قهرمانی نوجوانان دختر آسیا | سال 2017 | چین

بین المللیزناننوجوانانچین2017

برنامه گروه اول

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 ایران - چین1395/12/1512:00--
2 هنگ کنگ - ایران1395/12/1614:30--
3 چین - هنگ کنگ1395/12/1712:00--

نتایج گروه اول

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/12/15ایران - چین0 - 332 - 75
21395/12/16هنگ کنگ - ایران3 - 198 - 87
31395/12/17چین - هنگ کنگ3 - 075 - 32

رده بندی گروه اول

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1چین
202
6
60MAX
2هنگ کنگ
112
3
340.75
3ایران
022
0
160.16

برنامه گروه دوم

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 ژاپن - نیوزیلند1395/12/1509:30--
2 ساموآ - ژاپن1395/12/1607:00--
3 نیوزیلند - ساموآ1395/12/1707:00--

نتایج گروه دوم

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/12/15ژاپن - نیوزیلند3 - 075 - 21
21395/12/16ساموآ - ژاپن0 - 321 - 75
31395/12/17نیوزیلند - ساموآ3 - 075 - 55

رده بندی گروه دوم

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1ژاپن
202
6
60MAX
2نیوزیلند
112
3
331.00
3ساموآ
022
0
060.00

برنامه گروه سوم

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 تایلند - استرالیا1395/12/1709:30--

نتایج گروه سوم

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/12/17تایلند - استرالیا0 - 30 - 45

رده بندی گروه سوم

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1استرالیا
101
3
30MAX
2تایلند
011
0
030.00

برنامه گروه چهارم

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 کره جنوبی - ازبکستان1395/12/1507:00--
2 چین تایپه - کره جنوبی1395/12/1612:00--
3 ازبکستان - چین تایپه1395/12/1714:30--

نتایج گروه چهارم

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/12/15کره جنوبی - ازبکستان3 - 075 - 30
21395/12/16چین تایپه - کره جنوبی0 - 363 - 79
31395/12/17ازبکستان - چین تایپه0 - 346 - 75

رده بندی گروه چهارم

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1کره جنوبی
202
6
60MAX
2چین تایپه
112
3
331.00
3ازبکستان
022
0
060.00

برنامه نهم تا دوازدهم

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 ایران - ازبکستان1395/12/1804:30--
2 ایران - ساموآ1395/12/2005:30--
3 ساموآ - ازبکستان1395/12/2004:30--

نتایج نهم تا دوازدهم

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/12/18ایران - ازبکستان3 - 2103 - 104
21395/12/20ایران - ساموآ3 - 075 - 49
31395/12/20ساموآ - ازبکستان0 - 346 - 75

در حال تکمیل اطلاعات.

برنامه اول تا هشتم

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
- هنگ کنگ - استرالیا1395/12/1914:30--
1 ژاپن - چین تایپه1395/12/1807:00--
2 تایلند - هنگ کنگ1395/12/1809:30--
3 چین - استرالیا1395/12/1812:00--
4 کره جنوبی - نیوزیلند1395/12/1814:30--
5 نیوزیلند - چین تایپه1395/12/1907:00--
6 ژاپن - کره جنوبی1395/12/1912:00--
7 چین - تایلند1395/12/1909:30--
10 ژاپن - استرالیا1395/12/2007:00--
11 تایلند - چین تایپه1395/12/2009:30--
12 چین - نیوزیلند1395/12/2012:00--
12 کره جنوبی - هنگ کنگ1395/12/2014:30--
13 استرالیا - چین تایپه1395/12/2107:00--
14 نیوزیلند - هنگ کنگ1395/12/2109:30--
15 چین - کره جنوبی1395/12/2112:00--
16 ژاپن - تایلند1395/12/2114:30--
17 استرالیا - نیوزیلند1395/12/2307:00--
18 چین تایپه - هنگ کنگ1395/12/2309:30--
19 کره جنوبی - تایلند1395/12/2319--
20 چین - ژاپن1395/12/2314:30--

نتایج اول تا هشتم

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
-1395/12/19هنگ کنگ - استرالیا3 - 190 - 88
11395/12/18ژاپن - چین تایپه3 - 075 - 45
21395/12/18تایلند - هنگ کنگ3 - 075 - 52
31395/12/18چین - استرالیا3 - 075 - 40
41395/12/18کره جنوبی - نیوزیلند3 - 075 - 38
51395/12/19نیوزیلند - چین تایپه0 - 338 - 75
61395/12/19ژاپن - کره جنوبی3 - 075 - 41
71395/12/19چین - تایلند3 - 2105 - 91
101395/12/20ژاپن - استرالیا3 - 075 - 39
111395/12/20تایلند - چین تایپه3 - 076 - 68
121395/12/20چین - نیوزیلند3 - 075 - 26
121395/12/20کره جنوبی - هنگ کنگ3 - 075 - 38
131395/12/21استرالیا - چین تایپه0 - 346 - 75
141395/12/21نیوزیلند - هنگ کنگ1 - 379 - 98
151395/12/21چین - کره جنوبی3 - 298 - 105
161395/12/21ژاپن - تایلند3 - 075 - 39
171395/12/23استرالیا - نیوزیلند3 - 075 - 57
181395/12/23چین تایپه - هنگ کنگ3 - 191 - 85
191395/12/23کره جنوبی - تایلند3 - 078 - 60
201395/12/23چین - ژاپن0 - 355 - 82

در حال تکمیل اطلاعات.

اخبار مرتبط

رده بندی نهایی