قهرمانی نوجوانان جهان | سال 2017 | بحرین

بین المللیمرداننوجوانانبحرین1396

برنامه قهرمانی نوجوانان جهان - بحرین

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 برزيل - فرانسه1396/05/2714:30رفاع-
02 روسيه - تركيه1396/05/2714:30رفاع-
03 كوبا - ژاپن1396/05/2716:30رفاع-
04 شيلي - كره جنوبی1396/05/2716:30رفاع-
05 پورتوريكو - تونس1396/05/2718:30رفاع-
06 ایتالیا - جمهوري چك1396/05/2718:30رفاع-
07 بحرين - مصر1396/05/2720:30رفاع-
08 مكزيك - چين1396/05/2720:30رفاع-
09 فرانسه - كوبا1396/05/2814:30رفاع-
10 شيلي - تركيه1396/05/2814:30رفاع-
11 لهستان - برزيل1396/05/2816:30رفاع-
12 آرژانتین - روسيه1396/05/2816:30رفاع-
13 مصر - پورتوريكو1396/05/2818:30رفاع-
14 مكزيك - جمهوري چك1396/05/2818:30رفاع-
15 آمريكا - بحرين1396/05/2820:30رفاع-
16 ایران - ایتالیا1396/05/2820:30رفاع-
17 كوبا - لهستان1396/05/2914:30رفاع-
18 آرژانتین - شيلي1396/05/2914:30رفاع-
19 ژاپن - فرانسه1396/05/2916:30رفاع-
20 كره جنوبی - تركيه1396/05/2916:30رفاع-
21 پورتوريكو - آمريكا1396/05/2918:30رفاع-
22 ایران - مكزيك1396/05/2918:30رفاع-
23 تونس - مصر1396/05/2920:30رفاع-
24 چين - جمهوري چك1396/05/2920:30رفاع-
25 لهستان - ژاپن1396/05/3014:30رفاع-
26 كره جنوبی - آرژانتین1396/05/3014:30رفاع-
27 برزيل - كوبا1396/05/3016:30رفاع-
28 روسيه - شيلي1396/05/3016:30رفاع-
29 آمريكا - تونس1396/05/3018:30رفاع-
30 ایران - چين1396/05/3018:30رفاع-
31 بحرين - پورتوريكو1396/05/3020:30رفاع-
32 ایتالیا - مكزيك1396/05/3020:30رفاع-
33 ژاپن - برزيل1396/05/3114:30رفاع-
34 روسيه - كره جنوبی1396/05/3114:30رفاع-
35 فرانسه - لهستان1396/05/3116:30رفاع-
36 آرژانتین - تركيه1396/05/3116:30رفاع-
37 مصر - آمريكا1396/05/3118:30رفاع-
38 ایتالیا - چين1396/05/3118:30رفاع-
39 تونس - بحرين1396/05/3120:30رفاع-
40 ایران - جمهوري چك1396/05/3120:30رفاع-
41 تونس - مكزيك1396/06/0213:00رفاع-
42 لهستان - شيلي1396/06/0213:00رفاع-
43 ژاپن - پورتوريكو1396/06/0215:00رفاع-
44 آرژانتین - جمهوري چك1396/06/0215:00رفاع-
45 فرانسه - آمريكا1396/06/0217:00رفاع-
46 روسيه - چين1396/06/0217:00رفاع-
47 ایران - تركيه1396/06/0219:00رفاع-
48 برزيل - بحرين1396/06/0219:00رفاع-
49 ایتالیا - كره جنوبی1396/06/0221:00رفاع-
50 مصر - كوبا1396/06/0221:00رفاع-
51 شيلي - مكزيك1396/06/0313:00رفاع-
52 تونس - لهستان1396/06/0313:00رفاع-
53 پورتوريكو - آرژانتین1396/06/0315:00رفاع-
54 ژاپن - جمهوري چك1396/06/0215:00رفاع-
55 آمريكا - چين1396/06/0317:00رفاع-
56 فرانسه - روسيه1396/06/0317:00رفاع-
57 تركيه - بحرين1396/06/0319:00رفاع-
58 ایران - برزيل1396/06/0319:00رفاع-
59 ایتالیا - كوبا1396/06/0321:00رفاع-
60 كره جنوبی - مصر1396/06/0321:00رفاع-
61 لهستان - مكزيك1396/06/0413:00رفاع-
62 تونس - شيلي1396/06/0413:00رفاع-
63 جمهوري چك - فرانسه1396/06/0415:00رفاع-
64 پورتوريكو - آمريكا1396/06/0415:00رفاع-
65 برزيل - مصر1396/06/0417:00رفاع-
66 بحرين - كوبا1396/06/0417:00رفاع-
67 ژاپن - روسيه1396/06/0419:00رفاع-
68 آرژانتین - چين1396/06/0419:00رفاع-
69 ایران - كره جنوبی1396/06/0419:00رفاع-
70 تركيه - ایتالیا1396/06/0421:00رفاع-
71 آمريكا - كوبا1396/06/0513:00رفاع-
72 جمهوري چك - برزيل1396/06/0513:00رفاع-
73 پورتوريكو - بحرين1396/06/0513:00رفاع-
74 فرانسه - مصر1396/06/0515:00رفاع-
75 آرژانتین - تركيه1396/06/0517:00رفاع-
76 ژاپن - كره جنوبی1396/06/0517:00رفاع-
77 چين - ایتالیا1396/06/0519:00رفاع-
78 روسيه - ایران1396/06/0521:00رفاع-

نتایج قهرمانی نوجوانان جهان - بحرین

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011396/05/27برزيل - فرانسه2 - 399 - 110
021396/05/27روسيه - تركيه3 - 075 - 42
031396/05/27كوبا - ژاپن0 - 351 - 75
041396/05/27شيلي - كره جنوبی0 - 354 - 75
051396/05/27پورتوريكو - تونس3 - 2117 - 112
061396/05/27ایتالیا - جمهوري چك3 - 199 - 93
071396/05/27بحرين - مصر3 - 194 - 82
081396/05/27مكزيك - چين0 - 355 - 75
091396/05/28فرانسه - كوبا3 - 075 - 56
101396/05/28شيلي - تركيه0 - 352 - 75
111396/05/28لهستان - برزيل1 - 378 - 97
121396/05/28آرژانتین - روسيه3 - 196 - 85
131396/05/28مصر - پورتوريكو3 - 1102 - 89
141396/05/28مكزيك - جمهوري چك0 - 359 - 78
151396/05/28آمريكا - بحرين3 - 198 - 93
161396/05/28ایران - ایتالیا3 - 2111 - 97
171396/05/29كوبا - لهستان3 - 2107 - 91
181396/05/29آرژانتین - شيلي3 - 075 - 58
191396/05/29ژاپن - فرانسه3 - 2114 - 109
201396/05/29كره جنوبی - تركيه3 - 1103 - 94
211396/05/29پورتوريكو - آمريكا1 - 386 - 98
221396/05/29ایران - مكزيك3 - 075 - 49
231396/05/29تونس - مصر1 - 3107 - 110
241396/05/29چين - جمهوري چك1 - 383 - 97
251396/05/30لهستان - ژاپن1 - 387 - 96
261396/05/30كره جنوبی - آرژانتین2 - 3109 - 105
271396/05/30برزيل - كوبا3 - 195 - 85
281396/05/30روسيه - شيلي3 - 075 - 43
291396/05/30آمريكا - تونس3 - 2116 - 107
301396/05/30ایران - چين3 - 075 - 62
311396/05/30بحرين - پورتوريكو3 - 2112 - 78
321396/05/30ایتالیا - مكزيك3 - 075 - 50
331396/05/31ژاپن - برزيل3 - 076 - 63
341396/05/31روسيه - كره جنوبی3 - 197 - 83
351396/05/31فرانسه - لهستان3 - 1113 - 105
361396/05/31آرژانتین - تركيه2 - 3109 - 108
371396/05/31مصر - آمريكا3 - 193 - 91
381396/05/31ایتالیا - چين3 - 195 - 83
391396/05/31تونس - بحرين1 - 384 - 98
401396/05/31ایران - جمهوري چك3 - 075 - 53
411396/06/02تونس - مكزيك2 - 3100 - 105
421396/06/02لهستان - شيلي1 - 390 - 91
431396/06/02ژاپن - پورتوريكو3 - 075 - 54
441396/06/02آرژانتین - جمهوري چك1 - 390 - 95
451396/06/02فرانسه - آمريكا3 - 075 - 54
461396/06/02روسيه - چين3 - 197 - 66
471396/06/02ایران - تركيه3 - 075 - 52
481396/06/02برزيل - بحرين3 - 075 - 47
491396/06/02ایتالیا - كره جنوبی0 - 358 - 75
501396/06/02مصر - كوبا3 - 2106 - 101
511396/06/03شيلي - مكزيك2 - 3100 - 101
521396/06/03تونس - لهستان0 - 344 - 75
531396/06/03پورتوريكو - آرژانتین1 - 378 - 97
541396/06/02ژاپن - جمهوري چك3 - 075 - 62
551396/06/03آمريكا - چين1 - 393 - 103
561396/06/03فرانسه - روسيه2 - 3109 - 115
571396/06/03تركيه - بحرين3 - 075 - 60
581396/06/03ایران - برزيل3 - 075 - 56
591396/06/03ایتالیا - كوبا3 - 075 - 55
601396/06/03كره جنوبی - مصر3 - 195 - 84
611396/06/04لهستان - مكزيك3 - 079 - 66
621396/06/04تونس - شيلي3 - 196 - 73
631396/06/04جمهوري چك - فرانسه1 - 386 - 98
641396/06/04پورتوريكو - آمريكا3 - 1101 - 96
651396/06/04برزيل - مصر0 - 365 - 83
661396/06/04بحرين - كوبا3 - 075 - 55
671396/06/04ژاپن - روسيه0 - 368 - 80
681396/06/04آرژانتین - چين2 - 3112 - 115
691396/06/04ایران - كره جنوبی3 - 075 - 61
701396/06/04تركيه - ایتالیا2 - 3105 - 104
711396/06/05آمريكا - كوبا3 - 076 - 63
721396/06/05جمهوري چك - برزيل3 - 2103 - 99
731396/06/05پورتوريكو - بحرين0 - 365 - 75
741396/06/05فرانسه - مصر3 - 076 - 60
751396/06/05آرژانتین - تركيه1 - 388 - 96
761396/06/05ژاپن - كره جنوبی3 - 075 - 62
771396/06/05چين - ایتالیا0 - 355 - 75
781396/06/05روسيه - ایران1 - 388 - 96

رده بندی قهرمانی نوجوانان جهان - بحرین

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1ایران
808
23
2438.00
2ژاپن
718
20
2163.50
3فرانسه
628
19
22102.20
4ایتالیا
628
18
20102.00
5روسيه
628
17
20102.00
6بحرين
538
14
16131.23
7مصر
538
14
17141.21
8آرژانتین
448
13
18161.12
9كره جنوبی
448
13
15141.07
10تركيه
448
12
15151.00
11آمريكا
448
11
15160.93
12جمهوري چك
448
11
14160.87
13برزيل
358
11
13170.76
14چين
358
8
12180.66
15لهستان
257
7
12150.80
16پورتوريكو
268
6
11210.52
17مكزيك
257
4
6190.31
18تونس
167
6
11190.57
19شيلي
167
4
6190.31
20كوبا
178
3
6230.26

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

رده بندی نهایی