قهرمانی مردان آسیا | 2021 ـ 1400

بین المللیمردانبزرگسالچیبا، ژاپن1400

برنامه A

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 بحرین - هند1400-6-215:00چیباچیبا پورت آرنا
4 ژاپن - قطر1400-6-2113:30چیباچیبا پورت آرنا
10 هند - قطر1400-6-227:30چیباچیبا پورت آرنا
12 بحرین - ژاپن1400-6-2213:30چیباچیبا پورت آرنا
18 قطر - بحرین1400-6-237:30چیباچیبا پورت آرنا
20 ژاپن - هند1400-6-2313:30چیباچیبا پورت آرنا

نتایج A

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11400-6-21بحرین - هند3 - 077 - 67
41400-6-21ژاپن - قطر3 - 075 - 64
101400-6-22هند - قطر0 - 356 - 75
121400-6-22بحرین - ژاپن1 - 381 - 98
181400-6-23قطر - بحرین3 - 076 - 63
201400-6-23ژاپن - هند3 - 075 - 48

رده بندی A

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1ژاپن
303
9
919.00
2قطر
213
6
632.00
3بحرین
123
3
460.66
4هند
033
0
090.00

برنامه B

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
3 تایلند - پاکستان1400-6-2110:30چیباچیبا پورت آرنا
7 ایران - هنگ‌کنگ1400-6-2110:30چیبافوناباشی آرنا
9 هنگ‌کنگ - پاکستان1400-6-225:00چیباچیبا پورت آرنا
11 ایران - تایلند1400-6-2210:30چیباچیبا پورت آرنا
17 پاکستان - ایران1400-6-235:00چیباچیبا پورت آرنا
19 تایلند - هنگ‌کنگ1400-6-2310:30چیباچیبا پورت آرنا

نتایج B

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
31400-6-21تایلند - پاکستان2 - 3108 - 108
71400-6-21ایران - هنگ‌کنگ3 - 075 - 49
91400-6-22هنگ‌کنگ - پاکستان1 - 364 - 99
111400-6-22ایران - تایلند3 - 075 - 47
171400-6-23پاکستان - ایران0 - 354 - 75
191400-6-23تایلند - هنگ‌کنگ3 - 196 - 92

رده بندی B

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1ایران
303
9
90MAX
2پاکستان
213
5
661.00
3تایلند
123
4
570.71
4هنگ‌کنگ
033
0
290.22

برنامه C

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
6 کویت - چین1400-6-218:00چیبافوناباشی آرنا
8 استرالیا - ازبکستان1400-6-2113:00چیبافوناباشی آرنا
14 ازبکستان - چین1400-6-228:00چیبافوناباشی آرنا
15 استرالیا - کویت1400-6-2210:30چیبافوناباشی آرنا
21 کویت - ازبکستان1400-6-235:30چیبافوناباشی آرنا
24 چین - استرالیا1400-6-2313:00چیبافوناباشی آرنا

نتایج C

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
61400-6-21کویت - چین0 - 346 - 75
81400-6-21استرالیا - ازبکستان3 - 075 - 54
141400-6-22ازبکستان - چین0 - 348 - 75
151400-6-22استرالیا - کویت3 - 075 - 44
211400-6-23کویت - ازبکستان3 - 195 - 94
241400-6-23چین - استرالیا2 - 3111 - 113

رده بندی C

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1استرالیا
303
8
924.50
2چین
213
7
832.66
3کویت
123
3
370.42
4ازبکستان
033
0
190.11

برنامه D

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
2 عربستان سعودی - کره‌جنوبی1400-6-217:30چیباچیبا پورت آرنا
5 چین‌تایپه - قزاقستان1400-6-215:30چیبافوناباشی آرنا
13 عربستان سعودی - چین‌تایپه1400-6-225:30چیبافوناباشی آرنا
16 کره‌جنوبی - قزاقستان1400-6-2213:00چیبافوناباشی آرنا
22 قزاقستان - عربستان سعودی1400-6-238:00چیبافوناباشی آرنا
23 چین‌تایپه - کره‌جنوبی1400-6-2310:30چیبافوناباشی آرنا

نتایج D

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
21400-6-21عربستان سعودی - کره‌جنوبی0 - 355 - 75
51400-6-21چین‌تایپه - قزاقستان3 - 075 - 61
131400-6-22عربستان سعودی - چین‌تایپه0 - 348 - 75
161400-6-22کره‌جنوبی - قزاقستان3 - 075 - 54
221400-6-23قزاقستان - عربستان سعودی0 - 367 - 75
231400-6-23چین‌تایپه - کره‌جنوبی3 - 198 - 87

رده بندی D

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1چین‌تایپه
303
9
919.00
2کره‌جنوبی
213
6
732.33
3عربستان سعودی
123
3
360.50
4قزاقستان
033
0
090.00

برنامه E

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
29 ژاپن - چین1400-6-2513:30چیباچیبا پورت آرنا
30 قطر - استرالیا1400-6-257:30چیباچیبا پورت آرنا
37 قطر - چین1400-6-267:30چیباچیبا پورت آرنا
38 ژاپن - استرالیا1400-6-2613:30چیباچیبا پورت آرنا

نتایج E

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
291400-6-25ژاپن - چین1 - 388 - 102
301400-6-25قطر - استرالیا3 - 075 - 61
371400-6-26قطر - چین2 - 3108 - 115
381400-6-26ژاپن - استرالیا3 - 075 - 63

رده بندی E

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1چین
202
5
632.00
2قطر
112
4
531.66
3ژاپن
112
3
431.33
4استرالیا
022
0
060.00

برنامه F

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
31 ایران - کره‌جنوبی1400-6-2510:30چیباچیبا پورت آرنا
32 پاکستان - چین‌تایپه1400-6-255:00چیباچیبا پورت آرنا
39 پاکستان - کره‌جنوبی1400-6-265:00چیباچیبا پورت آرنا
40 ایران - چین‌تایپه1400-6-2610:30چیباچیبا پورت آرنا

نتایج F

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
311400-6-25ایران - کره‌جنوبی3 - 075 - 57
321400-6-25پاکستان - چین‌تایپه1 - 390 - 97
391400-6-26پاکستان - کره‌جنوبی3 - 075 - 59
401400-6-26ایران - چین‌تایپه3 - 075 - 44

رده بندی F

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1ایران
202
6
60MAX
2پاکستان
112
3
431.33
3چین‌تایپه
112
3
340.75
4کره‌جنوبی
022
0
060.00

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1ازبکستان
2استرالیا
3ایران
4بحرین
5پاکستان
6تایلند
7چین
8چین‌تایپه
9ژاپن
10عربستان سعودی
11قزاقستان
12قطر
13کره‌جنوبی
14کویت
15هند
16هنگ‌کنگ

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

رده‌بندی نهایی