لیگ برتر ایران | 1400| مردان

داخلیمردانبزرگسال1400

برنامه مقدماتی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 فولاد سیرجان ایرانیان - آذرباتری ارومیه1400-8-218:00تهرانسالن فدراسیون
2 شهرداری ارومیه - راه‌یاب ملل مریوان1400-8-216:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
3 فولاد مبارکه سپاهان - مس رفسنجان1400-8-216:00اصفهانسالن 25 آبان مجموعه نقش جهان اصفهان
4 لبنیات هراز آمل - پاس گرگان1400-8-216:00آملسالن پیامبر اعظم
5 سایپا - پیکان1400-8-215:00تهرانسالن فدراسیون
6 شهرداری ورامین - هورسان رامسر1400-8-216:00ورامینسالن گل عباسی
7 شهداب یزد - شهرداری گنبد1400-8-216:00یزدسالن اختصاصی شهداب
8 راه‌یاب ملل مریوان - فولاد سیرجان ایرانیان1400-8-516:00مریوانسالن زاگرس مریوان
9 مس رفسنجان - آذرباتری ارومیه1400-8-516:00رفسنجانسالن 9 دی
10 پاس گرگان - شهرداری ارومیه1400-8-516:00گرگانسالن امام خمینی
11 پیکان - فولاد مبارکه سپاهان1400-8-516:00تهرانخانه والیبال
12 هورسان رامسر - لبنیات هراز آمل1400-8-516:00رامسرمجموعه ورزشی شهید صدر
13 شهرداری گنبد - سایپا1400-8-516:00گنبدسالن المپیک گنبد کاووس
14 شهداب یزد - شهرداری ورامین1400-8-516:00یزدسالن اختصاصی شهداب
15 فولاد سیرجان ایرانیان - مس رفسنجان1400-8-916:00سیرجانمجموعه ورزشی سردار سلیمانی
16 راه‌یاب ملل مریوان - پاس گرگان1400-8-916:00مریوانسالن زاگرس مریوان
17 آذرباتری ارومیه - پیکان1400-8-915:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
18 شهرداری ارومیه - هورسان رامسر1400-8-918:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
19 فولاد مبارکه سپاهان - شهرداری گنبد1400-8-917:00اصفهانسالن 25 آبان مجموعه نقش جهان اصفهان
20 لبنیات هراز آمل - شهداب یزد1400-8-916:00آملسالن پیامبر اعظم
21 سایپا - شهرداری ورامین1400-8-916:00تهرانخانه والیبال
22 پاس گرگان - فولاد سیرجان ایرانیان1400-8-1216:00گرگانسالن امام خمینی
23 پیکان - مس رفسنجان1400-8-1215:00تهرانخانه والیبال
24 هورسان رامسر - راه‌یاب ملل مریوان1400-8-1216:00رامسرمجموعه ورزشی شهید صدر
25 شهرداری گنبد - آذرباتری ارومیه1400-8-1216:00گرگانسالن المپیک گنبد کاووس
26 شهداب یزد - شهرداری ارومیه1400-8-1216:00یزدخانه والیبال
27 شهرداری ورامین - فولاد مبارکه سپاهان1400-8-1216:00ورامینسالن گل عباسی
28 سایپا - لبنیات هراز آمل1400-8-1218:00تهرانخانه والیبال
29 فولاد سیرجان ایرانیان - پیکان1400-8-1616:00سیرجانمجموعه ورزشی سردار سلیمانی
30 پاس گرگان - هورسان رامسر1400-8-1616:00گرگانسالن امام خمینی
31 مس رفسنجان - شهرداری گنبد1400-8-1616:00رفسنجانسالن 9 دی
32 راه‌یاب ملل مریوان - شهداب یزد1400-8-1616:00مریوانسالن زاگرس مریوان
33 آذرباتری ارومیه - شهرداری ورامین1400-8-1615:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
34 شهرداری ارومیه - سایپا1400-8-1618:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
35 فولاد مبارکه سپاهان - لبنیات هراز آمل1400-8-1617:00اصفهانسالن 25 آبان مجموعه نقش جهان اصفهان
36 هورسان رامسر - فولاد سیرجان ایرانیان1400-8-1916:00رامسرمجموعه ورزشی شهید صدر
37 شهرداری گنبد - پیکان1400-8-1916:30گنبدسالن المپیک گنبد کاووس
38 شهداب یزد - پاس گرگان1400-8-1916:00یزدسالن اختصاصی شهداب
39 شهرداری ورامین - مس رفسنجان1400-8-1916:00ورامینسالن گل عباسی
40 راه‌یاب ملل مریوان - سایپا1400-8-1916:00مریوانسالن زاگرس مریوان
41 لبنیات هراز آمل - آذرباتری ارومیه1400-8-1916:00آملسالن پیامبر اعظم
42 فولاد مبارکه سپاهان - شهرداری ارومیه1400-8-1917:00اصفهانسالن 25 آبان مجموعه نقش جهان اصفهان
43 شهرداری گنبد - فولاد سیرجان ایرانیان1400-8-2316:00گنبدسالن المپیک گنبد کاووس
44 هورسان رامسر - شهداب یزد1400-8-2316:00رامسرمجموعه ورزشی شهید صدر
45 پیکان - شهرداری ورامین1400-8-2316:00تهرانخانه والیبال
46 پاس گرگان - سایپا1400-8-2316:00گرگانسالن امام خمینی
47 مس رفسنجان - لبنیات هراز آمل1400-8-2316:00رفسنجانسالن 9 دی
48 راه‌یاب ملل مریوان - فولاد مبارکه سپاهان1400-8-2316:00مریوانسالن زاگرس مریوان
49 آذرباتری ارومیه - شهرداری ارومیه1400-8-2316:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
50 شهداب یزد - فولاد سیرجان ایرانیان1400-8-2616:00یزدسالن اختصاصی شهداب
51 شهرداری ورامین - شهرداری گنبد1400-8-2616:00ورامینسالن گل عباسی
52 سایپا - هورسان رامسر1400-8-2616:00تهرانخانه والیبال
53 لبنیات هراز آمل - پیکان1400-8-2616:00آملسالن پیامبر اعظم
54 فولاد مبارکه سپاهان - پاس گرگان1400-8-2617:00اصفهانسالن 25 آبان مجموعه نقش جهان اصفهان
55 شهرداری ارومیه - مس رفسنجان1400-8-2615:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
56 آذرباتری ارومیه - راه‌یاب ملل مریوان1400-8-2618:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
57 فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری ورامین1400-9-316:00سیرجانمجموعه ورزشی سردار سلیمانی
58 شهداب یزد - سایپا1400-9-316:00یزدسالن اختصاصی شهداب
59 شهرداری گنبد - لبنیات هراز آمل1400-9-316:00گنبدسالن المپیک گنبد کاووس
60 هورسان رامسر - فولاد مبارکه سپاهان1400-9-316:00رامسرمجموعه ورزشی شهید صدر
61 پیکان - شهرداری ارومیه1400-9-316:00تهرانخانه والیبال
62 پاس گرگان - آذرباتری ارومیه1400-9-316:00گرگانسالن امام خمینی
63 مس رفسنجان - راه‌یاب ملل مریوان1400-9-316:00رفسنجانسالن 9 دی
64 سایپا - فولاد سیرجان ایرانیان1400-9-716:00تهرانخانه والیبال
65 لبنیات هراز آمل - شهرداری ورامین1400-9-716:00آملسالن پیامبر اعظم
66 فولاد مبارکه سپاهان - شهداب یزد1400-9-717:00اصفهانسالن 25 آبان مجموعه نقش جهان اصفهان
67 شهرداری ارومیه - شهرداری گنبد1400-9-715:00آملسالن 6هزار نفری غدیر
68 آذرباتری ارومیه - هورسان رامسر1400-9-718:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
69 راه‌یاب ملل مریوان - پیکان1400-9-716:00مریوانسالن زاگرس مریوان
70 مس رفسنجان - پاس گرگان1400-9-715:30رفسنجانسالن 9 دی
71 فولاد سیرجان ایرانیان - لبنیات هراز آمل1400-9-1016:00سیرجانسالن فدراسیون
72 سایپا - فولاد مبارکه سپاهان1400-9-1015:00تهرانخانه والیبال
73 شهرداری ورامین - شهرداری ارومیه1400-9-1016:00ورامینسالن گل عباسی
74 شهداب یزد - آذرباتری ارومیه1400-9-1016:00یزدسالن اختصاصی شهداب
75 راه‌یاب ملل مریوان - شهرداری گنبد1400-9-1016:00مریوانسالن زاگرس مریوان
76 هورسان رامسر - مس رفسنجان1400-9-1016:00رامسرمجموعه ورزشی شهید صدر
77 پیکان - پاس گرگان1400-9-1018:00تهرانخانه والیبال
78 فولاد مبارکه سپاهان - فولاد سیرجان ایرانیان1400-09-2817:00اصفهانسالن 25 آبان مجموعه نقش جهان اصفهان
79 شهرداری ارومیه - لبنیات هراز آمل1400-09-2815:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
80 آذرباتری ارومیه - سایپا1400-09-2818:00ارومیهسالن 6هزار نفری غدیر
81 راه‌یاب ملل مریوان - شهرداری ورامین1400-09-2816:00مریوانسالن زاگرس مریوان
82 مس رفسنجان - شهداب یزد1400-09-2816:00رفسنجانسالن 9 دی
83 پاس گرگان - شهرداری گنبد1400-09-2816:00گرگانسالن امام خمینی
84 پیکان - هورسان رامسر1400-09-2816:00تهرانخانه والیبال
85 فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری ارومیه1400-10-01-16:00سیرجانمجموعه ورزشی سردار سلیمانی
86 فولاد مبارکه سپاهان - آذرباتری ارومیه1400-10-0116:00اصفهانسالن 25 آبان مجموعه نقش جهان اصفهان
87 لبنیات هراز آمل - راه‌یاب ملل مریوان1400-10-0116:00آملسالن پیامبر اعظم
88 سایپا - مس رفسنجان1400-10-0116:00تهرانخانه والیبال
89 شهرداری ورامین - پاس گرگان1400-10-0116:00ورامینسالن گل عباسی
90 شهداب یزد - پیکان1400-10-0116:00یزدسالن اختصاصی شهداب
91 شهرداری گنبد - هورسان رامسر1400-10-0116:00گنبدسالن المپیک گنبد کاووس

نتایج مقدماتی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11400-8-2فولاد سیرجان ایرانیان - آذرباتری ارومیه3 - 2107 - 99
21400-8-2شهرداری ارومیه - راه‌یاب ملل مریوان3 - 1100 - 88
31400-8-2فولاد مبارکه سپاهان - مس رفسنجان3 - 196 - 83
41400-8-2لبنیات هراز آمل - پاس گرگان3 - 2111 - 103
51400-8-2سایپا - پیکان1 - 396 - 96
61400-8-2شهرداری ورامین - هورسان رامسر3 - 2112 - 104
71400-8-2شهداب یزد - شهرداری گنبد3 - 076 - 61
81400-8-5راه‌یاب ملل مریوان - فولاد سیرجان ایرانیان1 - 381 - 96
91400-8-5مس رفسنجان - آذرباتری ارومیه3 - 198 - 91
101400-8-5پاس گرگان - شهرداری ارومیه0 - 363 - 75
111400-8-5پیکان - فولاد مبارکه سپاهان0 - 366 - 79
121400-8-5هورسان رامسر - لبنیات هراز آمل0 - 355 - 75
131400-8-5شهرداری گنبد - سایپا2 - 397 - 112
141400-8-5شهداب یزد - شهرداری ورامین3 - 075 - 62
151400-8-9فولاد سیرجان ایرانیان - مس رفسنجان3 - 1100 - 87
161400-8-9راه‌یاب ملل مریوان - پاس گرگان3 - 193 - 84
171400-8-9آذرباتری ارومیه - پیکان3 - 077 - 68
181400-8-9شهرداری ارومیه - هورسان رامسر3 - 196 - 94
191400-8-9فولاد مبارکه سپاهان - شهرداری گنبد3 - 075 - 63
201400-8-9لبنیات هراز آمل - شهداب یزد3 - 077 - 66
211400-8-9سایپا - شهرداری ورامین2 - 3108 - 101
221400-8-12پاس گرگان - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 198 - 86
231400-8-12پیکان - مس رفسنجان3 - 078 - 69
241400-8-12هورسان رامسر - راه‌یاب ملل مریوان2 - 3102 - 98
251400-8-12شهرداری گنبد - آذرباتری ارومیه3 - 075 - 44
261400-8-12شهداب یزد - شهرداری ارومیه2 - 3102 - 104
271400-8-12شهرداری ورامین - فولاد مبارکه سپاهان2 - 3102 - 107
281400-8-12سایپا - لبنیات هراز آمل2 - 396 - 108
291400-8-16فولاد سیرجان ایرانیان - پیکان0 - 369 - 79
301400-8-16پاس گرگان - هورسان رامسر3 - 075 - 52
311400-8-16مس رفسنجان - شهرداری گنبد3 - 076 - 62
321400-8-16راه‌یاب ملل مریوان - شهداب یزد2 - 396 - 100
331400-8-16آذرباتری ارومیه - شهرداری ورامین1 - 390 - 96
341400-8-16شهرداری ارومیه - سایپا3 - 075 - 58
351400-8-16فولاد مبارکه سپاهان - لبنیات هراز آمل3 - 1100 - 87
361400-8-19هورسان رامسر - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 190 - 84
371400-8-19شهرداری گنبد - پیکان3 - 1101 - 88
381400-8-19شهداب یزد - پاس گرگان3 - 195 - 88
391400-8-19شهرداری ورامین - مس رفسنجان3 - 1102 - 90
401400-8-19راه‌یاب ملل مریوان - سایپا3 - 197 - 92
411400-8-19لبنیات هراز آمل - آذرباتری ارومیه3 - 075 - 58
421400-8-19فولاد مبارکه سپاهان - شهرداری ارومیه3 - 075 - 53
431400-8-23شهرداری گنبد - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 198 - 94
441400-8-23هورسان رامسر - شهداب یزد3 - 189 - 81
451400-8-23پیکان - شهرداری ورامین3 - 076 - 64
461400-8-23پاس گرگان - سایپا3 - 189 - 88
471400-8-23مس رفسنجان - لبنیات هراز آمل3 - 196 - 88
481400-8-23راه‌یاب ملل مریوان - فولاد مبارکه سپاهان1 - 384 - 97
491400-8-23آذرباتری ارومیه - شهرداری ارومیه0 - 363 - 77
501400-8-26شهداب یزد - فولاد سیرجان ایرانیان0 - 365 - 75
511400-8-26شهرداری ورامین - شهرداری گنبد1 - 392 - 100
521400-8-26سایپا - هورسان رامسر3 - 2103 - 94
531400-8-26لبنیات هراز آمل - پیکان0 - 361 - 75
541400-8-26فولاد مبارکه سپاهان - پاس گرگان3 - 197 - 78
551400-8-26شهرداری ارومیه - مس رفسنجان3 - 198 - 82
561400-8-26آذرباتری ارومیه - راه‌یاب ملل مریوان2 - 3107 - 101
571400-9-3فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری ورامین3 - 2108 - 101
581400-9-3شهداب یزد - سایپا3 - 2110 - 105
591400-9-3شهرداری گنبد - لبنیات هراز آمل3 - 1105 - 102
601400-9-3هورسان رامسر - فولاد مبارکه سپاهان0 - 364 - 77
611400-9-3پیکان - شهرداری ارومیه3 - 2112 - 109
621400-9-3پاس گرگان - آذرباتری ارومیه2 - 3105 - 105
631400-9-3مس رفسنجان - راه‌یاب ملل مریوان1 - 383 - 93
641400-9-7سایپا - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 1105 - 99
651400-9-7لبنیات هراز آمل - شهرداری ورامین3 - 1102 - 79
661400-9-7فولاد مبارکه سپاهان - شهداب یزد3 - 1103 - 91
671400-9-7شهرداری ارومیه - شهرداری گنبد3 - 197 - 87
681400-9-7آذرباتری ارومیه - هورسان رامسر1 - 398 - 100
691400-9-7راه‌یاب ملل مریوان - پیکان3 - 078 - 65
701400-9-7مس رفسنجان - پاس گرگان2 - 3102 - 108
711400-9-10فولاد سیرجان ایرانیان - لبنیات هراز آمل1 - 391 - 106
721400-9-10سایپا - فولاد مبارکه سپاهان1 - 385 - 97
731400-9-10شهرداری ورامین - شهرداری ارومیه2 - 397 - 109
741400-9-10شهداب یزد - آذرباتری ارومیه3 - 075 - 62
751400-9-10راه‌یاب ملل مریوان - شهرداری گنبد3 - 1104 - 94
761400-9-10هورسان رامسر - مس رفسنجان3 - 2103 - 106
771400-9-10پیکان - پاس گرگان3 - 194 - 88

رده بندی مقدماتی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1فولاد مبارکه سپاهان
11011
32
3384.12
2شهرداری ارومیه
9211
26
29142.07
3پیکان
7411
20
22161.37
4راه‌یاب ملل مریوان
7411
20
26201.30
5لبنیات هراز آمل
7411
19
24181.33
6شهداب یزد
6511
17
22201.10
7شهرداری گنبد
5611
16
19220.86
8فولاد سیرجان ایرانیان
5611
13
20240.83
9هورسان رامسر
4711
14
19260.73
10پاس گرگان
4711
13
20250.80
11شهرداری ورامین
4711
13
20270.74
12مس رفسنجان
3811
11
18260.69
13سایپا
3811
10
19290.65
14آذرباتری ارومیه
2911
7
13290.44

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1آذرباتری ارومیهفرهاد نفرزاده
2پاس گرگانامید عقیلی
3پیکانپیمان اکبری
4راه‌یاب ملل مریوانآرش صادقیانی
5سایپاناصر شهنازی
6شهداب یزدمحمد عمده‌غیاثی
7شهرداری ارومیهمحمدرضا تندروان
8شهرداری گنبدطاهر قره‌داشلی/ از هفته چهارم عظیم جزیده
9شهرداری ورامینساسان خداپرست
10فولاد سیرجان ایرانیانسعید رضایی
11فولاد مبارکه سپاهانرحمان محمدی‌راد
12لبنیات هراز آملبهروز عطایی
13مس رفسنجاناسماعیل بادرنگین
14هورسان رامسرفرشاد سعیدی/ از هفته ششم مسعود آرمات

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

دفترچه مسابقات

دانلود فایل تبلیغات محیطی