لیگ برتر ایران | 1398 | مردان

داخلیمردانبزرگسالایران1398

برنامه

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
2 سایپا تهران - راه یاب ملل مریوان98/8/817:00تهرانخانه والیبال تهران
3 شهروند اراک - پیکان تهران98/8/817:00اراکامام خمینی اراک
4 شهرداری گنبد - شهرداری ارومیه98/8/817:00گنبدالمپیک گنبد
5 فولاد سپاهان اصفهان - فولاد سیرجان ایرانیان98/8/817:00اصفهانشهدای مخابرات اصفهان
6 کاله مازندران - شهداب یزد98/8/817:00آملپیامبر اعظم آمل
7 فولاد سپاهان اصفهان - کاله مازندران98/8/1217:00اصفهانشهدای مخابرات اصفهان
8 راه یاب ملل مریوان - خاتم اردکان98/8/1217:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
9 پیکان تهران - شهرداری ورامین98/8/1217:00تهرانخانه والیبال تهران
10 شهرداری ارومیه - سایپا تهران98/8/1217:00ارومیهغدیر ارومیه
11 فولاد سیرجان ایرانیان - شهروند اراک98/8/1217:00سیرجانگل گهر سیرجان
12 شهداب یزد - شهرداری گنبد98/8/1217:00یزدشاهدیه یزد
14 خاتم اردکان - شهرداری ارومیه98/8/1617:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
15 شهرداری ورامین - فولاد سیرجان ایرانیان98/8/1617:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
16 سایپا تهران - شهداب یزد98/8/1617:00تهرانخانه والیبال تهران
17 شهروند اراک - کاله مازندران98/8/1617:00آملپیامبر اعظم آمل
18 شهرداری گنبد - فولاد سپاهان اصفهان98/8/1617:00اصفهانشهدای مخابرات اصفهان
19 راه یاب ملل مریوان - شهرداری ارومیه98/8/1917:00مریوانزاگرس مریوان
21 خاتم اردکان - شهداب یزد98/8/1917:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
22 کاله مازندران - شهرداری ورامین98/8/1917:00آملپیامبر اعظم آمل
23 سایپا تهران - فولاد سپاهان اصفهان98/8/1917:00تهرانخانه والیبال تهران
24 شهرداری گنبد - شهروند اراک98/8/1917:00اراکامام خمینی اراک
25 پیکان تهران - فولاد سیرجان ایرانیان98/8/2217:00تهرانخانه والیبال تهران
26 شهداب یزد - راه یاب ملل مریوان98/8/2217:00یزدشاهدیه یزد
28 فولاد سپاهان اصفهان - خاتم اردکان98/8/2217:00اصفهانشهدای مخابرات اصفهان
29 شهرداری ورامین - شهرداری گنبد98/8/2217:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
30 شهروند اراک - سایپا تهران98/8/2217:00اراکامام خمینی اراک
31 شهرداری ارومیه - شهداب یزد98/10/2916:00ارومیهغدیر ارومیه
32 کاله مازندران - پیکان تهران98/10/2917:00آملپیامبر اعظم آمل
33 فولاد سپاهان اصفهان - راه یاب ملل مریوان98/10/2916:00اصفهانشهدای مخابرات اصفهان
35 خاتم اردکان - شهروند اراک98/10/2917:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
36 سایپا تهران - شهرداری ورامین98/10/2917:00تهرانخانه والیبال تهران
37 کاله مازندران - فولاد سیرجان ایرانیان98/11/0217:00آملپیامبر اعظم آمل
38 فولاد سپاهان اصفهان - شهرداری ارومیه98/11/0217:00اصفهانشهدای مخابرات اصفهان
39 پیکان تهران - شهرداری گنبد98/8/2917:00تهرانخانه والیبال تهران
40 شهروند اراک - راه یاب ملل مریوان98/11/0217:00اراکامام خمینی اراک
42 شهرداری ورامین - خاتم اردکان98/8/2917:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
43 شهداب یزد - فولاد سپاهان اصفهان98/9/317:00یزدشاهدیه یزد
44 شهرداری گنبد - فولاد سیرجان ایرانیان98/9/317:00گنبدالمپیک گنبد
45 شهروند اراک - شهرداری ارومیه98/9/317:00اراکامام خمینی اراک
46 سایپا تهران - پیکان تهران98/9/317:00تهرانخانه والیبال تهران
47 راه یاب ملل مریوان - شهرداری ورامین98/9/317:00مریوانزاگرس مریوان
49 کاله مازندران - شهرداری گنبد98/9/617:00آملپیامبر اعظم آمل
50 شهداب یزد - شهروند اراک98/9/617:00یزدشاهدیه یزد
51 فولاد سیرجان ایرانیان - سایپا تهران98/9/617:00سیرجانگل گهر سیرجان
52 شهرداری ارومیه - شهرداری ورامین98/9/617:00ارومیهغدیر ارومیه
53 پیکان تهران - خاتم اردکان98/9/617:00تهرانخانه والیبال تهران
55 شهروند اراک - فولاد سپاهان اصفهان98/9/1017:00اراکامام خمینی اراک
56 سایپا تهران - کاله مازندران98/9/1017:00تهرانخانه والیبال تهران
57 شهرداری ورامین - شهداب یزد98/9/1017:00یزدشاهدیه یزد
58 خاتم اردکان - فولاد سیرجان ایرانیان98/9/1017:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
60 راه یاب ملل مریوان - پیکان تهران98/9/1017:00مریوانزاگرس مریوان
61 سایپا تهران - شهرداری گنبد98/11/0616:00تهرانخانه والیبال تهران
62 فولاد سپاهان اصفهان - شهرداری ورامین98/11/0616:00اصفهانشهدای مخابرات اصفهان
63 کاله مازندران - خاتم اردکان98/11/0616:00آملپیامبر اعظم آمل
65 فولاد سیرجان ایرانیان - راه یاب ملل مریوان98/11/0616:00سیرجانگل گهر سیرجان
66 شهرداری ارومیه - پیکان تهران98/11/0616:00ارومیهغدیر ارومیه
67 شهرداری ورامین - شهروند اراک98/11/1016:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
68 شهرداری گنبد - خاتم اردکان98/11/1017:00گنبدالمپیک گنبد
70 راه یاب ملل مریوان - کاله مازندران98/11/1016:00مریوانزاگرس مریوان
71 پیکان تهران - شهداب یزد98/11/1016:00تهرانساپکو
72 فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری ارومیه98/11/1015:30سیرجانگل گهر سیرجان
73 خاتم اردکان - سایپا تهران98/11/1316:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
75 راه یاب ملل مریوان - شهرداری گنبد98/11/1316:00مریوانزاگرس مریوان
76 پیکان تهران - فولاد سپاهان اصفهان98/11/1316:00تهرانساپکو
77 شهرداری ارومیه - کاله مازندران98/11/1316:00ارومیهغدیر ارومیه
78 شهداب یزد - فولاد سیرجان ایرانیان98/11/1316:00یزدشاهدیه یزد
80 راه یاب ملل مریوان - سایپا تهران98/11/1616:00مریوانزاگرس مریوان
81 پیکان تهران - شهروند اراک98/11/1616:00تهرانساپکو
82 شهرداری ارومیه - شهرداری گنبد98/11/1616:00ارومیهغدیر ارومیه
83 فولاد سیرجان ایرانیان - فولاد سپاهان اصفهان98/11/1616:00سیرجانگل گهر سیرجان
84 شهداب یزد - کاله مازندران98/11/1616:00یزدشاهدیه یزد
85 کاله مازندران - فولاد سپاهان اصفهان98/11/2016:00آملپیامبر اعظم آمل
86 راه یاب ملل مریوان - خاتم اردکان98/11/2016:00مریوانزاگرس مریوان
87 شهرداری ورامین - پیکان تهران98/11/2016:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
88 سایپا تهران - شهرداری ارومیه98/11/2016:00تهرانخانه والیبال تهران
89 شهروند اراک - فولاد سیرجان ایرانیان98/11/2016:00اراکامام خمینی اراک
90 شهرداری گنبد - شهداب یزد98/11/2016:00گنبدالمپیک گنبد
92 شهرداری ارومیه - خاتم اردکان98/11/2316:00ارومیهغدیر ارومیه
93 فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری ورامین98/11/2416:00سیرجانگل گهر سیرجان
94 شهداب یزد - سایپا تهران98/11/2416:00یزدشاهدیه یزد
95 شهروند اراک - کاله مازندران98/11/2416:00اراکامام خمینی اراک
96 شهرداری گنبد - فولاد سپاهان اصفهان98/11/2416:00گنبدالمپیک گنبد
97 شهرداری ارومیه - راه یاب ملل مریوان98/11/2716:00ارومیهغدیر ارومیه
99 شهداب یزد - خاتم اردکان98/11/2716:00یزدشاهدیه یزد
100 شهرداری ورامین - کاله مازندران98/11/2716:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
101 فولاد سپاهان اصفهان - سایپا تهران98/11/2716:00اصفهان25 آبان (نقش جهان)
102 شهرداری گنبد - شهروند اراک98/11/2716:00گنبدالمپیک گنبد
103 فولاد سیرجان ایرانیان - پیکان تهران98/11/3016:00سیرجانگل گهر سیرجان
104 راه یاب ملل مریوان - شهداب یزد98/11/3016:00مریوانزاگرس مریوان
106 خاتم اردکان - فولاد سپاهان اصفهان98/11/3016:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
107 شهرداری گنبد - شهرداری ورامین98/11/3017:00گنبدالمپیک گنبد
108 سایپا تهران - شهروند اراک98/11/3016:00تهرانخانه والیبال تهران
109 شهداب یزد - شهرداری ارومیه98/12/0416:00یزدشاهدیه یزد
110 پیکان تهران - کاله مازندران98/12/0416:00تهرانساپکو
111 راه یاب ملل مریوان - فولاد سپاهان اصفهان98/12/0416:00مریوانزاگرس مریوان
113 شهروند اراک - خاتم اردکان98/12/0416:00اراکامام خمینی اراک
114 شهرداری ورامین - سایپا تهران98/12/0416:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
115 فولاد سیرجان ایرانیان - کاله مازندران98/12/0716:00سیرجانگل گهر سیرجان
116 شهرداری ارومیه - فولاد سپاهان اصفهان98/12/0716:00ارومیهغدیر ارومیه
117 شهرداری گنبد - پیکان تهران98/12/0716:00گنبدالمپیک گنبد
118 راه یاب ملل مریوان - شهروند اراک98/12/0716:00مریوانزاگرس مریوان
120 خاتم اردکان - شهرداری ورامین98/12/0716:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
121 فولاد سپاهان اصفهان - شهداب یزد98/12/1116:00اصفهان25 آبان (نقش جهان)
122 فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری گنبد98/12/1116:00سیرجانگل گهر سیرجان
123 شهرداری ارومیه - شهروند اراک98/12/1116:00ارومیهغدیر ارومیه
124 پیکان تهران - سایپا تهران98/12/1116:00تهرانساپکو
125 راه یاب ملل مریوان - شهرداری ورامین98/12/1116:00مریوانزاگرس مریوان
127 شهرداری گنبد - کاله مازندران98/12/1416:00گنبدالمپیک گنبد
128 شهروند اراک - شهداب یزد98/12/1416:00اراکامام خمینی اراک
129 سایپا تهران - فولاد سیرجان ایرانیان98/12/1416:00تهرانخانه والیبال تهران
130 شهرداری ورامین - شهرداری ارومیه98/12/1416:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
131 خاتم اردکان - پیکان تهران98/12/1416:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
133 فولاد سپاهان اصفهان - شهروند اراک98/12/1816:00اصفهان25 آبان (نقش جهان)
134 کاله مازندران - سایپا تهران98/12/1816:00آملپیامبر اعظم آمل
135 شهداب یزد - شهرداری ورامین98/12/1816:00یزدشاهدیه یزد
136 فولاد سیرجان ایرانیان - خاتم اردکان98/12/1816:00سیرجانگل گهر سیرجان
138 پیکان تهران - راه یاب ملل مریوان98/12/1816:00تهرانساپکو
139 شهرداری گنبد - سایپا تهران98/12/2116:00گنبدالمپیک گنبد
140 شهرداری ورامین - فولاد سپاهان اصفهان98/12/2116:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
141 خاتم اردکان - کاله مازندران98/12/2116:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
143 راه یاب ملل مریوان - فولاد سیرجان ایرانیان98/12/2116:00مریوانزاگرس مریوان
144 پیکان تهران - شهرداری ارومیه98/12/2116:00تهرانساپکو
145 شهروند اراک - شهرداری ورامین98/12/2516:00اراکامام خمینی اراک
146 خاتم اردکان - شهرداری گنبد98/12/2516:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
148 کاله مازندران - راه یاب ملل مریوان98/12/2516:00آملپیامبر اعظم آمل
149 شهداب یزد - پیکان تهران98/12/2516:00یزدشاهدیه یزد
150 شهرداری ارومیه - فولاد سیرجان ایرانیان98/12/2516:00ارومیهغدیر ارومیه
151 سایپا تهران - خاتم اردکان98/12/2816:00تهرانخانه والیبال تهران
153 شهرداری گنبد - راه یاب ملل مریوان98/12/2816:00گنبدالمپیک گنبد
154 فولاد سپاهان اصفهان - پیکان تهران98/12/2816:00اصفهان25 آبان (نقش جهان)
155 کاله مازندران - شهرداری ارومیه98/12/2816:00آملپیامبر اعظم آمل
156 فولاد سیرجان ایرانیان - شهداب یزد98/12/2816:00سیرجانگل گهر سیرجان

نتایج

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
298/8/8سایپا تهران - راه یاب ملل مریوان3 - 1103 - 93
398/8/8شهروند اراک - پیکان تهران0 - 369 - 78
498/8/8شهرداری گنبد - شهرداری ارومیه3 - 2108 - 106
598/8/8فولاد سپاهان اصفهان - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 1101 - 98
698/8/8کاله مازندران - شهداب یزد3 - 2110 - 96
798/8/12فولاد سپاهان اصفهان - کاله مازندران3 - 2108 - 110
898/8/12راه یاب ملل مریوان - خاتم اردکان2 - 3105 - 104
998/8/12پیکان تهران - شهرداری ورامین2 - 3107 - 109
1098/8/12شهرداری ارومیه - سایپا تهران2 - 395 - 99
1198/8/12فولاد سیرجان ایرانیان - شهروند اراک3 - 075 - 0
1298/8/12شهداب یزد - شهرداری گنبد0 - 376 - 83
1498/8/16خاتم اردکان - شهرداری ارومیه1 - 381 - 96
1598/8/16شهرداری ورامین - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 2107 - 90
1698/8/16سایپا تهران - شهداب یزد2 - 3103 - 108
1798/8/16شهروند اراک - کاله مازندران0 - 357 - 75
1898/8/16شهرداری گنبد - فولاد سپاهان اصفهان3 - 2107 - 108
1998/8/19راه یاب ملل مریوان - شهرداری ارومیه1 - 385 - 96
2198/8/19خاتم اردکان - شهداب یزد1 - 387 - 93
2298/8/19کاله مازندران - شهرداری ورامین0 - 364 - 75
2398/8/19سایپا تهران - فولاد سپاهان اصفهان1 - 393 - 94
2498/8/19شهرداری گنبد - شهروند اراک3 - 197 - 80
2598/8/22پیکان تهران - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 1101 - 90
2698/8/22شهداب یزد - راه یاب ملل مریوان0 - 368 - 75
2898/8/22فولاد سپاهان اصفهان - خاتم اردکان3 - 198 - 73
2998/8/22شهرداری ورامین - شهرداری گنبد3 - 075 - 65
3098/8/22شهروند اراک - سایپا تهران0 - 355 - 75
3198/10/29شهرداری ارومیه - شهداب یزد3 - 075 - 52
3298/10/29کاله مازندران - پیکان تهران3 - 2104 - 104
3398/10/29فولاد سپاهان اصفهان - راه یاب ملل مریوان3 - 075 - 59
3598/10/29خاتم اردکان - شهروند اراک1 - 393 - 99
3698/10/29سایپا تهران - شهرداری ورامین3 - 075 - 55
3798/11/02کاله مازندران - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 081 - 70
3898/11/02فولاد سپاهان اصفهان - شهرداری ارومیه1 - 384 - 96
3998/8/29پیکان تهران - شهرداری گنبد3 - 1102 - 93
4098/11/02شهروند اراک - راه یاب ملل مریوان1 - 388 - 102
4298/8/29شهرداری ورامین - خاتم اردکان3 - 2107 - 92
4398/9/3شهداب یزد - فولاد سپاهان اصفهان0 - 353 - 75
4498/9/3شهرداری گنبد - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 197 - 80
4598/9/3شهروند اراک - شهرداری ارومیه1 - 382 - 98
4698/9/3سایپا تهران - پیکان تهران2 - 3101 - 106
4798/9/3راه یاب ملل مریوان - شهرداری ورامین0 - 370 - 77
4998/9/6کاله مازندران - شهرداری گنبد3 - 075 - 60
5098/9/6شهداب یزد - شهروند اراک2 - 3102 - 101
5198/9/6فولاد سیرجان ایرانیان - سایپا تهران1 - 387 - 99
5298/9/6شهرداری ارومیه - شهرداری ورامین0 - 368 - 78
5398/9/6پیکان تهران - خاتم اردکان3 - 075 - 59
5598/9/10شهروند اراک - فولاد سپاهان اصفهان0 - 366 - 77
5698/9/10سایپا تهران - کاله مازندران3 - 195 - 81
5798/9/10شهرداری ورامین - شهداب یزد3 - 2116 - 107
5898/9/10خاتم اردکان - فولاد سیرجان ایرانیان1 - 381 - 96
6098/9/10راه یاب ملل مریوان - پیکان تهران1 - 384 - 98
6198/11/06سایپا تهران - شهرداری گنبد3 - 198 - 88
6298/11/06فولاد سپاهان اصفهان - شهرداری ورامین2 - 3105 - 104
6398/11/06کاله مازندران - خاتم اردکان3 - 084 - 62
6598/11/06فولاد سیرجان ایرانیان - راه یاب ملل مریوان2 - 398 - 104
6698/11/06شهرداری ارومیه - پیکان تهران1 - 395 - 98
6798/11/10شهرداری ورامین - شهروند اراک3 - 1104 - 91
6898/11/10شهرداری گنبد - خاتم اردکان3 - 075 - 57
7098/11/10راه یاب ملل مریوان - کاله مازندران0 - 357 - 75
7198/11/10پیکان تهران - شهداب یزد3 - 075 - 57
7298/11/10فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری ارومیه1 - 373 - 96
7398/11/13خاتم اردکان - سایپا تهران0 - 366 - 75
7598/11/13راه یاب ملل مریوان - شهرداری گنبد3 - 075 - 65
7698/11/13پیکان تهران - فولاد سپاهان اصفهان2 - 3112 - 114
7798/11/13شهرداری ارومیه - کاله مازندران3 - 198 - 83
7898/11/13شهداب یزد - فولاد سیرجان ایرانیان1 - 387 - 99
8098/11/16راه یاب ملل مریوان - سایپا تهران0 - 358 - 76
8198/11/16پیکان تهران - شهروند اراک3 - 075 - 56
8298/11/16شهرداری ارومیه - شهرداری گنبد3 - 075 - 58
8398/11/16فولاد سیرجان ایرانیان - فولاد سپاهان اصفهان3 - 2111 - 106
8498/11/16شهداب یزد - کاله مازندران0 - 360 - 75
8598/11/20کاله مازندران - فولاد سپاهان اصفهان3 - 2107 - 101
8698/11/20راه یاب ملل مریوان - خاتم اردکان1 - 399 - 103
8798/11/20شهرداری ورامین - پیکان تهران3 - 075 - 61
8898/11/20سایپا تهران - شهرداری ارومیه3 - 2107 - 100
8998/11/20شهروند اراک - فولاد سیرجان ایرانیان0 - 363 - 80
9098/11/20شهرداری گنبد - شهداب یزد3 - 2108 - 105
9298/11/23شهرداری ارومیه - خاتم اردکان3 - 075 - 56
9398/11/24فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری ورامین2 - 3120 - 127
9498/11/24شهداب یزد - سایپا تهران2 - 3107 - 113
9598/11/24شهروند اراک - کاله مازندران1 - 385 - 99
9698/11/24شهرداری گنبد - فولاد سپاهان اصفهان0 - 355 - 75
9798/11/27شهرداری ارومیه - راه یاب ملل مریوان3 - 075 - 57
9998/11/27شهداب یزد - خاتم اردکان3 - 194 - 90
10098/11/27شهرداری ورامین - کاله مازندران3 - 2104 - 98
10198/11/27فولاد سپاهان اصفهان - سایپا تهران3 - 1100 - 86
10298/11/27شهرداری گنبد - شهروند اراک3 - 075 - 58
10398/11/30فولاد سیرجان ایرانیان - پیکان تهران3 - 194 - 89
10498/11/30راه یاب ملل مریوان - شهداب یزد0 - 360 - 75
10698/11/30خاتم اردکان - فولاد سپاهان اصفهان2 - 3104 - 112
10798/11/30شهرداری گنبد - شهرداری ورامین3 - 1100 - 84
10898/11/30سایپا تهران - شهروند اراک3 - 1101 - 85
10998/12/04شهداب یزد - شهرداری ارومیه0 - 361 - 75
11098/12/04پیکان تهران - کاله مازندران1 - 390 - 99
11198/12/04راه یاب ملل مریوان - فولاد سپاهان اصفهان3 - 076 - 64

رده بندی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1شهرداری ورامین
13215
32
40211.90
2سایپا تهران
12416
35
42231.82
3شهرداری ارومیه
11516
36
40211.90
4فولاد سپاهان اصفهان
11617
34
42281.50
5کاله مازندران
11516
32
39231.69
6پیکان تهران
9615
29
35241.45
7شهرداری گنبد
9716
24
29300.96
8فولاد سیرجان ایرانیان
6915
20
29320.90
9راه یاب ملل مریوان
51116
15
21360.58
10شهداب یزد
41317
16
23430.53
11خاتم اردکان
21315
7
16420.38
12شهروند اراک
21416
5
12450.26

اخبار مرتبط