لیگ برتر ایران | 1400| مردان

داخلیمردانبزرگسال1400

برنامه مقدماتی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 فولاد سیرجان ایرانیان - آذرباتری ارومیه1400-8-218:00تهرانسالن فدراسیون
2 شهرداری ارومیه - راه‌یاب ملل مریوان1400-8-216:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
3 فولاد مبارکه سپاهان - مس رفسنجان1400-8-216:00اصفهانسالن 25 آبان مجموعه نقش جهان اصفهان
4 لبنیات هراز آمل - پاس گرگان1400-8-216:00آملسالن پیامبر اعظم
5 سایپا - پیکان1400-8-215:00تهرانسالن فدراسیون
6 شهرداری ورامین - هورسان رامسر1400-8-216:00ورامینسالن گل عباسی
7 مقاومت یزد - شهرداری گنبد1400-8-216:00یزدسالن اختصاصی شهداب
8 راه‌یاب ملل مریوان - فولاد سیرجان ایرانیان1400-8-516:00مریوانسالن زاگرس مریوان
9 مس رفسنجان - آذرباتری ارومیه1400-8-516:00رفسنجانسالن 9 دی
10 پاس گرگان - شهرداری ارومیه1400-8-516:00گرگانسالن امام خمینی
11 پیکان - فولاد مبارکه سپاهان1400-8-516:00تهرانخانه والیبال
12 هورسان رامسر - لبنیات هراز آمل1400-8-516:00رامسرمجموعه ورزشی شهید صدر
13 شهرداری گنبد - سایپا1400-8-516:00گنبدسالن المپیک گنبد کاووس
14 مقاومت یزد - شهرداری ورامین1400-8-516:00یزدسالن اختصاصی شهداب
15 فولاد سیرجان ایرانیان - مس رفسنجان1400-8-916:00سیرجانمجموعه ورزشی سردار سلیمانی
16 راه‌یاب ملل مریوان - پاس گرگان1400-8-916:00مریوانسالن زاگرس مریوان
17 آذرباتری ارومیه - پیکان1400-8-915:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
18 شهرداری ارومیه - هورسان رامسر1400-8-918:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
19 فولاد مبارکه سپاهان - شهرداری گنبد1400-8-917:00اصفهانسالن 25 آبان مجموعه نقش جهان اصفهان
20 لبنیات هراز آمل - مقاومت یزد1400-8-916:00آملسالن پیامبر اعظم
21 سایپا - شهرداری ورامین1400-8-916:00تهرانخانه والیبال
22 پاس گرگان - فولاد سیرجان ایرانیان1400-8-1216:00گرگانسالن امام خمینی
23 پیکان - مس رفسنجان1400-8-1215:00تهرانخانه والیبال
24 هورسان رامسر - راه‌یاب ملل مریوان1400-8-1216:00رامسرمجموعه ورزشی شهید صدر
25 شهرداری گنبد - آذرباتری ارومیه1400-8-1216:00گرگانسالن المپیک گنبد کاووس
26 مقاومت یزد - شهرداری ارومیه1400-8-1216:00یزدخانه والیبال
27 شهرداری ورامین - فولاد مبارکه سپاهان1400-8-1216:00ورامینسالن گل عباسی
28 سایپا - لبنیات هراز آمل1400-8-1218:00تهرانخانه والیبال
29 فولاد سیرجان ایرانیان - پیکان1400-8-1616:00سیرجانمجموعه ورزشی سردار سلیمانی
30 پاس گرگان - هورسان رامسر1400-8-1616:00گرگانسالن امام خمینی
31 مس رفسنجان - شهرداری گنبد1400-8-1616:00رفسنجانسالن 9 دی
32 راه‌یاب ملل مریوان - مقاومت یزد1400-8-1616:00مریوانسالن زاگرس مریوان
33 آذرباتری ارومیه - شهرداری ورامین1400-8-1615:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
34 شهرداری ارومیه - سایپا1400-8-1618:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
35 فولاد مبارکه سپاهان - لبنیات هراز آمل1400-8-1617:00اصفهانسالن 25 آبان مجموعه نقش جهان اصفهان
36 هورسان رامسر - فولاد سیرجان ایرانیان1400-8-1916:00رامسرمجموعه ورزشی شهید صدر
37 شهرداری گنبد - پیکان1400-8-1916:30گنبدسالن المپیک گنبد کاووس
38 مقاومت یزد - پاس گرگان1400-8-1916:00یزدسالن اختصاصی شهداب
39 شهرداری ورامین - مس رفسنجان1400-8-1916:00ورامینسالن گل عباسی
40 راه‌یاب ملل مریوان - سایپا1400-8-1916:00مریوانسالن زاگرس مریوان
41 لبنیات هراز آمل - آذرباتری ارومیه1400-8-1916:00آملسالن پیامبر اعظم
42 فولاد مبارکه سپاهان - شهرداری ارومیه1400-8-1917:00اصفهانسالن 25 آبان مجموعه نقش جهان اصفهان
43 شهرداری گنبد - فولاد سیرجان ایرانیان1400-8-2316:00گنبدسالن المپیک گنبد کاووس
44 هورسان رامسر - مقاومت یزد1400-8-2316:00رامسرمجموعه ورزشی شهید صدر
45 پیکان - شهرداری ورامین1400-8-2316:00تهرانخانه والیبال
46 پاس گرگان - سایپا1400-8-2316:00گرگانسالن امام خمینی
47 مس رفسنجان - لبنیات هراز آمل1400-8-2316:00رفسنجانسالن 9 دی
48 راه‌یاب ملل مریوان - فولاد مبارکه سپاهان1400-8-2316:00مریوانسالن زاگرس مریوان
49 آذرباتری ارومیه - شهرداری ارومیه1400-8-2316:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
50 مقاومت یزد - فولاد سیرجان ایرانیان1400-8-2616:00یزدسالن اختصاصی شهداب
51 شهرداری ورامین - شهرداری گنبد1400-8-2616:00ورامینسالن گل عباسی
52 سایپا - هورسان رامسر1400-8-2616:00تهرانخانه والیبال
53 لبنیات هراز آمل - پیکان1400-8-2616:00آملسالن پیامبر اعظم
54 فولاد مبارکه سپاهان - پاس گرگان1400-8-2617:00اصفهانسالن 25 آبان مجموعه نقش جهان اصفهان
55 شهرداری ارومیه - مس رفسنجان1400-8-2615:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
56 آذرباتری ارومیه - راه‌یاب ملل مریوان1400-8-2618:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
57 فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری ورامین1400-9-316:00سیرجانمجموعه ورزشی سردار سلیمانی
58 مقاومت یزد - سایپا1400-9-316:00یزدسالن اختصاصی شهداب
59 شهرداری گنبد - لبنیات هراز آمل1400-9-316:00گنبدسالن المپیک گنبد کاووس
60 هورسان رامسر - فولاد مبارکه سپاهان1400-9-316:00رامسرمجموعه ورزشی شهید صدر
61 پیکان - شهرداری ارومیه1400-9-316:00تهرانخانه والیبال
62 پاس گرگان - آذرباتری ارومیه1400-9-316:00گرگانسالن امام خمینی
63 مس رفسنجان - راه‌یاب ملل مریوان1400-9-316:00رفسنجانسالن 9 دی
64 سایپا - فولاد سیرجان ایرانیان1400-9-716:00تهرانخانه والیبال
65 لبنیات هراز آمل - شهرداری ورامین1400-9-716:00آملسالن پیامبر اعظم
66 فولاد مبارکه سپاهان - مقاومت یزد1400-9-717:00اصفهانسالن 25 آبان مجموعه نقش جهان اصفهان
67 شهرداری ارومیه - شهرداری گنبد1400-9-715:00آملسالن 6هزار نفری غدیر
68 آذرباتری ارومیه - هورسان رامسر1400-9-718:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
69 راه‌یاب ملل مریوان - پیکان1400-9-716:00مریوانسالن زاگرس مریوان
70 مس رفسنجان - پاس گرگان1400-9-715:30رفسنجانسالن 9 دی
71 فولاد سیرجان ایرانیان - لبنیات هراز آمل1400-9-1016:00سیرجانسالن فدراسیون
72 سایپا - فولاد مبارکه سپاهان1400-9-1015:00تهرانخانه والیبال
73 شهرداری ورامین - شهرداری ارومیه1400-9-1016:00ورامینسالن گل عباسی
74 مقاومت یزد - آذرباتری ارومیه1400-9-1016:00یزدسالن اختصاصی شهداب
75 راه‌یاب ملل مریوان - شهرداری گنبد1400-9-1016:00مریوانسالن زاگرس مریوان
76 هورسان رامسر - مس رفسنجان1400-9-1016:00رامسرمجموعه ورزشی شهید صدر
77 پیکان - پاس گرگان1400-9-1018:00تهرانخانه والیبال
78 فولاد مبارکه سپاهان - فولاد سیرجان ایرانیان1400-09-2815:00اصفهانسالن 25 آبان مجموعه نقش جهان اصفهان
79 شهرداری ارومیه - لبنیات هراز آمل1400-09-2815:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
80 آذرباتری ارومیه - سایپا1400-09-2818:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
81 راه‌یاب ملل مریوان - شهرداری ورامین1400-09-2816:00مریوانسالن زاگرس مریوان
82 مس رفسنجان - مقاومت یزد1400-09-2816:00رفسنجانسالن 9 دی
83 پاس گرگان - شهرداری گنبد1400-09-2816:00گرگانسالن امام خمینی
84 پیکان - هورسان رامسر1400-09-2816:00تهرانخانه والیبال
85 فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری ارومیه1400-10-0116:00سیرجانمجموعه ورزشی سردار سلیمانی
86 فولاد مبارکه سپاهان - آذرباتری ارومیه1400-10-0117:00اصفهانسالن 25 آبان مجموعه نقش جهان اصفهان
87 راه‌یاب ملل مریوان - لبنیات هراز آمل1400-10-0116:00مریوانسالن زاگرس مریوان
88 سایپا - مس رفسنجان1400-10-0116:00تهرانخانه والیبال
89 شهرداری ورامین - پاس گرگان1400-10-0116:00ورامینسالن گل عباسی
90 مقاومت یزد - پیکان1400-10-0116:00یزدسالن اختصاصی شهداب
91 شهرداری گنبد - هورسان رامسر1400-10-0116:00گنبدسالن المپیک گنبد کاووس
92 آذرباتری ارومیه - فولاد سیرجان ایرانیان1400-10-1216:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
93 راه‌یاب ملل مریوان - شهرداری ارومیه1400-10-1216:00مریوانسالن زاگرس مریوان
94 مس رفسنجان - فولاد مبارکه سپاهان1400-10-1216:00رفسنجانسالن 9 دی
95 پاس گرگان - لبنیات هراز آمل1400-10-1216:00. گرگانسالن امام خمینی
96 پیکان - سایپا1400-10-1216:00تهرانخانه والیبال
97 هورسان رامسر - شهرداری ورامین1400-10-1216:00رامسرمجموعه ورزشی شهید صدر
98 شهرداری گنبد - مقاومت یزد1400-10-1216:00گنبدسالن المپیک گنبد کاووس
99 فولاد سیرجان ایرانیان - راه‌یاب ملل مریوان1400-10-1516:00سیرجانمجموعه ورزشی سردار سلیمانی
100 آذرباتری ارومیه - مس رفسنجان1400-10-1515:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
101 شهرداری ارومیه - پاس گرگان1400-10-1518:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
102 فولاد مبارکه سپاهان - پیکان1400-10-1517:00اصفهانسالن 25 آبان مجموعه نقش جهان اصفهان
103 لبنیات هراز آمل - هورسان رامسر1400-10-1516:00آملسالن پیامبر اعظم
104 سایپا - شهرداری گنبد1400-10-1516:00تهرانخانه والیبال
105 شهرداری ورامین - مقاومت یزد1400-10-1516:00ورامینسالن گل عباسی
106 مس رفسنجان - فولاد سیرجان ایرانیان1400-10-1916:00رفسنجانسالن 9 دی
107 پاس گرگان - راه‌یاب ملل مریوان1400-10-1916:00گرگانسالن امام خمینی
108 پیکان - آذرباتری ارومیه1400-10-1916:00تهرانخانه والیبال
109 هورسان رامسر - شهرداری ارومیه1400-10-1916:00رامسرمجموعه ورزشی شهید صدر
110 شهرداری گنبد - فولاد مبارکه سپاهان1400-10-1916:00گنبدسالن المپیک گنبد کاووس
111 مقاومت یزد - لبنیات هراز آمل1400-10-1916:00یزدسالن اختصاصی شهداب
112 شهرداری ورامین - سایپا1400-10-1916:00ورامینسالن گل عباسی
113 فولاد سیرجان ایرانیان - پاس گرگان1400-10-2216:00سیرجانمجموعه ورزشی سردار سلیمانی
114 مس رفسنجان - پیکان1400-10-2216:00رفسنجانسالن 9 دی
115 راه‌یاب ملل مریوان - هورسان رامسر1400-10-2216:00مریوانسالن زاگرس مریوان
116 آذرباتری ارومیه - شهرداری گنبد1400-10-2215:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
117 شهرداری ارومیه - مقاومت یزد1400-10-2218:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
118 فولاد مبارکه سپاهان - شهرداری ورامین1400-10-2217:00اصفهانسالن 25 آبان مجموعه نقش جهان اصفهان
119 لبنیات هراز آمل - سایپا1400-10-2216:00آملسالن پیامبر اعظم
120 پیکان - فولاد سیرجان ایرانیان1400-10-2615:00تهرانخانه والیبال
121 هورسان رامسر - پاس گرگان1400-10-2616:00رامسرمجموعه ورزشی شهید صدر
122 شهرداری گنبد - مس رفسنجان1400-10-2616:00گنبدسالن المپیک گنبد کاووس
123 مقاومت یزد - راه‌یاب ملل مریوان1400-10-2616:00یزدسالن اختصاصی شهداب
124 شهرداری ورامین - آذرباتری ارومیه1400-10-2616:00ورامینسالن گل عباسی
125 سایپا - شهرداری ارومیه1400-10-2618:00تهرانخانه والیبال
126 لبنیات هراز آمل - فولاد مبارکه سپاهان1400-10-2615:30آملسالن پیامبر اعظم
127 فولاد سیرجان ایرانیان - هورسان رامسر1400-10-2916:00سیرجانمجموعه ورزشی سردار سلیمانی
128 پیکان - شهرداری گنبد1400-10-2915:00تهرانخانه والیبال
129 پاس گرگان - مقاومت یزد1400-10-2916:00گرگانسالن امام خمینی
130 مس رفسنجان - شهرداری ورامین1400-10-2916:00رفسنجانسالن 9 دی
131 سایپا - راه‌یاب ملل مریوان1400-10-2918:00تهرانخانه والیبال
132 آذرباتری ارومیه - لبنیات هراز آمل1400-10-2915:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
133 شهرداری ارومیه - فولاد مبارکه سپاهان1400-10-2918:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
134 فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری گنبد1400-11-0316:00سیرجانمجموعه ورزشی سردار سلیمانی
135 مقاومت یزد - هورسان رامسر1400-11-0316:00یزدسالن اختصاصی شهداب
136 شهرداری ورامین - پیکان1400-11-0316:00ورامینسالن گل عباسی
137 سایپا - پاس گرگان1400-11-0316:00تهرانخانه والیبال
138 لبنیات هراز آمل - مس رفسنجان1400-11-0316:00آملسالن پیامبر اعظم
139 فولاد مبارکه سپاهان - راه‌یاب ملل مریوان1400-11-0317:00اصفهانسالن 25 آبان مجموعه نقش جهان اصفهان
140 شهرداری ارومیه - آذرباتری ارومیه1400-11-0316:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
141 فولاد سیرجان ایرانیان - مقاومت یزد1400-11-0616:00سیرجانسالن امام علی (ع)
142 شهرداری گنبد - شهرداری ورامین1400-11-0616:00گنبدسالن المپیک گنبد کاووس
143 هورسان رامسر - سایپا1400-11-0616:00رامسرمجموعه ورزشی شهید صدر
144 پیکان - لبنیات هراز آمل1400-11-0616:00تهرانخانه والیبال
145 پاس گرگان - فولاد مبارکه سپاهان1400-11-0616:00گرگانسالن امام خمینی
146 مس رفسنجان - شهرداری ارومیه1400-11-0616:00رفسنجانسالن 9 دی
147 راه‌یاب ملل مریوان - آذرباتری ارومیه1400-11-0616:00مریوانسالن زاگرس مریوان
148 شهرداری ورامین - فولاد سیرجان ایرانیان1400-11-1016:00ورامینسالن گل عباسی
149 سایپا - مقاومت یزد1400-11-1016:00تهرانخانه والیبال
150 لبنیات هراز آمل - شهرداری گنبد1400-11-1016:00آملسالن پیامبر اعظم
151 فولاد مبارکه سپاهان - هورسان رامسر1400-11-1017:00اصفهانسالن 25 آبان مجموعه نقش جهان اصفهان
152 شهرداری ارومیه - پیکان1400-11-1015:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
153 آذرباتری ارومیه - پاس گرگان1400-11-1018:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
154 راه‌یاب ملل مریوان - مس رفسنجان1400-11-1016:00مریوانسالن زاگرس مریوان
155 فولاد سیرجان ایرانیان - سایپا1400-11-1316:00سیرجانسالن امام علی (ع)
156 شهرداری ورامین - لبنیات هراز آمل1400-11-1316:00ورامینسالن گل عباسی
157 مقاومت یزد - فولاد مبارکه سپاهان1400-11-1316:00یزدسالن اختصاصی شهداب
158 شهرداری گنبد - شهرداری ارومیه1400-11-1316:00گنبدسالن المپیک گنبد کاووس
159 هورسان رامسر - آذرباتری ارومیه1400-11-1316:00رامسرمجموعه ورزشی شهید صدر
160 پیکان - راه‌یاب ملل مریوان1400-11-1316:00تهرانخانه والیبال
161 پاس گرگان - مس رفسنجان1400-11-1316:00گرگانسالن امام خمینی
162 لبنیات هراز آمل - فولاد سیرجان ایرانیان1400-11-1716:00آملسالن پیامبر اعظم
163 فولاد مبارکه سپاهان - سایپا1400-11-1717:00اصفهانسالن 25 آبان مجموعه نقش جهان اصفهان
164 شهرداری ارومیه - شهرداری ورامین1400-11-1715:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
165 آذرباتری ارومیه - مقاومت یزد1400-11-1718:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
166 شهرداری گنبد - راه‌یاب ملل مریوان1400-11-1716:00گنبدسالن المپیک گنبد کاووس
167 مس رفسنجان - هورسان رامسر1400-11-1716:00رفسنجانسالن 9 دی
168 پاس گرگان - پیکان1400-11-1716:00آملسالن امام خمینی
169 فولاد سیرجان ایرانیان - فولاد مبارکه سپاهان1400-11-2016:00سیرجانسالن امام علی (ع)
170 لبنیات هراز آمل - شهرداری ارومیه1400-11-2016:00آملسالن پیامبر اعظم
171 سایپا - آذرباتری ارومیه1400-11-2016:00تهرانخانه والیبال
172 شهرداری ورامین - راه‌یاب ملل مریوان1400-11-2016:00ورامینسالن گل عباسی
173 مقاومت یزد - مس رفسنجان1400-11-2016:00یزدسالن اختصاصی شهداب
174 شهرداری گنبد - پاس گرگان1400-11-2016:00گنبدسالن المپیک گنبد کاووس
175 هورسان رامسر - پیکان140011-2016:00رامسرمجموعه ورزشی شهید صدر
176 شهرداری ارومیه - فولاد سیرجان ایرانیان1400-11-2415:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
177 آذرباتری ارومیه - فولاد مبارکه سپاهان1400-11-2418:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
178 لبنیات هراز آمل - راه‌یاب ملل مریوان1400-11-2415:00آملسالن پیامبر اعظم
179 مس رفسنجان - سایپا1400-11-2415:00رفسنجانسالن 9 دی
180 پاس گرگان - شهرداری ورامین1400-11-2415:00گرگانسالن امام خمینی
181 پیکان - مقاومت یزد1400-11-2415:00تهرانخانه والیبال
182 هورسان رامسر - شهرداری گنبد1400-11-2415:00رامسرمجموعه ورزشی شهید صدر

نتایج مقدماتی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11400-8-2فولاد سیرجان ایرانیان - آذرباتری ارومیه3 - 2107 - 99
21400-8-2شهرداری ارومیه - راه‌یاب ملل مریوان3 - 1100 - 88
31400-8-2فولاد مبارکه سپاهان - مس رفسنجان3 - 196 - 83
41400-8-2لبنیات هراز آمل - پاس گرگان3 - 2111 - 103
51400-8-2سایپا - پیکان1 - 396 - 96
61400-8-2شهرداری ورامین - هورسان رامسر3 - 2112 - 104
71400-8-2مقاومت یزد - شهرداری گنبد3 - 076 - 61
81400-8-5راه‌یاب ملل مریوان - فولاد سیرجان ایرانیان1 - 381 - 96
91400-8-5مس رفسنجان - آذرباتری ارومیه3 - 198 - 91
101400-8-5پاس گرگان - شهرداری ارومیه0 - 363 - 75
111400-8-5پیکان - فولاد مبارکه سپاهان0 - 366 - 79
121400-8-5هورسان رامسر - لبنیات هراز آمل0 - 355 - 75
131400-8-5شهرداری گنبد - سایپا2 - 397 - 112
141400-8-5مقاومت یزد - شهرداری ورامین3 - 075 - 62
151400-8-9فولاد سیرجان ایرانیان - مس رفسنجان3 - 1100 - 87
161400-8-9راه‌یاب ملل مریوان - پاس گرگان3 - 193 - 84
171400-8-9آذرباتری ارومیه - پیکان3 - 077 - 68
181400-8-9شهرداری ارومیه - هورسان رامسر3 - 196 - 94
191400-8-9فولاد مبارکه سپاهان - شهرداری گنبد3 - 075 - 63
201400-8-9لبنیات هراز آمل - مقاومت یزد3 - 077 - 66
211400-8-9سایپا - شهرداری ورامین2 - 3108 - 101
221400-8-12پاس گرگان - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 198 - 86
231400-8-12پیکان - مس رفسنجان3 - 078 - 69
241400-8-12هورسان رامسر - راه‌یاب ملل مریوان2 - 3102 - 98
251400-8-12شهرداری گنبد - آذرباتری ارومیه3 - 075 - 44
261400-8-12مقاومت یزد - شهرداری ارومیه2 - 3102 - 104
271400-8-12شهرداری ورامین - فولاد مبارکه سپاهان2 - 3102 - 107
281400-8-12سایپا - لبنیات هراز آمل2 - 396 - 108
291400-8-16فولاد سیرجان ایرانیان - پیکان0 - 369 - 79
301400-8-16پاس گرگان - هورسان رامسر3 - 075 - 52
311400-8-16مس رفسنجان - شهرداری گنبد3 - 076 - 62
321400-8-16راه‌یاب ملل مریوان - مقاومت یزد2 - 396 - 100
331400-8-16آذرباتری ارومیه - شهرداری ورامین1 - 390 - 96
341400-8-16شهرداری ارومیه - سایپا3 - 075 - 58
351400-8-16فولاد مبارکه سپاهان - لبنیات هراز آمل3 - 1100 - 87
361400-8-19هورسان رامسر - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 190 - 84
371400-8-19شهرداری گنبد - پیکان3 - 1101 - 88
381400-8-19مقاومت یزد - پاس گرگان3 - 195 - 88
391400-8-19شهرداری ورامین - مس رفسنجان3 - 1102 - 90
401400-8-19راه‌یاب ملل مریوان - سایپا3 - 197 - 92
411400-8-19لبنیات هراز آمل - آذرباتری ارومیه3 - 075 - 58
421400-8-19فولاد مبارکه سپاهان - شهرداری ارومیه3 - 075 - 53
431400-8-23شهرداری گنبد - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 198 - 94
441400-8-23هورسان رامسر - مقاومت یزد3 - 189 - 81
451400-8-23پیکان - شهرداری ورامین3 - 076 - 64
461400-8-23پاس گرگان - سایپا3 - 189 - 88
471400-8-23مس رفسنجان - لبنیات هراز آمل3 - 196 - 88
481400-8-23راه‌یاب ملل مریوان - فولاد مبارکه سپاهان1 - 384 - 97
491400-8-23آذرباتری ارومیه - شهرداری ارومیه0 - 363 - 77
501400-8-26مقاومت یزد - فولاد سیرجان ایرانیان0 - 365 - 75
511400-8-26شهرداری ورامین - شهرداری گنبد1 - 392 - 100
521400-8-26سایپا - هورسان رامسر3 - 2103 - 94
531400-8-26لبنیات هراز آمل - پیکان0 - 361 - 75
541400-8-26فولاد مبارکه سپاهان - پاس گرگان3 - 197 - 78
551400-8-26شهرداری ارومیه - مس رفسنجان3 - 198 - 82
561400-8-26آذرباتری ارومیه - راه‌یاب ملل مریوان2 - 3107 - 101
571400-9-3فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری ورامین3 - 2108 - 101
581400-9-3مقاومت یزد - سایپا3 - 2110 - 105
591400-9-3شهرداری گنبد - لبنیات هراز آمل3 - 1105 - 102
601400-9-3هورسان رامسر - فولاد مبارکه سپاهان0 - 364 - 77
611400-9-3پیکان - شهرداری ارومیه3 - 2112 - 109
621400-9-3پاس گرگان - آذرباتری ارومیه2 - 3105 - 105
631400-9-3مس رفسنجان - راه‌یاب ملل مریوان1 - 383 - 93
641400-9-7سایپا - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 1105 - 99
651400-9-7لبنیات هراز آمل - شهرداری ورامین3 - 1102 - 79
661400-9-7فولاد مبارکه سپاهان - مقاومت یزد3 - 1103 - 91
671400-9-7شهرداری ارومیه - شهرداری گنبد3 - 197 - 87
681400-9-7آذرباتری ارومیه - هورسان رامسر1 - 398 - 100
691400-9-7راه‌یاب ملل مریوان - پیکان3 - 078 - 65
701400-9-7مس رفسنجان - پاس گرگان2 - 3102 - 108
711400-9-10فولاد سیرجان ایرانیان - لبنیات هراز آمل1 - 391 - 106
721400-9-10سایپا - فولاد مبارکه سپاهان1 - 385 - 97
731400-9-10شهرداری ورامین - شهرداری ارومیه2 - 397 - 109
741400-9-10مقاومت یزد - آذرباتری ارومیه3 - 075 - 62
751400-9-10راه‌یاب ملل مریوان - شهرداری گنبد3 - 1104 - 94
761400-9-10هورسان رامسر - مس رفسنجان3 - 2103 - 106
771400-9-10پیکان - پاس گرگان3 - 194 - 88
781400-09-28فولاد مبارکه سپاهان - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 075 - 58
791400-09-28شهرداری ارومیه - لبنیات هراز آمل3 - 2107 - 93
801400-09-28آذرباتری ارومیه - سایپا0 - 370 - 82
811400-09-28راه‌یاب ملل مریوان - شهرداری ورامین1 - 379 - 92
821400-09-28مس رفسنجان - مقاومت یزد3 - 194 - 91
831400-09-28پاس گرگان - شهرداری گنبد3 - 196 - 84
841400-09-28پیکان - هورسان رامسر3 - 075 - 60
851400-10-01فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری ارومیه2 - 3100 - 105
861400-10-01فولاد مبارکه سپاهان - آذرباتری ارومیه2 - 3114 - 103
871400-10-01راه‌یاب ملل مریوان - لبنیات هراز آمل1 - 393 - 98
881400-10-01سایپا - مس رفسنجان1 - 389 - 94
891400-10-01شهرداری ورامین - پاس گرگان2 - 3108 - 104
901400-10-01مقاومت یزد - پیکان1 - 390 - 95
911400-10-01شهرداری گنبد - هورسان رامسر3 - 075 - 59
921400-10-12آذرباتری ارومیه - فولاد سیرجان ایرانیان1 - 378 - 100
931400-10-12راه‌یاب ملل مریوان - شهرداری ارومیه3 - 2100 - 108
941400-10-12مس رفسنجان - فولاد مبارکه سپاهان3 - 2110 - 103
951400-10-12پاس گرگان - لبنیات هراز آمل2 - 3113 - 115
961400-10-12پیکان - سایپا2 - 3101 - 109
971400-10-12هورسان رامسر - شهرداری ورامین3 - 078 - 64
981400-10-12شهرداری گنبد - مقاومت یزد0 - 366 - 79
991400-10-15فولاد سیرجان ایرانیان - راه‌یاب ملل مریوان3 - 2103 - 101
1001400-10-15آذرباتری ارومیه - مس رفسنجان2 - 3118 - 119
1011400-10-15شهرداری ارومیه - پاس گرگان3 - 2111 - 104
1021400-10-15فولاد مبارکه سپاهان - پیکان0 - 366 - 77
1031400-10-15لبنیات هراز آمل - هورسان رامسر3 - 199 - 84
1041400-10-15سایپا - شهرداری گنبد3 - 075 - 59
1051400-10-15شهرداری ورامین - مقاومت یزد2 - 3100 - 109
1061400-10-19مس رفسنجان - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 2109 - 104
1071400-10-19پاس گرگان - راه‌یاب ملل مریوان3 - 2109 - 102
1081400-10-19پیکان - آذرباتری ارومیه3 - 075 - 53
1091400-10-19هورسان رامسر - شهرداری ارومیه3 - 1102 - 89
1101400-10-19شهرداری گنبد - فولاد مبارکه سپاهان2 - 3100 - 110
1111400-10-19مقاومت یزد - لبنیات هراز آمل3 - 075 - 63
1121400-10-19شهرداری ورامین - سایپا3 - 2102 - 101
1131400-10-22فولاد سیرجان ایرانیان - پاس گرگان3 - 075 - 59
1141400-10-22مس رفسنجان - پیکان3 - 2105 - 101
1151400-10-22راه‌یاب ملل مریوان - هورسان رامسر3 - 197 - 89
1161400-10-22آذرباتری ارومیه - شهرداری گنبد3 - 077 - 63
1171400-10-22شهرداری ارومیه - مقاومت یزد1 - 385 - 102
1181400-10-22فولاد مبارکه سپاهان - شهرداری ورامین3 - 192 - 86
1191400-10-22لبنیات هراز آمل - سایپا3 - 1100 - 95
1201400-10-26پیکان - فولاد سیرجان ایرانیان2 - 398 - 105
1211400-10-26هورسان رامسر - پاس گرگان1 - 391 - 97
1221400-10-26شهرداری گنبد - مس رفسنجان3 - 075 - 61
1231400-10-26مقاومت یزد - راه‌یاب ملل مریوان3 - 075 - 54
1241400-10-26شهرداری ورامین - آذرباتری ارومیه3 - 080 - 63
1251400-10-26سایپا - شهرداری ارومیه1 - 390 - 98
1261400-10-26لبنیات هراز آمل - فولاد مبارکه سپاهان1 - 3108 - 110
1271400-10-29فولاد سیرجان ایرانیان - هورسان رامسر3 - 193 - 75
1281400-10-29پیکان - شهرداری گنبد3 - 2103 - 96
1291400-10-29پاس گرگان - مقاومت یزد3 - 1105 - 103
1301400-10-29مس رفسنجان - شهرداری ورامین3 - 2111 - 109
1311400-10-29سایپا - راه‌یاب ملل مریوان1 - 391 - 99
1321400-10-29آذرباتری ارومیه - لبنیات هراز آمل0 - 30 - 75
1331400-10-29شهرداری ارومیه - فولاد مبارکه سپاهان0 - 361 - 75
1341400-11-03فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری گنبد1 - 391 - 99
1351400-11-03مقاومت یزد - هورسان رامسر3 - 075 - 54
1361400-11-03شهرداری ورامین - پیکان3 - 198 - 91
1371400-11-03سایپا - پاس گرگان3 - 196 - 83
1381400-11-03لبنیات هراز آمل - مس رفسنجان3 - 080 - 72
1391400-11-03فولاد مبارکه سپاهان - راه‌یاب ملل مریوان3 - 1104 - 90
1401400-11-03شهرداری ارومیه - آذرباتری ارومیه2 - 3110 - 112
1411400-11-06فولاد سیرجان ایرانیان - مقاومت یزد2 - 394 - 112
1421400-11-06شهرداری گنبد - شهرداری ورامین3 - 075 - 53
1431400-11-06هورسان رامسر - سایپا0 - 355 - 75
1441400-11-06پیکان - لبنیات هراز آمل3 - 1100 - 91
1451400-11-06پاس گرگان - فولاد مبارکه سپاهان0 - 370 - 76
1461400-11-06مس رفسنجان - شهرداری ارومیه3 - 076 - 68
1471400-11-06راه‌یاب ملل مریوان - آذرباتری ارومیه1 - 393 - 93
1481400-11-10شهرداری ورامین - فولاد سیرجان ایرانیان0 - 363 - 75
1491400-11-10سایپا - مقاومت یزد1 - 394 - 95
1501400-11-10لبنیات هراز آمل - شهرداری گنبد3 - 075 - 57
1511400-11-10فولاد مبارکه سپاهان - هورسان رامسر3 - 075 - 61
1521400-11-10شهرداری ارومیه - پیکان2 - 3103 - 111
1531400-11-10آذرباتری ارومیه - پاس گرگان0 - 359 - 75
1541400-11-10راه‌یاب ملل مریوان - مس رفسنجان0 - 359 - 75
1551400-11-13فولاد سیرجان ایرانیان - سایپا3 - 075 - 59
1561400-11-13شهرداری ورامین - لبنیات هراز آمل1 - 396 - 103
1571400-11-13مقاومت یزد - فولاد مبارکه سپاهان3 - 198 - 92
1581400-11-13شهرداری گنبد - شهرداری ارومیه0 - 368 - 79
1591400-11-13هورسان رامسر - آذرباتری ارومیه3 - 075 - 62
1601400-11-13پیکان - راه‌یاب ملل مریوان3 - 193 - 91
1611400-11-13پاس گرگان - مس رفسنجان3 - 075 - 69
1621400-11-17لبنیات هراز آمل - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 075 - 66
1631400-11-17فولاد مبارکه سپاهان - سایپا3 - 2116 - 110
1641400-11-17شهرداری ارومیه - شهرداری ورامین3 - 1100 - 84
1651400-11-17آذرباتری ارومیه - مقاومت یزد1 - 381 - 95
1661400-11-17شهرداری گنبد - راه‌یاب ملل مریوان3 - 075 - 60
1671400-11-17مس رفسنجان - هورسان رامسر3 - 2108 - 104
1681400-11-17پاس گرگان - پیکان2 - 3102 - 110
1691400-11-20فولاد سیرجان ایرانیان - فولاد مبارکه سپاهان3 - 076 - 68
1701400-11-20لبنیات هراز آمل - شهرداری ارومیه3 - 195 - 84
1711400-11-20سایپا - آذرباتری ارومیه3 - 2115 - 106
1721400-11-20شهرداری ورامین - راه‌یاب ملل مریوان2 - 398 - 98
1731400-11-20مقاومت یزد - مس رفسنجان3 - 1100 - 89
1741400-11-20شهرداری گنبد - پاس گرگان1 - 392 - 97
175140011-20هورسان رامسر - پیکان3 - 075 - 58
1761400-11-24شهرداری ارومیه - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 075 - 51
1771400-11-24آذرباتری ارومیه - فولاد مبارکه سپاهان3 - 195 - 82
1781400-11-24لبنیات هراز آمل - راه‌یاب ملل مریوان3 - 075 - 47
1791400-11-24مس رفسنجان - سایپا3 - 2100 - 104
1801400-11-24پاس گرگان - شهرداری ورامین0 - 359 - 75
1811400-11-24پیکان - مقاومت یزد2 - 3111 - 109
1821400-11-24هورسان رامسر - شهرداری گنبد3 - 075 - 50

رده بندی مقدماتی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1فولاد مبارکه سپاهان
20626
59
66332.00
2لبنیات هراز آمل
18826
52
61371.64
3مقاومت یزد
18826
50
61401.52
4پیکان
161026
48
58431.34
5شهرداری ارومیه
161026
47
59461.28
6مس رفسنجان
141226
37
52540.96
7فولاد سیرجان ایرانیان
131326
38
51511.00
8پاس گرگان
121426
38
51540.94
9راه‌یاب ملل مریوان
111526
32
47590.79
10شهرداری گنبد
101626
33
40530.75
11شهرداری ورامین
91726
31
46610.75
12هورسان رامسر
91726
30
40570.70
13سایپا
91726
29
48610.78
14آذرباتری ارومیه
71926
22
34650.52

برنامه پلی اف

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
183 پیکان - شهرداری ارومیه1400/12/0315:30تهرانسالن فدراسیون
184 فولاد مبارکه سپاهان - پاس گرگان1400/12/0318:30تهرانسالن فدراسیون
185 مقاومت یزد - مس رفسنجان1400/12/0415:30تهرانسالن فدراسیون
186 لبنیات هراز آمل - فولاد سیرجان ایرانیان1400/12/0418:30تهرانسالن فدراسیون
187 پاس گرگان - فولاد مبارکه سپاهان1400/12/0515:30تهرانسالن فدراسیون
188 شهرداری ارومیه - پیکان1400/12/0518:30تهرانسالن فدراسیون
189 فولاد سیرجان ایرانیان - لبنیات هراز آمل1400/12/0615:30تهرانسالن فدراسیون
190 مس رفسنجان - مقاومت یزد1400/12/0618:30تهرانسالن فدراسیون
191 فولاد مبارکه سپاهان - پیکان1400/12/1315:30تهرانسالن فدراسیون
192 مقاومت یزد - فولاد سیرجان ایرانیان1400/12/1318:30تهرانسالن فدراسیون
193 فولاد سیرجان ایرانیان - مقاومت یزد1400/12/1515:30تهرانسالن فدراسیون
194 پیکان - فولاد مبارکه سپاهان1400/12/1518:30تهرانسالن فدراسیون
195 مقاومت یزد - پیکان1400/12/2115:30تهرانسالن فدراسیون
196 پیکان - مقاومت یزد1400/12/2315:30تهرانسالن فدراسیون

نتایج پلی اف

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
1831400/12/03پیکان - شهرداری ارومیه3 - 075 - 56
1841400/12/03فولاد مبارکه سپاهان - پاس گرگان3 - 075 - 52
1851400/12/04مقاومت یزد - مس رفسنجان3 - 2103 - 105
1861400/12/04لبنیات هراز آمل - فولاد سیرجان ایرانیان1 - 386 - 97
1871400/12/05پاس گرگان - فولاد مبارکه سپاهان0 - 358 - 75
1881400/12/05شهرداری ارومیه - پیکان0 - 343 - 75
1891400/12/06فولاد سیرجان ایرانیان - لبنیات هراز آمل3 - 2116 - 116
1901400/12/06مس رفسنجان - مقاومت یزد2 - 3114 - 120
1911400/12/13فولاد مبارکه سپاهان - پیکان0 - 361 - 76
1921400/12/13مقاومت یزد - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 075 - 65
1931400/12/15فولاد سیرجان ایرانیان - مقاومت یزد1 - 392 - 100
1941400/12/15پیکان - فولاد مبارکه سپاهان3 - 196 - 82
1951400/12/21مقاومت یزد - پیکان3 - 080 - 70
1961400/12/23پیکان - مقاومت یزد1 - 379 - 98

در حال تکمیل اطلاعات.

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1آذرباتری ارومیهفرهاد نفرزاده/ از هفته دوازدهم رحمان رئوفی
2پاس گرگانامید عقیلی/ از هفته پانزدهم عیسی سنگدوینی
3پیکانپیمان اکبری
4راه‌یاب ملل مریوانآرش صادقیانی
5سایپاناصر شهنازی / از هفته بیستم سهراب به نژاد
6مقاومت یزدمحمد عمده‌غیاثی/ از آغاز دور برگشت علیرضا طلوع‌کیان
7شهرداری ارومیهمحمدرضا تندروان
8شهرداری گنبدطاهر قره‌داشلی/ از هفته چهارم عظیم جزیده
9شهرداری ورامینساسان خداپرست
10فولاد سیرجان ایرانیانسعید رضایی
11فولاد مبارکه سپاهانرحمان محمدی‌راد
12لبنیات هراز آملبهروز عطایی
13مس رفسنجاناسماعیل بادرنگین
14هورسان رامسرفرشاد سعیدی/ از هفته ششم مسعود آرمات

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

دفترچه مسابقات

دانلود فایل تبلیغات محیطی

رتبه بندی نهایی