لیگ برتر ایران | 1398 | بانوان

داخلیزنانبزرگسال

برنامه

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 ذوب‌آهن اصفهان - پیکان تهران98/9/715:00اصفهان-
2 باریج اسانس کاشان - سایپا تهران98/9/715:00کاشان-
3 اطلس تهران - افق قم98/10/1916:30تهران-
4 اکسون تهران - ستارگان فارس98/9/0715:00تهران-
5 شورا و شهرداری قزوین - باریج اسانس کاشان98/9/1415:00قزوین-
6 افق قم - ذوب‌آهن اصفهان98/9/1415:00قم-
7 سایپا تهران - اکسون تهران98/9/1415:00تهران-
8 ستارگان فارس - اطلس تهران98/9/1415:00شیراز-
9 پیکان تهران - افق قم98/9/1816:00تهران-
10 اکسون تهران - شورا و شهرداری قزوین98/9/1814:00تهران-
11 ذوب‌آهن اصفهان - ستارگان فارس98/9/1814:00اصفهان-
12 اطلس تهران - سایپا تهران98/9/1815:00تهران-
13 باریج اسانس کاشان - ذوب‌آهن اصفهان98/10/3015:00کاشان-
14 پیکان تهران - ستارگان فارس98/10/2811:00تهران-
15 شورا و شهرداری قزوین - اطلس تهران98/9/2815:00قزوین-
16 ذوب‌آهن اصفهان - سایپا تهران98/11/1014اصفهان-
17 افق قم - ستارگان فارس98/10/515:00قم-
18 باریج اسانس کاشان - اطلس تهران98/11/315:00کاشان-
19 سایپا تهران - پیکان تهران98/11/315:00تهران-
20 ذوب‌آهن اصفهان - شورا و شهرداری قزوین98/10/0514:00اصفهان-
21 اطلس تهران - اکسون تهران98/10/0515:00تهران-
22 افق قم - سایپا تهران98/09/2815:00قم-
23 باریج اسانس کاشان - اکسون تهران98/10/2615:00کاشان-
24 شورا و شهرداری قزوین - پیکان تهران98/11/0715قزوین-
25 ستارگان فارس - سایپا تهران98/10/1211:00شیراز-
26 اکسون تهران - ذوب‌آهن اصفهان98/09/2815:00تهران-
27 شورا و شهرداری قزوین - افق قم98/10/1215:00قزوین-
28 پیکان تهران - باریج اسانس کاشان98/11/1015:00تهران-
29 اطلس تهران - ذوب‌آهن اصفهان98/10/1215:00تهران-
30 شورا و شهرداری قزوین - ستارگان فارس98/10/2615:00قزوین-
31 اکسون تهران - پیکان تهران98/11/1415:00تهران-
32 باریج اسانس کاشان - افق قم98/11/1415:00کاشان-
33 شورا و شهرداری قزوین - سایپا تهران98/10/3015:00قزوین-
34 پیکان تهران - اطلس تهران98/10/2615تهران-
35 ستارگان فارس - باریج اسانس کاشان98/11/0715:00شیراز-
36 افق قم - اکسون تهران98/11/0315:00قم-
37 پیکان تهران - ذوب‌آهن اصفهان98/11/1714تهران-
38 سایپا تهران - باریج اسانس کاشان98/11/1716تهران-
39 افق قم - اطلس تهران98/11/1715قم-
40 ستارگان فارس - اکسون تهران98/11/1715شیراز-
41 باریج اسانس کاشان - شورا و شهرداری قزوین98/11/2116کاشان-
42 ذوب‌آهن اصفهان - افق قم98/11/2114اصفهان-
43 اکسون تهران - سایپا تهران98/11/2112تهران-
44 اطلس تهران - ستارگان فارس98/11/2115تهران-
45 افق قم - پیکان تهران98/11/2415قم-
46 شورا و شهرداری قزوین - اکسون تهران98/11/2415قزوین-
47 ذوب‌آهن اصفهان - ستارگان فارس98/11/2313شیراز-
48 سایپا تهران - اطلس تهران98/11/2415تهران-
49 اکسون تهران - باریج اسانس کاشان98/11/2812تهران-
50 ستارگان فارس - پیکان تهران98/11/2811شیراز-
51 اطلس تهران - شورا و شهرداری قزوین98/11/2815تهران-
52 سایپا تهران - ذوب‌آهن اصفهان98/11/2814تهران-
53 ستارگان فارس - افق قم98/11/3015شیراز-
54 اطلس تهران - باریج اسانس کاشان98/11/3011تهران-
55 پیکان تهران - سایپا تهران98/11/3011تهران-
56 شورا و شهرداری قزوین - ذوب‌آهن اصفهان98/11/3014قزوین-
57 اکسون تهران - اطلس تهران98/12/0611تهران-
58 سایپا تهران - افق قم98/12/0512تهران-
59 ذوب‌آهن اصفهان - باریج اسانس کاشان98/12/0514اصفهان-
60 پیکان تهران - شورا و شهرداری قزوین98/12/0514تهران-
61 سایپا تهران - ستارگان فارس98/12/0815تهران-
62 ذوب‌آهن اصفهان - اکسون تهران98/12/0814اصفهان-
63 افق قم - شورا و شهرداری قزوین98/12/0815قم-
64 باریج اسانس کاشان - پیکان تهران98/12/0816کاشان-
65 ذوب‌آهن اصفهان - اطلس تهران98/12/1214اصفهان-
66 ستارگان فارس - شورا و شهرداری قزوین98/12/1211شیراز-
67 پیکان تهران - اکسون تهران98/12/1212تهران-
68 افق قم - باریج اسانس کاشان98/12/1215قم-
69 سایپا تهران - شورا و شهرداری قزوین98/12/1514تهران-
70 اطلس تهران - پیکان تهران98/12/1515تهران-
71 باریج اسانس کاشان - ستارگان فارس98/12/1516کاشان-
72 اکسون تهران - افق قم98/12/1516تهران-

نتایج

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
198/9/7ذوب‌آهن اصفهان - پیکان تهران3 - 075 - 53
298/9/7باریج اسانس کاشان - سایپا تهران0 - 354 - 76
398/10/19اطلس تهران - افق قم1 - 380 - 99
498/9/07اکسون تهران - ستارگان فارس3 - 075 - 51
598/9/14شورا و شهرداری قزوین - باریج اسانس کاشان1 - 387 - 98
698/9/14افق قم - ذوب‌آهن اصفهان0 - 332 - 75
798/9/14سایپا تهران - اکسون تهران3 - 075 - 43
898/9/14ستارگان فارس - اطلس تهران3 - 198 - 75
998/9/18پیکان تهران - افق قم3 - 075 - 36
1098/9/18اکسون تهران - شورا و شهرداری قزوین3 - 2100 - 103
1198/9/18ذوب‌آهن اصفهان - ستارگان فارس3 - 075 - 23
1298/9/18اطلس تهران - سایپا تهران0 - 326 - 75
1398/10/30باریج اسانس کاشان - ذوب‌آهن اصفهان3 - 075 - 61
1498/10/28پیکان تهران - ستارگان فارس3 - 075 - 48
1598/9/28شورا و شهرداری قزوین - اطلس تهران3 - 075 - 32
1698/11/10ذوب‌آهن اصفهان - سایپا تهران3 - 2100 - 105
1798/10/5افق قم - ستارگان فارس0 - 360 - 75
1898/11/3باریج اسانس کاشان - اطلس تهران3 - 074 - 27
1998/11/3سایپا تهران - پیکان تهران3 - 075 - 43
2098/10/05ذوب‌آهن اصفهان - شورا و شهرداری قزوین3 - 075 - 45
2198/10/05اطلس تهران - اکسون تهران0 - 341 - 75
2298/09/28افق قم - سایپا تهران0 - 331 - 75
2398/10/26باریج اسانس کاشان - اکسون تهران3 - 075 - 54
2498/11/07شورا و شهرداری قزوین - پیکان تهران0 - 356 - 75
2598/10/12ستارگان فارس - سایپا تهران0 - 337 - 75
2698/09/28اکسون تهران - ذوب‌آهن اصفهان0 - 347 - 75
2798/10/12شورا و شهرداری قزوین - افق قم3 - 075 - 34
2898/11/10پیکان تهران - باریج اسانس کاشان1 - 380 - 83
2998/10/12اطلس تهران - ذوب‌آهن اصفهان0 - 324 - 75
3098/10/26شورا و شهرداری قزوین - ستارگان فارس3 - 075 - 49
3198/11/14اکسون تهران - پیکان تهران0 - 341 - 75
3298/11/14باریج اسانس کاشان - افق قم3 - 075 - 27
3398/10/30شورا و شهرداری قزوین - سایپا تهران0 - 346 - 75
3498/10/26پیکان تهران - اطلس تهران3 - 075 - 48
3598/11/07ستارگان فارس - باریج اسانس کاشان0 - 348 - 75
3698/11/03افق قم - اکسون تهران0 - 346 - 75
3798/11/17پیکان تهران - ذوب‌آهن اصفهان2 - 386 - 100
3898/11/17سایپا تهران - باریج اسانس کاشان3 - 075 - 49
3998/11/17افق قم - اطلس تهران3 - 075 - 61
4098/11/17ستارگان فارس - اکسون تهران1 - 380 - 98
4198/11/21باریج اسانس کاشان - شورا و شهرداری قزوین3 - 075 - 60
4298/11/21ذوب‌آهن اصفهان - افق قم3 - 075 - 28
4398/11/21اکسون تهران - سایپا تهران0 - 337 - 75
4498/11/21اطلس تهران - ستارگان فارس0 - 352 - 75
4598/11/24افق قم - پیکان تهران0 - 341 - 75
4698/11/24شورا و شهرداری قزوین - اکسون تهران3 - 075 - 64
4798/11/23ذوب‌آهن اصفهان - ستارگان فارس3 - 075 - 43
4898/11/24سایپا تهران - اطلس تهران3 - 075 - 41
4998/11/28اکسون تهران - باریج اسانس کاشان0 - 358 - 79
5098/11/28ستارگان فارس - پیکان تهران0 - 335 - 75
5198/11/28اطلس تهران - شورا و شهرداری قزوین0 - 349 - 75
5298/11/28سایپا تهران - ذوب‌آهن اصفهان3 - 199 - 92
5398/11/30ستارگان فارس - افق قم3 - 075 - 61
5498/11/30اطلس تهران - باریج اسانس کاشان0 - 342 - 75
5598/11/30پیکان تهران - سایپا تهران0 - 355 - 75
5698/11/30شورا و شهرداری قزوین - ذوب‌آهن اصفهان0 - 342 - 75
5998/12/05ذوب‌آهن اصفهان - باریج اسانس کاشان3 - 075 - 58

رده بندی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1سایپا تهران
12113
37
3849.50
2ذوب‌آهن اصفهان
12214
34
37103.70
3باریج اسانس کاشان
10313
30
30112.72
4پیکان تهران
7512
22
24151.60
5شورا و شهرداری قزوین
5712
16
18210.85
6اکسون تهران
5712
14
15240.62
7ستارگان فارس
4913
12
13280.46
8افق قم
21012
6
6310.19
9اطلس تهران
01313
0
2390.05

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1ذوب‌آهن اصفهان
2پیکان تهران
3باریج اسانس کاشان
4سایپا تهران
5اطلس تهران
6افق قم
7اکسون تهران
8ستارگان فارس
9شورا و شهرداری قزوین

اخبار مرتبط