لیگ برتر ایران | 1396 | مردان

داخلیمردانبزرگسالایران1396

برنامه دور گروهی لیگ برتر مردان ایران 1396

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 بانک سرمایه - شهرداری ورامین1396/07/1615:00تهرانسالن فدراسیون والیبال
02 پیکان تهران - شهرداری تبریز1396/07/1617:30تهرانسالن فدراسیون والیبال
03 ساری 21 - رعد پدافند کاشان1396/07/1616:00ساریسالن شهید سید رسول حسینی
04 شمس - خاتم اردکان1396/07/1613:00تهرانسالن فدراسیون والیبال
05 کاله مازندران - سایپا تهران1396/07/1616:00آملسالن پیامبر اعظم (ص)
06 هاوش گنبد - شهرداری ارومیه1396/07/1616:00گنبدسالن المپیک
07 سایپا تهران - شهرداری تبریز1396/07/1916:00تهرانسالن فدراسیون والیبال
08 رعد پدافند کاشان - بانک سرمایه1396/07/1915:00کاشانسالن هفت مهر
09 شهرداری ورامین - پیکان تهران1396/07/1917:30ورامینسالن شهید گل عباسی
10 خاتم اردکان - ساری 211396/07/1916:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
11 شهرداری ارومیه - شمس1396/07/1916:00ارومیهسالن غدیر
12 هاوش گنبد - کاله مازندران1396/07/1916:00گنبدسالن المپیک
13 سایپا تهران - شهرداری ورامین1396/07/2615:00تهرانخانه والیبال
14 بانک سرمایه - پیکان تهران1396/07/2617:30تهرانخانه والیبال
15 رعد پدافند کاشان - خاتم اردکان1396/07/2616:00کاشانسالن هفت مهر
16 ساری 21 - شهرداری ارومیه1396/07/2616:00ساریسالن شهید سید رسول حسینی
17 شهرداری تبریز - هاوش گنبد1396/07/2616:00تبریزسالن شهید اقدمی
18 کاله مازندران - شمس1396/07/2618:00آملسالن پیامبر اعظم (ص)
19 پیکان تهران - سایپا تهران1396/08/0315:00تهرانخانه والیبال
20 خاتم اردکان - بانک سرمایه1396/08/0317:30اردکانسالن آیت الله خاتمی
21 شهرداری ارومیه - رعد پدافند کاشان1396/08/0316:00ارومیهسالن غدیر
22 شمس - شهرداری تبریز1396/08/0316:00تهرانسالن فدراسیون والیبال
23 شهرداری ورامین - هاوش گنبد1396/08/0317:30ورامینسالن شهید گل عباسی
24 کاله مازندران - ساری 211396/08/0316:00آملسالن پیامبر اعظم (ص)
25 بانک سرمایه - سایپا تهران1396/08/1015:00تهرانخانه والیبال
26 هاوش گنبد - پیکان تهران1396/08/1016:00گنبدسالن المپیک
27 خاتم اردکان - شهرداری ارومیه1396/08/1016:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
28 رعد پدافند کاشان - کاله مازندران1396/08/1016:00کاشانسالن هفت مهر
29 شهرداری ورامین - شمس1396/08/1017:30ورامینسالن شهید گل عباسی
30 شهرداری تبریز - ساری 211396/08/1016:00تبریزسالن شهید اقدمی
31 پیکان تهران - شمس1396/08/1615:00تهرانخانه والیبال
32 سایپا تهران - هاوش گنبد1396/08/1617:30تهرانخانه والیبال
33 شهرداری ارومیه - بانک سرمایه1396/08/1617:30ارومیهسالن غدیر
34 کاله مازندران - خاتم اردکان1396/08/1616:00آملسالن پیامبر اعظم (ص)
35 رعد پدافند کاشان - شهرداری تبریز1396/08/1616:00کاشانسالن هفت مهر
36 ساری 21 - شهرداری ورامین1396/08/1618:00ساریسالن شهید سید رسول حسینی
37 پیکان تهران - ساری 211396/08/2415:00تهرانخانه والیبال
38 هاوش گنبد - بانک سرمایه1396/08/2417:30گنبدسالن المپیک
39 کاله مازندران - شهرداری ارومیه1396/08/2416:00آملسالن پیامبر اعظم (ص)
40 شمس - سایپا تهران1396/08/2416:00تهرانسالن فدراسیون والیبال
41 شهرداری تبریز - خاتم اردکان1396/08/2416:00تبریزسالن شهید اقدمی
42 شهرداری ورامین - رعد پدافند کاشان1396/08/2416:00ورامینسالن شهید گل عباسی
43 سایپا تهران - ساری 211396/09/0115:00تهرانخانه والیبال
44 بانک سرمایه - کاله مازندران1396/09/0117:30تهرانخانه والیبال
45 هاوش گنبد - شمس1396/09/0117:30گنبدسالن المپیک
46 شهرداری ارومیه - شهرداری تبریز1396/09/0116:00ارومیهسالن غدیر
47 خاتم اردکان - شهرداری ورامین1396/09/0115:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
48 رعد پدافند کاشان - پیکان تهران1396/09/0116:00کاشانسالن هفت مهر
49 سایپا تهران - رعد پدافند کاشان1396/09/0515:00تهرانخانه والیبال
50 پیکان تهران - خاتم اردکان1396/09/0517:30تهرانخانه والیبال
51 شمس - بانک سرمایه1396/09/0515:00تهرانسالن فدراسیون والیبال
52 شهرداری تبریز - کاله مازندران1396/09/0516:00تبریزسالن شهید اقدمی
53 ساری 21 - هاوش گنبد1396/09/0516:00ساریسالن شهید سید رسول حسینی
54 شهرداری ورامین - شهرداری ارومیه1396/09/0517:30ورامینسالن شهید گل عباسی
55 بانک سرمایه - شهرداری تبریز1396/09/0817:30تهرانخانه والیبال
56 شمس - ساری 211396/09/0816:00تهرانسالن فدراسیون والیبال
57 کاله مازندران - شهرداری ورامین1396/09/0817:30آملسالن پیامبر اعظم (ص)
58 هاوش گنبد - رعد پدافند کاشان1396/09/0817:30گنبدسالن المپیک
59 شهرداری ارومیه - پیکان تهران1396/09/0816:00ارومیهسالن غدیر
60 خاتم اردکان - سایپا تهران1396/09/0816:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
61 پیکان تهران - کاله مازندران1396/09/1515:00تهرانخانه والیبال
62 سایپا تهران - شهرداری ارومیه1396/09/1517:30تهرانخانه والیبال
63 ساری 21 - بانک سرمایه1396/09/1417:30ساریسالن شهید سید رسول حسینی
64 شهرداری تبریز - شهرداری ورامین1396/09/1516:00تبریزسالن شهید اقدمی
65 رعد پدافند کاشان - شمس1396/09/1516:00کاشانسالن هفت مهر
66 خاتم اردکان - هاوش گنبد1396/09/1516:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
67 سایپا تهران - کاله مازندران1396/09/2916:00تهرانخانه والیبال
68 شهرداری تبریز - پیکان تهران1396/09/2916:00تبریزسالن شهید اقدمی
69 رعد پدافند کاشان - ساری 211396/09/2916:00کاشانسالن هفت مهر
70 خاتم اردکان - شمس1396/09/2916:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
71 شهرداری ارومیه - هاوش گنبد1396/09/2917:00ارومیهسالن غدیر
72 شهرداری ورامین - بانک سرمایه1396/10/0317:30ورامینسالن شهید گل عباسی
73 بانک سرمایه - رعد پدافند کاشان1396/10/0615:00تهرانخانه والیبال
74 پیکان تهران - شهرداری ورامین1396/10/0617:30تهرانخانه والیبال
75 شهرداری تبریز - سایپا تهران1396/10/0616:30تبریزسالن شهید اقدمی
76 شمس - شهرداری ارومیه1396/10/0616:00تهرانسالن فدراسیون والیبال
77 ساری 21 - خاتم اردکان1396/10/0616:00ساریسالن شهید سید رسول حسینی
78 کاله مازندران - هاوش گنبد1396/10/0617:30آملسالن پیامبر اعظم (ص)
79 شمس - کاله مازندران1396/10/1016:00تهرانسالن فدراسیون والیبال
80 پیکان تهران - بانک سرمایه1396/10/1016:00تهرانخانه والیبال
81 شهرداری ورامین - سایپا تهران1396/10/1017:30ورامینسالن شهید گل عباسی
82 خاتم اردکان - رعد پدافند کاشان1396/10/1017:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
83 شهرداری ارومیه - ساری 211396/10/1015:00ارومیهسالن غدیر
84 هاوش گنبد - شهرداری تبریز1396/10/1017:30گنبدسالن المپیک
85 بانک سرمایه - خاتم اردکان1396/10/1315:00تهرانخانه والیبال
86 سایپا تهران - پیکان تهران1396/10/1317:30تهرانخانه والیبال
87 رعد پدافند کاشان - شهرداری ارومیه1396/10/1315:00کاشانسالن هفت مهر
88 شهرداری تبریز - شمس1396/10/1316:00تبریزسالن شهید اقدمی
89 هاوش گنبد - شهرداری ورامین1396/10/1317:30گنبدسالن المپیک
90 ساری 21 - کاله مازندران1396/11/0116:00ساریسالن شهید سید رسول حسینی
91 پیکان تهران - هاوش گنبد1396/10/2015:00تهرانخانه والیبال
92 سایپا تهران - بانک سرمایه1396/10/2017:30تهرانخانه والیبال
93 شمس - شهرداری ورامین1396/10/2016:00تهرانسالن فدراسیون والیبال
94 شهرداری ارومیه - خاتم اردکان1396/10/2017:00ارومیهسالن غدیر
95 کاله مازندران - رعد پدافند کاشان1396/10/2017:30آملسالن پیامبر اعظم (ص)
96 ساری 21 - شهرداری تبریز1396/10/2015:00ساریسالن شهید سید رسول حسینی
97 بانک سرمایه - شهرداری ارومیه1396/10/2415:00تهرانخانه والیبال
98 شمس - پیکان تهران1396/10/2417:30تهرانخانه والیبال
99 هاوش گنبد - سایپا تهران1396/10/2417:30گنبدسالن المپیک
100 خاتم اردکان - کاله مازندران1396/10/2416:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
101 شهرداری تبریز - رعد پدافند کاشان1396/10/2417:00تبریزسالن شهید اقدمی
102 شهرداری ورامین - ساری 211396/10/2417:30ورامینسالن شهید گل عباسی
103 سایپا تهران - شمس1396/10/2715:00تهرانخانه والیبال
104 بانک سرمایه - هاوش گنبد1396/10/2717:30تهرانخانه والیبال
105 ساری 21 - پیکان تهران1396/10/2716:00ساریسالن شهید سید رسول حسینی
106 شهرداری ارومیه - کاله مازندران1396/10/2717:00ارومیهسالن غدیر
107 خاتم اردکان - شهرداری تبریز1396/10/2715:30اردکانسالن آیت الله خاتمی
108 رعد پدافند کاشان - شهرداری ورامین1396/10/2716:00کاشانسالن هفت مهر
109 شمس - هاوش گنبد1396/11/0416:00تهرانسالن فدراسیون والیبال
110 پیکان تهران - رعد پدافند کاشان1396/11/0415:00تهرانخانه والیبال
111 ساری 21 - سایپا تهران1396/11/0415:00ساریسالن شهید سید رسول حسینی
112 کاله مازندران - بانک سرمایه1396/11/0417:30آملسالن پیامبر اعظم (ص)
113 شهرداری تبریز - شهرداری ارومیه1396/11/0417:00تبریزسالن شهید اقدمی
114 شهرداری ورامین - خاتم اردکان1396/11/0417:30ورامینسالن شهید گل عباسی
115 بانک سرمایه - شمس1396/11/0816:00تهرانخانه والیبال
116 رعد پدافند کاشان - سایپا تهران1396/11/0816:00کاشانسالن هفت مهر
117 خاتم اردکان - پیکان تهران1396/11/0816:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
118 کاله مازندران - شهرداری تبریز1396/11/0817:30آملسالن پیامبر اعظم (ص)
119 هاوش گنبد - ساری 211396/11/0817:30گنبدسالن المپیک
120 شهرداری ارومیه - شهرداری ورامین1396/11/0817:00ارومیهسالن غدیر
121 سایپا تهران - خاتم اردکان1396/11/1215:00تهرانخانه والیبال
122 پیکان تهران - شهرداری ارومیه1396/11/1217:30تهرانخانه والیبال
123 شهرداری تبریز - بانک سرمایه1396/11/1217:00تبریزسالن شهید اقدمی
124 شهرداری ورامین - کاله مازندران1396/11/1217:30ورامینسالن شهید گل عباسی
125 رعد پدافند کاشان - هاوش گنبد1396/11/1216:00کاشانسالن هفت مهر
126 ساری 21 - شمس1396/11/1216:00ساریسالن شهید سید رسول حسینی
127 شمس - رعد پدافند کاشان1396/11/1517:00تهرانسالن فدراسیون والیبال
128 بانک سرمایه - ساری 211396/11/1517:00تهرانخانه والیبال
129 کاله مازندران - پیکان تهران1396/11/1517:00آملسالن پیامبر اعظم (ص)
130 شهرداری ارومیه - سایپا تهران1396/11/1517:00ارومیهسالن غدیر
131 شهرداری ورامین - شهرداری تبریز1396/11/1517:00ورامینسالن شهید گل عباسی
132 هاوش گنبد - خاتم اردکان1396/11/1517:00گنبدسالن المپیک

نتایج دور گروهی لیگ برتر مردان ایران 1396

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011396/07/16بانک سرمایه - شهرداری ورامین3 - 075 - 45
021396/07/16پیکان تهران - شهرداری تبریز2 - 3101 - 104
031396/07/16ساری 21 - رعد پدافند کاشان3 - 189 - 89
041396/07/16شمس - خاتم اردکان2 - 399 - 112
051396/07/16کاله مازندران - سایپا تهران0 - 365 - 75
061396/07/16هاوش گنبد - شهرداری ارومیه3 - 194 - 84
071396/07/19سایپا تهران - شهرداری تبریز0 - 371 - 78
081396/07/19رعد پدافند کاشان - بانک سرمایه0 - 340 - 75
091396/07/19شهرداری ورامین - پیکان تهران3 - 1107 - 96
101396/07/19خاتم اردکان - ساری 213 - 199 - 96
111396/07/19شهرداری ارومیه - شمس2 - 3116 - 103
121396/07/19هاوش گنبد - کاله مازندران0 - 30 - 75
131396/07/26سایپا تهران - شهرداری ورامین3 - 2114 - 96
141396/07/26بانک سرمایه - پیکان تهران3 - 199 - 92
151396/07/26رعد پدافند کاشان - خاتم اردکان1 - 390 - 96
161396/07/26ساری 21 - شهرداری ارومیه2 - 3116 - 117
171396/07/26شهرداری تبریز - هاوش گنبد3 - 196 - 69
181396/07/26کاله مازندران - شمس3 - 075 - 67
191396/08/03پیکان تهران - سایپا تهران3 - 2106 - 99
201396/08/03خاتم اردکان - بانک سرمایه0 - 358 - 75
211396/08/03شهرداری ارومیه - رعد پدافند کاشان3 - 079 - 65
221396/08/03شمس - شهرداری تبریز2 - 3104 - 107
231396/08/03شهرداری ورامین - هاوش گنبد3 - 1104 - 85
241396/08/03کاله مازندران - ساری 211 - 392 - 98
251396/08/10بانک سرمایه - سایپا تهران3 - 195 - 87
261396/08/10هاوش گنبد - پیکان تهران0 - 354 - 75
271396/08/10خاتم اردکان - شهرداری ارومیه1 - 381 - 95
281396/08/10رعد پدافند کاشان - کاله مازندران1 - 381 - 97
291396/08/10شهرداری ورامین - شمس2 - 3102 - 105
301396/08/10شهرداری تبریز - ساری 213 - 192 - 89
311396/08/16پیکان تهران - شمس3 - 198 - 75
321396/08/16سایپا تهران - هاوش گنبد3 - 196 - 76
331396/08/16شهرداری ارومیه - بانک سرمایه1 - 386 - 96
341396/08/16کاله مازندران - خاتم اردکان3 - 194 - 86
351396/08/16رعد پدافند کاشان - شهرداری تبریز1 - 393 - 97
361396/08/16ساری 21 - شهرداری ورامین0 - 372 - 80
371396/08/24پیکان تهران - ساری 213 - 075 - 67
381396/08/24هاوش گنبد - بانک سرمایه1 - 377 - 95
391396/08/24کاله مازندران - شهرداری ارومیه3 - 1105 - 97
401396/08/24شمس - سایپا تهران3 - 077 - 67
411396/08/24شهرداری تبریز - خاتم اردکان3 - 195 - 81
421396/08/24شهرداری ورامین - رعد پدافند کاشان3 - 075 - 56
431396/09/01سایپا تهران - ساری 213 - 192 - 72
441396/09/01بانک سرمایه - کاله مازندران3 - 075 - 51
451396/09/01هاوش گنبد - شمس3 - 075 - 55
461396/09/01شهرداری ارومیه - شهرداری تبریز2 - 392 - 109
471396/09/01خاتم اردکان - شهرداری ورامین3 - 077 - 69
481396/09/01رعد پدافند کاشان - پیکان تهران0 - 358 - 75
491396/09/05سایپا تهران - رعد پدافند کاشان3 - 075 - 59
501396/09/05پیکان تهران - خاتم اردکان3 - 079 - 60
511396/09/05شمس - بانک سرمایه0 - 354 - 75
521396/09/05شهرداری تبریز - کاله مازندران3 - 299 - 105
531396/09/05ساری 21 - هاوش گنبد3 - 075 - 59
541396/09/05شهرداری ورامین - شهرداری ارومیه3 - 2103 - 96
551396/09/08بانک سرمایه - شهرداری تبریز3 - 075 - 64
561396/09/08شمس - ساری 211 - 390 - 94
571396/09/08کاله مازندران - شهرداری ورامین3 - 077 - 58
581396/09/08هاوش گنبد - رعد پدافند کاشان3 - 198 - 80
591396/09/08شهرداری ارومیه - پیکان تهران0 - 30 - 75
601396/09/08خاتم اردکان - سایپا تهران1 - 387 - 101
611396/09/15پیکان تهران - کاله مازندران3 - 2120 - 117
621396/09/15سایپا تهران - شهرداری ارومیه3 - 075 - 0
631396/09/14ساری 21 - بانک سرمایه0 - 372 - 80
641396/09/15شهرداری تبریز - شهرداری ورامین3 - 2110 - 110
651396/09/15رعد پدافند کاشان - شمس1 - 383 - 99
661396/09/15خاتم اردکان - هاوش گنبد2 - 3115 - 109
671396/09/29سایپا تهران - کاله مازندران3 - 1100 - 89
681396/09/29شهرداری تبریز - پیکان تهران0 - 348 - 75
691396/09/29رعد پدافند کاشان - ساری 213 - 075 - 0
701396/09/29خاتم اردکان - شمس3 - 075 - 53
711396/09/29شهرداری ارومیه - هاوش گنبد3 - 198 - 87
721396/10/03شهرداری ورامین - بانک سرمایه3 - 194 - 91
731396/10/06بانک سرمایه - رعد پدافند کاشان3 - 075 - 56
741396/10/06پیکان تهران - شهرداری ورامین3 - 2107 - 105
751396/10/06شهرداری تبریز - سایپا تهران1 - 388 - 93
761396/10/06شمس - شهرداری ارومیه3 - 2102 - 99
771396/10/06ساری 21 - خاتم اردکان2 - 392 - 105
781396/10/06کاله مازندران - هاوش گنبد3 - 075 - 61
791396/10/10شمس - کاله مازندران3 - 193 - 90
801396/10/10پیکان تهران - بانک سرمایه0 - 368 - 84
811396/10/10شهرداری ورامین - سایپا تهران3 - 2100 - 99
821396/10/10خاتم اردکان - رعد پدافند کاشان3 - 2113 - 101
831396/10/10شهرداری ارومیه - ساری 213 - 2105 - 101
841396/10/10هاوش گنبد - شهرداری تبریز0 - 357 - 75
851396/10/13بانک سرمایه - خاتم اردکان3 - 1101 - 84
861396/10/13سایپا تهران - پیکان تهران3 - 076 - 68
871396/10/13رعد پدافند کاشان - شهرداری ارومیه3 - 197 - 88
881396/10/13شهرداری تبریز - شمس3 - 075 - 64
891396/10/13هاوش گنبد - شهرداری ورامین3 - 199 - 95
901396/11/01ساری 21 - کاله مازندران1 - 383 - 100
911396/10/20پیکان تهران - هاوش گنبد2 - 3104 - 98
921396/10/20سایپا تهران - بانک سرمایه3 - 198 - 93
931396/10/20شمس - شهرداری ورامین1 - 396 - 100
941396/10/20شهرداری ارومیه - خاتم اردکان1 - 396 - 103
951396/10/20کاله مازندران - رعد پدافند کاشان3 - 075 - 58
961396/10/20ساری 21 - شهرداری تبریز0 - 357 - 75
971396/10/24بانک سرمایه - شهرداری ارومیه3 - 076 - 60
981396/10/24شمس - پیکان تهران0 - 365 - 75
991396/10/24هاوش گنبد - سایپا تهران2 - 3100 - 106
1001396/10/24خاتم اردکان - کاله مازندران1 - 395 - 107
1011396/10/24شهرداری تبریز - رعد پدافند کاشان3 - 075 - 62
1021396/10/24شهرداری ورامین - ساری 213 - 2114 - 95
1031396/10/27سایپا تهران - شمس3 - 075 - 57
1041396/10/27بانک سرمایه - هاوش گنبد3 - 076 - 56
1051396/10/27ساری 21 - پیکان تهران0 - 356 - 75
1061396/10/27شهرداری ارومیه - کاله مازندران2 - 3102 - 106
1071396/10/27خاتم اردکان - شهرداری تبریز3 - 078 - 70
1081396/10/27رعد پدافند کاشان - شهرداری ورامین2 - 3107 - 106
1091396/11/04شمس - هاوش گنبد3 - 197 - 89
1101396/11/04پیکان تهران - رعد پدافند کاشان3 - 075 - 60
1111396/11/04ساری 21 - سایپا تهران2 - 394 - 104
1121396/11/04کاله مازندران - بانک سرمایه1 - 390 - 98
1131396/11/04شهرداری تبریز - شهرداری ارومیه3 - 197 - 90
1141396/11/04شهرداری ورامین - خاتم اردکان2 - 3110 - 110
1151396/11/08بانک سرمایه - شمس3 - 194 - 88
1161396/11/08رعد پدافند کاشان - سایپا تهران0 - 358 - 75
1171396/11/08خاتم اردکان - پیکان تهران3 - 193 - 93
1181396/11/08کاله مازندران - شهرداری تبریز3 - 2109 - 103
1191396/11/08هاوش گنبد - ساری 210 - 361 - 75
1201396/11/08شهرداری ارومیه - شهرداری ورامین1 - 382 - 101
1211396/11/12سایپا تهران - خاتم اردکان3 - 1103 - 89
1221396/11/12پیکان تهران - شهرداری ارومیه2 - 3110 - 107
1231396/11/12شهرداری تبریز - بانک سرمایه3 - 195 - 94
1241396/11/12شهرداری ورامین - کاله مازندران3 - 083 - 71
1251396/11/12رعد پدافند کاشان - هاوش گنبد2 - 3111 - 108
1261396/11/12ساری 21 - شمس1 - 383 - 93
1271396/11/15شمس - رعد پدافند کاشان2 - 3116 - 123
1281396/11/15بانک سرمایه - ساری 213 - 078 - 68
1291396/11/15کاله مازندران - پیکان تهران3 - 075 - 60
1301396/11/15شهرداری ارومیه - سایپا تهران3 - 197 - 77
1311396/11/15شهرداری ورامین - شهرداری تبریز3 - 1102 - 83
1321396/11/15هاوش گنبد - خاتم اردکان3 - 075 - 55

رده بندی دور گروهی لیگ برتر مردان ایران 1396

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1بانک سرمایه
19322
57
60163.75
2سایپا تهران
16622
47
54311.74
3شهرداری تبریز
16622
44
52341.52
4شهرداری ورامین
13922
40
50411.21
5پیکان تهران
13922
39
48341.41
6کاله مازندران
13922
39
47361.30
7خاتم اردکان
111122
30
42450.93
8هاوش گنبد
81422
22
32510.62
9شمس
81422
21
34520.65
10شهرداری ارومیه
71522
23
38540.70
11ساری 21
51722
20
30540.55
12رعد پدافند کاشان
31922
11
21600.35

برنامه مرحله پلی آف

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
133 بانک سرمایه - هاوش گنبد1396/11/1817:30تهرانخانه والیبال
134 شهرداری ورامین - پیکان تهران1396/11/1817:30ورامینسالن شهید گل عباسی
135 سایپا تهران - خاتم اردکان1396/11/1815:00تهرانخانه والیبال
136 شهرداری تبریز - کاله مازندران1396/11/1817:00تبریزسالن شهید اقدمی
137 هاوش گنبد - بانک سرمایه1396/11/2517:30گنبدسالن المپیک
138 پیکان تهران - شهرداری ورامین1396/11/2515:00تهرانخانه والیبال
139 خاتم اردکان - سایپا تهران1396/11/2516:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
140 کاله مازندران - شهرداری تبریز1396/11/2517:30آملسالن پیامبر اعظم (ص)

نتایج مرحله پلی آف

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
1331396/11/18بانک سرمایه - هاوش گنبد3 - 075 - 52
1341396/11/18شهرداری ورامین - پیکان تهران0 - 360 - 75
1351396/11/18سایپا تهران - خاتم اردکان0 - 360 - 77
1361396/11/18شهرداری تبریز - کاله مازندران3 - 197 - 88
1371396/11/25هاوش گنبد - بانک سرمایه0 - 366 - 77
1381396/11/25پیکان تهران - شهرداری ورامین3 - 075 - 64
1391396/11/25خاتم اردکان - سایپا تهران3 - 080 - 71
1401396/11/25کاله مازندران - شهرداری تبریز2 - 3107 - 108

در حال تکمیل اطلاعات.

برنامه مرحله نیمه نهایی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
141 شهرداری تبریز - خاتم اردکان1396/12/0216:00تبریزسالن شهید اقدمی
142 بانک سرمایه - پیکان تهران1396/12/0218:00تهرانخانه والیبال
143 خاتم اردکان - شهرداری تبریز1396/12/0916:00اردکانسالن آیت الله خاتمی
144 پیکان تهران - بانک سرمایه1396/12/0918:00تهرانخانه والیبال

نتایج مرحله نیمه نهایی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
1411396/12/02شهرداری تبریز - خاتم اردکان0 - 362 - 75
1421396/12/02بانک سرمایه - پیکان تهران3 - 075 - 56
1431396/12/09خاتم اردکان - شهرداری تبریز3 - 193 - 86
1441396/12/09پیکان تهران - بانک سرمایه1 - 394 - 101

در حال تکمیل اطلاعات.

برنامه مرحله نهایی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
146 بانک سرمایه - خاتم اردکان1396/12/1617:00تهرانخانه والیبال
147 خاتم اردکان - بانک سرمایه1396/12/2316:00اردکانسالن آیت الله خاتمی

نتایج مرحله نهایی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
1461396/12/16بانک سرمایه - خاتم اردکان3 - 2114 - 98
1471396/12/23خاتم اردکان - بانک سرمایه1 - 379 - 97

در حال تکمیل اطلاعات.

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

رده بندی نهایی