لیگ برتر ایران | 1397 | مردان

داخلیمردانبزرگسال

برنامه لیگ برتر والیبال سال 97

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 خاتم اردکان - شهرداری ورامین97/7/2516:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
2 فولاد سیرجان ایرانیان - دورنا ارومیه97/7/2516:00سیرجانگل گهر سیرجان
3 کاله مازندران - پیام مشهد97/7/2516:00آملپیامبر اعظم آمل
4 سایپا تهران - عقاب نهاجا97/7/2516:00تهرانخانه والیبال تهران
5 شهرداری ارومیه - پیکان تهران97/7/2516:00ارومیهغدیر ارومیه
6 شهرداری گنبد - شهروند اراک97/7/2516:30گنبدالمپیک گنبد
7 دورنا ارومیه - خاتم اردکان97/8/216:00ارومیهغدیر ارومیه
8 پیام مشهد - شهرداری ورامین97/8/216:30مشهدمهران مشهد
9 فولاد سیرجان ایرانیان - سایپا تهران97/8/215:30سیرجانگل گهر سیرجان
10 شهرداری تبریز - کاله مازندران97/8/216:00تبریزشهید اقدمی تبریز
11 پیکان تهران - عقاب نهاجا97/8/216:00تهرانخانه والیبال تهران
12 شهرداری گنبد - شهرداری ارومیه97/8/216:30گنبدالمپیک گنبد
13 خاتم اردکان - پیام مشهد97/8/616:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
14 دورنا ارومیه - سایپا تهران97/8/616:00ارومیهغدیر ارومیه
15 پیکان تهران - فولاد سیرجان ایرانیان97/8/616:00تهرانخانه والیبال تهران
16 شهرداری ورامین - شهرداری تبریز97/8/616:30ورامینشهید گل عباسی ورامین
17 شهروند اراک - کاله مازندران97/8/616:00اراکشهیدان ثامنی اراک
18 عقاب نهاجا - شهرداری گنبد97/8/616:00تهراننیرو هوایی تهران
19 سایپا تهران - خاتم اردکان97/8/916:00تهرانخانه والیبال تهران
20 پیام مشهد - شهرداری تبریز97/8/916:00مشهدمهران مشهد
21 دورنا ارومیه - پیکان تهران97/8/916:00ارومیهغدیر ارومیه
22 شهرداری ورامین - شهروند اراک97/8/916:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
23 فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری گنبد97/8/916:00سیرجانگل گهر سیرجان
24 کاله مازندران - شهرداری ارومیه97/8/916:00آملپیامبر اعظم آمل
25 شهرداری تبریز - خاتم اردکان97/8/1316:00تبریزشهید اقدمی تبریز
26 سایپا تهران - پیکان تهران97/8/1316:00تهرانخانه والیبال تهران
27 پیام مشهد - شهروند اراک97/8/1316:00مشهدمهران مشهد
28 شهرداری گنبد - دورنا ارومیه97/8/1316:00گنبدالمپیک گنبد
29 شهرداری ارومیه - شهرداری ورامین97/8/1316:00ارومیهغدیر ارومیه
30 عقاب نهاجا - کاله مازندران97/8/1316:00تهراننیرو هوایی تهران
31 خاتم اردکان - پیکان تهران97/8/1816:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
32 شهروند اراک - شهرداری تبریز97/8/1816:00اراکشهیدان ثامنی اراک
33 سایپا تهران - شهرداری گنبد97/8/1816:00تهرانخانه والیبال تهران
34 شهرداری ارومیه - پیام مشهد97/8/1816:00ارومیهغدیر ارومیه
35 شهرداری ورامین - عقاب نهاجا97/8/1816:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
36 کاله مازندران - فولاد سیرجان ایرانیان97/8/1816:00آملپیامبر اعظم آمل
37 شهروند اراک - خاتم اردکان97/8/2316:00اراکشهیدان ثامنی اراک
38 پیکان تهران - شهرداری گنبد97/8/2316:00تهرانخانه والیبال تهران
39 عقاب نهاجا - پیام مشهد97/8/2316:00تهراننیرو هوایی تهران
40 شهرداری تبریز - شهرداری ارومیه97/8/2316:00تبریزشهید اقدمی تبریز
41 دورنا ارومیه - کاله مازندران97/8/2316:00ارومیهغدیر ارومیه
42 فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری ورامین97/8/2316:00سیرجانگل گهر سیرجان
43 خاتم اردکان - شهرداری گنبد97/8/2716:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
44 شهرداری ارومیه - شهروند اراک97/8/2716:00ارومیهغدیر ارومیه
45 عقاب نهاجا - شهرداری تبریز97/8/2716:00تهراننیرو هوایی تهران
46 کاله مازندران - سایپا تهران97/8/2716:00آملپیامبر اعظم آمل
47 پیام مشهد - فولاد سیرجان ایرانیان97/8/2716:00مشهدمهران مشهد
48 شهرداری ورامین - دورنا ارومیه97/8/2716:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
49 خاتم اردکان - شهرداری ارومیه97/8/3016:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
50 شهروند اراک - عقاب نهاجا97/8/3016:00اراکشهیدان ثامنی اراک
51 پیکان تهران - کاله مازندران97/8/3016:00تهرانخانه والیبال تهران
52 شهرداری ورامین - سایپا تهران97/8/3016:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
53 شهرداری تبریز - فولاد سیرجان ایرانیان97/8/3016:00تبریزشهید اقدمی تبریز
54 دورنا ارومیه - پیام مشهد97/8/3016:00ارومیهغدیر ارومیه
55 شهرداری ارومیه - عقاب نهاجا97/9/716:00ارومیهغدیر ارومیه
56 شهرداری گنبد - کاله مازندران97/9/916:00گنبدالمپیک گنبد
57 فولاد سیرجان ایرانیان - شهروند اراک97/9/716:00سیرجانگل گهر سیرجان
58 پیکان تهران - شهرداری ورامین97/9/716:00تهرانخانه والیبال تهران
59 شهرداری تبریز - دورنا ارومیه97/9/716:00تبریزشهید اقدمی تبریز
60 پیام مشهد - سایپا تهران97/9/716:00مشهدمهران مشهد
61 عقاب نهاجا - خاتم اردکان97/9/1616:00تهراننیرو هوایی تهران
62 سایپا تهران - شهرداری تبریز97/9/1416:00تهرانخانه والیبال تهران
63 شهرداری ارومیه - فولاد سیرجان ایرانیان97/9/1416:00ارومیهغدیر ارومیه
64 شهروند اراک - دورنا ارومیه97/9/1416:00اراکشهیدان ثامنی اراک
65 پیام مشهد - پیکان تهران97/9/1416:30مشهدمهران مشهد
66 شهرداری ورامین - شهرداری گنبد97/9/14-ورامینشهید گل عباسی ورامین
67 کاله مازندران - خاتم اردکان97/9/2116:00آملپیامبر اعظم آمل
68 فولاد سیرجان ایرانیان - عقاب نهاجا97/9/2116:00سیرجانگل گهر سیرجان
69 دورنا ارومیه - شهرداری ارومیه97/9/2116:00ارومیهغدیر ارومیه
70 شهرداری گنبد - پیام مشهد97/9/2116:00گنبدالمپیک گنبد
71 شهروند اراک - سایپا تهران97/9/2116:00اراکشهیدان ثامنی اراک
72 پیکان تهران - شهرداری تبریز97/9/2116:00تهرانخانه والیبال تهران
73 خاتم اردکان - فولاد سیرجان ایرانیان97/9/2516:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
74 کاله مازندران - شهرداری ورامین97/9/2516:00آملپیامبر اعظم آمل
75 عقاب نهاجا - دورنا ارومیه97/9/2516:00تهراننیرو هوایی تهران
76 پیکان تهران - شهروند اراک97/9/2516:00تهرانخانه والیبال تهران
77 شهرداری ارومیه - سایپا تهران97/9/2516:00ارومیهغدیر ارومیه
78 شهرداری تبریز - شهرداری گنبد97/9/2516:00تبریزشهید اقدمی تبریز
79 شهرداری ورامین - خاتم اردکان1397/10/516:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
80 دورنا ارومیه - فولاد سیرجان ایرانیان1397/10/516:00ارومیهغدیر ارومیه
81 پیام مشهد - کاله مازندران1397/10/516:00مشهدمهران مشهد
82 عقاب نهاجا - سایپا تهران1397/10/516:00تهراننیرو هوایی تهران
83 پیکان تهران - شهرداری ارومیه1397/10/516:00تهرانخانه والیبال تهران
84 شهروند اراک - شهرداری گنبد1397/10/516:00اراکشهیدان ثامنی اراک
85 شهرداری ارومیه - شهرداری گنبد1397/10/916:00ارومیهغدیر ارومیه
86 عقاب نهاجا - پیکان تهران1397/10/916:00تهراننیرو هوایی تهران
87 سایپا تهران - فولاد سیرجان ایرانیان1397/10/916:00تهرانخانه والیبال تهران
88 خاتم اردکان - دورنا ارومیه1397/10/916:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
89 کاله مازندران - شهرداری تبریز1397/10/916:00آملپیامبر اعظم آمل
90 شهرداری ورامین - پیام مشهد1397/10/916:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
91 شهرداری گنبد - عقاب نهاجا1397/10/1216:00گنبدالمپیک گنبد
92 شهرداری تبریز - شهرداری ورامین1397/10/1216:30تبریزشهید اقدمی تبریز
93 فولاد سیرجان ایرانیان - پیکان تهران1397/10/1215:45سیرجانگل گهر سیرجان
94 سایپا تهران - دورنا ارومیه1397/10/1216:00تهرانخانه والیبال تهران
95 پیام مشهد - خاتم اردکان1397/10/1216:00مشهدمهران مشهد
96 کاله مازندران - شهروند اراک1397/10/1216:00آملپیامبر اعظم آمل
97 شهرداری تبریز - پیام مشهد1397/10/1916:30تبریزشهید اقدمی تبریز
98 شهروند اراک - شهرداری ورامین1397/10/1916:00اراکشهیدان ثامنی اراک
99 شهرداری ارومیه - کاله مازندران1397/10/1916:00ارومیهغدیر ارومیه
100 پیکان تهران - دورنا ارومیه1397/10/1916:00تهرانخانه والیبال تهران
101 خاتم اردکان - سایپا تهران1397/10/1916:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
102 شهرداری گنبد - فولاد سیرجان ایرانیان1397/10/1916:30گنبدالمپیک گنبد
103 شهروند اراک - پیام مشهد1397/10/2316:00اراکشهیدان ثامنی اراک
104 دورنا ارومیه - شهرداری گنبد1397/10/2316:00ارومیهغدیر ارومیه
105 خاتم اردکان - شهرداری تبریز1397/10/2316:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
106 شهرداری ورامین - شهرداری ارومیه1397/10/2316:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
107 پیکان تهران - سایپا تهران1397/10/2316:00تهرانخانه والیبال تهران
108 کاله مازندران - عقاب نهاجا1397/10/2316:00آملپیامبر اعظم آمل
109 پیام مشهد - شهرداری ارومیه1397/10/26-مشهدمهران مشهد
110 پیکان تهران - خاتم اردکان1397/10/2615:30تهرانخانه والیبال تهران
111 شهرداری تبریز - شهروند اراک1397/10/2616:30تبریزشهید اقدمی تبریز
112 عقاب نهاجا - شهرداری ورامین1397/10/2616:00تهرانخانه والیبال تهران
113 فولاد سیرجان ایرانیان - کاله مازندران1397/10/2616:00سیرجانگل گهر سیرجان
114 شهرداری گنبد - سایپا تهران1397/10/26گنبدالمپیک گنبد
115 خاتم اردکان - شهروند اراک1397/11/316:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
116 شهرداری گنبد - پیکان تهران1397/11/3-گنبدالمپیک گنبد
117 پیام مشهد - عقاب نهاجا1397/11/3مشهدمهران مشهد
118 شهرداری ارومیه - شهرداری تبریز1397/11/316:00ارومیهغدیر ارومیه
119 کاله مازندران - دورنا ارومیه1397/11/316:00آملپیامبر اعظم آمل
120 شهرداری ورامین - فولاد سیرجان ایرانیان1397/11/316:30ورامینشهید گل عباسی ورامین
121 دورنا ارومیه - شهرداری ورامین1397/11/716:00ارومیهالمپیک گنبد
122 شهروند اراک - شهرداری ارومیه1397/11/716:00اراکشهیدان ثامنی اراک
123 سایپا تهران - کاله مازندران1397/11/716:00تهرانخانه والیبال تهران
124 فولاد سیرجان ایرانیان - پیام مشهد1397/11/716:00سیرجانگل گهر سیرجان
125 شهرداری گنبد - خاتم اردکان1397/11/716:00گنبدالمپیک گنبد
126 شهرداری تبریز - عقاب نهاجا1397/11/716:30تبریزشهید اقدمی تبریز
127 سایپا تهران - شهرداری ورامین1397/11/1116:00تهرانخانه والیبال تهران
128 شهرداری ارومیه - خاتم اردکان1397/11/1016:00ارومیهغدیر ارومیه
129 پیام مشهد - دورنا ارومیه1397/11/1016:00مشهدمهران مشهد
130 فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری تبریز1397/11/1016:00سیرجانگل گهر سیرجان
131 عقاب نهاجا - شهروند اراک1397/11/1016:00تهراننیرو هوایی تهران
132 کاله مازندران - پیکان تهران1397/11/1016:00آملپیامبر اعظم آمل
133 عقاب نهاجا - شهرداری ارومیه1397/11/1716:00تهراننیرو هوایی تهران
134 کاله مازندران - شهرداری گنبد1397/11/1716:00آملپیامبر اعظم آمل
135 شهروند اراک - فولاد سیرجان ایرانیان1397/11/1716:00اراکشهیدان ثامنی اراک
136 شهرداری ورامین - پیکان تهران1397/11/1716:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
137 دورنا ارومیه - شهرداری تبریز1397/11/1716:00ارومیهغدیر ارومیه
138 سایپا تهران - پیام مشهد1397/11/1716:00تهرانخانه والیبال تهران
139 خاتم اردکان - عقاب نهاجا1397/11/2116:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
140 شهرداری تبریز - سایپا تهران1397/11/2116:00تبریزشهید اقدمی تبریز
141 فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری ارومیه1397/11/2116:00سیرجانگل گهر سیرجان
142 دورنا ارومیه - شهروند اراک1397/11/2116:00ارومیهغدیر ارومیه
143 شهرداری گنبد - شهرداری ورامین1397/11/2116:00گنبدالمپیک گنبد
144 پیکان تهران - پیام مشهد1397/11/2116:00تهرانخانه والیبال تهران
145 خاتم اردکان - کاله مازندران1397/11/2416:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
146 عقاب نهاجا - فولاد سیرجان ایرانیان1397/11/2416:00تهراننیرو هوایی تهران
147 شهرداری ارومیه - دورنا ارومیه1397/11/2416:00ارومیهغدیر ارومیه
148 پیام مشهد - شهرداری گنبد1397/11/2416:00مشهدمهران مشهد
149 سایپا تهران - شهروند اراک1397/11/2416:00تهرانخانه والیبال تهران
150 شهرداری تبریز - پیکان تهران1397/11/2416:30تبریزشهید اقدمی تبریز
151 فولاد سیرجان ایرانیان - خاتم اردکان1397/11/2816:00سیرجانگل گهر سیرجان
152 شهرداری ورامین - کاله مازندران1397/11/2816:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
153 دورنا ارومیه - عقاب نهاجا1397/11/2816:00ارومیهغدیر ارومیه
154 شهروند اراک - پیکان تهران1397/11/2816:00اراکشهیدان ثامنی اراک
155 سایپا تهران - شهرداری ارومیه1397/11/2816:00تهرانخانه والیبال تهران
156 شهرداری گنبد - شهرداری تبریز1397/11/2816:00گنبدالمپیک گنبد

نتایج لیگ برتر والیبال سال 97

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
197/7/25خاتم اردکان - شهرداری ورامین1 - 387 - 95
297/7/25فولاد سیرجان ایرانیان - دورنا ارومیه3 - 075 - 59
397/7/25کاله مازندران - پیام مشهد3 - 195 - 81
497/7/25سایپا تهران - عقاب نهاجا3 - 195 - 86
597/7/25شهرداری ارومیه - پیکان تهران0 - 361 - 75
697/7/25شهرداری گنبد - شهروند اراک3 - 1102 - 90
797/8/2دورنا ارومیه - خاتم اردکان1 - 390 - 100
897/8/2پیام مشهد - شهرداری ورامین3 - 2126 - 125
997/8/2فولاد سیرجان ایرانیان - سایپا تهران3 - 2112 - 102
1097/8/2شهرداری تبریز - کاله مازندران2 - 3118 - 123
1197/8/2پیکان تهران - عقاب نهاجا3 - 078 - 59
1297/8/2شهرداری گنبد - شهرداری ارومیه3 - 075 - 50
1397/8/6خاتم اردکان - پیام مشهد3 - 075 - 62
1497/8/6دورنا ارومیه - سایپا تهران0 - 360 - 75
1597/8/6پیکان تهران - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 075 - 64
1697/8/6شهرداری ورامین - شهرداری تبریز3 - 199 - 88
1797/8/6شهروند اراک - کاله مازندران3 - 075 - 58
1897/8/6عقاب نهاجا - شهرداری گنبد3 - 2113 - 106
1997/8/9سایپا تهران - خاتم اردکان0 - 359 - 75
2097/8/9پیام مشهد - شهرداری تبریز3 - 2105 - 103
2197/8/9دورنا ارومیه - پیکان تهران1 - 378 - 98
2297/8/9شهرداری ورامین - شهروند اراک3 - 075 - 47
2397/8/9فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری گنبد2 - 3108 - 110
2497/8/9کاله مازندران - شهرداری ارومیه3 - 2115 - 103
2597/8/13شهرداری تبریز - خاتم اردکان0 - 360 - 75
2697/8/13سایپا تهران - پیکان تهران3 - 078 - 62
2797/8/13پیام مشهد - شهروند اراک3 - 2112 - 93
2897/8/13شهرداری گنبد - دورنا ارومیه3 - 2106 - 96
2997/8/13شهرداری ارومیه - شهرداری ورامین0 - 356 - 75
3097/8/13عقاب نهاجا - کاله مازندران3 - 2107 - 107
3197/8/18خاتم اردکان - پیکان تهران1 - 385 - 94
3297/8/18شهروند اراک - شهرداری تبریز3 - 077 - 66
3397/8/18سایپا تهران - شهرداری گنبد1 - 392 - 97
3497/8/18شهرداری ارومیه - پیام مشهد2 - 3105 - 105
3597/8/18شهرداری ورامین - عقاب نهاجا3 - 075 - 53
3697/8/18کاله مازندران - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 2105 - 94
3797/8/23شهروند اراک - خاتم اردکان3 - 2105 - 104
3897/8/23پیکان تهران - شهرداری گنبد2 - 3103 - 102
3997/8/23عقاب نهاجا - پیام مشهد0 - 363 - 75
4097/8/23شهرداری تبریز - شهرداری ارومیه3 - 075 - 60
4197/8/23دورنا ارومیه - کاله مازندران0 - 358 - 75
4297/8/23فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری ورامین0 - 360 - 76
4397/8/27خاتم اردکان - شهرداری گنبد3 - 2110 - 97
4497/8/27شهرداری ارومیه - شهروند اراک2 - 3115 - 115
4597/8/27عقاب نهاجا - شهرداری تبریز1 - 386 - 97
4697/8/27کاله مازندران - سایپا تهران1 - 384 - 88
4797/8/27پیام مشهد - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 075 - 64
4897/8/27شهرداری ورامین - دورنا ارومیه3 - 075 - 49
4997/8/30خاتم اردکان - شهرداری ارومیه3 - 198 - 85
5097/8/30شهروند اراک - عقاب نهاجا3 - 081 - 71
5197/8/30پیکان تهران - کاله مازندران3 - 193 - 85
5297/8/30شهرداری ورامین - سایپا تهران3 - 197 - 85
5397/8/30شهرداری تبریز - فولاد سیرجان ایرانیان0 - 367 - 76
5497/8/30دورنا ارومیه - پیام مشهد0 - 372 - 80
5597/9/7شهرداری ارومیه - عقاب نهاجا3 - 195 - 95
5697/9/9شهرداری گنبد - کاله مازندران0 - 359 - 75
5797/9/7فولاد سیرجان ایرانیان - شهروند اراک3 - 1103 - 97
5897/9/7پیکان تهران - شهرداری ورامین3 - 189 - 87
5997/9/7شهرداری تبریز - دورنا ارومیه3 - 2109 - 102
6097/9/7پیام مشهد - سایپا تهران3 - 2113 - 112
6197/9/16عقاب نهاجا - خاتم اردکان1 - 392 - 98
6297/9/14سایپا تهران - شهرداری تبریز3 - 1108 - 99
6397/9/14شهرداری ارومیه - فولاد سیرجان ایرانیان1 - 384 - 91
6497/9/14شهروند اراک - دورنا ارومیه3 - 196 - 90
6597/9/14پیام مشهد - پیکان تهران2 - 3107 - 113
6697/9/14شهرداری ورامین - شهرداری گنبد3 - 198 - 85
6797/9/21کاله مازندران - خاتم اردکان1 - 387 - 92
6897/9/21فولاد سیرجان ایرانیان - عقاب نهاجا3 - 2101 - 97
6997/9/21دورنا ارومیه - شهرداری ارومیه2 - 3112 - 111
7097/9/21شهرداری گنبد - پیام مشهد3 - 195 - 82
7197/9/21شهروند اراک - سایپا تهران3 - 1100 - 92
7297/9/21پیکان تهران - شهرداری تبریز1 - 394 - 93
7397/9/25خاتم اردکان - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 2110 - 97
7497/9/25کاله مازندران - شهرداری ورامین2 - 3102 - 113
7597/9/25عقاب نهاجا - دورنا ارومیه3 - 075 - 54
7697/9/25پیکان تهران - شهروند اراک3 - 1100 - 77
7797/9/25شهرداری ارومیه - سایپا تهران0 - 356 - 75
7897/9/25شهرداری تبریز - شهرداری گنبد3 - 2113 - 104
791397/10/5شهرداری ورامین - خاتم اردکان3 - 075 - 61
801397/10/5دورنا ارومیه - فولاد سیرجان ایرانیان1 - 3107 - 116
811397/10/5پیام مشهد - کاله مازندران3 - 075 - 64
821397/10/5عقاب نهاجا - سایپا تهران1 - 392 - 104
831397/10/5پیکان تهران - شهرداری ارومیه3 - 198 - 85
841397/10/5شهروند اراک - شهرداری گنبد0 - 361 - 75
851397/10/9شهرداری ارومیه - شهرداری گنبد3 - 198 - 88
861397/10/9عقاب نهاجا - پیکان تهران1 - 383 - 98
871397/10/9سایپا تهران - فولاد سیرجان ایرانیان1 - 394 - 100
881397/10/9خاتم اردکان - دورنا ارومیه3 - 197 - 71
891397/10/9کاله مازندران - شهرداری تبریز3 - 199 - 86
901397/10/9شهرداری ورامین - پیام مشهد3 - 075 - 48
911397/10/12شهرداری گنبد - عقاب نهاجا3 - 2105 - 106
921397/10/12شهرداری تبریز - شهرداری ورامین1 - 380 - 99
931397/10/12فولاد سیرجان ایرانیان - پیکان تهران1 - 387 - 95
941397/10/12سایپا تهران - دورنا ارومیه3 - 1100 - 87
951397/10/12پیام مشهد - خاتم اردکان3 - 075 - 0
961397/10/12کاله مازندران - شهروند اراک3 - 075 - 51
971397/10/19شهرداری تبریز - پیام مشهد3 - 2109 - 110
981397/10/19شهروند اراک - شهرداری ورامین0 - 350 - 75
991397/10/19شهرداری ارومیه - کاله مازندران2 - 3106 - 110
1001397/10/19پیکان تهران - دورنا ارومیه3 - 1102 - 91
1011397/10/19خاتم اردکان - سایپا تهران3 - 076 - 69
1021397/10/19شهرداری گنبد - فولاد سیرجان ایرانیان2 - 3107 - 112
1031397/10/23شهروند اراک - پیام مشهد3 - 196 - 92
1041397/10/23دورنا ارومیه - شهرداری گنبد3 - 085 - 76
1051397/10/23خاتم اردکان - شهرداری تبریز3 - 075 - 63
1061397/10/23شهرداری ورامین - شهرداری ارومیه3 - 196 - 89
1071397/10/23پیکان تهران - سایپا تهران3 - 2105 - 102
1081397/10/23کاله مازندران - عقاب نهاجا3 - 075 - 56
1091397/10/26پیام مشهد - شهرداری ارومیه3 - 198 - 82
1101397/10/26پیکان تهران - خاتم اردکان3 - 2110 - 97
1111397/10/26شهرداری تبریز - شهروند اراک3 - 195 - 79
1121397/10/26عقاب نهاجا - شهرداری ورامین1 - 380 - 98
1131397/10/26فولاد سیرجان ایرانیان - کاله مازندران3 - 2113 - 114
1141397/10/26شهرداری گنبد - سایپا تهران2 - 3102 - 110
1151397/11/3خاتم اردکان - شهروند اراک3 - 075 - 58
1161397/11/3شهرداری گنبد - پیکان تهران3 - 083 - 72
1171397/11/3پیام مشهد - عقاب نهاجا3 - 2112 - 96
1181397/11/3شهرداری ارومیه - شهرداری تبریز3 - 2105 - 103
1191397/11/3کاله مازندران - دورنا ارومیه3 - 075 - 54
1201397/11/3شهرداری ورامین - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 2118 - 109
1211397/11/7دورنا ارومیه - شهرداری ورامین0 - 356 - 75
1221397/11/7شهروند اراک - شهرداری ارومیه1 - 377 - 94
1231397/11/7سایپا تهران - کاله مازندران3 - 198 - 82
1241397/11/7فولاد سیرجان ایرانیان - پیام مشهد1 - 383 - 98
1251397/11/7شهرداری گنبد - خاتم اردکان3 - 2110 - 106
1261397/11/7شهرداری تبریز - عقاب نهاجا3 - 192 - 93
1271397/11/11سایپا تهران - شهرداری ورامین3 - 075 - 56
1281397/11/10شهرداری ارومیه - خاتم اردکان1 - 382 - 98
1291397/11/10پیام مشهد - دورنا ارومیه3 - 199 - 80
1301397/11/10فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری تبریز3 - 1105 - 76
1311397/11/10عقاب نهاجا - شهروند اراک1 - 390 - 96
1321397/11/10کاله مازندران - پیکان تهران3 - 2110 - 108
1331397/11/17عقاب نهاجا - شهرداری ارومیه3 - 2103 - 97
1341397/11/17کاله مازندران - شهرداری گنبد3 - 075 - 63
1351397/11/17شهروند اراک - فولاد سیرجان ایرانیان0 - 353 - 75
1361397/11/17شهرداری ورامین - پیکان تهران3 - 2100 - 105
1371397/11/17دورنا ارومیه - شهرداری تبریز0 - 367 - 77
1381397/11/17سایپا تهران - پیام مشهد3 - 2101 - 106
1391397/11/21خاتم اردکان - عقاب نهاجا3 - 076 - 69
1401397/11/21شهرداری تبریز - سایپا تهران3 - 198 - 85
1411397/11/21فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری ارومیه3 - 194 - 89
1421397/11/21دورنا ارومیه - شهروند اراک2 - 3108 - 101
1431397/11/21شهرداری گنبد - شهرداری ورامین1 - 385 - 98
1441397/11/21پیکان تهران - پیام مشهد0 - 359 - 77
1451397/11/24خاتم اردکان - کاله مازندران2 - 3101 - 104
1461397/11/24عقاب نهاجا - فولاد سیرجان ایرانیان0 - 356 - 75
1471397/11/24شهرداری ارومیه - دورنا ارومیه3 - 075 - 63
1481397/11/24پیام مشهد - شهرداری گنبد2 - 3110 - 112
1491397/11/24سایپا تهران - شهروند اراک3 - 2108 - 96
1501397/11/24شهرداری تبریز - پیکان تهران0 - 359 - 76
1511397/11/28فولاد سیرجان ایرانیان - خاتم اردکان3 - 076 - 64
1521397/11/28شهرداری ورامین - کاله مازندران2 - 3110 - 111
1531397/11/28دورنا ارومیه - عقاب نهاجا3 - 197 - 88
1541397/11/28شهروند اراک - پیکان تهران3 - 2103 - 108
1551397/11/28سایپا تهران - شهرداری ارومیه1 - 387 - 102
1561397/11/28شهرداری گنبد - شهرداری تبریز3 - 2106 - 93

رده بندی لیگ برتر والیبال سال 97

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1شهرداری ورامین
20424
59
65262.50
2پیکان تهران
16824
49
57391.46
3خاتم اردکان
15924
47
55371.48
4فولاد سیرجان ایرانیان
15924
45
55411.34
5پیام مشهد
15924
43
56421.33
6کاله مازندران
15924
41
55431.27
7سایپا تهران
131124
39
51451.13
8شهرداری گنبد
131124
37
52501.04
9شهروند اراک
111324
31
42510.82
10شهرداری تبریز
101424
31
43530.81
11شهرداری ارومیه
71724
24
38590.64
12عقاب نهاجا
42024
12
28660.42
13دورنا ارومیه
22224
10
22670.32

برنامه مرحله اول پلی آف

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
157 فولاد سیرجان ایرانیان - پیام مشهد1397/12/116:00سیرجانگل گهر سیرجان
158 پیکان تهران - سایپا تهران1397/12/116:00تهرانخانه والیبال تهران
159 خاتم اردکان - کاله مازندران1397/12/116:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
160 شهرداری ورامین - شهرداری گنبد1397/12/116:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
161 پیام مشهد - فولاد سیرجان ایرانیان1397/12/516:00مشهدمهران مشهد
162 سایپا تهران - پیکان تهران1397/12/516:00تهرانخانه والیبال تهران
163 کاله مازندران - خاتم اردکان1397/12/516:00آملپیامبر اعظم آمل
164 شهرداری گنبد - شهرداری ورامین1397/12/516:00گنبدالمپیک گنبد
165 پیکان تهران - سایپا تهران1397/12/816:00تهرانخانه والیبال تهران

نتایج مرحله اول پلی آف

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
1571397/12/1فولاد سیرجان ایرانیان - پیام مشهد1 - 384 - 93
1581397/12/1پیکان تهران - سایپا تهران3 - 075 - 59
1591397/12/1خاتم اردکان - کاله مازندران2 - 3105 - 106
1601397/12/1شهرداری ورامین - شهرداری گنبد3 - 075 - 57
1611397/12/5پیام مشهد - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 197 - 85
1621397/12/5سایپا تهران - پیکان تهران3 - 196 - 82
1631397/12/5کاله مازندران - خاتم اردکان3 - 198 - 87
1641397/12/5شهرداری گنبد - شهرداری ورامین1 - 387 - 96
1651397/12/8پیکان تهران - سایپا تهران2 - 3101 - 103

در حال تکمیل اطلاعات.

برنامه نیمه نهایی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
- سایپا تهران - کاله مازندران1397/12/1516:00تهرانخانه والیبال تهران
166 کاله مازندران - سایپا تهران1397/12/1216:00آملپیامبر اعظم آمل
167 شهرداری ورامین - پیام مشهد1397/12/1216:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
168 پیام مشهد - شهرداری ورامین1397/12/1516:00مشهدمهران مشهد

نتایج نیمه نهایی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
-1397/12/15سایپا تهران - کاله مازندران3 - 075 - 52
1661397/12/12کاله مازندران - سایپا تهران1 - 389 - 102
1671397/12/12شهرداری ورامین - پیام مشهد3 - 1100 - 80
1681397/12/15پیام مشهد - شهرداری ورامین0 - 363 - 75

در حال تکمیل اطلاعات.

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1شهرداری تبریز
2شهروند اراک
3شهرداری ارومیه
4عقاب نهاجا
5فولاد سیرجان ایرانیان
6دورنا ارومیه
7سایپا تهران
8پیکان تهران
9شهرداری گنبد
10خاتم اردکان
11کاله مازندران
12شهرداری ورامین
13پیام مشهد

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط