لیگ برتر ایران | 1400| زنان

داخلیزنانبزرگسال1400

برنامه مقدماتی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 جوانان زرتشتی یزد - سایپا1400-8-1316:00یزدسالن یگانگی
2 ذوب‌آهن اصفهان - مهرسان1400-8-1316:00اصفهانسالن ملت
3 پیکان - باریج اسانس کاشان1400-8-1316:00تهرانخانه والیبال
4 ستارگان فارس - ریف اصفهان1400-8-1316:00شیرازسالن ابوالفتحی
5 مس رفسنجان - والیبال بانوان ورامین 1400-8-1316:00رفسنجانسالن 9 دی
6 سایپا - مهرسان1400-8-1718:00تهرانخانه والیبال
7 باریج اسانس کاشان - جوانان زرتشتی یزد1400-8-1716:00کاشانسالن 7 مهر
8 ریف اصفهان - ذوب‌آهن اصفهان1400-8-1716:00اصفهانسالن امام علی(ع)
9 والیبال بانوان ورامین - پیکان1400-8-1716:00ورامینسالن گل‌عباسی
10 مس رفسنجان - ستارگان فارس1400-8-1716:00رفسنجانسالن 9 دی
11 سایپا - باریج اسانس کاشان1400-8-2016:00تهرانخانه والیبال
12 ریف اصفهان - مهرسان1400-8-2016:00اصفهانسالن امام علی(ع)
13 جوانان زرتشتی یزد - والیبال بانوان ورامین 1400-8-2016:00یزدسالن یگانگی
14 ذوب‌آهن اصفهان - مس رفسنجان1400-8-2016:00اصفهانسالن ملت
15 ستارگان فارس - پیکان1400-8-2016:00شیرازسالن ابوالفتحی
16 ریف اصفهان - سایپا1400-8-2716:00اصفهانسالن امام علی(ع)
17 والیبال بانوان ورامین - باریج اسانس کاشان1400-8-2716:00ورامینسالن گل‌عباسی
18 مس رفسنجان - مهرسان1400-8-2716:00رفسنجانسالن 9 دی
19 ستارگان فارس - جوانان زرتشتی یزد1400-8-2716:00شیرازسالن ابوالفتحی
20 پیکان - ذوب‌آهن اصفهان1400-8-2716:00تهرانخانه والیبال
21 سایپا - والیبال بانوان ورامین 1400-9-114:00تهرانخانه والیبال
22 ریف اصفهان - مس رفسنجان1400-9-116:00اصفهانسالن امام علی(ع)
23 باریج اسانس کاشان - ستارگان فارس1400-9-116:00کاشانسالن 7 مهر
24 مهرسان - پیکان1400-9-117:00تهرانخانه والیبال
25 جوانان زرتشتی یزد - ذوب‌آهن اصفهان1400-9-116:00یزدسالن یگانگی
26 مس رفسنجان - سایپا1400-9-415:00رفسنجانسالن 9 دی
27 ستارگان فارس - والیبال بانوان ورامین 1400-9-416:00شیرازسالن ابوالفتحی
28 پیکان - ریف اصفهان1400-9-414:00تهرانخانه والیبال
29 ذوب‌آهن اصفهان - باریج اسانس کاشان1400-9-416:00اصفهانسالن ملت
30 مهرسان - جوانان زرتشتی یزد1400-9-417:00تهرانخانه والیبال
31 سایپا - ستارگان فارس1400-9-1116:00تهرانخانه والیبال
32 مس رفسنجان - پیکان1400-9-1116:00رفسنجانسالن 9 دی
33 والیبال بانوان ورامین - ذوب‌آهن اصفهان1400-9-1116:00ورامینسالن گل‌عباسی
34 ریف اصفهان - جوانان زرتشتی یزد1400-9-1116:00اصفهانسالن امام علی(ع)
35 باریج اسانس کاشان - مهرسان1400-9-1116:00کاشانسالن 7 مهر
36 پیکان - سایپا1400-9-1514:00تهرانخانه والیبال
37 ذوب‌آهن اصفهان - ستارگان فارس1400-9-1516:00اصفهانسالن ملت
38 جوانان زرتشتی یزد - مس رفسنجان1400-9-1516:00یزدسالن یگانگی
39 مهرسان - والیبال بانوان ورامین 1400-9-1517:00تهرانخانه والیبال
40 ریف اصفهان - باریج اسانس کاشان1400-9-1516:00اصفهانسالن امام علی(ع)
41 سایپا - ذوب‌آهن اصفهان1400-9-1816:00اصفهانخانه والیبال
42 جوانان زرتشتی یزد - پیکان1400-9-1816:00یزدسالن یگانگی
43 ستارگان فارس - مهرسان1400-9-1816:00شیرازسالن ابوالفتحی
44 باریج اسانس کاشان - مس رفسنجان1400-9-1816:00کاشانسالن 7 مهر
45 والیبال بانوان ورامین - ریف اصفهان1400-9-1816:00ورامینسالن گل‌عباسی

نتایج مقدماتی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11400-8-13جوانان زرتشتی یزد - سایپا0 - 334 - 75
21400-8-13ذوب‌آهن اصفهان - مهرسان3 - 075 - 54
31400-8-13پیکان - باریج اسانس کاشان1 - 386 - 89
41400-8-13ستارگان فارس - ریف اصفهان3 - 075 - 61
51400-8-13مس رفسنجان - والیبال بانوان ورامین 3 - 081 - 58
61400-8-17سایپا - مهرسان3 - 075 - 50
71400-8-17باریج اسانس کاشان - جوانان زرتشتی یزد3 - 075 - 37
81400-8-17ریف اصفهان - ذوب‌آهن اصفهان0 - 340 - 75
91400-8-17والیبال بانوان ورامین - پیکان0 - 343 - 75
101400-8-17مس رفسنجان - ستارگان فارس2 - 3119 - 107
111400-8-20سایپا - باریج اسانس کاشان3 - 2108 - 112
121400-8-20ریف اصفهان - مهرسان2 - 3101 - 112
131400-8-20جوانان زرتشتی یزد - والیبال بانوان ورامین 3 - 075 - 48
141400-8-20ذوب‌آهن اصفهان - مس رفسنجان3 - 075 - 44
151400-8-20ستارگان فارس - پیکان0 - 346 - 75
161400-8-27ریف اصفهان - سایپا0 - 349 - 75
171400-8-27والیبال بانوان ورامین - باریج اسانس کاشان0 - 343 - 75
181400-8-27مس رفسنجان - مهرسان1 - 387 - 97
191400-8-27ستارگان فارس - جوانان زرتشتی یزد3 - 197 - 88
201400-8-27پیکان - ذوب‌آهن اصفهان1 - 377 - 92
211400-9-1سایپا - والیبال بانوان ورامین 3 - 075 - 29
221400-9-1ریف اصفهان - مس رفسنجان0 - 357 - 75
231400-9-1باریج اسانس کاشان - ستارگان فارس3 - 075 - 36
241400-9-1مهرسان - پیکان0 - 366 - 76
251400-9-1جوانان زرتشتی یزد - ذوب‌آهن اصفهان0 - 341 - 75
261400-9-4مس رفسنجان - سایپا0 - 349 - 75
271400-9-4ستارگان فارس - والیبال بانوان ورامین 3 - 075 - 47
281400-9-4پیکان - ریف اصفهان3 - 075 - 51
291400-9-4ذوب‌آهن اصفهان - باریج اسانس کاشان3 - 2104 - 92
301400-9-4مهرسان - جوانان زرتشتی یزد3 - 075 - 53

رده بندی مقدماتی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1سایپا
606
17
1829.00
2ذوب‌آهن اصفهان
606
17
1836.00
3باریج اسانس کاشان
426
14
1672.28
4پیکان
426
12
1462.33
5ستارگان فارس
426
11
1291.33
6مهرسان
336
8
9120.75
7مس رفسنجان
246
7
9120.75
8جوانان زرتشتی یزد
156
3
4150.26
9ریف اصفهان
066
1
2180.11
10والیبال بانوان ورامین
066
0
0180.00

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1باریج اسانس کاشانفرزانه شعبان خمسه
2پیکاننیلوفر رشیدی
3جوانان زرتشتی یزدعالیه فتوحی
4ذوب‌آهن اصفهانفریبا صادقی
5ریف اصفهانسعیده جعفری
6سایپامریم هاشمی
7ستارگان فارسمریم پرهیزگار
8والیبال بانوان ورامین نسرین خزانی
9مس رفسنجانآسیه پام
10مهرساناعظم عیدی

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

دفترچه مسابقات