قهرمانی مردان زیر 23 سال جهان | سال 2017 | مصر

بین المللیمردانامیدمصر

برنامه قهرمانی زیر 23 سال جهان

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 برزیل - مکزیک1396/05/2717:00قاهره-
02 ترکیه - چین1396/06/2717:00قاهره-
03 کوبا - لهستان1396/05/2719:30قاهره-
04 روسیه - الجزایر1396/05/2719:30قاهره-
05 مصر - ژاپن1396/05/2723:30قاهره-
06 ایران - آرژانتین1396/05/2723:30قاهره-
07 مکزیک - ژاپن1396/05/2817:30قاهره-
08 ایران - چین1396/05/2817:30قاهره-
09 برزیل - لهستان1396/05/2820:00قاهره-
10 آرژانتین - الجزایر1396/05/2820:00قاهره-
11 مصر - کوبا1396/05/2822:30قاهره-
12 ترکیه - روسیه1396/05/2822:30قاهره-
13 کوبا - ژاپن1396/05/2917:30قاهره-
14 روسیه - چین1396/05/2917:30قاهره-
15 مکزیک - لهستان1396/05/2920:00قاهره-
16 ترکیه - آرژانتین1396/05/2920:00قاهره-
17 مصر - برزیل1396/05/2922:30قاهره-
18 ایران - الجزایر1396/05/2922:30قاهره-
19 لهستان - ژاپن1396/05/3017:30قاهره-
20 الجزایر - چین1396/05/3017:30قاهره-
21 کوبا - برزیل1396/05/3020:00قاهره-
22 ایران - ترکیه1396/05/3020:00قاهره-
23 مصر - مکزیک1396/05/3022:30قاهره-
24 روسیه - آرژانتین1396/05/3022:30قاهره-
25 برزیل - ژاپن1396/06/0117:30قاهره-
26 آرژانتین - چین1396/06/0117:30قاهره-
27 کوبا - مکزیک1396/06/0120:00قاهره-
28 ایران - روسیه1396/06/0120:00قاهره-
29 مصر - لهستان1396/06/0122:30قاهره-
30 ترکیه - الجزایر1396/06/0122:30قاهره-

در حال تکمیل اطلاعات.

در حال تکمیل اطلاعات.

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

نتایج

رده بندی نهایی