قهرمانی مردان زیر 23 سال آسیا | سال 2017 | اردبیل

بین المللیمردانامیداردبیلرضازاده

برنامه قهرمانی مردان زیر 23 سال آسیا

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 ازبکستان - قزاقستان1396/02/1110:00اردبیلرضازاده
02 استرالیا - مالزی1396/02/1112:30اردبیلرضازاده
03 ژاپن - سریلانکا1396/02/1115:00اردبیلرضازاده
04 ایران - پاکستان1396/02/1117:30اردبیلرضازاده
05 تایلند - ژاپن1396/02/1212:30اردبیلرضازاده
06 چین تایپه - ازبکستان1396/02/1215:00اردبیلرضازاده
07 چین - مالزی1396/02/1217:30اردبیلرضازاده
08 سریلانکا - تایلند1396/02/1312:30اردبیلرضازاده
09 قزاقستان - چین تایپه1396/02/1315:00اردبیلرضازاده
10 استرالیا - چین1396/02/1317:30اردبیلرضازاده
11 ازبکستان - سریلانکا1396/02/1410:00اردبیلرضازاده
12 ایران - مالزی1396/02/1415:00اردبیلرضازاده
13 چین - پاکستان1396/02/1417:30اردبیلرضازاده
14 چین تایپه - تایلند1396/02/1412:30اردبیلرضازاده
15 ژاپن - قزاقستان1396/02/1419:30اردبیلرضازاده
16 استرالیا - ازبکستان1396/02/1519:30اردبیلرضازاده
17 پاکستان - مالزی1396/02/1510:00اردبیلرضازاده
18 ایران - چین1396/02/1515:00اردبیلرضازاده
19 قزاقستان - تایلند1396/02/1512:30اردبیلرضازاده
20 چین تایپه - ژاپن1396/02/1517:30اردبیلرضازاده
21 سریلانکا - ازبکستان1396/02/1710:00اردبیلرضازاده
22 ژاپن - مالزی1396/02/1712:30اردبیلرضازاده
23 تایلند - پاکستان1396/02/1715:00اردبیلرضازاده
24 ایران - قزاقستان1396/02/1717:30اردبیلرضازاده
25 چین - چین تایپه1396/02/1719:30اردبیلرضازاده
26 مالزی - چین1396/02/1810:00اردبیلرضازاده
27 قزاقستان - پاکستان1396/02/1812:30اردبیلرضازاده
28 ایران - تایلند1396/02/1817:00اردبیلرضازاده
29 ژاپن - چین تایپه1396/02/1815:00اردبیلرضازاده
30 قزاقستان - مالزی1396/02/1910:00اردبیلرضازاده
31 پاکستان - چین1396/02/1912:30اردبیلرضازاده
32 چین تایپه - تایلند1396/02/1915:00اردبیلرضازاده
33 ایران - ژاپن1396/02/1917:30اردبیلرضازاده

نتایج قهرمانی مردان زیر 23 سال آسیا

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011396/02/11ازبکستان - قزاقستان2 - 399 - 108
021396/02/11استرالیا - مالزی1 - 383 - 97
031396/02/11ژاپن - سریلانکا3 - 075 - 44
041396/02/11ایران - پاکستان3 - 082 - 65
051396/02/12تایلند - ژاپن2 - 3105 - 112
061396/02/12چین تایپه - ازبکستان3 - 2115 - 90
071396/02/12چین - مالزی3 - 075 - 60
081396/02/13سریلانکا - تایلند1 - 383 - 98
091396/02/13قزاقستان - چین تایپه0 - 368 - 77
101396/02/13استرالیا - چین1 - 387 - 99
111396/02/14ازبکستان - سریلانکا2 - 3114 - 106
121396/02/14ایران - مالزی3 - 198 - 85
131396/02/14چین - پاکستان3 - 193 - 66
141396/02/14چین تایپه - تایلند2 - 3100 - 106
151396/02/14ژاپن - قزاقستان3 - 075 - 51
161396/02/15استرالیا - ازبکستان0 - 362 - 75
171396/02/15پاکستان - مالزی3 - 198 - 80
181396/02/15ایران - چین3 - 075 - 51
191396/02/15قزاقستان - تایلند1 - 386 - 92
201396/02/15چین تایپه - ژاپن0 - 357 - 75
211396/02/17سریلانکا - ازبکستان3 - 075 - 65
221396/02/17ژاپن - مالزی3 - 075 - 64
231396/02/17تایلند - پاکستان3 - 075 - 57
241396/02/17ایران - قزاقستان3 - 075 - 40
251396/02/17چین - چین تایپه0 - 369 - 79
261396/02/18مالزی - چین1 - 386 - 96
271396/02/18قزاقستان - پاکستان2 - 3107 - 105
281396/02/18ایران - تایلند3 - 075 - 61
291396/02/18ژاپن - چین تایپه3 - 075 - 58
301396/02/19قزاقستان - مالزی3 - 2107 - 94
311396/02/19پاکستان - چین0 - 341 - 75
321396/02/19چین تایپه - تایلند3 - 194 - 91
331396/02/19ایران - ژاپن3 - 078 - 69

در حال تکمیل اطلاعات.

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1ایران
2پاکستان
3چین تایپه
4قزاقستان
5ازبکستان
6چین
7استرالیا
8مالزی
9ژاپن
10تایلند
11سریلانکا

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

رده بندی نهایی