهان ملت
8 ذوب‌آهن اصفهان - خجسته اسلامشهر99/09/0617اصفهان ملت
9 خجسته اسلامشهر - پیکان تهران 99/09/0814اصفهان ملت
10 ذوب‌آهن اصفهان - ستارگان فارس99/09/0817اصفهان ملت
11 ستارگان فارس - خجسته اسلامشهر99/09/1014اصفهان ملت
12 ذوب‌آهن اصفهان - پیکان تهران 99/09/1017اصفهان ملت
19 ذوب‌آهن اصفهان - خجسته اسلامشهر99/09/2714تهران سالن فدراسیون
20 پیکان تهران - ستارگان فارس99/09/2717تهران سالن فدراسیون
21 ذوب‌آهن اصفهان - ستارگان فارس99/09/2911تهران سالن فدراسیون
22 خجسته اسلامشهر - پیکان تهران 99/09/2914تهران سالن فدراسیون
23 ستارگان فارس - خجسته اسلامشهر99/10/0111تهران سالن فدراسیون
24 ذوب‌آهن اصفهان - پیکان تهران 99/10/0114تهران سالن فدراسیون

نتایج مرحله مقدماتی گروه ب

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
799/09/06پیکان تهران - ستارگان فارس3 - 075 - 36
899/09/06ذوب‌آهن اصفهان - خجسته اسلامشهر3 - 075 - 37
999/09/08خجسته اسلامشهر - پیکان تهران 0 - 357 - 76
1099/09/08ذوب‌آهن اصفهان - ستارگان فارس3 - 075 - 31
1199/09/10ستارگان فارس - خجسته اسلامشهر0 - 358 - 75
1299/09/10ذوب‌آهن اصفهان - پیکان تهران 1 - 387 - 96
1999/09/27ذوب‌آهن اصفهان - خجسته اسلامشهر3 - 075 - 47
2099/09/27پیکان تهران - ستارگان فارس3 - 075 - 46
2199/09/29ذوب‌آهن اصفهان - ستارگان فارس3 - 075 - 36
2299/09/29خجسته اسلامشهر - پیکان تهران 1 - 377 - 98
2399/10/01ستارگان فارس - خجسته اسلامشهر0 - 350 - 75
2499/10/01ذوب‌آهن اصفهان - پیکان تهران 3 - 2105 - 99

رده بندی مرحله مقدماتی گروه ب

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1پیکان تهران
516
16
1753.40
2ذوب‌آهن اصفهان
516
14
1653.20
3خجسته اسلامشهر
246
6
7120.58
4ستارگان فارس
066
0
0180.00

برنامه مرحله نهایی (رتبه‌های پنجم تا هشتم)

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
29 اکسون - ستارگان فارس99/10/2014:30تهران کمپ شهید چمران
30 خجسته اسلامشهر - سروقامتان بابل 99/10/2017:30تهران کمپ شهید چمران
31 اکسون - سروقامتان بابل 99/10/2214:30تهران کمپ شهید چمران
32 ستارگان فارس - خجسته اسلامشهر99/10/2217:30تهران کمپ شهید چمران
33 اکسون - خجسته اسلامشهر99/10/2414:30تهران کمپ شهید چمران
34 سروقامتان بابل - ستارگان فارس99/10/2417:30تهران کمپ شهید چمران

نتایج مرحله نهایی (رتبه‌های پنجم تا هشتم)

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
2999/10/20اکسون - ستارگان فارس3 - 199 - 73
3099/10/20خجسته اسلامشهر - سروقامتان بابل 1 - 392 - 94
3199/10/22اکسون - سروقامتان بابل 0 - 364 - 75
3299/10/22ستارگان فارس - خجسته اسلامشهر0 - 363 - 75
3399/10/24اکسون - خجسته اسلامشهر3 - 2105 - 106
3499/10/24سروقامتان بابل - ستارگان فارس3 - 075 - 46

رده بندی مرحله نهایی (رتبه‌های پنجم تا هشتم)

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1سروقامتان بابل
303
9
919.00
2اکسون
213
5
661.00
3خجسته اسلامشهر
123
4
661.00
4ستارگان فارس
033
0
190.11

برنامه مرحله نهایی (مقام‌های اول تا چهارم)

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
25 ذوب‌آهن اصفهان - سایپا تهران 99/10/1614:30تهران سالن فدراسیون
26 شهرداری قزوین - پیکان تهران 99/10/1617:30تهران سالن فدراسیون
27 ذوب‌آهن اصفهان - پیکان تهران 99/10/1814:30تهران سالن فدراسیون
28 سایپا تهران - شهرداری قزوین 99/10/1817:30تهران سالن فدراسیون
35 ذوب‌آهن اصفهان - شهرداری قزوین 99/10/2614:30تهران سالن فدراسیون
36 پیکان تهران - سایپا تهران 99/10/2617:30تهران سالن فدراسیون
37 پیکان تهران - شهرداری قزوین 99/10/2814:30تهران سالن فدراسیون
38 سایپا تهران - ذوب‌آهن اصفهان 99/10/2817:30تهران سالن فدراسیون
39 شهرداری قزوین - سایپا تهران 99/11/0714:30تهران سالن فدراسیون
40 پیکان تهران - ذوب‌آهن اصفهان 99/11/0717:30تهران سالن فدراسیون
41 شهرداری قزوین - ذوب‌آهن اصفهان 99/11/0912تهران سالن فدراسیون
42 سایپا تهران - پیکان تهران 99/11/0915تهران سالن فدراسیون

نتایج مرحله نهایی (مقام‌های اول تا چهارم)

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
2599/10/16ذوب‌آهن اصفهان - سایپا تهران 0 - 362 - 75
2699/10/16شهرداری قزوین - پیکان تهران 1 - 384 - 94
2799/10/18ذوب‌آهن اصفهان - پیکان تهران 3 - 075 - 65
2899/10/18سایپا تهران - شهرداری قزوین 3 - 075 - 47
3599/10/26ذوب‌آهن اصفهان - شهرداری قزوین 3 - 075 - 56
3699/10/26پیکان تهران - سایپا تهران 1 - 371 - 98
3799/10/28پیکان تهران - شهرداری قزوین 3 - 075 - 49
3899/10/28سایپا تهران - ذوب‌آهن اصفهان 3 - 190 - 89
3999/11/07شهرداری قزوین - سایپا تهران 0 - 336 - 75
4099/11/07پیکان تهران - ذوب‌آهن اصفهان 1 - 388 - 103
4199/11/09شهرداری قزوین - ذوب‌آهن اصفهان 0 - 351 - 75
4299/11/09سایپا تهران - پیکان تهران 3 - 198 - 68

رده بندی مرحله نهایی (مقام‌های اول تا چهارم)

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1سایپا تهران
606
18
1836.00
2ذوب‌آهن اصفهان
426
12
1371.85
3پیکان تهران
246
6
9130.69
4شهرداری قزوین
066
0
1180.05

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1شهرداری قزوین اکرم قهرمانی
2اکسون اورانوس احمدی
3سایپا تهران مریم السادات هاشمی
4سروقامتان بابل نادره رمضانی
5پیکان تهران میترا شعبانیان
6ستارگان فارسمرضیه هلاکوئی
7ذوب‌آهن اصفهان فریبا صادقی
8خجسته اسلامشهراعظم عیدی

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

رده بندی نهایی