لیگ برتر ایران | 1400| زنان

داخلیزنانبزرگسال1400

برنامه مقدماتی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 جوانان زرتشتی یزد - سایپا1400-8-1316:00یزدسالن یگانگی
2 ذوب‌آهن اصفهان - مهرسان1400-8-1316:00اصفهانسالن ملت
3 پیکان - باریج اسانس کاشان1400-8-1316:00تهرانخانه والیبال
4 ستارگان فارس - ریف اصفهان1400-8-1316:00شیرازسالن ابوالفتحی
5 مس رفسنجان - والیبال بانوان ورامین 1400-8-1316:00رفسنجانسالن 9 دی
6 سایپا - مهرسان1400-8-1718:00تهرانخانه والیبال
7 باریج اسانس کاشان - جوانان زرتشتی یزد1400-8-1716:00کاشانسالن 7 مهر
8 ریف اصفهان - ذوب‌آهن اصفهان1400-8-1716:00اصفهانسالن امام علی(ع)
9 والیبال بانوان ورامین - پیکان1400-8-1716:00ورامینسالن گل‌عباسی
10 مس رفسنجان - ستارگان فارس1400-8-1716:00رفسنجانسالن 9 دی
11 سایپا - باریج اسانس کاشان1400-8-2016:00تهرانخانه والیبال
12 ریف اصفهان - مهرسان1400-8-2016:00اصفهانسالن امام علی(ع)
13 جوانان زرتشتی یزد - والیبال بانوان ورامین 1400-8-2016:00یزدسالن یگانگی
14 ذوب‌آهن اصفهان - مس رفسنجان1400-8-2016:00اصفهانسالن ملت
15 ستارگان فارس - پیکان1400-8-2016:00شیرازسالن ابوالفتحی
16 ریف اصفهان - سایپا1400-8-2716:00اصفهانسالن امام علی(ع)
17 والیبال بانوان ورامین - باریج اسانس کاشان1400-8-2716:00ورامینسالن گل‌عباسی
18 مس رفسنجان - مهرسان1400-8-2716:00رفسنجانسالن 9 دی
19 ستارگان فارس - جوانان زرتشتی یزد1400-8-2716:00شیرازسالن ابوالفتحی
20 پیکان - ذوب‌آهن اصفهان1400-8-2716:00تهرانخانه والیبال
21 سایپا - والیبال بانوان ورامین 1400-9-114:00تهرانخانه والیبال
22 ریف اصفهان - مس رفسنجان1400-9-116:00اصفهانسالن امام علی(ع)
23 باریج اسانس کاشان - ستارگان فارس1400-9-116:00کاشانسالن 7 مهر
24 مهرسان - پیکان1400-9-117:00تهرانخانه والیبال
25 جوانان زرتشتی یزد - ذوب‌آهن اصفهان1400-9-116:00یزدسالن یگانگی
26 مس رفسنجان - سایپا1400-9-415:00رفسنجانسالن 9 دی
27 ستارگان فارس - والیبال بانوان ورامین 1400-9-416:00شیرازسالن ابوالفتحی
28 پیکان - ریف اصفهان1400-9-414:00تهرانخانه والیبال
29 ذوب‌آهن اصفهان - باریج اسانس کاشان1400-9-416:00اصفهانسالن ملت
30 مهرسان - جوانان زرتشتی یزد1400-9-417:00تهرانخانه والیبال
31 سایپا - ستارگان فارس1400-9-1116:00تهرانخانه والیبال
32 مس رفسنجان - پیکان1400-9-1116:00رفسنجانسالن 9 دی
33 والیبال بانوان ورامین - ذوب‌آهن اصفهان1400-9-1116:00ورامینسالن گل‌عباسی
34 ریف اصفهان - جوانان زرتشتی یزد1400-9-1116:00اصفهانسالن امام علی(ع)
35 باریج اسانس کاشان - مهرسان1400-9-1116:00کاشانسالن 7 مهر
36 پیکان - سایپا1400-9-1514:00تهرانخانه والیبال
37 ذوب‌آهن اصفهان - ستارگان فارس1400-9-1516:00اصفهانسالن ملت
38 جوانان زرتشتی یزد - مس رفسنجان1400-9-1516:00یزدسالن یگانگی
39 مهرسان - والیبال بانوان ورامین 1400-9-1517:00تهرانخانه والیبال
40 ریف اصفهان - باریج اسانس کاشان1400-9-1516:00اصفهانسالن امام علی(ع)
41 سایپا - ذوب‌آهن اصفهان1400-9-1816:00اصفهانخانه والیبال
42 جوانان زرتشتی یزد - پیکان1400-9-1816:00یزدسالن یگانگی
43 ستارگان فارس - مهرسان1400-9-1816:00شیرازسالن ابوالفتحی
44 باریج اسانس کاشان - مس رفسنجان1400-9-1814:00کاشانسالن 7 مهر
45 والیبال بانوان ورامین - ریف اصفهان1400-9-1816:00ورامینسالن گل‌عباسی
46 مهرسان - ذوب‌آهن اصفهان1400-9-2914:00تهرانخانه والیبال
47 سایپا - جوانان زرتشتی یزد1400-9-2917:00تهرانخانه والیبال
48 باریج اسانس کاشان - پیکان1400-9-3014:00کاشانسالن 7 مهر
49 ریف اصفهان - ستارگان فارس1400-9-2914:00اصفهانسالن امام علی(ع)
50 والیبال بانوان ورامین - مس رفسنجان1400-9-2914:00ورامینسالن گل‌عباسی
51 مهرسان - سایپا1400-10-214:00تهرانخانه والیبال
52 جوانان زرتشتی یزد - باریج اسانس کاشان1400-10-214:00یزدسالن یگانگی
53 ذوب‌آهن اصفهان - ریف اصفهان1400-10-214:00اصفهانسالن ملت
54 پیکان - والیبال بانوان ورامین 1400-10-217:00تهرانخانه والیبال
55 ستارگان فارس - مس رفسنجان1400-10-214:00شیرازسالن ابوالفتحی
56 باریج اسانس کاشان - سایپا1400-10-914:00کاشانسالن 7 مهر
57 ریف اصفهان - مهرسان1400-10-914:00اصفهانسالن امام علی(ع)
58 والیبال بانوان ورامین - جوانان زرتشتی یزد1400-10-1014:00ورامینسالن گل‌عباسی
59 مس رفسنجان - ذوب‌آهن اصفهان1400-10-914:00رفسنجانسالن 9 دی
60 پیکان - ستارگان فارس1400-10-914:00تهرانخانه والیبال
61 مهرسان - مس رفسنجان1400-10-1314:00تهرانخانه والیبال
62 باریج اسانس کاشان - والیبال بانوان ورامین 1400-10-1314:00کاشانسالن 7 مهر
63 سایپا - ریف اصفهان1400-10-1317:00تهرانخانه والیبال
64 جوانان زرتشتی یزد - ستارگان فارس1400-10-1414:00یزدسالن یگانگی
65 ذوب‌آهن اصفهان - پیکان1400-10-1314:00اصفهانسالن ملت
66 والیبال بانوان ورامین - سایپا1400-10-2014:00ورامینسالن گل‌عباسی
67 مس رفسنجان - ریف اصفهان1400-10-2014:00رفسنجانسالن 9 دی
68 ستارگان فارس - باریج اسانس کاشان1400-10-2014:00شیرازسالن ابوالفتحی
69 پیکان - مهرسان1400-10-2014:00تهرانخانه والیبال
70 ذوب‌آهن اصفهان - جوانان زرتشتی یزد1400-10-2014:00اصفهانسالن ملت
71 سایپا - مس رفسنجان1400-10-2314:00تهرانخانه والیبال
72 والیبال بانوان ورامین - ستارگان فارس1400-10-2314:00ورامینسالن گل‌عباسی
73 ریف اصفهان - پیکان1400-10-2414:00اصفهانسالن امام علی(ع)
74 باریج اسانس کاشان - ذوب‌آهن اصفهان1400-10-2314:00کاشانسالن 7 مهر
75 جوانان زرتشتی یزد - مهرسان1400-10-2314:00یزدسالن یگانگی
76 ستارگان فارس - سایپا1400-10-3014:00شیرازسالن ابوالفتحی
77 پیکان - مس رفسنجان1400-10-3014:00تهرانخانه والیبال
78 ذوب‌آهن اصفهان - والیبال بانوان ورامین 1400-10-3014:00اصفهانسالن ملت
79 جوانان زرتشتی یزد - ریف اصفهان1400-10-3014:00یزدسالن یگانگی
80 مهرسان - باریج اسانس کاشان1400-10-3017:00تهرانخانه والیبال
81 سایپا - پیکان1400-11-414:00تهرانخانه والیبال
82 ستارگان فارس - ذوب‌آهن اصفهان1400-11-314:00شیرازسالن ابوالفتحی
83 مس رفسنجان - جوانان زرتشتی یزد1400-11-414:00رفسنجانسالن 9 دی
84 والیبال بانوان ورامین - مهرسان1400-11-414:00ورامینسالن گل‌عباسی
85 باریج اسانس کاشان - ریف اصفهان1400-11-414:00کاشانسالن 7 مهر
86 ذوب‌آهن اصفهان - سایپا1400-11-714:00اصفهانسالن ملت
87 پیکان - جوانان زرتشتی یزد1400-11-714:00تهرانخانه والیبال
88 مهرسان - ستارگان فارس1400-11-717:00تهرانخانه والیبال
89 مس رفسنجان - باریج اسانس کاشان1400-11-714:00رفسنجانسالن 9 دی
90 ریف اصفهان - والیبال بانوان ورامین 1400-11-714:00اصفهانسالن امام علی(ع)

نتایج مقدماتی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11400-8-13جوانان زرتشتی یزد - سایپا0 - 334 - 75
21400-8-13ذوب‌آهن اصفهان - مهرسان3 - 075 - 54
31400-8-13پیکان - باریج اسانس کاشان1 - 386 - 89
41400-8-13ستارگان فارس - ریف اصفهان3 - 075 - 61
51400-8-13مس رفسنجان - والیبال بانوان ورامین 3 - 081 - 58
61400-8-17سایپا - مهرسان3 - 075 - 50
71400-8-17باریج اسانس کاشان - جوانان زرتشتی یزد3 - 075 - 37
81400-8-17ریف اصفهان - ذوب‌آهن اصفهان0 - 340 - 75
91400-8-17والیبال بانوان ورامین - پیکان0 - 343 - 75
101400-8-17مس رفسنجان - ستارگان فارس2 - 3119 - 107
111400-8-20سایپا - باریج اسانس کاشان3 - 2108 - 112
121400-8-20ریف اصفهان - مهرسان2 - 3101 - 112
131400-8-20جوانان زرتشتی یزد - والیبال بانوان ورامین 3 - 075 - 48
141400-8-20ذوب‌آهن اصفهان - مس رفسنجان3 - 075 - 44
151400-8-20ستارگان فارس - پیکان0 - 346 - 75
161400-8-27ریف اصفهان - سایپا0 - 349 - 75
171400-8-27والیبال بانوان ورامین - باریج اسانس کاشان0 - 343 - 75
181400-8-27مس رفسنجان - مهرسان1 - 387 - 97
191400-8-27ستارگان فارس - جوانان زرتشتی یزد3 - 197 - 88
201400-8-27پیکان - ذوب‌آهن اصفهان1 - 377 - 92
211400-9-1سایپا - والیبال بانوان ورامین 3 - 075 - 29
221400-9-1ریف اصفهان - مس رفسنجان0 - 357 - 75
231400-9-1باریج اسانس کاشان - ستارگان فارس3 - 075 - 36
241400-9-1مهرسان - پیکان0 - 366 - 76
251400-9-1جوانان زرتشتی یزد - ذوب‌آهن اصفهان0 - 341 - 75
261400-9-4مس رفسنجان - سایپا0 - 349 - 75
271400-9-4ستارگان فارس - والیبال بانوان ورامین 3 - 075 - 47
281400-9-4پیکان - ریف اصفهان3 - 075 - 51
291400-9-4ذوب‌آهن اصفهان - باریج اسانس کاشان3 - 2104 - 92
301400-9-4مهرسان - جوانان زرتشتی یزد3 - 075 - 53
311400-9-11سایپا - ستارگان فارس3 - 075 - 57
321400-9-11مس رفسنجان - پیکان0 - 355 - 75
331400-9-11والیبال بانوان ورامین - ذوب‌آهن اصفهان0 - 327 - 75
341400-9-11ریف اصفهان - جوانان زرتشتی یزد3 - 2104 - 99
351400-9-11باریج اسانس کاشان - مهرسان3 - 075 - 52
361400-9-15پیکان - سایپا0 - 353 - 76
371400-9-15ذوب‌آهن اصفهان - ستارگان فارس3 - 075 - 42
381400-9-15جوانان زرتشتی یزد - مس رفسنجان1 - 379 - 98
391400-9-15مهرسان - والیبال بانوان ورامین 3 - 075 - 55
401400-9-15ریف اصفهان - باریج اسانس کاشان0 - 339 - 75
411400-9-18سایپا - ذوب‌آهن اصفهان1 - 397 - 104
421400-9-18جوانان زرتشتی یزد - پیکان0 - 361 - 75
431400-9-18ستارگان فارس - مهرسان1 - 390 - 94
441400-9-18باریج اسانس کاشان - مس رفسنجان3 - 196 - 72
451400-9-18والیبال بانوان ورامین - ریف اصفهان0 - 367 - 75
461400-9-29مهرسان - ذوب‌آهن اصفهان0 - 342 - 75
471400-9-29سایپا - جوانان زرتشتی یزد3 - 075 - 36
481400-9-30باریج اسانس کاشان - پیکان3 - 075 - 51
491400-9-29ریف اصفهان - ستارگان فارس3 - 2103 - 108
501400-9-29والیبال بانوان ورامین - مس رفسنجان0 - 348 - 75
511400-10-2مهرسان - سایپا0 - 341 - 75
521400-10-2جوانان زرتشتی یزد - باریج اسانس کاشان0 - 350 - 75
531400-10-2ذوب‌آهن اصفهان - ریف اصفهان3 - 075 - 35
541400-10-2پیکان - والیبال بانوان ورامین 3 - 1101 - 71
551400-10-2ستارگان فارس - مس رفسنجان0 - 344 - 75
561400-10-9باریج اسانس کاشان - سایپا1 - 394 - 98
571400-10-9ریف اصفهان - مهرسان3 - 199 - 86
581400-10-10والیبال بانوان ورامین - جوانان زرتشتی یزد0 - 352 - 75
591400-10-9مس رفسنجان - ذوب‌آهن اصفهان0 - 359 - 76
601400-10-9پیکان - ستارگان فارس3 - 075 - 47
611400-10-13مهرسان - مس رفسنجان0 - 359 - 75
621400-10-13باریج اسانس کاشان - والیبال بانوان ورامین 3 - 075 - 46
631400-10-13سایپا - ریف اصفهان3 - 075 - 41
641400-10-14جوانان زرتشتی یزد - ستارگان فارس0 - 365 - 80
651400-10-13ذوب‌آهن اصفهان - پیکان3 - 075 - 57
661400-10-20والیبال بانوان ورامین - سایپا0 - 338 - 75
671400-10-20مس رفسنجان - ریف اصفهان3 - 075 - 62
681400-10-20ستارگان فارس - باریج اسانس کاشان0 - 347 - 75
691400-10-20پیکان - مهرسان3 - 076 - 61
701400-10-20ذوب‌آهن اصفهان - جوانان زرتشتی یزد3 - 075 - 39
711400-10-23سایپا - مس رفسنجان3 - 198 - 88
721400-10-23والیبال بانوان ورامین - ستارگان فارس0 - 356 - 75
731400-10-24ریف اصفهان - پیکان0 - 343 - 75
741400-10-23باریج اسانس کاشان - ذوب‌آهن اصفهان3 - 075 - 57
751400-10-23جوانان زرتشتی یزد - مهرسان1 - 396 - 98
761400-10-30ستارگان فارس - سایپا0 - 336 - 75
771400-10-30پیکان - مس رفسنجان3 - 198 - 93
781400-10-30ذوب‌آهن اصفهان - والیبال بانوان ورامین 3 - 075 - 43
791400-10-30جوانان زرتشتی یزد - ریف اصفهان3 - 2110 - 105
801400-10-30مهرسان - باریج اسانس کاشان0 - 338 - 75
811400-11-4سایپا - پیکان3 - 075 - 51
821400-11-3ستارگان فارس - ذوب‌آهن اصفهان0 - 343 - 75
831400-11-4مس رفسنجان - جوانان زرتشتی یزد3 - 075 - 52
841400-11-4والیبال بانوان ورامین - مهرسان1 - 369 - 100
851400-11-4باریج اسانس کاشان - ریف اصفهان3 - 075 - 53
861400-11-7ذوب‌آهن اصفهان - سایپا0 - 368 - 75
871400-11-7پیکان - جوانان زرتشتی یزد3 - 189 - 69
881400-11-7مهرسان - ستارگان فارس3 - 075 - 0
891400-11-7مس رفسنجان - باریج اسانس کاشان0 - 357 - 75
901400-11-7ریف اصفهان - والیبال بانوان ورامین 3 - 1101 - 87

رده بندی مقدماتی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1سایپا
17118
50
5277.42
2ذوب‌آهن اصفهان
16218
47
48104.80
3باریج اسانس کاشان
15318
47
50114.54
4پیکان
12618
36
38211.80
5مس رفسنجان
81018
25
30310.96
6مهرسان
81018
23
25360.69
7ستارگان فارس
61218
18
21390.53
8ریف اصفهان
51318
15
19450.42
9جوانان زرتشتی یزد
31518
9
15470.31
10والیبال بانوان ورامین
01818
0
3540.05

برنامه پلی اف

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
91 سایپا - پیکان1400/11/2314:00تهرانسالن فدراسیون
92 ذوب‌آهن اصفهان - باریج اسانس کاشان1400/11/2317:00تهرانسالن فدراسیون
93 باریج اسانس کاشان - ذوب‌آهن اصفهان1400/11/2514:00تهرانسالن فدراسیون
94 پیکان - سایپا1400/11/2517:00تهرانسالن فدراسیون
95 ذوب‌آهن اصفهان - باریج اسانس کاشان1400/11/2616:00تهرانسالن فدراسیون
96 ذوب‌آهن اصفهان - پیکان1400/11/2812:00تهرانسالن فدراسیون
97 باریج اسانس کاشان - سایپا1400/11/2815:00تهرانسالن فدراسیون

نتایج پلی اف

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
911400/11/23سایپا - پیکان3 - 075 - 52
921400/11/23ذوب‌آهن اصفهان - باریج اسانس کاشان3 - 075 - 60
931400/11/25باریج اسانس کاشان - ذوب‌آهن اصفهان3 - 196 - 85
941400/11/25پیکان - سایپا0 - 362 - 77
951400/11/26ذوب‌آهن اصفهان - باریج اسانس کاشان0 - 351 - 75
961400/11/28ذوب‌آهن اصفهان - پیکان3 - 1106 - 99
971400/11/28باریج اسانس کاشان - سایپا3 - 196 - 78

در حال تکمیل اطلاعات.

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1باریج اسانس کاشانفرزانه شعبان خمسه
2پیکاننیلوفر رشیدی
3جوانان زرتشتی یزدعالیه فتوحی
4ذوب‌آهن اصفهانفریبا صادقی
5ریف اصفهانسعیده جعفری/ از آغاز دور برگشت راحله آرا
6سایپامریم هاشمی
7ستارگان فارسمریم پرهیزگار
8والیبال بانوان ورامین نسرین خزانی
9مس رفسنجانآسیه پام
10مهرساناعظم عیدی

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

رتبه بندی نهایی